Marlin Inn Azur Resort 4*– Atsauksmes

243
Novērtējums 6.610
№63 viesnīcas reitingā Hurgada
6.7 Numurs
7.4 apkalpošana
7.0 Tīrība
7.1 Uzturs
7.3 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas gleznainā vietā Sarkanās jūras piekrastē, Hurgadas centrā. Netālu no viesnīcas atrodas promenāde ar daudziem veikaliem. Viesnīca atklāta 1994. gadā, pēdējais remonts veikts 2017. gadā (peldbaseins, diskotēka, pludmales bārs, itāļu restorāns, 150 standarta numuri). Sastāv no galvenās 4 stāvu ēkas un atsevišķiem 3 stāviem 10 bungalo, viesnīcas galvenajā ēkā ir 2 lifti. Piemērots ģimenes, romantiskām vai jauniešu brīvdienām.Vairāk →
аватар zhudi1991
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Mums nebija daudz laika, lai pilnī bā novē rtē tu š o viesnī cu. Pē c brokastī m devā mies ekskursijā s un atgriezā mies tikai vakariņ ā s, pa dienu pludmali nesanā ca apmeklē t, bet lū k ko pastā stī t par viesnī cu 1. … Tomēr ▾ Mums nebija daudz laika, lai pilnī bā novē rtē tu š o viesnī cu. Pē c brokastī m devā mies ekskursijā s un atgriezā mies tikai vakariņ ā s, pa dienu pludmali nesanā ca apmeklē t, bet lū k ko pastā stī t par viesnī cu
1. ierodoties mū s ļ oti ā tri nokā rtoja un uzreiz piedā vā ja pusdienas ļ oti draudzī ga, krieviski runā još a administratores meitene, kura mū s izvadā ja pa virtuvi.
2. personā ls principā ir ļ oti draudzī gs un taktisks, vienmē r izpalī dzī gs. Istabas tiek uzkoptas katru dienu, tī ri labi, ū dens un tualetes piederumi vienmē r tika papildinā ti, neskatoties uz to, ka dzeramnaudu atstā jā m tikai tad, kad atbrī vojā m istabu
3. Virtuve ir daudzveidī ga, mē s nekad nedevā mies uz turieni izsalkuš i. Es biju vairā k apmierinā ts ar kafijas automā tu manā pē dē jā viesnī cā.
Augļ i, dā rzeņ i, zivis, sautē jumi, grilē ta gaļ a, pastas un vietē jie saldumi ir daudz!
4. bā rs - dzert varē ja tikai bā rā , bet drī kstē ja arī ņ emt lī dzi savā istabā.
Viesnī cas teritorijā , kā mums teica, tas ir aizliegts. Ja vē laties pudelē , varat nopirkt (piemē ram, alu par 4 USD), un tā pē c viņ i to ielej glā zē s bez maksas.
5. animā ciju ķ ē rā m tikai vakarā , bija diskotē ka un visi iespē jamie konkursi.
6. pludmale skaista, kopta, bet ne liela. Pastaigā jiet no istabas apmē ram 5 minū tes, pludmalē ir arī kafejnī ca un bā rs, kas ir atvē rts dienas laikā
7. Un patī kamā kā bija draudzenes dzimš anas diena un kad atgriezā mies no ekskursijas istabā mū s gaidī ja torte. Tas ir ļ oti jauki, jo es zinu, ka ne visā s viesnī cā s tas ir pieejams.
Vienī gais, kas man nepatika, bija gids, tas bija sā pī gi neapmierinā ts un viņ š mums aizrā dī ja, ka nenā cā m pirmajā dienā viņ u satikt. Ē ģ iptē atpū š amies ne pirmo reizi un par daž iem jau dzirdē ts, ņ emam ekskursijas no vietē jiem, ņ ē mā m no @vipegipttour, varbū t kā ds ņ ems vē rā.
Mans kopsavilkums:
Viesnī ca ļ oti laba, mā jī ga, vairā k piemē rota ģ imenē m, nevis jaunieš iem.
No lidostas, netā lu veikali, stendi, aptieka, McDonalds. Budž eta variantam, bez greznī bas, ļ oti piemē rots
Вид из номера
аватар natalia.05.1983
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Hurgadā tā nebija pirmā reize, ir ar ko salī dzinā t. Atveda mū s 20.00 un piedā vā ja iet vakariņ ā s kamē r aizpildā m dokumentus, bijā m ļ oti apmierinā ti. Prasī ja istabu ar balkonu, iedeva bez problē mā m (š okolā de no Krievijas dara brī numus))) gulta tī ra, santehnika atbilstoš ā stā voklī , tī rī š ana katru dienu, ar figū riņ ā m no dvieļ iem, ē diens izcils, Mani pā rsteidza augļ u izvē le, ja kaut kas bū s beidzies, tad noteikti pievienos. … Tomēr ▾ Hurgadā tā nebija pirmā reize, ir ar ko salī dzinā t. Atveda mū s 20.00 un piedā vā ja iet vakariņ ā s kamē r aizpildā m dokumentus, bijā m ļ oti apmierinā ti. Prasī ja istabu ar balkonu, iedeva bez problē mā m (š okolā de no Krievijas dara brī numus))) gulta tī ra, santehnika atbilstoš ā stā voklī , tī rī š ana katru dienu, ar figū riņ ā m no dvieļ iem, ē diens izcils, Mani pā rsteidza augļ u izvē le, ja kaut kas bū s beidzies, tad noteikti pievienos. Pludmale nav liela, bet mī ļ a, dvieļ i daž ā di))), prasiet ko citu, galvenais pasmaidī t ar alkoholu, problē mu nebija, prasi, lai uzlej cik vajag, atkal pasmaidiet. Animā cija katru dienu, daudz jautrī bas, Yasmin, Vika, Alina, Sems, Mahmoud un Asa ī paš s paldies. Lieliskas brī vdienas atslē ga ir vē lme atpū sties.
аватар malina_nv1969
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 3.0
Mē s neesam pretenciozi tū risti, esam bijuš i daž ā dā s valstī s un mums vienmē r viss ir paticis. Mē s nemeklē jam trū kumus, mē s redzam tikai pozitī vo atvaļ inā jumā . Vienkā rš i atpū š os!! ! Ar mums tā notiek pirmo reizi!!! Š odien no ziņ ā m uzzinā jā m, ka Hurgadā pē c Krievijas tū ristu saindē š anā s tika slē gta viesnī ca AMC Royal. … Tomēr ▾ Mē s neesam pretenciozi tū risti, esam bijuš i daž ā dā s valstī s un mums vienmē r viss ir paticis. Mē s nemeklē jam trū kumus, mē s redzam tikai pozitī vo atvaļ inā jumā . Vienkā rš i atpū š os!! ! Ar mums tā notiek pirmo reizi!!!
Š odien no ziņ ā m uzzinā jā m, ka Hurgadā pē c Krievijas tū ristu saindē š anā s tika slē gta viesnī ca AMC Royal. Jā slē dz arī Marlin Inn Azur!!!

Mū su brī vdienas š ajā viesnī cā tika sabojā tas. Viss sā kā s ar izlī gumu. Viņ i ā tri iekā rtojā s, bet istaba izrā dī jā s dzī voš anai nepiemē rota (F202). Ilgi jā uzskaita, kas istabā nestrā dā ja, vieglā k teikt, ka darbojā s tikai ā rdurvis, telpā nebija pat elektrī bas, bija nepatī kama sē nī š u un naftalī na smaka. Nomainī ja numuru tikai nā kamajā dienā uz F203, diezgan pieklā jī gi, nepilnī bas ā tri tika novē rstas. Mū su atvaļ inā jums ir sā cies! Bet ne uz ilgu laiku. 3dien sabruku ar saindē š anā s simptomiem: slikta dū š a, caureja, nespē ks, drudzis. Dienu vē lā k, izdzerot kaudzi tableš u, man kļ uva labā k. Bet vī rs saslima ar tā diem paš iem simptomiem, bet daudzkā rt spē cī gā kiem.
Temperatū ru 40 nevarē ja pazeminā t pat pretdrudž a tabletes, acī mredzama zarnu infekcija, lai gan mē s dzē rā m tikai ū deni pudelē s un lietojā m to zobu tī rī š anai, un es pat mazgā ju augļ us pē c ē damistabas ar š o ū deni. Viesnī cā strā dā krieviski runā još a darbiniece Veronika, kura palī dz krievu tū ristiem sazinā ties ar arā biem un reklamē mū s papildus maksas pakalpojumiem. Ar viņ as palī dzī bu vē rsā mies pie viesnī cas ā rstes, kura 2 reizes izmē rī ja temperatū ru un izrakstī ja tabletes, kuras jau bijā m izdzē ruš i.

Par samaksu jautā ju Veronikai divas reizes, lai caur apdroš inā š anas kompā niju izrakstī tu č eku par medicī nisko pakalpojumu atlī dzinā š anu. Uz ko Veronika it kā mums tulkoja dakteres vā rdus, ka nav par ko maksā t.
Vakarā pirms lidojuma Veronika ieradā s istabā un teica, ka ā rsta pakalpojumi ir apmaksā ti, ka tas ir viņ as pā rpratums, ka rī t viņ a š o pā rpratumu nokā rtos ar vecā ko vadī tā ju vai samaksā s pati, un atkal mums nevajag. kaut ko maksā t. Nā kamajā dienā , izejot no viesnī cas, bijā m spiesti maksā t 55 eiro par ā rsta pakalpojumiem. Kur ir kvī ts? Jautā jums palika neatbildē ts. Un Veronika mums atvainojā s. Visas brī vdienas mē s, sazinoties ar citiem tū ristiem, noskaidrojā m, ka gandrī z katram 2. bija š ie simptomi, bet katrs tika ā rstē ts pats. Nav brī nums, ka netā lu no viesnī cas atrodas aptieka!

Tagad par jū ru un pludmali. Speciā li izvē lē jā mies smilš u pludmali un arī ieeja jū rā ir smilš aina. Tas viss ir labi, bet atkal liels "BET"! Muš as pludmalē neļ auj mierī gi sauļ oties. Pē c vakara izrā dē m pludmalē kā jas sakoda, domā jams, smilš u blusas. Pludmalē neviens neapstrā dā un pat atkritumus un izsmē ķ us neizņ em.
Odi neļ auj jums naktī s nomodā . It kā mē s nekad nebū tu atstā juš i Krieviju no Sibī rijas. Jū ras ū dens ir auksts pat man, lai gan man patī k peldē ties vē sā ū denī . Bija dienas, kad ū dens bija ļ oti auksts, bija neē rti ieiet. Un cik neē rti ir izkā pt no ū dens!!! ! Pastā vī gi pū š stiprs vē jš un ne vienmē r ir silti. Pludmales dvieļ i no sā ls jau bija salikti un skrā pē ja ā du, bet tos nomainī t bija problemā tiski, nā cā s lamā ties.

Ē damistaba! Citā di to nevar nosaukt. Tas atgā dinā ja padomju ē dnī cu, kur visi stā v rindā ar pā rtiku. Š eit nav ģ ē rbš anā s, un arā bi visu saliek uz viena š ķ ī vja.

Lidosta!! ! Droš ī bas vitrī na. Viņ i 5 reizes apskata tū ristus un bagā ž u, iekā pj somā s. Priekš kam? Tū rists lidmaš ī nā nenesī s... viņ š lido ar to!! !
аватар anfisakardash
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 3.0
Kad izvē lē jos š o viesnī cu atpū tai, paļ ā vos uz pozitī vajā m atsauksmē m. Man par lielu nož ē lu, viesnī ca, pē c manā m personī gajā m domā m, tiem nemaz neatbilst. Pā rskats ir ļ oti detalizē ts, varbū t kā dam noderē s : ) Vissvarī gā kais ir istaba un apkalpoš ana. … Tomēr ▾ Kad izvē lē jos š o viesnī cu atpū tai, paļ ā vos uz pozitī vajā m atsauksmē m. Man par lielu nož ē lu, viesnī ca, pē c manā m personī gajā m domā m, tiem nemaz neatbilst. Pā rskats ir ļ oti detalizē ts, varbū t kā dam noderē s : )
Vissvarī gā kais ir istaba un apkalpoš ana. Manas brī niš ķ ī gā s brī vdienas sā kā s ar to, ka administratore nolē ma nopelnī t papildus naudu, un tā pē c izmisī gi stā stī ja, ka viesnī ca ir aizņ emta un ka nav nevienas istabas ar divguļ amajā m gultā m. Ē ģ iptē biju pirmo reizi, nemaz nezinā ju, kā reaģ ē t, un tā pē c, paļ aujoties uz iepriekš lasī to, izdomā ju, ka vajadzē tu “paldies” adminam, lai cipars bū tu labs. Ak, kā viņ š man teica, ka man bū s vislabā kais numurs! Tā tad, viņ i aizved mū s uz ē ku C, atver durvis, un gultas ir atseviš ķ as. Saprotam, zvē ram, pagaidam 10-15 minū tes, aizvedam uz citu istabu, kur ir viena divguļ amā un viena vienvietī gā gulta. Kā pē c - nav skaidrs, tas tikai aizņ em papildu vietu. Bet bijā m pē c negulē tas nakts un grū ta lidojuma, nolē mā m paskatī ties apkā rt. Skaitlis, starp citu, vizuā li tā ds pats kā pirmais. Tā tad, pirmkā rt, vannas istaba smird tā , it kā neviens to vispā r netī rī tu. Pelē juma bars, traipi, pati vannas istaba veca, ar izsmē rē tā m caurumiem un pā rkrā sota ar krā su. Mē beles, varē tu teikt, izjū k mū su acu priekš ā . Un uz gultā m ir veca gultasveļ a ar izskalotiem traipiem un spoliem un briesmī giem gultas pā rklā jiem, kuriem laikam jau 30 gadi, un ko diez vai kā ds ir mazgā jis, spriež ot pē c izskata.
Tā pē c, nedaudz atguvusies, viņ a atgriezā s reģ istratū rā , lai zvē rē tu. Tur, par laimi, bija vietē jais menedž eris, kurš , mani uzklausī jis, teica, ka visu sakā rtos. Tā pē c viņ i man iedeva istabu galvenā s ē kas treš ajā stā vā ar skatu uz teritoriju un jū ru. Vizuā li š is skaitlis izskatī jā s labā k. Zī mī gi, ka mē beles ir tieš i tā das paš as vecas, bet labā kā stā voklī un savā dā k izkā rtotas, tā pē c arī tika uztvertas savā dā k. Pakaiš i jaunā ki, lai gan arī redzams, ka izskalots, un vietā m arī spolē s. Pavisam vecs matracis, kurš jau tā nokarā jā s, ka apguļ oties uz malas, noripo lī dz vidum, vai vismaz guļ slī pi. Gulē t ir ļ oti neē rti. Lielā atš ķ irī ba bija vannas istabā . Š eit var redzē t, ka santehnika tika mainī ta, salī dzinot ar iepriekš ē jo numuru, ne tik sen. Bet! Sienas ir netī ras, notraipī tas un notraipī tas, un ap vannas istabu ir daudz sē nī š u, ko viņ i mē ģ inā ja aizsegt, bet neizdevā s. Duš a saputo ū deni daž ā dos virzienos, daž reiz č um, vispā r tā ir, bet darbojas, spiediens normā ls, un paldies Dievam. Starp citu, arī vannas istabas durvis ir unikā las - tā s tā vien neaizveras, tā s ir jā rauj no visa spē ka. No plusiem - ir biezi aizkari pilnī gam "aptumš oš anas" efektam, tomē r tie ir diezgan putekļ aini. Un kondicionieris strā dā labi, lai gan ir tik skaļ š , ka sā kumā ar ieslē gtu nevarē ja gulē t, bet pē c pā ris dienā m pieradu.
Kopumā dzī vot var, bet, godī gi sakot, Ukrainā es redzē ju trī skā rš us ar labā kajiem skaitļ iem, bet š eit tas ir kā č etrinieks. LABI.
Kas attiecas uz pā rē jo - pludmale ir normā la, bet tā nav ī paš i labi sakopta - smiltī s biež i tiek atrasti atkritumi un izsmē ķ i. Un to arī aktī vi izmanto kā paplā ti suņ i un kaķ i. Koka krē sli, veci, ar nolobī tu krā su. Matrač i ir ok, tikai izbalē juš i saulē , bet tas ir neizbē gami. Paš i par sevi nav saplē sti, diezgan labi.
Uzturs. Godī gi sakot, neesmu izvē lī ga ē dienam, un biju pā rliecinā ta, ka vienmē r un jebkurā gadī jumā kaut ko sev atradī š u. Bet š eit ir uzdevums ar zvaigznī ti. Ē diens no dienas uz dienu ir ļ oti vienmuļ š , gandrī z nekas nemainā s. Ja ievē rosi savu diē tu un piekopsi veselī gu dzī vesveidu, bū s grū ti, jo svaiga ir maz, un kas ir nesaprotamā s mē rcē s. Salā ti pā rsvarā ir š ausmī gi vai nu skā buma dē ļ , vai arī es nezinu, kas tiem vainas, tomā ti un kaltē ti gurķ i. Un vispā r viņ i visi ir nomocī ti. Rī si un kartupeļ i ir normā li, gaļ a daž reiz ir normā la, daž reiz nav ē dama. Pankū kas nekad nav ē damas, sautē ti dā rzeņ i ir visi vienā di ū deņ ainā -tomā tu mē rcē , pā rē jais - izturē ts, un biež i vien negarš ī gs, zivs - vienreiz ņ ē mu un ļ oti nož ē loju, labā k nemē ģ inā tu to. Starp citu, nekad neesmu sevi uzskatī jis par gardē di, mierī gi ē du graudaugus, vistu un kaut kā dus zaļ umus, piemē ram. Bet š eit tas bija neiespē jami. Lai varē tu teikt, ka tieš ā m bija garš ī gi - man nekad nav bijis. Viss ir ļ oti vidē ji vai slikti.
Bet, tajā paš ā laikā , diezgan labs konditorejas izstrā dā jums, ar to - vienmē r svaigi augļ i - apelsī ni, ā boli, dateles, kā dreiz bija pat melone un gvajava. Kafija ir laba, dzeriet, cik vē laties. Alkoholu praktiski nelietoju, jo no alkohola nekad neko neņ ē mu, bet pē c dzirdē tā un redzē tā - bā rā pludmalē alu lej mazā s glā zē s un ne vairā k kā.2 vienā rokā . Vestibilā esoš ajā bā rā - atseviš ķ a alkoholisko dzē rienu ē dienkarte 8 kokteiļ u gabaliņ iem, viss pā rē jais par maksu, pat sula un kafija. Tā pē c ā rpus brokastī m / pusdienā m / vakariņ ā m jū s nevarē sit kaut ko dzert, tikai pludmalē . Pē cpusdienā , starp citu, pludmalē tiek gatavota pica un frī kartupeļ i, gaidī š ana biež i vien ir ilga, bet kopumā nav slikti. Pludmalē vajadzē ja bū t arī saldē jumam, bet es to neredzē ju pat reizi nedē ļ ā .
Pā rē jais, par sī kumiem. Istabā.2 pudeles pa 1.5 litriem katru dienu, dvieļ i un gultas veļ a tiks mainī ta tikai pē c pieprasī juma. Joprojā m ne tik nozī mī gs, bet tomē r mī nuss - devā mies ekskursijā uz Luksoru, š is ir kā pums 4 no rī ta. Mums palū dza sagatavot pusdienu kastī tes, un pats administrators (! ) piedā vā ja mū s pamodinā t pē c pusstundas, piezvanot uz istabu. Mū s neviens pat nemē ģ inā ja savervē t. Kopumā vispā r ir tā ds iespaids, ka dzī vot var, bet labā k izvē lē ties ko citu. 4* sen nav bijis. Varbū t kā dreiz tā bija laba viesnī ca, bet tagad ir skumji skatī ties, kā tā sabrū k un pā rklā jas ar rū su. Par to paš u naudu, manuprā t, var izvē lē ties ko labā ku.
аватар juliette.my1
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Sā kš u pē c kā rtas. 1. Zā le plaš a, uzreiz iedod paroli internetam, ā tri nokā rtojas. Viņ i paskaidros viegli un vienkā rš i, krieviski + daž reiz pusotrs angļ u vā rds - un visi visu saprata : -) 2. Teritorija brī niš ķ ī ga, palmas, koki, puķ es, skaistums vienkā rš s. … Tomēr ▾ Sā kš u pē c kā rtas.
1. Zā le plaš a, uzreiz iedod paroli internetam, ā tri nokā rtojas. Viņ i paskaidros viegli un vienkā rš i, krieviski + daž reiz pusotrs angļ u vā rds - un visi visu saprata : -)
2. Teritorija brī niš ķ ī ga, palmas, koki, puķ es, skaistums vienkā rš s.
3. Pludmale - tī ra, kopta, sauļ oš anā s krē sli, matrač i, saulessargi, strā dniece jautā vai viss kā rtī bā , pludmales bā rs ir atvē rts (iesaku viņ u picu! ). No rī ta vingrojumi pludmalē tiem, kas vē las, tiek veikti ap pulksten 10, pē cpusdienā - pulksten 15.
4. Telpu krā jumi. Augš ē jos stā vos atrodas galvenā ē ka ar zā li, bā ru, restorā nu un telpā m, kā arī vairā kas trī sstā vu ē kas ar aptuveni 5-7 istabā m katrā stā vā . Mū s ievietoja G korpusā ar numuru 204. Teikt, ka tā ir veca un netī ra, nozī mē neteikt neko. Ā das polsterē jums uz gultā m ir saplē sts, gultasveļ ai stū ros ir caurumi, skapī ir daž i mež onī gi plankumi, samta aizkari ir savā kuš i tik daudz putekļ u, ka ir pretī gi tiem pieskarties. Vannas istabā grī da nav mazgā ta gadu, aiz durvī m ir atkritumu nogulsnes. Nav tualetes birstes : -( Un smarž a! ! ! Sasmē rē jusies, veca, vienkā rš i š ausmī ga! Asociā cija ar pansionā tu. Nā cā s izlū gties istabā deklarē to tē jkannu, paņ emt cukuru bā rā , paš am nopirkt kafiju.
Apkopē ja, izņ emot gulbju izripinā š anu no dvieļ iem, neko netī ra, izņ emot to, ka izved atkritumus un atnes ū deni pudelē s.
5. Bā rs. Bā rs ir kā bā rs. Taisa patī kamus kokteiļ us, ir automā ts kafijai, dzer cik gribi. Daž i paņ ē ma neatš ķ aidī tus stipros dzē rienus un nesa uz restorā nu pusdienā s vai vakariņ ā s.
6. Restorā ns. Bū tī bā nav slikti. Nav š iks un spī dī gs, bet viņ u zupas ir labas. Brokastī s vienmē r ir olu kultenis un pankū kas, piena putra, sā nu ē dieni, salā ti. Pusdienā s 2 zupas, no kurā m izvē lē ties, 2 vai 3 piedevas, gaļ a (liellopa gaļ a, vista un desiņ as) un zivis. Vakariņ ā s - kā da zupa, piedeva (rī si vai kartupeļ i) ar gaļ u, makaroni ar mē rcē m pē c izvē les. Daudz desertu, katru dienu daž i augļ i (gvajaves, apelsī ni, mandarī ni, zemenes). Jū s varat lū gt, lai jū s ieliek, cik vien vē laties. Alkoholiskie un bezalkoholiskie kokteiļ i tiek pasniegti vestibilā pirms pusdienā m un vakariņ ā m.
Restorā na atklā tie mī nusi - nav jū ras velš u, zivis reizi dienā , un visiem nepietika, bet bija pā rā k sā ļ š . Salā ti vakariņ ā s daž kā rt stā vē ja jau nodiluš i, kas liek domā t, ka tie ir pusdienu pā rpalikumi : -((
Darbinieki valkā maskas, galda piederumi ir atseviš ķ i iepakoti, netī rie trauki visu laiku tiek vā kti pa zā li ar ratiņ iem. Sulas, tē ja un kafija – ielejiet paš i tirdzniecī bas automā tos. Vienreizē jā s lietoš anas krū zes, cukurs nū jiņ ā s, plastmasas karotes.
Ekskursijas sausā s devas, kā arī tā saucamā s "vē lā s vakariņ as" - vienkā rš i trū kst vā rdu. Gurķ is, banā ns, mandarī ns, puslitrs ū dens, kruasā ns un bulciņ a ar sojas desas gabaliņ u, vai tas ir tā ds siers, bet ē st nevar : -(
Tā tad iespaids ir divē jā ds. Diez vai ieteiktu. Un es, visticamā k, neatgriezī š os.
аватар ninelka78
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Neliela viesnī ca uz laipas. Paliku 6 naktis pie sava vī ra. Teritorijas izpē tei pietiek ar 10 minū tē m). Viss ir tuvumā , tas mums ir pluss, man nepatī k viesnī cas, kur jā pā rvietojas pa teritoriju ar taf-tafu un jā vā j jū dzē m. Pludmale sakā rtota, piebraukš ana teicama, pilnī bā iztikuš i bez aizsargapaviem. … Tomēr ▾ Neliela viesnī ca uz laipas. Paliku 6 naktis pie sava vī ra. Teritorijas izpē tei pietiek ar 10 minū tē m). Viss ir tuvumā , tas mums ir pluss, man nepatī k viesnī cas, kur jā pā rvietojas pa teritoriju ar taf-tafu un jā vā j jū dzē m. Pludmale sakā rtota, piebraukš ana teicama, pilnī bā iztikuš i bez aizsargapaviem. Ieeja pie bā ra ir akmeņ aina, bet tur neviens neienā k. Pludmalē no rī tiem bā rā ir dzē rieni, un pē c vakariņ ā m tiek pievienotas arī uzkodas (pica ir diezgan pieklā jī ga). Ir pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, visi ir novietoti attā lumā viens no otra. Viņ i nedodas uz š o viesnī cu zemū dens pasaules dē ļ , ja jums ir nepiecieš ami koraļ ļ i, varat doties izbraucienā ar laivu uz koraļ ļ iem. Kopumā š ī viesnī ca klusai atpū tai un bijā m diezgan apmierinā ti.
Kas attiecas uz istabu, prasī jā m ē kā , istaba ir laba, viss darbojas un pat skats uz jū ru tā lumā . Telpas uzkopš ana, dvieļ u nomaiņ a, papī ra un dzeramā ū dens uzpildī š ana (1 liela pudele katrā istabā ) ir bez komentā riem.
Visu laiku nekas nav salū zis, nevarē ja pā rbaudī t, cik ā tri reaģ ē . Personā ls draudzī gs, standarta jautā jumi: vai viss ir kā rtī bā , kā klā jas, no kurienes tu esi utt. Vismaz dež ū ras frā zes daudziem ir zinā mas un komunikā cijas grū tī bas nebija. Ē diens ir diezgan pieklā jī gs un noteikti necieta badu un nepū lē jā s ar vē deru. Sortiments nav liels, bet labi sagatavots. No saldumiem man patika tikai vietē jie nacionā lie. Un vē l daž as reizes bija garš ī gas zupas. Kopumā viss ir kā rtī bā .
Atpū ta. Animā ciju interesē tikai vakara izklaides forma, un tad, atkarī bā no programmas, palikā m pā ris reizes. Pā rē jā s dienas pastaigā jā mies pa promenā di (pluss pie viesnī cas - tā s izcilā atraš anā s vieta), apmeklē jā m zivju restorā nu, bijā m krastmalā un divā s ekskursijā s. Viens - laika ziņ ā minimā lā kais - paraseilings, bet otrs visai dienai - Luksora. Izpletnis, protams, ir "adrenalī ns", un vē sturiskais bija ļ oti iespaidī gs, tas ir jā redz. Lai ietaupī tu naudu, pasū tī jā m tibaturkā , vietē jā aģ entū rā , organizā cija ir lieliska par pieņ emamu cenu. Autobuss ir ļ oti ē rts un karantī nas pasā kumu dē ļ tajā ir maz cilvē ku. Ceļ ojums ir lielisks.
Vai mē s ieteiksim viesnī cu, visticamā k, jā nekā nē . Tas atbilst un atbilda mū su cerī bā m. Varbū t mē s paš i to darī sim vē lreiz.
аватар kosmos0904
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Pirms ekskursijas iegā des ar viesnī cu bijā m pazī stami neklā tienē , biež i gā jā m garā m, kad atpū tā mies kaimiņ os Sinbadā . Nu man patī k atraš anā s vieta El Mamsha promenā dē , pati teritorija ir lieliska, ir daudz daž ā du kafejnī cu, veikalu, klubu, aptieku, ā trā s ē dinā š anas utt. … Tomēr ▾ Pirms ekskursijas iegā des ar viesnī cu bijā m pazī stami neklā tienē , biež i gā jā m garā m, kad atpū tā mies kaimiņ os Sinbadā . Nu man patī k atraš anā s vieta El Mamsha promenā dē , pati teritorija ir lieliska, ir daudz daž ā du kafejnī cu, veikalu, klubu, aptieku, ā trā s ē dinā š anas utt. , tuvumā ir publiskais dā rzs, noteikti ir kur ņ emt. pastaiga vakarā . Marlinā ir arī lieliska pludmale un labi kopta ļ oti jauka kompakta teritorija. Viesnī cā nodzī vojā m tikai 4 dienas, bet ar to pietika, lai izveidotu viedokli kopumā .
Ē diens nedaudz pievī la, bet ne pē c garš as, bet gan pē c sortimenta un bufetes trū kuma, neko darī t, bijā m nedē ļ u pē c atvē rš anas, nu badā necietā m). Augļ i pirkti pilsē tā , vienalga mango, vī ģ es utt. viņ i paš i vienmē r pirka un labā kajā laikā ). Par apkalpoš anu neko neteikš u, puiš i ir draudzī gi un pieklā jī gi, neviens netraucē ja, tieš i otrā di, visi centā s pievē rst uzmanī bu un vajadzī bas gadī jumā sniegt palī dzī bu.
Ā tri iekā rtojā mies, kamē r devā mies pirkt SIM karti, istaba jau bija gatava. Izzā ģ ē jā m, istabiņ a maza, viss tī rs, labā kā rtī bā . Ū dens istabā katru dienu, dvieļ i mainī ti, viss nepiecieš amais, t. sk. tur bija seifs un tē jkanna. Gludekļ a nebija, bet man to nevajadzē ja, skapī bija kā di duci pakaramo. Skaists skats uz apkā rtni. Pati teritorija maza, plus nav ilgi jā brauc uz jū ru no neviena viesnī cas stū ra, viss ir pie rokas, mā jī gi un tī ri.
Pludmale ir viesnī cas pluss, labas smiltis, sauļ oš anā s krē slu izvē le (saprotams, cilvē ku vispā r maz), tā pē c pirmā rinda vienmē r ir tuvā k ū denim. Ū dens brī niš ķ ī gs, tī rs un kā svaigs piens, dzī vai radī bai var teikt nē , viņ i par to zinā ja, tā pē c jau iepriekš plā nojā m braucienu ar jahtu uz Orange Bay, ir koraļ ļ i, zivis, esam redzē juš i pietiekami daudz skaistuma.
Vestibilā ir bezmaksas Wi-Fi, pā ris rindas derē s, kam nopietnā kam - nopē rc karti.
Kopumā viesnī ca man patika, es gribē tu apmeklē t, kad tā strā dā s parastajā rež ī mā , ar bufeti, animā ciju utt. , bet 4 tas ir diezgan labs. Lai visiem laba atpū ta!
аватар shibankova
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Izvē lieties š o viesnī cu, pamatojoties uz cenu un atsauksmē m. Viesnī cā ieradā mies 7.30, uzvilkā m rokassprā dzes, devā mies brokastī s, nebija ilgi jā gaida numuriņ i, lai gan mums nepatika pirmie numuriņ i un bez problē mā m nomainī ja, wi-fi tikai reģ istratū rā . … Tomēr ▾ Izvē lieties š o viesnī cu, pamatojoties uz cenu un atsauksmē m. Viesnī cā ieradā mies 7.30, uzvilkā m rokassprā dzes, devā mies brokastī s, nebija ilgi jā gaida numuriņ i, lai gan mums nepatika pirmie numuriņ i un bez problē mā m nomainī ja, wi-fi tikai reģ istratū rā . Personā ls ļ oti pieklā jī gs un atsaucī gs. Mē s esam gatavi izpildī t jebkuru pieprasī jumu. Telpā bija sabrukums, tas tika novē rsts 5 minū š u laikā . Labi paveikti animatori atradī s izklaidi gan bē rniem, gan pieauguš ajiem
Ē diens ir daudzveidī gs, jū s nebū siet izsalcis. Gan galvenajā restorā nā , gan pludmalē . Netā lu no viesnī cas atrodas daudzi veikali, aptiekas, pā rtikas veikali, McDonald's, KFC. Pludmale smilš aina, tī ra, liela, bez akmeņ iem.

Kopumā par viesnī cu: mums viss ļ oti patika, pā rē jais paskrē ja kā brī niš ķ ī gs sapnis, nā kamgad plā nojam atgriezties Marlinā .
Пляж Море Номер Экскурсия Территория Территория
аватар Valenti56
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca tika izvē lē ta cenas dē ļ , pirms tam atpū tā mies piecniekā dā rgā k un bijā m ļ oti pā rsteigti, ka š ī viesnī ca nav sliktā ka, ļ oti laba atraš anā s vieta, pludmale un jū ra ir lieliska, istabiņ a bija laba (n. … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta cenas dē ļ , pirms tam atpū tā mies piecniekā dā rgā k un bijā m ļ oti pā rsteigti, ka š ī viesnī ca nav sliktā ka, ļ oti laba atraš anā s vieta, pludmale un jū ra ir lieliska, istabiņ a bija laba (n. 105), uzkopju katru dienu, ē diens labs, apkalpotā ju attieksme uzmanī ga un cieņ pilna, ī paš i gribu atzī mē t viesmī li Mohameda restorā nā - labs profesionā lis. Pā rē jais man ļ oti patika, gribē tos atgriezties š ajā viesnī cā , bija ļ oti skaisti svē tki 14. februā ris.
аватар marklutsk
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Man ir negatī vi iespaidi par š o viesnī cu, viņ a draugs to izvē lē jā s zemā s cenas dē ļ , man nepatika viesnī ca. Numuriņ š bija kā rtī bā , bet pati viesnī ca ir ļ oti veca, teritorijas gandrī z nav, viss ir apbū vē ts ar mazā m mā jiņ ā m, pludmale nav liela. … Tomēr ▾ Man ir negatī vi iespaidi par š o viesnī cu, viņ a draugs to izvē lē jā s zemā s cenas dē ļ , man nepatika viesnī ca. Numuriņ š bija kā rtī bā , bet pati viesnī ca ir ļ oti veca, teritorijas gandrī z nav, viss ir apbū vē ts ar mazā m mā jiņ ā m, pludmale nav liela. Iebraukš ana jū rā ir laba, bet, ja bū tu daudz cilvē ku, tas nemaz nebū tu labi. Viesnī ca atrodas praktiski pilsē tas centrā , blakus bija veikali, izklaides.
Parādīt vairāk »


iemiesojums ksan-a
mums patīk šī viesnīca, taču mēs nevēlamies pārmaksāt par aģentūru pakalpojumiem
9 gadiem atpakaļ  •  6 abonenti 7 atbildes
iemiesojums krapi1
Visas atsauksmes un laika prognozes ir ļoti pretrunīgas. Tas ir, salikt garderobi, ņemot vērā gan karstumu, gan aukstu vēju? (jakas utt.) Un arī plānojam sagaidīt Jauno gadu. Vai tas ir iekštelpās vai kā? )) Pastāsti.
11 gadiem atpakaļ  •  7 abonenti 6 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
Atrakcijas
Džungļu ūdens atrakciju parks
Novērtējums 9.6
Ēģipte, Hurgada
Atpūta, Izklaide
Makadi akvaparks
Novērtējums 9.5
Ēģipte, Hurgada
Izklaide
Selketas papirusa muzejs
Novērtējums 9.0
Ēģipte, Hurgada
Muzeji, Stats

Отель расположен в живописном месте на побережье Красного моря, в самом сердце Хургады. Рядом с отелем есть променад с множеством магазинов. Отель был открыт в 1994 году, последняя реновация проводилась в 2017 году (бассейн, дискотека, бар на пляже, Итальянский ресторан, 150 стандартных номеров). Состоит из главного 4-этажного здания и отдельно стоящих 3-этажных 10 бунгало, в главном здании отеля 2 лифта. Подходит для семейного, романтического или молодежного отдыха.

Atrašanās vieta Отель расположен в 3 км от международного аэропорта Хургады.
Pludmales apraksts Собственный песчаный пляж протяженностью 150 метров, деревянная дорожка до моря, заход в море песчаный. Пляжные полотенца — бесплатно.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi в лобби (бесплатно), конференц-зал (до 50 человек), магазины, аптека, банкомат, обмен валют (за территорией отеля), 1 открытый бассейн 200 м2 (без подогрева), у бассейна: зонты, шезлонги и полотенца (бесплатно).

Main Restaurant — главный ресторан: ранний завтрак (05:00-07:00), завтрак (07:00-10:00), обед (12:30-14:30), ужин (18:30-21:30);

Закуски-выпечка в лобби с 10.30-11.30;

Закуски в ресторане на пляже с 14:30-17:00;

Поздний закуски в главном ресторане с 22:00-00:00;

Мороженое в ресторане на пляже с 12:00-16:00;

A la carte ресторан Piccola Venezia — итальянская кухня, ужин (18:30-21:30). Посещение a la carte ресторана на ужин возможно один раз бесплатно на протяжении отдыха, по предварительной резервации.

Лобби-бар (с 09:00 до 02:00).

Joker's Bar — открыт 24 часа (с 00.00-09.00 за дополнительную плату).

Бар на пляже (с 10:00 до 17:00).

Диско-бар (22:00 до 02:00).

Алкогольные напитки подаются с 10:00.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • droši  FREE 
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детское отделение в бассейне для взрослых без подогрева в зимний период, одна водная горка в детском бассейне, Nemo Club детский клуб для детей от 4 до 12 лет (часы работы: 10:00-12:00/15:00-17:00, русскоговорящий персонал), детская анимация, детская дискотека с 20:00-21:00, детский буфет в ресторане (предоставляется специальное детское питание по запросу, бесплатно).
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā  FREE 
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Бесплатно — пляжный волейбол, живая музыка, анимация, дартс, аквааэробика, бочче, пляжный футбол. Платно — массаж, дайвинг центр и центр водных видов спорта (на пляже).
 • biljards  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 419 номеров.

Istabās

Индивидуальный кондиционер, спутниковое телевидение, сейф (бесплатно), телефон (платно), мини-бар (2 большие бутылки минеральной воды — ежедневное пополнение), набор для приготовления чая и кофе, чайник (бесплатно), балкон / французский балкон или терраса. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями. Уборка номера: ежедневно, смена белья: ежедневно, room service: платно.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • tējas/kafijas automāts  FREE 
 • balkons/terase
Adrese Touristic Road, Hurghada, Red Sea, Egypt
Tālruņi: +20 65 340 46 40/41
E-pasts: marlininn@azur.travel
Tīmekļa vietne: Marlin Inn Azur Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.