Hilton Hurghada Plaza 5*– Atsauksmes

75
Novērtējums 7.910
№14 viesnīcas reitingā Hurgada
9.0 Numurs
7.9 apkalpošana
9.1 Tīrība
7.3 Uzturs
9.1 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Sarkanās jūras ziemeļrietumu krastā, 500 metru attālumā no Vecpilsētas centra, pašā jūras krastā. Atvērts 1997. gadā, pēdējā renovācija veikta 2019. gadā. Viesnīca ir piemērota relaksējošām brīvdienām ar ģimeni vai draugiem.Vairāk →
аватар elenael1
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca izvē lē ta pē c remonta, lai ieeja jū rā bū tu smilš aina un lagū na. Viesnī cā ieradā mies 20.00, iekā rtojā mies ā tri, mums par pā rsteigumu viņ i mani un manu vī ru iekā rtoja suite istabiņ ā , pateicoties skaistajam garais puisis reģ istratū rā . … Tomēr ▾ Viesnī ca izvē lē ta pē c remonta, lai ieeja jū rā bū tu smilš aina un lagū na.
Viesnī cā ieradā mies 20.00, iekā rtojā mies ā tri, mums par pā rsteigumu viņ i mani un manu vī ru iekā rtoja suite istabiņ ā , pateicoties skaistajam
garais puisis reģ istratū rā . Kā bija plā nots atpū sties, viss izvē rtā s tieš i tā .
Uztura ziņ ā teikš u, vispā r necelies izsalcis, bet hamburgeri un luljakibabs (gaļ a cepta pretī gi), savā dā k ē diens kā visur citur Ē ģ iptē , neliels sortiments mazliet no visa (garš ī ga teļ a gaļ a, vista, zivs, uz grila bija krabju nagi).
Tikai viens vī lies, kad 12.00 ī rē jā m istabiņ u, mums tika nogrieztas rokassprā dzes, lū dzā m tā s negriezt. atbraucā m vakarā un vē l gribam izmantot bā ra pakalpojumus un vakariņ as, mums teica, ka problē mas nebū s, bet kad bā rā prasī jā m uztaisī t americano, mums atbildē ja, ka bez rokassprā dzes nedrī kst. , protams, uzaicinā jā m krieviski runā još u puisi un viņ š pē c sarunas ar bā rmeni mū s apkalpoja, bet vairā k mē s neko neprasī jā m. Sī kums, bet atstā ja atlikumu, ir nepareizi nogriezt rokassprā dzi, lai vē lā k netiktu pazemota un nevienam neko nepaskaidrotu. daž i darbinieki runā krieviski.
аватар AnnaSanna
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī ca mums ļ oti patika, plā nojam noteikti atgriezties, lai atpū stos uz Hiltoni, ja vē l apmeklē sim Hurgadu. Istaba ir brī niš ķ ī ga! Ar piekļ uvi balkonam, vannas istabai, seifam un plazmai. Atseviš ķ a tē ma ir gultas, š eit tā s ir vienkā rš i apbrī nojami mī kstas, var gulē t visu dienu. … Tomēr ▾ Viesnī ca mums ļ oti patika, plā nojam noteikti atgriezties, lai atpū stos uz Hiltoni, ja vē l apmeklē sim Hurgadu.
Istaba ir brī niš ķ ī ga! Ar piekļ uvi balkonam, vannas istabai, seifam un plazmai. Atseviš ķ a tē ma ir gultas, š eit tā s ir vienkā rš i apbrī nojami mī kstas, var gulē t visu dienu. Izmantojot pogas, jū s izlemjat, kad darbinieki tī rī t vai netī rī t istabu.
Arī paš as viesnī cas teritorija laba, baseins, dž akuzi, spa, restorā ni, ū denspī pes, ir bā rs, biljards, terases, dī vā ni, ī paš u uzmanī bu pelna lustra pie ieejas delfī na formā . Virtuve, ē diens - vienkā rš i krā š ņ s. Tiek piedā vā ts viss - pirmais, otrs, salā ti, uzkodas, sieri, gaļ a, zivis, grils (vienreiz tika pasniegts pat krabis), saldumi, deserti, pā rsteidzoš i mī kstas bulciņ as, daž ā di dzē rieni. Tu parā di, ko vē lies – darbinieki liek tev uz š ķ ī vja. Tikko atnā cā m mā jā s un jau pietrū kst ē diena.
Personā ls ir ļ oti draudzī gs un smaidī gs. Viņ i vienmē r visiem palī dzē s, pat izceps kū ku un apsveiks, ja kā dam no jums ir dzimš anas diena.
Visiem ļ oti patika!
Bet ir pā ris nelieli ieteikumi viesiem
1 - Reģ istrē š anā s notiek tikai no pulksten 12, tā pē c plā nojiet ierasties tuvā k š im laikam vai dodieties tieš i uz pludmali. Citā di stundā m ilgi bū s jā gaida/guļ uz dī vā na. Ē diens arī nav iekļ auts, kamē r nesaņ emat savu istabu.
2. Labā k neizlaist brokastis un vakariņ as. Tā vietā tev protams dos devas, tikai bū s tikai sausā s maizī tes.
3 - Pludmalē ir daudz vietē jo iedzī votā ju (kaut arī draudzī gi), kuri piedā vā nirš anu, safari, masā ž u utt. Ja esat to jau paņ ē mis no savas ceļ ojumu aģ entū ras vai vienkā rš i nevē laties, lai jū s aiztiktu, tad ir dzī vī bas hack - pakariet sarkanu zī mi uz sava lietussarga. Mē s to nezinā jā m, un pirmajā dienā pie mums nā ca gandrī z visi, un ir ļ oti grū ti no viņ iem pieklā jī gi atbrī voties.
аватар Anna53984
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Ziniet, ir viesnī cas, kur ierodaties pē c mā jas kņ adas, darba problē mā m un uzreiz par visu aizmirstat, ienirstot relaksā cijas un rū pju atmosfē rā ? Tā tad š eit nav runa par Hiltoni. Lū k tu, noguris pē c nakts lidojuma, pat nepabaros un rokassprā dzes uzliks tikai pē c 11. … Tomēr ▾ Ziniet, ir viesnī cas, kur ierodaties pē c mā jas kņ adas, darba problē mā m un uzreiz par visu aizmirstat, ienirstot relaksā cijas un rū pju atmosfē rā ? Tā tad š eit nav runa par Hiltoni.
Lū k tu, noguris pē c nakts lidojuma, pat nepabaros un rokassprā dzes uzliks tikai pē c 11. Pirms tam rokas bagā ž ai pievienos arī maisus ar sauso devu (iekš ā ū dens, ruļ ļ i ar minimā lu pildī jumu no pikantiem aunazirņ iem, pā ris saldā m bulciņ ā m un negataviem banā niem ar ā boliem), un aizsū tī ja mocī ties uz dī vā niem uz 3-4 stundā m, atkarī bā no tā , kurā laikā paveicā s nokļ ū t viesnī cā no lidostas. Tajā paš ā laikā ir pilnī gi vienalga, vai esi ar vai bez bē rniem, ar maziem vai lielā kiem - regulā ri pa ceļ am uz brokastī m uz dī vā niem pie restorā na un vestibilā redzi vienu un to paš u pā rguruš o attē lu. Hilton viesi gaida.
Bet vispirms par labo. Jū ra š eit ir brī niš ķ ī ga: dibens ir mī kstas smiltis, dziļ ums ir pietiekams, lai peldē tu priekam, tā lumā ir ļ oti atmosfē riska vieta, kur viļ ņ i sitas pret akmeņ iem. Tiesa, zivju š eit nav, snorkelē š ana nederē s, izņ emot laivu braucienu. Pludmale pastā vī gi staigā , piedā vā jot ekskursijas vai spa. Un pat tad, ja uzkarinā siet sarkano karogu pie lietussarga, viņ i jū s atradī s ceļ ā uz jū ru vai bā ru, vai pie izejas no pludmales, vai jebkurā no baseiniem. Slē pt no tiem ir nereā li, starp citu, vairumā gadī jumu arī gandrī z neiespē jami saprast. Nu, viņ iem arī nepieder pieklā jī ba vai takts. Vietē jie nez kā pē c uzskata par normā lu iedurt meitai ar pirkstu vai pat noliecoties, pieskarties kā ju pirkstiem un pateikt Č au! Citviet tā das brī vī bas neesmu redzē jis. Smaidi, komunikā cija, bet viss ir attā lumā . Ir ar ko salī dzinā t, Ē ģ iptē esam 3. reizi, Turcijā arī esam bijuš i 3 reizes, bijā m arī vairā kā s viesnī cā s Eiropā , bet ar tā m pat necenš os salī dzinā t.
Ē diens. Daudzveidī gs un garš ī gs. Ir vista, zivis, jū ras veltes, liellopu gaļ a, pī le, tī tars, paipalas, zupas, salā ti, saldumi, daž ā di piedevas. Kā dreiz bija krabji, pastā vī gi - kalmā ri daž ā dā s formā s. Tiesa, bū tī bā viss ir mē rcē s, pat olu kultenis un makaroni uzreiz nā k ar piedevā m. Pieauguš ajiem tas ir labi, bē rniem ne tik daudz. Mū su bē rni ir pieraduš i makaroniem pievienot tikai sieru, bet olu kulteni vispā r bez nekā . Bet š eit tas nedarbosies. Bē rnu ē dienkartē tiek piedā vā ti frī kartupeļ i un daž reiz arī burgeri. Restorā na otrā galā - dā rzeņ i, augļ i. Starp citu, pirmo reizi saskā rā mies ar to, ka daž ā dā s restorā na pusē s nedublē jas galvenie ē dieni un uzkodas un nā kas staigā t no viena zā les gala uz otru, vai arī atteikties no salā tiem, dā rzeņ iem, augļ iem. un no rī ta pankū kas.
Viesnī ca un tā s teritorija ir ļ oti jauka un stilī ga. Plaš s, ar svaigiem ziediem iekš pusē un zaļ u, ar palmā m, ziediem un ziedoš iem kokiem ā rpusē . Remonts ir pilnī gi jauns, ar spī dī gā m flī zē m, tī rā m tualetē m, ē rtiem dī vā niem, stikla margā m ar skatu uz jū ru. Tī rī š ana nedaudz klibo: lifti un stikla logi vai nu netiek tī rī ti vispā r, vai arī reizi nedē ļ ā . Visi ir š ķ ī ruš ies. Koridoros vairā kas dienas nepazū d traipi no izlijuš ā s kafijas, ē damistabā uz sadalē m ir lipī gi galdi. Sauļ oš anā s krē slu teritorijā ir pilnī gi jauna plastmasa un kalts koks, bet uz riteņ iem. Pie bē rnu baseina ir maz sauļ oš anā s krē slu, bet vienmē r bija pietiekami, atš ķ irī bā no lietussargiem. Pludmalē sauļ oš anā s krē slus var ņ emt tikai no rī ta, citā di viss jau ir paņ emts. Turklā t gandrī z visus sauļ oš anā s krē slus aizņ em cilvē ki, nevis tikai dvieļ i. Bet jū s vienmē r varat sē dē t tā lā kajos sauļ oš anā s krē slos, dī vā nos vai doties sauļ oties lī dz akmeņ iem.
Visā teritorijā pū š ļ oti stiprs vē jš , un nav aizsardzī bas. Rezultā tā ir normā la parā dī ba - lido salvetes un tukš as glā zes.
Baseini. Ir 2 no tiem, kā arī bē rnu zona. Bē rnu zonā ir interesanti slidkalniņ i, ir strū klakas, nav liekā ū dens, spainis, kas izlien. Ir š ļ akatas, bet tā s ir salū zuš as un neizskatā s, ka tā s tiks labotas. Jebkurā gadī jumā mē s vienmē r bijā m š eit pē c brokastī m un lī dz pulksten 11, jo pā rē jos baseinos un jū rā ū dens no rī ta ir pā rā k auksts. Un š eit nav dziļ uma, tā pē c viņ ai ir laiks nedaudz sasildī ties. Turklā t bē rni pastā vī gi ir kustī bā , viņ iem nav laika sasalt. Es nesapratu pelnu trauku atraš anos pie bē rnu baseina, par laimi, neviens no vecā kiem nesmē ķ ē ja. Un tā , es negribē tu š eit saindē t sevi ar cigareš u dū miem.
Delfī nu baseins nemaz nesasilda, tur var tikai sauļ oties. Nu, vai peldē t 10 minū tes, lī dz lū pas kļ ū st zilas. Netā lu no tā ir dž akuzi, kas ir bezjē dzī ga ļ oti aukstā ū dens dē ļ . Bet tas bija izdarī ts ļ oti skaisti: no dž akuzi kā ū denskritums tek lejā ū dens, ir apaļ u salu taciņ a, bet otrā pusē tilts un strū klakas. Var uzņ emt skaistas fotogrā fijas. Un jā , fotogrā fijas ir lieliskas!
Galvenais baseins atrodas augš stā vā ar bā ru. Ir daž ā das zonas: bē rniem un pieauguš ajiem dziļ ums atš ķ iras. Atseviš ķ i dziļ a daļ a nož ogota ar bojā m, kur var peldē ties. Ū dens ir nedaudz siltā ks nekā Dolphin, tā pē c jū s ilgi nepeldī sit, izņ emot, iespē jams, karstumā . Bet š eit jums ir jā bū t uzmanī giem, lai nepiedegtu. Manam dē lam bija smagi apdeguš i pleci, lī dz tulznā m, bet peldē ties baseinā T-kreklā bija aizliegts. Ja gribi peldē t - tikai peldbiksē s, un nav svarī gi, kas tev tur ir ar pleciem. Bet š is noteikums attiecas tikai uz cittautieš iem. Vietē jie dara ko grib, viņ us visur apkalpo bez rindas, arī savē jos pļ ā pā.10 minū tes, kamē r visi pā rē jie gaida. Dž akuzi pie galvenā baseina ir atļ auts izmantot pē c 12 gadiem, bez dzē rieniem.
Dzē rieni š eit ir vairā k vai mazā k, tā pat kā Ē ģ iptē . Sulas no iepakojumiem, nevis jupiju, no rī tiem lej no lielā m pudelē m kā svaigas gvajaves, ā bolu, apelsī nu sulas.
Numurs. Es pat nezinu, kā to aprakstī t. Ā rē ji viss ir skaisti. Seifs, ledusskapis, terase, 2 izlietnes, vanna un duš a, 2 gultas pa 1m20cm katra (nezinu kā tā s var uzskatī t par divguļ amajā m gultā m), un izvelkamais dī vā ns ar skaļ i č aukstoš u matraci plē vē . Viena duš a grī dā , bet ū dens tur nenotek lī dz galam, stā v peļ ķ ē . Vienreiz izmantojā m duš u un turpinā jā m duš u vannas istabā . Tur nav problē mu. Griesti vannas istabā , tā pat kā parastajā s 4-istabā s, ir klā ti ar melniem plankumiem. Bet skumjā kais ir viņ u tehniskā s problē mas. Mē s š eit atpū tā mies 9 naktis, š ajā laikā :
gaisa kondicionē š anas sistē ma tika izslē gta divas reizes naktī (pē c vienas š ā das nakts mana meita dabū ja karstuma dū rienu un vemja visu rī tu),
kā du dienu wifi pilnī bā pazuda, un darbinieki aktī vi mē ģ inā ja mū s pā rliecinā t, ka problē ma ir mū su sī krī kos, nevis nekavē joties sā ka novē rst to kļ ū mi. Internets nebija pieejams no pulksten 17:00 lī dz nā kamā s dienas pulksten 11. Mū su dē ls mā cā s tieš saistes skolā , un manam vī ram vienmē r ir jā sazinā s ar darba jautā jumiem. Saglabā ts, izmantojot viesabonē š anu.
Gaisma pastā vī gi izslē dzā s, kad karte tika ievietota slotā . Mums piedā vā ja mainī t istabu pē dē jā dienā.16:00, kad bija jā izbauda pē dē jā pusotra stunda jū rā . Tā vietā mums vajadzē ja sakravā t mantas un pā rcelties uz citu istabu. Izskatī jā s pē c izsmiekla. Un pirms tam katru dienu vai pat vairā kas reizes dienā pie mums nā ca viņ u elektriķ is, lai restartē tu maš ī nu lū kā pie griestiem. Pirmo reizi mē s viņ u gaidī jā m vairā k nekā.2 stundas, pē c tam katru reizi, kad viņ š noklikš ķ inā ja uz katra slē dž a, ieslē dza katru kontaktligzdu un aizgā ja. Nā kamajā dienā viss atkā rtojā s. Patiesī bā tas ir diezgan nogurdinoš i, no atvaļ inā juma vidus sā ku baidī ties ievietot karti slotā , jū s nekad zinā t, tas joprojā m š okē s. Bet paš u slotu neviens nekad nav atritinā jis, nav pā rbaudī jis tur kontaktus, nekas. Un tas neskatoties uz to, ka mē s pat neieslē dzā m gaisa kondicionieri, jo. viesnī cā ir ļ oti zema temperatū ra, tā pē c pamatī gi nosalā m.
Naktī atstā jā m viesnī cu. Gids mums pasū tī ja modinā tā ja servisu, bet, par laimi, es ar tiem nerē ķ inā jos un sā ku savu. Un tas ir labi, pretē jā gadī jumā mē s bū tu pā rgulē juš i - neviens mums nezvanī ja, nemē ģ inā ja pamodinā t. Zā lē bija sakrautas pusdienu kastes: sula, maizī tes, ā bols, banā ns, ū dens. Sapakojā mies brī dī , kad daļ a tū ristu jau bija aizbraukuš i uz atbraukuš o autobusu, daļ a gaidī ja savas paciņ as. Turklā t viņ i neapsvē ra, cik daudz viņ iem vajadzē tu dot, un paš i tū risti lū dza "dot vairā k", un viņ i viņ iem sniedza ar lielu nepatiku. Es paņ ē mu 3, nevis 4, nebija laika, un es negribē ju no viņ iem izlū gties š os ruļ ļ us. Tad viņ i vienkā rš i sadalī ja saturu savā starpā .
Rezultā tā viesnī ca ir uzbū vē ta labi, skaisti, jū ra ir ē rta peldē š anai. Septembrī baseini ir pā rā k auksti, ē diens garš ī gs, bet kopē jā organizā cija un personā la attieksme sabojā visu iespaidu. Ja atkal dosimies uz Ē ģ ipti, tad š eit noteikti ne.
Крабики на ужин Холл между корридорами Тренажёрный зал Терраса Такие царапины и разводы на стёклах тут норма Территория отеля Детский бассейн Детский бассейн
аватар sugak70
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pirmo reizi š ajā viesnī cā - ieteikuš i draugi. Ieradies 21.08. 18. No lidostas 25 minū tes ar autobusu. Viesnī ca ir apskates vē rta. Milzī ga teritorija, silta jū ra. Covid noteikti ietekmē personā la darbu, bet ne kritiski. Mē s devā mies uz ē damistabu bez maskā m - domā jā m, ka tā s tur nav vajadzī gas. … Tomēr ▾ Pirmo reizi š ajā viesnī cā - ieteikuš i draugi. Ieradies 21.08. 18. No lidostas 25 minū tes ar autobusu. Viesnī ca ir apskates vē rta. Milzī ga teritorija, silta jū ra. Covid noteikti ietekmē personā la darbu, bet ne kritiski. Mē s devā mies uz ē damistabu bez maskā m - domā jā m, ka tā s tur nav vajadzī gas. Pie ieejas viņ i laipni izdalī ja maskas un lū dza tā s nē sā t pirms ē š anas. Ī paš as rindas restorā nā nemanī ju - reizē m pie dzē rieniem stā v 7-8 cilvē ki, bet tas ā tri atrisinā s. Ē diens – izsalcis nepaliksi. Visu uzspiež virtuves darbinieks, tu tikai rā di ko gribi. Nav parastā s bufetes, kad ņ em, ko vien vē lies. Neiesaku brokastot uz ielas - darbojas vesela vā rnu banda, kas uzreiz metas uz galda atstā tā s porcijas, tiklī dz aizvā cies pē c cita ē diena vai dzē riena. Vai nu vā rnas sargā un dzen prom, vai arī paliksi bez brokastī m. Ī sā k sakot, vajag vai nu sargā ties, vai ā tri skriet. Pusdienas un vakariņ as nav kritiskas, tā da iebrukuma nav.
Pludmales dvieļ i uz kartes pludmalē vai baseinā . Pirts un ū denspī pe ir slē gtas. Ir sporta zā le - prasī ba sporta apavos. Pludmalē nav nekā ī paš a, ko redzē t, tas nav Charm. Lī č a centrā redzē ju pā ris jū ras ež u ģ imenes un daž as zivis. Maska ir pilnī gi bezjē dzī ga. Pludmale ir aizsargā ta ar molu, vē jā nav viļ ņ u un peldē ties ir ē rti. Ieeja jū rā ir ē rta, maiga nolaiš anā s. Pludmale ir smilš aina. Ū dens ir caurspī dī gs. Saule ir pieejama, cieta - lieto apdeguma krē mu un ja jau noticis, tad krē mu pē c apdegumiem (vienmē r ņ emam lī dzi Panthenolu). Sauļ oš anā s krē sli pludmalē pietiekamā daudzumā , vienmē r ir bez maksas. Ir, protams, indivī di, kuri ieņ em vietas ar dvieļ iem un pē c tam nenā k, bet mū su skrē jienā tā du bija maz. Ja nevē laties, lai pie jums pludmalē nā k vietē jie rietā ji - pakariet sē nē sarkanu š alli - varat to palū gt pludmales zē nam.
Visā viesnī cā ir gaisa kondicionieris - pat daž reiz pā rā k daudz, daž reiz ļ oti auksts. Ieskaitot ē damistabā un koridoros. Vectē vs Frosts droš i vien strā dā pie viņ iem š ajā nodaļ ā - viņ š paķ er aukstumu, kur vajag vai nē . Man patika viesnī ca, ē dinā š ana ieteicama. Papildinā jums: kā izrā dī jā s, viesnī ca neliek informā ciju par izbraukš anu – š o informā ciju nepiecieš ams precizē t ar savu viesnī cas gidu dienu pirms izbraukš anas. Pievē rsiet uzmanī bu tam, reģ istratū rā nav tā du sarakstu kā citā s viesnī cā s.
Arī naktī uz 26.08. 21.02-00 no rī ta istabā un viesnī cā gaudoja sirē na un sievietes balss angļ u valodā paziņ oja par trauksmi un evakuā ciju. Cilvē ki sā ka skriet ā rā no istabā m, lai uzzinā tu, kas noticis - reģ istratū rā atbildē ja, ka tas ir pā rbaudī jums ! ! ! Divos naktī! ! ! Viesnī ca pilna ar bē rniem! ! ! No rī ta reģ istratū rā atbildē ja, ka tā ir sistē mas kļ ū da.
аватар tai4ik-solveig
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Norē ķ ins - ieradā s 9.00. Viņ i neuzvilka rokassprā dzi, nedeva numuru, viņ i pat mū s nepabaroja (lai gan bija brokastu laiks), viņ i piedā vā ja brokastis par maksu. Š ī ir pirmā reize visos ceļ oš anas gados. Viesnī ca ir ļ oti jauka un moderna. … Tomēr ▾ Norē ķ ins - ieradā s 9.00. Viņ i neuzvilka rokassprā dzi, nedeva numuru, viņ i pat mū s nepabaroja (lai gan bija brokastu laiks), viņ i piedā vā ja brokastis par maksu. Š ī ir pirmā reize visos ceļ oš anas gados.

Viesnī ca ir ļ oti jauka un moderna. Teritorija arī bija jautra. Viss krā sā s, tī rs. Blakus viesnī cai ir iepirkš anā s centrs. Sliktos laikapstā kļ os tur var staigā t. Bet ī paš i labu veikalu tur nav.
Pludmale smilš aina, ū dens tī rs, ieeja jū rā maiga. Sauļ oš anā s krē sli ir jā rezervē iepriekš . Pie jū ras vingrot atnā cu 6.30, tā pē c ar sauļ oš anā s krē sliem problē mu nebija. Lī dz pulksten 9 gandrī z viss ir paņ emts. Kas ilgi guļ , tas ilgi meklē s bezmaksas sauļ oš anā s krē slus.
Numurs - istabā viss ir skaisti, plazma, ir gludinā mais dē lis, gludeklis. liela gulta, skats uz jū ru. Pie galda nav spoguļ a (pie spoguļ a pie ieejas bija jā noliek skapis), no duš as tecē ja istabā ū dens. Bet es vienkā rš i iemetu lielu dvieli un nesvī stu to. Istabā bija tē jkanna, lipton tē ja, Nestle kafija, ū dens + nodroš inā ts š ampū ns, matu balzams, ķ ermeņ a krē ms (izcila kvalitā te).
Ē diens - garas rindas pē c ē diena. Kamē r nepaņ emsi salā tus, zupu utt. Viss atdziest un ē st aukstu. Dzē rieniem, t. sk. un vī nu, alu un vairs negribē jā s stā vē t. Tas bija ļ oti kaitinoš i...Ē diens ir parasts...Es nekoncentrē jos uz pā rtiku...bet man liels mī nuss ir zaļ umu trū kums. Gaļ a, zivis, vistas, pī le. . . Man nekam nepatika garš a)) ne tikai slikti, bet arī neizraisī ja sajū smu. Viss pā rē jais ir tā pat kā visur citur. Krabji bija tā di, ka uz tiem var vienkā rš i skatī ties)) ķ epā s nekā nav. Daž kā rt bija kalmā ri.
Izklaide - Pilates pludmalē no rī ta, Zumba pludmalē.12. 00, daž as spē les pludmalē , joga 16.00, bē rnu animā cija vakarā , un tad kaut kā ds koncerts. Par animatoriem sū dzī bu nav, labi darī ts.
Kopumā viesnī ca ir laba, ja ne rindas pē c ē diena. Viesnī cas vadī ba vienkā rš i nevē las organizē t cilvē kiem normā lu piekļ uvi pā rtikai). Iepriekš var vismaz glā zē s ieliet vī nu, likt kū kas š ķ ī vjos utt. Š ī iemesla dē ļ tiek ignorē ti pieprasī jumi. Rodas sajū ta, ka viņ i to dara ar nolū ku. Ietaupiet uz pā rtiku
аватар mmashmashol
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Jaukas jaunas telpas, garš ī gi ē dieni, bet diezgan garas rindas pē c ē diena, ī paš i dā rzeņ iem, saldumiem - rindas ir milzī gas, slikti organizē tas pie š iem plauktiem. Lai nokļ ū tu pludmalē , jums ir jā aizņ emas sauļ oš anā s krē sli no 5-6 rī tā , jo 8 no rī ta viss jau ir aizņ emts ar dvieļ iem. … Tomēr ▾ Jaukas jaunas telpas, garš ī gi ē dieni, bet diezgan garas rindas pē c ē diena, ī paš i dā rzeņ iem, saldumiem - rindas ir milzī gas, slikti organizē tas pie š iem plauktiem.
Lai nokļ ū tu pludmalē , jums ir jā aizņ emas sauļ oš anā s krē sli no 5-6 rī tā , jo 8 no rī ta viss jau ir aizņ emts ar dvieļ iem. Un iegū t sev bezmaksas sauļ oš anā s krē slu ir nereā li. Atpū tā mies nedē ļ u no 18.04 lī dz 25.04 un tikai vienu reizi vē jainā laikā.8 no rī ta paspē jā m paņ emt sauļ oš anā s krē slu. Tā da pati situā cija ir galvenajā baseinā .
Sauļ oš anā s krē slu nepā rprotami ļ oti trū kst, un viesnī cā kļ ū st arvien vairā k cilvē ku.
аватар minok20
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viņ a vienu reizi bijusi Hurgadā , pirms tam 10 reizes bijusi Š armā . Hurgada bija patī kami pā rsteigta. Paņ ē mā m individuā lu pā rskaitī jumu par 10 dolā riem. Viesnī cā ieradā s 1.5 stundas ā trā k nekā mū su tū risti. … Tomēr ▾ Viņ a vienu reizi bijusi Hurgadā , pirms tam 10 reizes bijusi Š armā . Hurgada bija patī kami pā rsteigta. Paņ ē mā m individuā lu pā rskaitī jumu par 10 dolā riem. Viesnī cā ieradā s 1.5 stundas ā trā k nekā mū su tū risti. Apmetā mies 431. istabā ar balkonu! Internets viesnī cā.5+ visā garumā . Istaba skaista! Baseins silts 29. Jū ra lieliska! Viena lieta, kas nav ē rta, ir rindas pie restorā na pē c ē diena. Daudz cilvē ku. Ē dienu izvē le nav liela vainaga dē ļ . Neliela augļ u izvē le, tikai 2 veidi, no kuriem viens ir apelsī ni)) Saldē jums ir maksas, arī svaigs! Bet kopumā man patika pā rē jais) Tas ir atkarī gs no jums.
аватар baima
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Ē diens so-so, pusdienas ir vissliktā kais, izvē les gandrī z nav, katru dienu (nu vismaz š ajā s dienā s mē s te esam) ir vienā di, rī si un makaroni, liellopu gaļ a (ļ oti pikanta un pikanta) un vista (sausā ). Mazais neko negrib ē st. … Tomēr ▾ Ē diens so-so, pusdienas ir vissliktā kais, izvē les gandrī z nav, katru dienu (nu vismaz š ajā s dienā s mē s te esam) ir vienā di, rī si un makaroni, liellopu gaļ a (ļ oti pikanta un pikanta) un vista (sausā ). Mazais neko negrib ē st. Saglabā zupu, pusdienā s dod vienu veidu, parasti KRĒ MZUPA dā rzeņ u kā du, tad ir bulciņ a.
Ir dā rzeņ i un š ie salā ti.
Var teikt, ka augļ i ir apelsī ns un mandarī ns, kā dreiz banā ns bija.
Vakariņ u izvē le labā ka par pusdienā m, parasti arī liellopa gaļ a un vista, bet jau grilē ta, bija zivs, bet pikanta.
Un vakariņ ā s divu veidu zupa, krē mzupa un nedaudz š ķ idruma.
Daudz daž ā du kū ku veidu.
Bet ž ē l, ka cepot tikai brokastī s.
No dzē rieniem sulas, kola / fanta / sprite, kafijas tē ja pastā vī gi.
Pusdienas vakariņ ā s vē l alkohols.
Starp citu, sarkanvī ns ir garš ī gs.
Arī kafija ir garš ī ga.
Viesnī ca ļ oti jauka, gandrī z viss jauns. Ļ oti zaļ a zona.
аватар ssk97
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pirmo reizi š ajā viesnī cā , un tā ir mī lestī ba)). Ļ oti skaista un sakopta teritorija, daudz zaļ umu un puķ u, palmas, glī ti nopļ auti zā lieni. Personā ls ir lielisks, viņ i pā rzina savas lietas. Un tas attiecas uz visiem viesnī cas darbiniekiem, puiš i, liels paldies par jū su darbu un vē lmi padarī t mū su uzturē š anos vē l ē rtā ku. … Tomēr ▾ Pirmo reizi š ajā viesnī cā , un tā ir mī lestī ba)). Ļ oti skaista un sakopta teritorija, daudz zaļ umu un puķ u, palmas, glī ti nopļ auti zā lieni. Personā ls ir lielisks, viņ i pā rzina savas lietas. Un tas attiecas uz visiem viesnī cas darbiniekiem, puiš i, liels paldies par jū su darbu un vē lmi padarī t mū su uzturē š anos vē l ē rtā ku. Un mazliet par visu.
Numuri ir tikko izremontē ti un aprī koti ar visu nepiecieš amo. Seifs, tē jas stū rī tis, svaigi dvieļ i, uzkrā ts bā rs, vannas kosmē tika. Tī rī š ana 5.
Pludmale ir tī ra, ir pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, matrač i ir labi. Ieieš ana jū rā ir gluda, dibens smilš ains, ū dens apavi nederē ja, ž ē l, ka zemū dens pasaule pie viesnī cas nav bagā ta, bet, ja vē laties, varat patstā vī gi pasū tī t braucienu ar jahtu atklā tā jū rā . Mē s tieš i tā darī jā m caur tibaturku, izvē lē jā mies, bez priekš apmaksā m un uzcenojumiem sazinā jā mies pa viberu ar krievvalodī go pā rstā vi, viņ š noorganizē ja mums pilsē tas apskati, lī dz krastmalai, lī dz moš ejai, viss par nominā lu maksa, visas ekskursijas super.
Uzturs. Nelika vilties. Ir daudz, no kā izvē lē ties, bufetes sistē ma, bet ar š efpavā ru palī dzī bu pie sadales jū s parā dā t, kas jums nepiecieš ams, un viņ i to liek uz š ķ ī vja, jū s pielā gojat daudzumu. Man vienmē r ir tikai “mazliet”, pā rē jā beigā s mani atpazina)) un atkal mazliet pateica)), bet kopumā , skatoties no malas, kalpo bez problē mā m, cik tu saki - tik daudz uzliks uz š ķ ī vja, vispā r ar š o viss kā rtī bā , bez komentā riem . Sulas no pakā m, nevis UPI, laba kafija. Alkoholu ī sti nedzeram, pā ris reizes alu un kokteiļ us, var iedzert.
Bija kaut kā da animā cija, bet tā kā mū s maz interesē ja, tad tajā neiedziļ inā jā mies.
Viesnī ca pā rspē ja cerī bas, svaiga, tī ra, ar lielisku apkalpoš anu, labprā t atgrieztos vē lreiz.
аватар Androstok
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Atvaļ inā jumā ar vī ru. Mē s lidojā m uz Ē ģ ipti mū su 15. kā zu gadadienā . Viesnī ca tika izvē lē ta ilgi un rū pī gi. Mē s izvē lē jā mies Hilton Plaza un rī kojā mies pareizi. Viesnī ca ir lieliska, tī ra un skaista. … Tomēr ▾ Atvaļ inā jumā ar vī ru. Mē s lidojā m uz Ē ģ ipti mū su 15. kā zu gadadienā . Viesnī ca tika izvē lē ta ilgi un rū pī gi. Mē s izvē lē jā mies Hilton Plaza un rī kojā mies pareizi. Viesnī ca ir lieliska, tī ra un skaista. Teritorija ir sakopta, pludmale ir bumba, jū ra ir brī nums! Delfī ni jū rā peld gandrī z katru dienu!
Visi numuri ar skatu uz jū ru. Tī rī š ana katru dienu. Telpas gaiš as, skaistas, ē rtas, ir tikai veļ as ž ā vē tā js.
Tas viss ir labi, bet...Nokļ uvā m musulmaņ u svē tkos Eid al-Adha un sā kā s! ! ! Mū s stulbi ignorē ja viesmī ļ i, bā rmeņ i utt. Viņ i skraidī ja ap savē jiem kā applaucē ti, bet mē s nevienam stulbi neesam vajadzī gi. Musulmaņ i ir appludinā ti! Piecas dienas nā cā s nemitī gi lamā ties ar personā lu, lai mū s apkalpotu normā li. Paldies menedž erei Emī lijai par nekā rtī bas iztī rī š anu. Tiklī dz ē ģ iptieš i š ķ ī rā s, viss uzreiz uzlabojā s.
Gribu uzrakstī t arī par brokastī m. Brokastis vienmuļ as, izvē le ļ oti slikta. No Hiltones bū tu vē lams sagaidī t to labā ko. Augļ u gandrī z nav. Dodiet gabaliņ u arbū za, melones un ā bolu. Kur atrodas Ē ģ ipte? Kur ir mango, banā ni, ananā si utt. Ā bolus ē dī sim mā jā s! Iesakā m vadī bai tam pievē rst ī paš u uzmanī bu.
Kopumā esam apmierinā ti ar braucienu. Ī paš s paldies Daš unai, animatorei no Vinnitsas. Viņ a neļ ā va mums garlaikoties. Jaunkundze, ļ oti aktī va un patī kama saskarsmē . Vī rietis ir ī stajā vietā ! Vē los pateikties arī bā rmeņ iem Mikaelam un Dž o. Milzī gs paldies viņ iem! Dž o - par brillē m, Mikaels - par laipnī bu un sabiedriskumu.
Nu vē l! Ja iespē jams, noteikti ieradī simies Hiltonē vē l. Sarkanā jū ra ir dabas brī nums. Un mē s joprojā m braucam uz JŪ RU pirmajā vietā!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !
Parādīt vairāk »


iemiesojums businkad
labi pasakiet cik maksā wifi ??un vai tur var nopirkt vietējo sim karti?un cik maksā ??un vai tuvumā ir veikali? pateicos jau iepriekš!!!
8 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
iemiesojums ja-katjusha
Labdien! Interesē pludmale: naktsmītne pie līča ... vai tas ietekmē tīrību?
9 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 3 atbildi
iemiesojums nesteruknataliy
Lūdzam precizēt jautājumu par 2 pieaugušo + 2 bērnu (11 un 10 gadus veci, dažāda dzimuma bērni un nevar dalīt vienu gultu) pārvietošanu. Mēs samaksājām par Tez tour standartu. Spriežot pēc paskaidrojumiem hostelī, standarts pieņem līdz 3 pieaugušajiem, un ģimenēm ar bērniem ir ģimenes standarts. Tātad mēs rezervējām ģimenes standartu? Un kā tas atšķiras no vienkārša standarta, mēs uztraucamies, palīdziet!
9 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 1 atbildi
iemiesojums morozoksana
atpūtīsimies ar mazu bērnu, un ir nepieciešams komplekts ēdiena brūvēšanai
10 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 3 atbildi
iemiesojums travnikova
vai ir bezmaksas wi-fi vai par to ir jāmaksā? kāda ir cena?
10 gadiem atpakaļ  •  nav abonentu nav atbilžu
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Džungļu ūdens atrakciju parks
Novērtējums 9.6
Ēģipte, Hurgada
Atpūta, Izklaide
Makadi akvaparks
Novērtējums 9.5
Ēģipte, Hurgada
Izklaide
Selketas papirusa muzejs
Novērtējums 9.0
Ēģipte, Hurgada
Muzeji, Stats

Viesnīca atrodas Sarkanās jūras ziemeļrietumu krastā, 500 metru attālumā no Vecpilsētas centra, pašā jūras krastā. Atvērts 1997. gadā, pēdējā renovācija veikta 2019. gadā. Viesnīca ir piemērota relaksējošām brīvdienām ar ģimeni vai draugiem.

Atrašanās vieta Hurgadas Starptautiskā lidosta atrodas 11 km attālumā no viesnīcas.
Pludmales apraksts Pludmales joslas garums ir 220 m. Koraļļu nav. Lietussargi ar seifu un USB portālu.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • Pludmales dvieļi
Viesnīcā

Galvenais restorāns La Gourmandise - bufetes tipa maltītes.

A-la carte restorāns Jasmin (19:00 - 23:00).

Seashell pludmales restorāns - sviestmaizes.

Plaza bārs (8:00 - 0:00).

Baseina bārs - dzērieni un saldējums.

Bārs pludmalē Kiosks (10:00 - pirms saulrieta).

Bāra klubs 35.

Disko bārs - vietējie alkoholiskie dzērieni (22:00 - 0:00).

Ūdenspīpes bārs.

1 baseins (ziemā apsildāms), autobuss uz pilsētas centru (1 reizi dienā, grafiks pēc pieprasījuma), maksas Wi-Fi, veikali, apkalpošana numurā, āra terase, bagāžas glabātuve, veikali, diennakts reģistratūra.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču/banketu telpa
 • darījumu centrs
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • парикмахерская/салон красоты
 • nesmēķētāju numuri
 • jahtu pietauvošanās
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Bērnu zona pieaugušo baseinā (ziemā apsildāma), bērnu klubs (no 4 līdz 12 gadiem), datorspēles (par maksu), animācija un mini diskotēka.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Šautriņas (bez maksas), minigolfs (bez maksas), ūdenspolo (bez maksas), tenisa korts (bez maksas, apgaismojums un trenažieris – par maksu), mini futbols (bez maksas).
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna / vanna / hammam  FREE 
 • džakuzi  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • skvošs  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • niršana
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Viesnīcā ir 495 numuri.

Istabās

Numurā ir gaisa kondicionieris (centrālais), TV, telefons (par papildu maksu), minibārs (par papildu maksu), kafijas un tējas komplekts, seifs, balkons. Vannas istaba ar fēnu un tualetes piederumiem.

 • vanna/duša
 • fēns
 • mini bārs
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi $
 • tējas/kafijas automāts
 • balkons/terase
Adrese Gabal El Hareem iela, Sarkanā jūra, Hurgada, Ēģipte.
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Любители подводного мира могут воспользоваться услугой дайвинга. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.