Neejiet uz šo viesnīcu!

Rakstīts: 12 janvārī 2022
Ceļošanas laiks: 7 — 12 janvārī 2022
Viesnīcas vērtējums:
3.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 2.0
apkalpošana: 2.0
Tīrība: 4.0
Uzturs: 3.0
Infrastruktūra: 4.0
Sā kš u ar mī nusiem:
- 90% neaudzinā ta personā la, kas krieviski lē ja nekā di vispā r, vai esi man. Viņ i atļ ā vā s bez atļ aujas pieskarties maniem matiem, pū ta pē c manis, bļ ā va.
- viesnī ca brū k, durvju rokturi, santehnika, mē beles ļ oti vecas; turē ties pie puņ ķ iem, starp citu, mums nolū za rokturis un par tā remontu mums noplē sa 16$ un ak dā snums, š is arī ar atlaidi, jo bū tu 45$ !! !
- ē diens vienmuļ š , š ķ iet daudz, bet ar daž ā dā m mē rcē m viss ir vienā ds, gaļ a biež i bija sausa, augļ i sapuvuš i
- viesnī ca atrodas ļ oti tā lu no centra, bail iet ā rpus viesnī cas visur Afganistā na, postī jumi un atkritumi

- visas š ī s viesnī cas Havaju salā s juridiski ir uz papī ra viena viesnī ca, mē s bijā m apmetuš ies 5 * Riviera vietā.4 * kluba telpā , un jū s nevarat rakt. Starp citu, viesnī cas ir tā lu no 4 vai 5 zvaigznē m, maksimums 3.
No plusiem:
- liela, skaista, kopta teritorija
- savs akvaparks
- tuvu jū rai.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu