Briesmīga viesnīca, nevienam neiesaku

Rakstīts: 28 decembris 2021
Ceļošanas laiks: 19 — 26 decembris 2021
Viesnīcas vērtējums:
2.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Mani draugi izvē lē jā s š o viesnī cu pē c atsauksmē m un attiecī gi par cenu . . 5 * noteikti nesakrī t, kā jau vairums viesnī cu Ē ģ iptē , nu, negaidī jā m kaut ko pā rdabisku. Karuseļ i sā kā s jau no pirmā s ieraš anā s dienas, kad ienā cā m istabā mē beles tā s paš as, vannasistaba tā pati, pamanī jā m uz durvī m izsistu stiklu un devā mies par to informē t reģ istratū ru un tad sā kā s. . . nā ca 3 reizes, bet neviens nereaģ ē ja, gids vispā r teica, kurš nerunā ne angliski, ne arā biski, piemē ram, dari, ko gribi. . . Nu, uz visu trā pī jā m, atbraucā m tomē r atpū sties, nevis neko uzzinā t. Smalkums sā kā s 2. dienas vakarā - administratore un vē l 2 viesnī cas pā rstā vji mū s pieķ ē ra vestibilā , kad devā mies vakariņ ot un iesniedza mums pretenziju, ka izsitā m š o stiklu, izrakstī ja mums 300$!! !
Pusvakaru sarī koja izjaukš anu un izsoles kā - nu ja negribi 300$, iedosim atlaidi 100$ utt. tā pē c tas pieauga lī dz 50 USD. Lū dzā m izsaukt policiju un viņ i it kā zvanī ja, bet kā vē lā k izrā dī jā s, tas bija vienkā rš s apsargs formā no tuvē jā s viesnī cas, vakarā neko neizlē ma, nolē mā m pā rcelt uz nā kamo dienu un zvanī t paš i policija - tas jau ir principa jautā jums. Un tā nā kamajā dienā izsaucam policiju, sā kam kā rtot lietas, un te zā lē satiekam vē l daž us puiš us, kuri tiek izlikti un arī viņ iem ir tā das paš as pretenzijas, viens no viņ iem parā dī ja, ka salauza galdu, lai gan tas jau bija saplī sis pirms ieraš anā s, otrs - ka salauza krē slu, lai gan nesalauza.
Kopumā secinā jums ir tā ds - tā ir tikai viņ u darī š ana, viņ i zina, kur un kas ir salauzts, viņ i tikai pumpē naudu, cerot, ka cilvē ki ir atnā kuš i atpū sties un vieglā k ir dot naudu, nekā sabojā t pā rē jo. Pā rē jais arī nav strū klaka, apsildā mais baseins ir tikai viens vā rds...nekad neesmu peldē jusies, ir auksti! ! ! Pie š ī baseina nav pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, jā iet uz citu, bet tur ir š ausmī gs vē jš , un nav ž ogu no vē ja! Likā s, ka animā cija bija, bet tā bija pati par sevi - viņ i izgā ja 2 reizes dienā , nodejoja sev 2 vienas un tā s paš as dejas un devā s mā jā s...Ī sā k sakot, š o viesnī cu rinda ir sū dī ga ! ! ! Par to paš u naudu var atrast daudz labā ku viesnī cu, š ī nav pirmā reize, kad eju un ir 4 * vienkā rš i super. Es š ai viesnī cai nedotu vairā k par 3*.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu