Jaz Aquamarine Resort 5*– Atsauksmes

87
Novērtējums 9.110
№1 viesnīcas reitingā Hurgada
9.2 Numurs
9.3 apkalpošana
9.3 Tīrība
9.1 Uzturs
9.2 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas jūras krastā, 20 km no Hurgadas centra. Atvērts 2009. gadā. Viesnīca ir piemērota ģimenes atpūtai, romantiskiem ceļojumiem vai izbraucieniem ar draugiem.Vairāk →
аватар yaleutova
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Abiem maniem draugiem ļ oti patika viss, sā kot no paš as ieraš anā s viesnī cā un pā rcelš anā s. Mums iedeva omulī gu istabiņ u pirmajā stā vā ar skatu (izeju) uz dā rzu, tur pat reizē m ielikā m sauļ oš anā s krē slus un atpū tā mies atseviš ķ i klusumā . … Tomēr ▾ Abiem maniem draugiem ļ oti patika viss, sā kot no paš as ieraš anā s viesnī cā un pā rcelš anā s. Mums iedeva omulī gu istabiņ u pirmajā stā vā ar skatu (izeju) uz dā rzu, tur pat reizē m ielikā m sauļ oš anā s krē slus un atpū tā mies atseviš ķ i klusumā . Visi bija ļ oti apmierinā ti ar viesnī cas virtuvi, viņ i gatavo garš ī gi un daudzveidī gi, vienmē r izvē laties kaut ko pē c saviem ieskatiem. Dzē rieni lieliski, apkalpoš ana arī , personā ls ļ oti pieklā jī gs. Siltie baseini un akvaparks, lieliska animā cija gan pieauguš ajiem, gan bē rniem.
Mē s ieteiksim Jazz Aquamarine ikvienam.
аватар aliaivn85
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atvaļ inā jumā ar vī ru. Viesnī ca bija ļ oti iespaidī ga, augstā kā lī meņ a apkalpoš ana. Ļ oti garš ī gs ē diens, liela auksto un silto ē dienu izvē le, dā rzeņ i un augļ i, kā dus dzē rienus vē laties, garš ī ga kafija, brī niš ķ ī ga a la carte, devā mies uz itā ļ u valodu. … Tomēr ▾ Atvaļ inā jumā ar vī ru. Viesnī ca bija ļ oti iespaidī ga, augstā kā lī meņ a apkalpoš ana. Ļ oti garš ī gs ē diens, liela auksto un silto ē dienu izvē le, dā rzeņ i un augļ i, kā dus dzē rienus vē laties, garš ī ga kafija, brī niš ķ ī ga a la carte, devā mies uz itā ļ u valodu. Pludmalē un pie baseina bā ros varat arī ieturē t pusdienas vai uzkodas. Ļ oti forš a animā cijas komanda, tik daudz daž ā du aktivitā š u, redzē jā m, ka ir mini klubi un programma bē rniem. Katru vakaru diskotē ka un š ovs, jautri.
Plaš a laba istaba. Jū ra bija auksta, tā pē c peldē jā mies apsildā mos baseinos un braucā m ar slidkalniņ iem.
аватар helenakimova90
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī cu izvē lē jā mies pē c draugu ieteikuma, pagā juš ajā gadā ļ oti patika. Bijā m apmierinā ti ar visu ģ imeni. Jauka, plaš a istabiņ a, super tī ra. Ē diens galvenajā restorā nā bija izcils, neviens nebija izsalcis, ir arī daudz bā ru, kur arī var lieliski uzkodas dienas laikā . … Tomēr ▾ Viesnī cu izvē lē jā mies pē c draugu ieteikuma, pagā juš ajā gadā ļ oti patika. Bijā m apmierinā ti ar visu ģ imeni. Jauka, plaš a istabiņ a, super tī ra. Ē diens galvenajā restorā nā bija izcils, neviens nebija izsalcis, ir arī daudz bā ru, kur arī var lieliski uzkodas dienas laikā . Animā cijas komanda ir tikai prieks, puiš i ir lieliski, daudz daž ā du aktivitā š u. Bē rnu istaba ir atvē rta pietiekami ilgi katru dienu, paldies meitenē m par mū su bē rna izklaidē š anu. Daudz apsildā mu baseinu, vē su slidkalniņ u.
аватар jamp-72
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s atpū tā mies š ajā brī niš ķ ī gajā viesnī cā kopā ar ģ imeni un draugiem janvā rī no 9. lī dz 15. gadam. Ieradā mies agri no rī ta, mū s sirsnī gi sagaidī ja reģ istratū rā , piedā vā ja dzē rienus, uzreiz uzlika rokassprā dzes un sū tī ja brokastī s. … Tomēr ▾ Mē s atpū tā mies š ajā brī niš ķ ī gajā viesnī cā kopā ar ģ imeni un draugiem janvā rī no 9. lī dz 15. gadam. Ieradā mies agri no rī ta, mū s sirsnī gi sagaidī ja reģ istratū rā , piedā vā ja dzē rienus, uzreiz uzlika rokassprā dzes un sū tī ja brokastī s. Paē dā m un pastaigā jā mies pa viesnī cu, kad atgriezā mies recepcijā mū su numuriņ i jau bija gatavi un 10-30 jau bijā m istabā s. Mē s rezervē jā m standarta numuru, mū s bez maksas pā rcē la uz ģ imenes numuru, kas ir ļ oti jauki. Mē s prasī jā m pirmo stā vu, viņ i mums to iedeva. Viesnī ca ir ļ oti skaista, zaļ umu un ziedu ieskauta. Dā rznieki strā dā dienu un nakti. Zā lieni tiek laistī ti trī s reizes dienā , viss zied un smarž o. Ē dienam nav jē gas visu uzskaitī t, tas ir augš ā . Viss ir svaigs un garš ī gs. Dzē rieni labas kvalitā tes, liet nesaudzē jot, nevienam neko nevajag prasī t. Ir vairā ki uzkodu bā ri, kur ē dieni ir ē dienkartē , viss ir arī garš ī gs.
Mē s ceļ ojā m ziemā un sapratā m, ka uz jū ru nevaram ī paš i paļ auties, tā pē c izvē lē jā mies viesnī cu ar apsildā miem baseiniem. Un viņ i nekļ ū dī jā s. Viņ u š eit ir liels skaits un gandrī z visi ir apsildā mi, un nevis nosacī ti, kā knapi silti, bet ar labu apkuri. Aquamarine un Blumarin teritorijā viņ iem ir kopī ga teritorija, č etri ū dens parki un viss tiek apsildī ts, kas arī ir svarī gi. Daudzā s viesnī cā s tajā paš ā Albatrosā viens vai divi slidkalniņ i ir apsildā mi, bet pā rē jie ir auksti, š eit nekā tā da nav. Apkalpoš ana augstā lī menī , vienmē r pasniedz ar smaidu, pieklā jī gi, nekas nav jā gaida. Restorā nos valda laba atmosfē ra, ī paš i restorā nā virs Blumarina reģ istratū ras. Jū ra noteikti ir sekla, bet mē s par to zinā jā m. Netā lu no koraļ ļ iem atrodas lagū na ar maigu ieeju, kur var droš i peldē ties. Arī animā cija ir laba un aktī va. Bē rni bija priecī gi. Vakarā arī nebija jā garlaikojas, visu laiku kaut kā ds š ovs.
Lidojums bija mū su mā jā s pulksten 16-15, viņ i ieradā s ī rē t istabu un iedeva mums kastes ar pā rtiku, kas arī ir ļ oti jauki. Numuriņ ā bija maksas minibā rs, mē s to neizmantojā m, bija bezmaksas ū dens, tē ja un kafija, papildinā ta katru dienu. Kosmē tika arī bija visa istabā . Kopumā viesnī ca mums ļ oti patika, iesaku visiem, mums nebija pietiekami daudz nedē ļ u, lai to izbaudī tu, esmu pā rliecinā ts, ka atgriezī š os vē lreiz. Paldies viesnī cai par labu uzturē š anos.
аватар Elena603227
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
20. decembrī bijā m viesnī cā . Sā kumā es nedomā ju par š o viesnī cu, jo tā pā rsniedza manu budž etu, bet, ierodoties Alibaba pilī , es vienkā rš i nonā cu komā no apkalpoš anas un apkā rtnes un palū dzu tū roperatoram aizstā t viesnī cu ar piemaksu. … Tomēr ▾ 20. decembrī bijā m viesnī cā .
Sā kumā es nedomā ju par š o viesnī cu, jo tā pā rsniedza manu budž etu, bet, ierodoties Alibaba pilī , es vienkā rš i nonā cu komā no apkalpoš anas un apkā rtnes un palū dzu tū roperatoram aizstā t viesnī cu ar piemaksu. Jā , viņ i to dara))) Es ī paš i neteikš u tū risma operatoram, lai neviens neš aubī tos par pā rskata godī gumu, tā pē c es biju priecī gs par to.
Mainī ts bez papildu maksas, piemē ram)) un tas bija pavisam cits lī menis!
Sā kot ar reģ istratū ru, iespē jams, ka viņ iem ir kaut kā da š o viesnī cu smarž a
Daudz gleznu, bā ri vestibilā - vienkā rš i es joprojā m nevaru pacelt roku, lai tos izdzē stu pa tā lruni), dizaina mē beles, spoguļ i, elegantas lustras, viss ir stilā . Galvenais kontingents - briti un itā ļ i, vā cieš i un poļ i. Krievu un ukraiņ u ir ļ oti maz. Rā dī tā js ir tā ds, ka reģ istratū rā neviens nerunā ja krieviski - tikai gids un ekskursija.
Teritorija - nolaizī ta lī dz ideā lam.
Sauļ oš anā s krē sli stā v uz perfekta zā liena netā lu no pludmales. Akvaparks pieauguš ajiem netā lu no pludmales. Apmē ram 10 apsildā mi baseini. Un tikai ap 20 Bijā m ar bē rnu 3 gadi, bē rniem baseinā temperatū ra bija 29-30 grā di.
Teritorija 10 no 10
Puķ u bars, ideā las flī zes un vispā r sauļ oš anā s krē sli, komentā riem par teritoriju nav neviena.
Uzturs
Viss kā visur piektajā .
Mū s iepriecinā ja bē rnu cepumu saldumi dabī gie un austrumu saldumi.
Augļ i: zemenes, granā tā boli, apelsī ni, spā rni, vietē jā melone, gvajava.
Zivis visā s š ķ irnē s.
Krabis tika iedots vienreiz.
Garneles un picas un kartupeļ i pie baseina bā rā .
Jē rs.
Pī le.
Teļ a gaļ a.
Kalmā rs.
Ielī mē t.
Ē diens 9 no 10, jo es gribē ju vairā k jū ras velš u.
Ē damistaba ir tī ra un sakopta.

Atpū ta
Vakaros ir interaktī va dzī vā mū zika.
Un 3 vietā s vienlaicī gi.
Mazuļ iem.
Tiem, kas ir vecā ki.
Jaunajiem.
Garlaicī gi nebija, un istabā nebija mū zikas.
Izklaide
Ar gidu nekur nebraucā m, jo ​ ​ bijā m jau visur.
Bet telpā s atrodas skola.
Kaitsē rfings un veikbords.
Ceru, ka uzrakstī ju pareizi.
Tas ir tikai saviļ ņ ojums!! !
Tur iebraukš anas jū rā teritorija ir tā da, ka ir ē rti apgū t š os sporta veidus.
Kā sauc skolu, es nerakstī š u.
Bet instruktoriem tur ļ oti patika un krieviski un angliski un č atā vā ciski.
Es tur pavadī ju 30% sava laika. Augsta lī meņ a buzz. Lai gan man pirms Ē ģ iptes lielā koties bija kā pludmales brī vdienas. Iesaku neskopoties un nodarboties ar ū dens sporta veidiem.
Numurs
Normā ls.
Domā ju, ka vā cieš iem un itā ļ iem bija labā ki rā dī tā ji, tač u viņ i nemainī jā s, jo bija sajū smā par visu pā rē jo!
Mans ieteikums ir skaidrs.
Es atkal vedī š u uz turieni visu savu ģ imeni!
Viena no labā kajā m viesnī cā m ne tikai Hurgadā , bet arī Š armā .
Piemē rots bē rniem, mazajiem nebū s garlaicī gi, arī lielā kie var kaut ko darī t.
Grezna, ar lī dz sī kā kajā m detaļ ā m pā rdomā tu stilu.
Iespaidi ir vislabā kie.
Территория Спорт на пляже отеля Оооочень рекомендую Один из лобби их там несколько Библиотека возле басика там тоже их несколько катали кофе из кофемашины тоже вкусный Лобби моя любовь к этим люстрам Детский бассейн )+29 водичка просто как в ванной почти не вылазить оттуда с малышом
аватар milakarimova
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Es nezinu, kas raksta negatī vas atsauksmes, bet viesnī ca ir ļ oti laba. Ē diens labs, kauš anai; ))) istaba tī ra. Pats galvenais, teritorija ir ļ oti liela. Tu vari neiet ā rā vispā r. Braucā m tikai ekskursijā s, bet viss ir. ; ) Iesaku, vieta lieliska, lī dz Senzo var braukt, 15 min. … Tomēr ▾ Es nezinu, kas raksta negatī vas atsauksmes, bet viesnī ca ir ļ oti laba. Ē diens labs, kauš anai; ))) istaba tī ra. Pats galvenais, teritorija ir ļ oti liela. Tu vari neiet ā rā vispā r. Braucā m tikai ekskursijā s, bet viss ir. ; ) Iesaku, vieta lieliska, lī dz Senzo var braukt, 15 min. Tuvumā nav neviena tirgotā ja. Ē ģ iptē tas ir mež onī gi kaitinoš i. Viņ i kā pj ar vai bez. . . Naudas vē rti. ES iesaku.
аватар Bagirrka2010
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Klusa viesnī ca, neuzkrī toš a animā cija. Daudz slaidu, bē rni - laime, un pieauguš ie. Istaba tiek uzkopta katru dienu, viss ir kvalitatī vi, mini bā rs tiek regulā ri papildinā ts, vienī gais trū kums ir pienā cī ga Wi-Fi trū kums. … Tomēr ▾ Klusa viesnī ca, neuzkrī toš a animā cija. Daudz slaidu, bē rni - laime, un pieauguš ie. Istaba tiek uzkopta katru dienu, viss ir kvalitatī vi, mini bā rs tiek regulā ri papildinā ts, vienī gais trū kums ir pienā cī ga Wi-Fi trū kums...š ķ iet, ka ir, bet š ķ iet, ka tā nav) )
Personā ls ļ oti pieklā jī gs, strā dā.100% pa visu teritoriju, apkalpoš ana pie baseiniem un pie jū ras, atvedī s, aizvedī s ko gribē siet.
Noteikti iesaku viesnī cu!
аватар eugenia.0970
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī cu izvē lē jā mies pē c draugu ieteikuma un nenož ē lojā m. Ceļ oju kopā ar vī ru un 6 gadus veco dē lu. Salī dzinoš i ā tri iekā rtojā s, ieveda istabā ar golfa maš ī nu ar bagā ž u, jo teritorija ir ļ oti liela. … Tomēr ▾ Viesnī cu izvē lē jā mies pē c draugu ieteikuma un nenož ē lojā m. Ceļ oju kopā ar vī ru un 6 gadus veco dē lu. Salī dzinoš i ā tri iekā rtojā s, ieveda istabā ar golfa maš ī nu ar bagā ž u, jo teritorija ir ļ oti liela. Ļ oti skaisti, daudzi baseini un daž ā di ū dens slidkalniņ i no maziem lī dz lieliem. Ē diens ir lielisks, daudzveidī gs un garš ī gs. Ļ oti jautra animā cija, neļ ā va mums garlaikoties, viesnī cā ir 2 mini klubi. Vakara aktivitā tes sagā dā ja prieku. Pa kreisi no viesnī cas pludmales atrodas lagū na, kurā var peldē ties, un, ejot gar ragu, ir laba snorkelē š ana, kā arī tiek attī stī ti ū dens sporta veidi, piemē ram, kaitsē rfings.
No ekskursijā m uz salu braucā m tikai ar jahtu ar pieturā m atklā tā jū rā , lieliski.
Es arī novē rtē ju servisu.
Vispā r visiem iesaku dž ezu!
Пляж Пляж Анимация
аватар _Lawyer
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
9.00 ieradā s Ē ģ iptē ar regulā rā m aviokompā nijā m. Viesnī ca atrodas 20 minū š u brauciena attā lumā no lidostas. Ļ oti ē rti. Agrā ieraš anā s - agra ieraš anā s viesnī cā . Mū s ļ oti sirsnī gi sagaidī ja reģ istratū ras darbinieki! Mū s pavadī ja uz bā ra vestibila zonu, kur viņ i nekavē joties piedā vā ja atpū sties lī dz brī dim, kad mē s reģ istrē jā mies istabā . … Tomēr ▾ 9.00 ieradā s Ē ģ iptē ar regulā rā m aviokompā nijā m. Viesnī ca atrodas 20 minū š u brauciena attā lumā no lidostas. Ļ oti ē rti. Agrā ieraš anā s - agra ieraš anā s viesnī cā . Mū s ļ oti sirsnī gi sagaidī ja reģ istratū ras darbinieki! Mū s pavadī ja uz bā ra vestibila zonu, kur viņ i nekavē joties piedā vā ja atpū sties lī dz brī dim, kad mē s reģ istrē jā mies istabā . Mē s gaidī jā m lī dz 11:00, un viņ i mums iedeva lielisku istabu ar skatu uz baseinu. Svē tki tieš ā m bija ļ oti patī kami. Daudzi baseini, 4 ū dens parki katrai gaumei gan bē rniem, gan pieauguš ajiem. Ar sauļ oš anā s krē sliem no vā rda vispā r nav problē mu.

Jū ra ir vienī gais š ī s viesnī cas mī nuss. Bet mums tas nebija pā rsteigums. Iepriekš izlasiet atsauksmes. Nopeldē jā mies kaimiņ u viesnī cas lī cī . Bē rnu baseins ir apsildā ms. Arī ar pā rtiku viss skaidrs. Neskatoties uz to, ka š ī ir liela viesnī ca - ir iespē ja ē st jebkurā viesnī cas stū rī . Rindas nav. Diezgan garš ī gs ē diens. Jū s vienmē r varat atrast ē dienus, kuru garš a jū s apmierinā s. A la carte restorā ni - 10 punkti!
Bija aziā tu valodā - teikt, ka tas ir garš ī gi - neko neteikt. Personā ls ir draudzī gs un gā dī gs. Palī dz pā rvietot sauļ oš anā s krē slus, piepildī t dvieļ us. Bā ri ir sakā rtoti, gatavo gardus kokteiļ us, turklā t ļ oti ā tri un profesionā li! Mostafa - korallo restorā ns. Paldies atseviš ķ i. Vakaros diskotē ka un š ovi vestibila bā rā , dzī vā mū zika terasē , flautas spē le blu akvamarī na restorā nā.

Paldies par labi organizē tajā m brī vdienā m. Acī mredzot š ī nav Hiltone un ar to sā kotnē ji ir jā rē ķ inā s, arī jū ra ir mī nuss, citā di vē los izteikt pateicī bu visam viesnī cas personā lam!
аватар anna10hovhannisyan
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pludmale ir pirmajā lī nijā , tieš ā m tī ra, pat skaistas zivis peld apkā rt. Visur ir glā bē ji, kas vē ro peldē tā jus, lai tie nenoslī ktu. Istaba liela un tī ra. Ir daudz baseinu, un ū dens ir tī rs. Personā ls ir draudzī gs un ļ oti jauks pret katru cilvē ku. … Tomēr ▾ Pludmale ir pirmajā lī nijā , tieš ā m tī ra, pat skaistas zivis peld apkā rt. Visur ir glā bē ji, kas vē ro peldē tā jus, lai tie nenoslī ktu. Istaba liela un tī ra. Ir daudz baseinu, un ū dens ir tī rs. Personā ls ir draudzī gs un ļ oti jauks pret katru cilvē ku. Tā pat, ja jums nepiecieš ama palī dzī ba, varat sazinā ties ar reģ istratū ras vadī tā jiem, kas jums palī dzē s, kad jums bū s nepiecieš ama palī dzī ba vai radī sies problē mas. Mostafa Evaiss un Ahmeds Kasems ir ļ oti laipni, jauki un draudzī gi menedž eri, gatavi jums palī dzē t jebkurā brī dī . Viņ i parā da lielisku attieksmi pret katru atpū tnieku. Kopumā es ļ oti iesaku jums palikt š ajā viesnī cā un izbaudī t patī kamo atmosfē ru.
Parādīt vairāk »


iemiesojums loriloban135
kā tikt galā ar saburzītām drēbēm pēc lidojuma
8 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 2 atbildi
iemiesojums aleram
Tūre tika nopirkta pirms 3 mēnešiem, un tagad Izraēla un arābi atkal sākuši karu. Vai tas ietekmēs tūrisma nozari Ēģiptē? Uz tūristiem? Vai tagad nav grūti tur aizbraukt? Domājam iedot biļetes un ekskursiju....Bet es gribētu bērnus aizvest uz jūru. Ko jūs iesakāt? Kurš nesen bija Ēģiptē-Hurgadā?
11 gadiem atpakaļ  •  6 abonenti 9 atbildes
iemiesojums HAVE_REST
Milzīgs pieprasījums: ja kāds no jums vai jūsu draugiem lidoja ar šo lidojumu (PS4416 15.04.2012 no HURGHADA, izlidošana plkst. 9-20) vai atpūtās Iberotel Aquamarine no 7.04 līdz 15.04 - rakstiet man vai zvaniet man pa tālruni 063-583-12- 12 Alise Man bija rezervēts tūrists uz šo lidojumu, bet mājās neieradās. Jauns puisis, bija viens, bez telefona. Izgāju no viesnīcas (zvanīju - uzzināju), kā jau visi, aizbraucu uz lidostu, bet nu jau dienu neesmu bijusi mājās. Es biju Iberotel Aquamarine. Esmu jau atstājis pieprasījumus visos servisos, bet varbūt kāds palīdzēs ar infoy.
11 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 5 atbildes
iemiesojums smakarets
Sakiet, lūdzu, vai teritorijā esošajos baseinos ir atslēgta apkure martā-aprīlī.
12 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Džungļu ūdens atrakciju parks
Novērtējums 9.6
Ēģipte, Hurgada
Atpūta, Izklaide
Makadi akvaparks
Novērtējums 9.5
Ēģipte, Hurgada
Izklaide
Selketas papirusa muzejs
Novērtējums 9.0
Ēģipte, Hurgada
Muzeji, Stats

Отель находится на самом берегу моря, в 20 км от центра г. Хургада. Был открыт в 2009 году. Отель подойдет для семейного отдыха, романтического путешествия или для поездок с друзьями.

Atrašanās vieta Отель расположен в 17 км от аэропорта г. Хургада.
Pludmales apraksts Часть пляжа с травяным покрытием. Мелководье, кораллы. До глубины 500 м. Необходима специальная обувь.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Topaz главный ресторан – международная кухня (07.00 – 10.30, 12:30 – 14:30, 18.30 – 22:00).

Four Corners ресторан – Средиземноморская, Азиатская, Итальянская и Восточная кухня на завтрак и ужин (07.00 – 10.00, 18.30 – 21:00).

Ресторанный дворик – легкие закуски и напитки, киоски на пляже (12:00 – 17:00).

Аля Карт ресторан Makai Tukai – Азиатские блюда tepaniaki стол и суши бар.

Аля Карт ресторан Sofra – Ближневосточная кухня.

Аля Карт ресторан Corallo – Морепродукты.

Аля Карт ресторан Nino’s – Итальянские блюда.

Аля Карт ресторан Amaya – Индийская кухня.

Fayrouz лобби бар (10:00 – 00:00).

Waves Бар для взрослых (16:00 – 00:00).

La Perla – бар закусок у бассейна (10:00 – 22:00).

Paradisio – бар закусок на пляже (10:00 – 18:00).

Aquarius – бар закусок у бассейна (10:00 – 18:00).

Восточное кафе-кальянная El Ayam (19:00 – 24:00). Недоступно в связи с COVID-19.

17 бассейнов (частично подогреваются зимой), бесплатный Wi-Fi (два устройства на комнату, 01 MB, свыше – за дополнительную плату), аптека, открытая терраса, камера хранения багажа, круглосуточная стойка регистрации, магазины, доставка еды и напитков в номер (недоступно в связи с COVID-19), шаттл-бас до торгового центра Хургады (платно) (недоступно в связи с COVID-19).

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem 4 бассейна (3 бассейна с подогревом в зимний период), 8 водных горок, детская анимация, детская коляска (по запросу, платно), дискотека, детский клуб для детей от 4 до 12 лет.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports 22 водные горки (14 для взрослых и детей свыше 120 см или старше 10 лет и 8 детских горок), 4 теннисных корта (освещение – платно), дартс, библиотека, игровая комната, водное поло (бесплатно), настольный футбол (бесплатно), бочча. 2 аквапарка с подогревом в зимний период. Отель расположен на одной территории с Jaz Blue Marine 5*, где гости могут пользоваться бассейнами и аквапарком (5 водных горок для взрослых и 4 детских). Анимация: софт. Джакузи: два бесплатных у пляжа для гостей старше 16 лет, 1 платное в СПА.
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • futbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 1001 номер.

 • vanna/duša
 • fēns
 • $
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi  FREE 
 • tējas/kafijas automāts
 • balkons/terase
 • čības un peldmētelis (ne visās istabās)
Adrese Magawish District, South Sahl Hashish Road, Hurghada, Red Sea, Egypt
Tālruņi: +2 (065) 3461 100 +2 (065) 3461 109 +2012 0222 2782
Tīmekļa vietne: Jaz Aquamarine Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.