Izcila viesnīca

Rakstīts: 15 jūnijs 2023
Ceļošanas laiks: 1 — 10 jūnijs 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Viesnī ca tika izvē lē ta nejauš i, tū roperatoru tē rzē š anā man patika cena))
Ieradā mies 10 no rī ta, iedevā m dokumentus reģ istratū rā un mū s sū tī ja brokastī s. Uzreiz pē c brokastī m mū s ierā dī ja mū su istabā , un pē c daž ā m minū tē m tika atnesti mū su koferi. Istaba atradā s otrajā stā vā , ar balkonu uz kafejnī cas. Istaba plaš a, tī ra, ar lielu TV, tē jkannu un daž ā diem tē jas maisiņ iem, ū dens pudelē m. Tī rī š ana tika veikta katru dienu, tika papildinā ti ū dens pudelē s krā jumi, uz vainaga tika izdzertas visā das figū riņ as, kas ir ļ oti jauki)) Vienī gais, ka bija odi, bija nepiecieš ams lietot fumitoksu.
Viesnī cai ir milzī ga teritorija, ar vairā kiem restorā niem, blakus vē l viena viesnī ca ar akvaparku, akvaparku un visus tajā viesnī cā esoš os restorā nus var apmeklē t bez maksas. Teritorijā ir arī apģ ē rbu veikali, suvenī ri, aptieka.

Ē diens ir daudzveidī gs, biež i tika gatavoti bā rbekjū , lū lija, zivis, vistas. Viss ir svaigs un garš ī gs.
Lai gan atpū tnieku daudz, nav pū ļ a, vienmē r ir galdiņ i, visa kā pietiek. Restorā na darbinieki strā dā ā tri, visu iztī ra, atnes dzē rienus. Dzē rieni tiek pasniegti arī pie baseiniem.
Lī dz jū rai ik pē c 20 minū tē m kursē.2 autobusi, ejams mazliet tā lu. Pludmalē ir bā rs ar dzē rieniem - kafiju, soda, ū deni. Pulksten 12
tiek atvē rts bā rs, kurā viņ i gatavo picas, hamburgerus, hotdogus, frī kartupeļ us, kā arī dā rzeņ us un augļ us. Jū s nevarat atgriezties viesnī cā pusdienā s)) Jū ra ir lieliska, tā ir sekla netā lu no krasta, tā pē c tā ir piemē rota gan bē rniem, gan pieauguš ajiem.
Viesnī cā gandrī z visi runā krieviski, daž i sliktā k, daž i labā k, bet jū s varat izskaidrot sevi. Mums ļ oti patika Tarek Allam reģ istratū rā , viņ š vienmē r mums palī dzē ja, pieslē dza wi-fi, izskaidroja daž us jautā jumus par viesnī cu, ļ oti jauks simpā tisks vī rietis.
Starp citu, Wi-Fi nozvejas visā viesnī cā , pat viesnī cas numurā , un ne tikai netā lu no reģ istratū ras.
Kopumā viesnī ca mums ļ oti patika, ar prieku atgriezī simies vē lreiz! Ieteicams!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu