King Tut Aqua Park Beach Resort 4*– Atsauksmes

307
Novērtējums 6.010
№80 viesnīcas reitingā Hurgada
6.2 Numurs
6.5 apkalpošana
6.0 Tīrība
6.0 Uzturs
6.4 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas 2 km attālumā no Hurgadas vecpilsētas centra, jūras krastā. Tas atrodas tajā pašā teritorijā, un tam ir kopīga infrastruktūra ar Sphinx Aqua Park Beach Resort 5 *. Atvērts 2004. gadā. Pēdējā daļējā renovācija notika 2017. gadā. Piemērots ģimenes, romantiskai vai jauniešu atpūtai.Vairāk →
аватар OlgaSova
 •  apceļots 4 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 7.0
Kopumā viesnī ca ir ok. Redzē ts labā k un sliktā k. Viss, kas rakstī ts negatī vā s atsauksmē s, ir patiesī ba, galvenais, kā to ā rstē t. Reģ istrē joties, numurs, tā pat kā visi pā rē jie, tika mainī ts 3 reizes (bez papildu maksas). … Tomēr ▾ Kopumā viesnī ca ir ok. Redzē ts labā k un sliktā k. Viss, kas rakstī ts negatī vā s atsauksmē s, ir patiesī ba, galvenais, kā to ā rstē t.
Reģ istrē joties, numurs, tā pat kā visi pā rē jie, tika mainī ts 3 reizes (bez papildu maksas). Sā kumā mums iedeva standarta variantu ar skatu uz miskasti, bet, kad ar smaidu vē rsā mies reģ istratū rā par nomaiņ u, mierī gi iedeva karti no citas istabas. Pā rskatos viņ i daudz raksta par istabā m, es neatkā rtoš os.
Ļ oti patika VISU darbinieku attieksme pret viesiem viesnī cā . Sen nebiju redzē jis š ā du attieksmi ne tikai Ē ģ iptē , bet pat Turcijā . Personā ls ļ oti ā tri atceras atpū tniekus un viņ u gaumi, tas ir ļ oti jauki. Vienmē r pieklā jī gs un draudzī gs.
Man ļ oti patika tikš anā s ballī tes gide Mona Liza. Tā du gidu Ē ģ iptē neesmu sastapis: viņ š visu mierī gi izskaidroja, visu izstā stī ja, atbildē ja uz visiem jautā jumiem, stā stī ja par ekskursijā m, un, kad tā s atteicā s pirkt, mierī gi un ar smaidu novē lē ja labu atpū tu.
Paldies, Wael, par relaksē još u mū su brī vdienu sā kumu!
Pirmdienā s viesnī cas reģ istratū rā pulksten 18.30 tiek pasniegta bufete ar dzē rieniem un uzkodā m. Otrdienā s pludmalē.11. 00 tiek izņ emta milzī ga kū ka, kuru pē c tam sagriež un izdala visiem.
Patika arī pludmale. Vienmē r ir sauļ oš anā s krē sli. Jū rā ir zivis, no rī ta pat redzē ju milzī gu bruņ urupuci.
Ē diens ir atš ķ irī gs. Izsalcis nepaliksi, tač u izvē le ir ļ oti ierobež ota.
Dzē rienus un alkoholu lej 150 ml krū zē s, izrā dā s uz 2 malkiem, bet daudzi atpū tnieki gā ja ar savā m ierastā izmē ra plastmasas glā zē m, izlietā m bez š aubā m un lī dz malā m.
Visas ekskursijas, kā vienmē r, tika ņ emtas no Mido (1oneguide - rakstot internetā , uzreiz ir saite uz viņ a vietni un Instagram ir š ī saite), birojs atrodas tieš i blakus viesnī cai: pa kreisi ir blakus esoš ā ē ka viesnī cas pusē . Viss ir visaugstā kajā lī menī un par saprā tī gā m cenā m. Jau vairā kus gadus ar viņ u braucam ekskursijā s. Visi ir laimī gi.
Tā pat viesnī cas pludmalē ir puisis Zelmijs, kurš brauc uz siera kū kas, banā na un laivas. Forš s, jautrs puisis, ņ em vē rā visas vē lmes.
Animā cija viesnī cā nemaz nav uzbā zī ga. Godī gi sakot, ar to pat nepietika. Bet, ja vē rš as pie viņ iem, viņ i arī deva bumbas patstā vī gai spē lei boč ā un volejbolā , atkal patstā vī gai spē lei. Bet vingrinā jumi no rī ta un ū dens aerobika vienmē r notiek pē c grafika un ir ļ oti izklaidē još i. Biju pā ris reizes uz nakts diskotē ku. Nu tā -tā . Pirmajā reizē bijā m kā di 10, viņ i uzlika normā lu groovy mū ziku, visi dejoja, mē s tomē r palikā m kā das 30 minū tes un aizgā jā m, nezinu, cik ilgi bija diskotē ka. Un otrreiz viņ i ieradā s, tie bija kā di 6 cilvē ki, kā man likā s, viņ i apzinā ti ieslē dza nesaprotamu mū ziku, pie kuras nebija iespē jams dejot, cilvē ki sē dē ja kā das 20 minū tes un visi izklī da. Lū k, tā diskotē ka beidzā s, pirms tā vispā r sā kā s. Varbū t animatori bija noguruš i un gribē ja agrā k iet gulē t.
Vairā k mums ir vē lme iet uz diskotē ku neparā dī jā s.
Ā rpus viesnī cas nav kur staigā t. Aizgā jā m uz pilsē tas tirgu, kas atrodas pa labi no viesnī cas (10 min gā jiens), man ļ oti patika milzī gais akvā rijs iekš ā un cenas lielveikalā . Tā pat ar ū beru (44 mā rciņ as abos virzienos) devā mies uz Marinas ostu, un tur aizstaigā jā m lī dz Moš ejai un zivju tirgum (nopirkā m garneles, kuras gatavoja turpat uz vietas).
Rezultā ts. Viesnī ca ir normā la, ja paņ em par adekvā tu cenu. Vai es ieš u otrreiz? Visticamā k ne. Lai gan, ja ir lē ts piedā vā jums, tad jā . Es patiesi nesapratu cilvē kus, kuri tur dodas 3 vai vairā k reizes. Varbū t tas kaut kur neiederē jā s.
аватар vnkgdgoole
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 1.0
Jū s ieejat istabā , tas nav kā.4, š eit tas knapi velk 2 zvaigznes. Remonts no 90. gadiem. Gulta ripo uz riteņ iem, nav iespē jams nodarboties ar seksu. Ē diens ir rupjš . Smirdī gie nievā još ie viesmī ļ i neļ auj paš iem paņ emt ē dienu. … Tomēr ▾ Jū s ieejat istabā , tas nav kā.4, š eit tas knapi velk 2 zvaigznes. Remonts no 90. gadiem. Gulta ripo uz riteņ iem, nav iespē jams nodarboties ar seksu. Ē diens ir rupjš . Smirdī gie nievā još ie viesmī ļ i neļ auj paš iem paņ emt ē dienu. Pludmales dvieļ i vienmē r jā ņ em lī dzi - viņ iem tur ir bizness, atstā j, maksā.20 USD. Pludmale ir briesmī ga. Viss bā rā esoš ais alkohols ir atš ķ aidī ts. Vī ns ir kā sula ar ū deni un zemisku. Apkā rt nepabeigts, skats ir š ausmī gs. Bildē tikai viena vieta skaista, pā rē jā tikai skā rda. Atkritumi visapkā rt. Jū s nevarat ņ emt lī dzi ē dienu uz viesnī cu, nav iespē jams ē st viņ u ē dienu. Iespaidi ir š ausmī gi. Es absolū ti neiesaku.
аватар _87828
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 2.0
Viesnī ca ir š ausmī ga, personā ls nav atsaucī gs, dara visu no nū jas apakš as un var redzē t viņ u neapmierinā tā s sejas pat tad, ja prasā s pē c sulas. Brokastī s ir tikai viens ē diens un tas arī bija 8 dienas. Viņ i nebija izsalkuš i. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir š ausmī ga, personā ls nav atsaucī gs, dara visu no nū jas apakš as un var redzē t viņ u neapmierinā tā s sejas pat tad, ja prasā s pē c sulas. Brokastī s ir tikai viens ē diens un tas arī bija 8 dienas. Viņ i nebija izsalkuš i. Bet ē diens arī ir 3. Ieradā mies agrā k un protams prasī ja 50$ par iekā rtoš anos. Pludmale ir akmeņ aina. Viesnī ca jau ir ļ oti veca. Viss sarū sē jis. Tualete pie baseina ir pretī ga. Ir bail tur iet. Viesnī ca vispā r netiek aprū pē ta. Istabas nav sliktas, bet pirmais, kas iekrita acī s vannas istabā , bija matē ts stikls (starpsiena) un tas bija klā ts ar svī trā m. Neviens to neizmazgā . Vispā r pē das nav!
аватар Tim4enko130614
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Sveiki visiem! ) Mē s š eit ieradā mies Kingā , viņ š tiek restaurē ts...mē s bijā m apmetuš ies sfinksā . Numuri ir lieliski. Ar skatu uz jū ru. Reģ istrē jies ļ oti ā tri 10 minū tes. Mē s bijā m 3 cilvē ki. Es, vī rs un bē rns (5. … Tomēr ▾ Sveiki visiem! ) Mē s š eit ieradā mies Kingā , viņ š tiek restaurē ts...mē s bijā m apmetuš ies sfinksā . Numuri ir lieliski. Ar skatu uz jū ru. Reģ istrē jies ļ oti ā tri 10 minū tes. Mē s bijā m 3 cilvē ki. Es, vī rs un bē rns (5.5 gadi). Es izvē lē jos viesnī cu, kur bū tu slidkalniņ i un pirmā rinda. Lī dz jū rai labi iet, 1-2 minū tes precī zi. Pludmale ir tī ra. Tas bū s labs bē rniem. Pieauguš ajiem jums jā iet nedaudz tā lā k. . .
Bē rnu slidkalniņ i ar apkuri. Ir paredzē ti mazajiem. Animā cija Izklaide Bē rniem 5 ku, no rī ta tur apmē ram 30 minū tes un vakarā pusotru stundu. Plkst. 21:30 pieauguš o diskotē ka. Jū s varat bū t arī ar bē rniem. Ē diens. . 8 no 10. Trū kst daudzveidī bas. Bet! ! ! Mē s nekad nebijā m izsalkuš i. Ir arī mongoļ u restorā ns (tur ir forš i) zivis, vista, rī si, dā rzeņ i. Istaba tika iztī rī ta ļ oti labi. Attiecī bas starp darbiniekiem un viesiem ir labas. Ir forš s SIMKEN (vai kā ds) viņ š ir BARTENDERIS. Visi ir ļ oti patī kami un jauki. Ahh alkohols))) Nu, es ieteiktu jums to ņ emt lī dzi)))
BĀ RS NAV SLIKS, bet garlaicī gs. . .
Dodu stabilu 4* vē rtē jumu!
Paldies visiem! )
Un labi atpū ties : )
Номер 3208:) Вид с номера )
аватар kuzn0203
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Atpū tā mies pie ģ imenes ar bē rnu 11 gadi, Kingu izvē lē jā mies š eit, ar cerī bu, ja nepatiks ar piemaksu, pā rcelsimies uz Sfinksu, bet tomē r palikā m š eit Kingā , sakā rtojā m. . Mē s vienkā rš i nebijā m istabā , lai pā rnakš ņ otu, pā rģ ē rbtos un ieietu duš ā , un Kings ar š iem lū gumiem tiek galā diezgan labi. … Tomēr ▾ Atpū tā mies pie ģ imenes ar bē rnu 11 gadi, Kingu izvē lē jā mies š eit, ar cerī bu, ja nepatiks ar piemaksu, pā rcelsimies uz Sfinksu, bet tomē r palikā m š eit Kingā , sakā rtojā m. . Mē s vienkā rš i nebijā m istabā , lai pā rnakš ņ otu, pā rģ ē rbtos un ieietu duš ā , un Kings ar š iem lū gumiem tiek galā diezgan labi.
Personā ls ir draudzī gs un izpalī dzī gs, viņ i sveicina un jautā , vai viss ir kā rtī bā . Ikviens var iemest pā ris frā zes krieviski, kad jautā , no kurienes esam, var ielikt frā zi arī ukraiņ u valodā )). Un mē s savukā rt mā cī jā mies pieklā jī bas pamatfrā zes arā bu valodā , bija smieklī gi dialogi. Pateicoties Oļ esjai viesmī lī bai, viņ a visu apzinā s un palī dzē s un pastā stī s, ja kas.
Istabas atslē gas dabū jā m ā tri, pati istabiņ a maza, bija papildus gulta (ē rta) bē rnam, ikdienas uzkopš ana, ū dens istabā , svaigi dvieļ i. Tē jkanna, seifs, fē ns, mini ledusskapis, viss darbojā s. Uz balkona ž ā vē š anai nav auklas, piesē jā m savu, vienmē r ņ emam, vietu neaizņ em, bet ļ oti parocī gi.
Teritorija nav liela, bet interesanta, ir kur bildē ties. Viesnī ca ir piemē rota ģ imenē m ar bē rniem: ir ū dens slidkalniņ i un ir apsildā ms baseins, tikai tas ir vienī gais, kas ir apsildā ms, rotaļ u laukums, King's pludmales mini zvē rnī ca š eit ar maigu ieeju ū denī , viss tur plunč ā jā s bē rni. Un saldē jums pludmalē . Pludmale pie Sfinksas ir uzreiz dziļ a, bet ir iespē ja izvē lē ties, kam kas patī k. Ū dens tī rs, janvā rim ļ oti normā la temperatū ra, zivju daudz, tik daudz pat nebijā m gaidī juš i. Janvā ra laikapstā kļ i priecē ja, pē cpusdienā lī dz 27, pludmalē pusdienlaikā parasti ir karsts, bet vakarā.16-18, ideā li piemē rots ziemai.
Ē diens ir pienā cī gs, un izvē le ir ē sta un pagatavota. Mē s pusdienojā m restorā nā pludmalē , brokastis un vakariņ as Ch. Š eit karalis restorā ns, ķ ī nieš u restorā ns ir atvē rts pē c iepriekš ē ja pieraksta, vienu reizi var aiziet mainī t situā ciju, bet virtuve nebija iespaidī ga. Pē c viņ a mē s devā mies uz galveno). Gaļ a garš ī ga, izvē lei vairā kas variā cijas - vista, liellopa gaļ a - vienmē r, katru dienu kaut kas cits no maltā s gaļ as, zivs, bet piedevas, uzkodas, jē li un sautē ti dā rzeņ i - ar to vienmē r pietiek. Man ļ oti patika daž i saldumi, vietē jā virtuve, nu standarta kū kas, pī rā gi, ž eleja. Svaigi konditorejas izstrā dā jumi, augļ i. Ē diens ir labs, pat zupas ir ē damas). Kaut kas ikdienā grilē ts un pavā ra ē diens. Izplata pavā ri, piedeva lej bez problē mā m. Un mani iepriecinā ja tas, ka pret visiem izturē jā s vienā di, bez š ķ elš anā s pē c nat. zī me. Kafiju var dzert tikai bā rā (kā man), restorā nā - kafijas dzē rienu)
Ir animā cija un izklaide, lai gan praktiski nepiedalī jā mies, mā cā mies dejas, volejbolu, vingroš anu, ja vē lies piedalī ties, domā ju, ka patiks. Bija arī diskotē kas. Mā jā s pasū tī tas ekskursijas, zondē tas caur internetu.
Rezumē jot, ar atpū tu esam ļ oti apmierinā ti, cilvē ku maz, attieksme laba, laikapstā kļ i kopumā priecē . Par naudu mē s ļ oti forš i atpū tā mies.
аватар alena-stolyarova93
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 3.0
Sā kotnē ji es negribē ju rakstī t nevienu atsauksmi, neskatoties uz saindē š anos un to, ka 2 dienas aizlidoja no pā rē jā m. Un tas, ka no rī ta nebija zupas, lai gan solī ja. Un saindē jos ne tikai es, bet vē l 10 cilvē ki. Bet pē dē jais piliens bija personā la rupjī bas! Mē s aizmirsā m pludmales dvieļ us pie volejbola tī kla, kad tie ieradā s, tie bija pazuduš i. … Tomēr ▾ Sā kotnē ji es negribē ju rakstī t nevienu atsauksmi, neskatoties uz saindē š anos un to, ka 2 dienas aizlidoja no pā rē jā m. Un tas, ka no rī ta nebija zupas, lai gan solī ja. Un saindē jos ne tikai es, bet vē l 10 cilvē ki. Bet pē dē jais piliens bija personā la rupjī bas! Mē s aizmirsā m pludmales dvieļ us pie volejbola tī kla, kad tie ieradā s, tie bija pazuduš i. Reģ istratū rā brī dinā jā m, ka apkopē ja viņ us paņ ē musi, mums neko neteica un aizejot sā ka prasī t 20 dolā rus. Nav skaidrs, kā pē c, jo viņ i paš i ņ em dvieļ us. Veselu stundu autobuss uz lidostu nevarē ja izbraukt. . . lai gan bijā m jau gatavi palikt. Viņ i nelasī ja terminā li ar karti. Un tauta mū s atbalstī ja un bez mums nepameta!! ! ! No pirmā s reizes jā maksā ! Ī sā k sakot, jā bū t gatavam, ka dvieļ i netiek atstā ti ne uz minū ti. Neatpū ties, bet skaties, lai neviens nepaņ em un tad tu nebrauksi mā jā s, ja nebū s skaidras naudas! ! !
аватар bataltseva
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 3.0
Ļ oti slikts personā ls. Un pat tad, kad prasā t š ampū nu, ziepes vai salvetes, š ķ iet, ka viņ i atnes savu un dara to kā labu. Piemē ram, viņ i dā vina duš as vā ciņ u))). Un Gids no Rez tur tikai smaida un nekā du palī dzī bu nesniedz, jo no viņ a ekskursiju nenopirka! Viesnī cā viss ir salauzts, netī ra virtuve. … Tomēr ▾ Ļ oti slikts personā ls. Un pat tad, kad prasā t š ampū nu, ziepes vai salvetes, š ķ iet, ka viņ i atnes savu un dara to kā labu. Piemē ram, viņ i dā vina duš as vā ciņ u))).
Un Gids no Rez tur tikai smaida un nekā du palī dzī bu nesniedz, jo no viņ a ekskursiju nenopirka!
Viesnī cā viss ir salauzts, netī ra virtuve.
Un pat ja jū s pā rvā caties uz labu viesnī cu netā lu par 60-80 USD, virtuve un ē damistaba atrodas citas viesnī cas teritorijā .
Darbinieki staigā netī rā s drē bē s un biež i vien ar nepatī kamu smaku.
Nu, pludmale, bez zivī m. Ir slikti, pat bī stami iet iekš ā , tas nav ī paš i pā rdomā ts, tas ir slidens uz akmeņ iem.
Es pie viņ iem neieš u un tev neiesaku.
аватар leoleo0509
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Palikā m 8 naktis ar 10 gadī gu bē rnu. Izvē lē jā mies, vadoties pē c budž eta un ar ū dens slidkalniņ u klā tbū tni bē rnam. Izvē le nav ī paš i liela, piestā jā m pie Kinga, pilsē tas malā arī negribē jā m, un savu lomu nospē lē ja arī mā jas rifa klā tbū tne. … Tomēr ▾ Palikā m 8 naktis ar 10 gadī gu bē rnu. Izvē lē jā mies, vadoties pē c budž eta un ar ū dens slidkalniņ u klā tbū tni bē rnam. Izvē le nav ī paš i liela, piestā jā m pie Kinga, pilsē tas malā arī negribē jā m, un savu lomu nospē lē ja arī mā jas rifa klā tbū tne. Lai gan atsauksmes ir pretrunī gas, viņ i tomē r izmantoja iespē ju, un, kā izrā dī jā s, ne velti. Pirmais, kas man patika, bija ā trā reģ istrē š anā s, visu gaidī jā m 20 minū tes. Istaba ir bez maksas, skats ir tā ds, bet tas nav svarī gi, viņ i ieradā s tikai sakopt un nakš ņ ot. Tī rī š ana ir vidē ja, bet skaitļ i no dvieļ iem bija regulā ri, tomē r, kā arī padomi). Pē c numura bez komentā riem. Gultas labas, ū dens vienmē r karsts, viss darbojā s pareizi.
Teritorija neliela, bet zaļ a un tī ra. Var staigā t un izbaudī t visas blakus esoš ā s Sfinksas viesnī cas priekš rocī bas, sadalī jums ir nosacī ts, ekskursijas uz Sfinksu ir dā rgā kas, bet patiesī bā atš ķ irī ba ir tikai numuriņ os, ē dinā š anā un visa infrastruktū ra ir kopī ga.
Man patika baseins un slidkalniņ i, apkure bija. Pludmale ir ļ oti tuvu, jū s varat atpū sties King's pludmalē , ir smilš ains saulriets vai Sfinksa, ir koraļ ļ i un mols. Zivju ir daudz, tā du pā rpilnī bu pat nebijā m gaidī juš i, forš i. Maska ir 100% noderī ga. Ja jums tas nav lī dzi, varat to iegā dā ties gan viesnī cā , gan ā rpus viesnī cas, tur ir daudz veikalu. Kaulē š anā s ir piemē rota, nepilnvē rtī ga. Coralki nopirka visus trī s, pā rdevē js prasī ja USD 5 gabalā , kā rezultā tā viņ i maksā ja USD 10 par trim. Pilsē tā nopirkā m arī SIM karti, viesnī cā internets ir mazsvarī gs un tad recepcijā , bet no istabiņ as nekā . Karte palī dzē ja.
Ē diens normā ls, ī paš i patika vakariņ as, galvenokā rt grila un desertu daž ā dī bas dē ļ . Ir tik liela izvē le, un tas garš o labi. Lika uz pavā ra š ķ ī vjiem, izdomā ja piedevu, nekā du problē mu.
Lai gan viņ i nepiedalī jā s animā cijā , viņ i skatī jā s no malas. Cilvē ki piedalī jā s, viņ iem bija jautri. Vakarā pā ris reizes devos uz izrā di. Bija arī ekskursijā s, vienu dienu veltī ja Kairai un apmeklē ja El Gounu. Tas bija lē ti, jo viņ i pirka no vietē jiem, izmantojot internetu. Sazinā jā mies Viberā krievu valodā , samaksā jā m pē c fakta braucienu sā kumā . Daudz iespaidu, ļ oti apmierinā ts.
Personā ls ir draudzī gs, vienmē r gatavs palī dzē t, interesē kā notiek, saimnieks tur pirkstu uz pulsa un viesu apkalpoš ana vienmē r kontrolē , ar Alesju var atrisinā t visas raduš ā s problē mas, atsauksmes lieliskas. Viesnī cu var ieteikt, bet! tikai tiem, kas atpū š as lī dzī gā cenu kategorijā , ja nē , tad labā k neriskē t, lai nenā ktu vilties. Kā budž eta brī vdienas, cena / kvalitā te pamatota.
аватар rina.usovadavydova
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 4.0
Mē s ar vī ru devā mies nedē ļ u atpū sties uz š o viesnī cu. Mē s, tū risti, neesam ī paš i kaitī gi un vienmē r esam gatavi uz kaut ko pievē rt acis. Bet š ajā viesnī cā bija situā cija, kas mani satrauca. Kopumā visu atpū tas laiku viss bija kā rtī bā . … Tomēr ▾ Mē s ar vī ru devā mies nedē ļ u atpū sties uz š o viesnī cu. Mē s, tū risti, neesam ī paš i kaitī gi un vienmē r esam gatavi uz kaut ko pievē rt acis. Bet š ajā viesnī cā bija situā cija, kas mani satrauca.
Kopumā visu atpū tas laiku viss bija kā rtī bā . Ē diens vienmē r ir, rindu nebija. Ē dienu daž ā dī ba nav, bet izsalcis nepaliksi.
Par numuru ar skatu uz jū ru viņ i reģ istrē joties samaksā ja papildu 20 USD.
Pludmalē vienmē r var atrast bezmaksas sauļ oš anā s krē slus, un atpū tnieku nav ī paš i daudz.
No seš ā m pilnā m atpū tas dienā m mē s viesnī cā nebijā m trī s dienas. Mē s devā mies ekskursijā s un pavadī jā m laiku ā rpus viesnī cas, un nā cā m tikai nakš ņ ot.
Viesnī cas gida tū res ir dā rgā kas, un viesnī ca bija neapmierinā ta, ka mē s viņ iem neko nepaņ ē mā m.
Un izejot no viesnī cas izrā dī jā s, ka mums pludmales dvieļ us neiedeva, un teica, ka esam tos nozaguš i un par tiem jā maksā.100$. Teikt, ka esmu satriekts, ir nepietiekams apgalvojums. . .
Pē c ilgas pā rbaudes izrā dī jā s, ka arī atpū tniekiem no mū su transfē ra sā kumā pludmales dvieļ us neiedeva, bet viņ i dienu pē c iekā rtoš anā s devā s risinā t š o problē mu. Un manam vī ram un mums bija savs dvielis, un mē s to izmantojā m...
Tā pē c bija vienalga, vai mums tie dvieļ i ir vai nebija. Vispā r mani tik ļ oti aizvainoja viņ u pā rmetumi, ka biju gatava izsaukt policiju, lai paskatā s kamerā s ar kā du dvieli braucam uz pludmali. . . Naudu, protams, nemaksā ju, bet viņ i. ī sti nevē los mū s palaist.
Š ī situā cija sabojā ja visu iespaidu par viesnī cu. Pē c š ā da gadī juma es noteikti nevē los ieteikt š o viesnī cu.
аватар aleksej765150
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 3.0
Viesnī ca atrodas ļ oti netī rā pilsē tas rajonā . Laba istaba ir jā iegā dā jas tikai par papildu samaksu (60 USD). Jū s neatstā siet izsalcis, bet neceriet uz daž ā dī bu. Ļ oti netī rs, bet tieš ā m ļ oti netī rs. … Tomēr ▾ Viesnī ca atrodas ļ oti netī rā pilsē tas rajonā . Laba istaba ir jā iegā dā jas tikai par papildu samaksu (60 USD). Jū s neatstā siet izsalcis, bet neceriet uz daž ā dī bu. Ļ oti netī rs, bet tieš ā m ļ oti netī rs. Trauki ir netī ri un nemazgā ti. Teritorija jau ir sakopta, kad sā kas brokastis un visi dodas uz pludmali. Atpū tā mies ar diviem bē rniem, ieradā mies ar pozitī vu noskaņ ojumu, tā pē c atpū ta izdevā s, lai gan ir kā da nepatī kama pē cgarš a. . . Godī gi sakot, otrreiz nenā kš u.
Parādīt vairāk »


iemiesojums grabarchuk1983
4 gadā atpakaļ  •  4 abonents 4 atbildi
iemiesojums alinapylnyk
Labdien!!! Pastāsti man, kā ir situācija ar vēju, ja lidojat decembra sākumā????
6 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums rsv5698
‹ Viesnīca King Tut Aqua Park Beach Resort 4*
Atrakcijas
Džungļu ūdens atrakciju parks
Novērtējums 9.6
Ēģipte, Hurgada
Atpūta, Izklaide
Makadi akvaparks
Novērtējums 9.5
Ēģipte, Hurgada
Izklaide
Selketas papirusa muzejs
Novērtējums 9.0
Ēģipte, Hurgada
Muzeji, Stats

Отель расположен в 2 км от центра Старого города Хургады, на самом берегу моря. Находится на одной территории и имеет общую инфраструктуру с Sphinx Aqua Park Beach Resort 5*. Открыт в 2004 году. Последняя частичная реновация прошла в 2017 году. Подойдет для семейного, романтического или молодежного отдыха.

Atrašanās vieta Отель расположен в 12 км от аэропорта Хургады.
Pludmales apraksts Длина пляжа – 120 м. Недалеко кораллы.
 • 2. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Открытый бассейн с подогревом, магазины, открытая терраса, камера хранения багажа, круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem 4 водные горки. Мини-зоопарк (бесплатно), аренда детских колясок (платно). Мини-клуб для детей 5 – 12 лет.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Мини-футбол (бесплатно), дартс (бесплатно), настольный футбол (бесплатно), ныряние с маской и трубкой. Аквапарк с подогревом в зимний период в отеле Sphinx Aqua Park Beach Resort (5 горок для взрослых и 2 горки для детей, часы работы: 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00).
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • biljards  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 135 номеров.

Istabās

В номере есть кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар, сейф, балкон (не во всех номерах). Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vanna/duša
 • fēns
 • $
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • tējas/kafijas automāts (ne visās istabās)
 • balkons/terase
Adrese Al Wafaa, Хургада, Египет
Tālruņi: +20 (65) 316426
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в теннис. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.