Normāla viesnīca

Rakstīts: 21 jūnijs 2023
Ceļošanas laiks: 1 — 13 jūnijs 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
7.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 5.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 6.0
Uzturs: 5.0
Infrastruktūra: 7.0
Kopumā viesnī ca ir ok. Redzē ts labā k un sliktā k. Viss, kas rakstī ts negatī vā s atsauksmē s, ir patiesī ba, galvenais, kā to ā rstē t.
Reģ istrē joties, numurs, tā pat kā visi pā rē jie, tika mainī ts 3 reizes (bez papildu maksas). Sā kumā mums iedeva standarta variantu ar skatu uz miskasti, bet, kad ar smaidu vē rsā mies reģ istratū rā par nomaiņ u, mierī gi iedeva karti no citas istabas. Pā rskatos viņ i daudz raksta par istabā m, es neatkā rtoš os.
Ļ oti patika VISU darbinieku attieksme pret viesiem viesnī cā . Sen nebiju redzē jis š ā du attieksmi ne tikai Ē ģ iptē , bet pat Turcijā . Personā ls ļ oti ā tri atceras atpū tniekus un viņ u gaumi, tas ir ļ oti jauki. Vienmē r pieklā jī gs un draudzī gs.

Man ļ oti patika tikš anā s ballī tes gide Mona Liza. Tā du gidu Ē ģ iptē neesmu sastapis: viņ š visu mierī gi izskaidroja, visu izstā stī ja, atbildē ja uz visiem jautā jumiem, stā stī ja par ekskursijā m, un, kad tā s atteicā s pirkt, mierī gi un ar smaidu novē lē ja labu atpū tu.
Paldies, Wael, par relaksē još u mū su brī vdienu sā kumu!
Pirmdienā s viesnī cas reģ istratū rā pulksten 18.30 tiek pasniegta bufete ar dzē rieniem un uzkodā m. Otrdienā s pludmalē.11. 00 tiek izņ emta milzī ga kū ka, kuru pē c tam sagriež un izdala visiem.
Patika arī pludmale. Vienmē r ir sauļ oš anā s krē sli. Jū rā ir zivis, no rī ta pat redzē ju milzī gu bruņ urupuci.
Ē diens ir atš ķ irī gs. Izsalcis nepaliksi, tač u izvē le ir ļ oti ierobež ota.
Dzē rienus un alkoholu lej 150 ml krū zē s, izrā dā s uz 2 malkiem, bet daudzi atpū tnieki gā ja ar savā m ierastā izmē ra plastmasas glā zē m, izlietā m bez š aubā m un lī dz malā m.
Visas ekskursijas, kā vienmē r, tika ņ emtas no Mido (1oneguide - rakstot internetā , uzreiz ir saite uz viņ a vietni un Instagram ir š ī saite), birojs atrodas tieš i blakus viesnī cai: pa kreisi ir blakus esoš ā ē ka viesnī cas pusē . Viss ir visaugstā kajā lī menī un par saprā tī gā m cenā m. Jau vairā kus gadus ar viņ u braucam ekskursijā s. Visi ir laimī gi.
Tā pat viesnī cas pludmalē ir puisis Zelmijs, kurš brauc uz siera kū kas, banā na un laivas. Forš s, jautrs puisis, ņ em vē rā visas vē lmes.

Animā cija viesnī cā nemaz nav uzbā zī ga. Godī gi sakot, ar to pat nepietika. Bet, ja vē rš as pie viņ iem, viņ i arī deva bumbas patstā vī gai spē lei boč ā un volejbolā , atkal patstā vī gai spē lei. Bet vingrinā jumi no rī ta un ū dens aerobika vienmē r notiek pē c grafika un ir ļ oti izklaidē još i. Biju pā ris reizes uz nakts diskotē ku. Nu tā -tā . Pirmajā reizē bijā m kā di 10, viņ i uzlika normā lu groovy mū ziku, visi dejoja, mē s tomē r palikā m kā das 30 minū tes un aizgā jā m, nezinu, cik ilgi bija diskotē ka. Un otrreiz viņ i ieradā s, tie bija kā di 6 cilvē ki, kā man likā s, viņ i apzinā ti ieslē dza nesaprotamu mū ziku, pie kuras nebija iespē jams dejot, cilvē ki sē dē ja kā das 20 minū tes un visi izklī da. Lū k, tā diskotē ka beidzā s, pirms tā vispā r sā kā s. Varbū t animatori bija noguruš i un gribē ja agrā k iet gulē t.
Vairā k mums ir vē lme iet uz diskotē ku neparā dī jā s.
Ā rpus viesnī cas nav kur staigā t. Aizgā jā m uz pilsē tas tirgu, kas atrodas pa labi no viesnī cas (10 min gā jiens), man ļ oti patika milzī gais akvā rijs iekš ā un cenas lielveikalā . Tā pat ar ū beru (44 mā rciņ as abos virzienos) devā mies uz Marinas ostu, un tur aizstaigā jā m lī dz Moš ejai un zivju tirgum (nopirkā m garneles, kuras gatavoja turpat uz vietas).
Rezultā ts. Viesnī ca ir normā la, ja paņ em par adekvā tu cenu. Vai es ieš u otrreiz? Visticamā k ne. Lai gan, ja ir lē ts piedā vā jums, tad jā . Es patiesi nesapratu cilvē kus, kuri tur dodas 3 vai vairā k reizes. Varbū t tas kaut kur neiederē jā s.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu