Empire Hotel Aqua Park 3*– Atsauksmes

29
Novērtējums 7.310
№50 viesnīcas reitingā Hurgada
7.8 Numurs
7.7 apkalpošana
7.2 Tīrība
7.6 Uzturs
6.6 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Hurgadas vecajā daļā, 400 m no jūras. Viesnīca ar nelielu platību un vienkāršiem numuriņiem. Viesnīca ir piemērota budžeta brīvdienām ģimenēm un jauniešiem. Pēdējā renovācija: 2022 (visa teritorija).Vairāk →
аватар Talachov
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 8.0
Es atpū tos 2024.  gada aprī ļ a beigā s. Es ierados vakariņ u sā kumā un nekavē joties apsē dos. Viņ i prasī ja papildu samaksu 20 USD par labu istabu (daž i pat prasī ja 25 USD), es atteicos maksā t papildus. Mū s izmitinā ja parastā istabiņ ā . … Tomēr ▾ Es atpū tos 2024.  gada aprī ļ a beigā s. Es ierados vakariņ u sā kumā un nekavē joties apsē dos. Viņ i prasī ja papildu samaksu 20 USD par labu istabu (daž i pat prasī ja 25 USD), es atteicos maksā t papildus. Mū s izmitinā ja parastā istabiņ ā . Viesnī ca ir nedaudz noslogota ar tū ristiem (tas ir aprī ļ a beigā s, tad var bū t savā dā k, tā pē c ir daudz priekš rocī bu: praktiski nav rindu ne ē damistabā , ne bā rā , vienmē r ir daudz vietu pie reģ istratū ras, kur ir bezmaksas internets daudzmaz normā lā kvalitā tē , tā kā viesu nav. Katru dienu piedā vā uzkopt istabu, bet es izlieku zī mi, lai netraucē divi ziepju gabaliņ i istabā (nav š ķ idrā s ziepes), dvieļ i, tualetes papī rs, nav fē na, jā prasa reģ istratū rā , ja beidzas ziepes un tualetes papī rs, tad paprasiet un iedod vē l.
Balkona durvis bija uzlauztas, bet tas netraucē ja, paspē ju aizslē gt pirms izbraukš anas, lai gan bija palikusi neliela sprauga, naktī pa tā m bija papildus troksnis (Mulla pamostos ap 3-4 ), tā pē c ausu aizbā ž ņ i noderē ja. Tū risti nerunā ja par zā dzī bā m savā s istabā s, š ķ iet, ka viss ir kā rtī bā . Istaba nedaudz nogurusi, bet normā la dzī voš anai, ir plakanā ekrā na televizors ar diviem krievu kanā liem (skaņ a laba, video mazs, bet otrā istabā teica, ka visu rā da labi). Katru dienu viņ i dod 600 ml ū dens pudeli. vienai personai. Krā na ū deni nedrī kst dzert. Durvis aizslē gtas ar atslē gu, nevis karti. Viesnī ca agrā k saucā s Triton. 6 stā vi, vairā kas ē kas. Ē ģ iptieš i peldē ja baseinā tikai vienu reizi, slidkalniņ i darbojas, ja palū dz tos ieslē gt, bet tur neviens nepeldē jā s, ū deni tajā nemaz nefiltrē ja. Vannas istabā s ir logs, š ķ ietami ventilā cijai, bet pa to kā ds varē tu iekļ ū t telpā.
Personā ls nezina krievu valodu, daž i saprot, bet ar grū tī bā m.
Ē diens ir ok: gaļ a, zivis, gurķ i, tomā ti, kū kas. Augļ i, ogas: apelsī ni, greipfrū ti, mandarī ni ir ļ oti garš ī gi, melone, dateles svaigas, nekaltas, kā dreiz bija arbū zs, gvajava (bet sezona tam garā m, tā pē c paliek pā rpalikumi). Dzē rieni: tē ja (trī s vai č etri veidi maisos), kafija, kafija ar pienu, it kā sulas (kā Jupi), kola, sprite, Fanta, ū dens. Alkohols: alus, viskijs, brendijs, tekila, rums, dž ins, degvī ns, kokteilis. Vī na nav, tikai par papildus samaksu. Pludmalē ir bā rs, to var izmantot, neskatoties uz to, ka tā ir cita viesnī ca, viesnī cai nav savas pludmales, bet viesnī cas ī paš nieks ir tas pats. Kaķ i ē damistabā ir ļ oti kaitinoš i, tač u viņ i nelec uz galdiem.
20.00 ir animā cija, apmē ram stundu, mazā k. Viens ir arī pludmalē . Esiet uzmanī gi ar viņ iem: viņ i jū s izjoko, viņ i pludmalē no jums atņ em 5 $, iedos biļ eti, un jū s saņ emsiet dā vanu, kas maksā.1 $. Tieš ā m nav neizš ķ irta.
Viņ i piezvana uz jū su biļ etes numuru, jū s nokā pjat no skatuves, un patiesī bā viņ i jums uzdā vina visu, ko vadī tā js vē las. Pē dē jā dienā pirms vienas tū ristes lidojuma š ie animatori gribē ja viņ u apmā nī t, uzzinot, ka viņ a lido prom, palū dza samainī t 5$ (pat neņ emot rokā s š os 5$ skaidrs, ka kaut kas ir galī gi nepareizi ar viņ iem)
Pludmale atrodas 5 minū š u gā jiena attā lumā . Pludmalē vienmē r bija pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, bet patiesī bā tur daž reiz pulcē jas cilvē ki no trim viesnī cā m. Sezonas laikā tas var bū t pā rpildī ts. Pludmalē var bū t vē jains, ja kaut kas nav kā rtī bā ar laikapstā kļ iem. Reiz visu dienu bija apmā cies un nolija daž as lietus lā ses. Pludmale: smiltis, kas sastā v no maziem, maziem oļ iem. Bija cilvē ki, kas jau daudzus gadus bija ieraduš ies tieš i š ajā s viesnī cā s.
Viesnī ca atrodas gandrī z pilsē tas nomalē , bet ne nekurienes vidū . Tirgus: izejot no viesnī cas un pagriež oties pa labi, jū s sasniegsiet krustojumu, pagriezieties pa kreisi, ejiet lī dz galam un pagriezieties pa labi.
Ja neesat izvē lī gs un uzskatā t, ka viesnī ca ir 3 zvaigznes, tad tas ir labi.
Es runā ju ar cilvē kiem nevis no š ī m viesnī cā m, bet citā viesnī cā , vē sā kā , cilvē ki 5:00 ieņ ē ma vietu sauļ oš anā s krē slos pludmalē.
Jū s varat doties uz Luksoru. Uzreiz brī dinā š u, ka vienā virzienā ar autobusu jā brauc vairā k nekā.6 stundas, lai gan visas tū risma aģ entū ras saka, ka tā s ir 4 stundas. Viņ i sola super-duper komfortablu autobusu, bet patiesī bā jū s gandrī z ieguvā t mikroautobusu, tas ir atkarī gs no jū su veiksmes, tas nav atkarī gs no pirkuma vietas, tie apvieno visus no daž ā dā m vietā m. Luksora uz ielas no vairā k vai mazā k mantkā rī gā m ceļ ojumu aģ entū rā m maksā.45–50 USD. Ja ņ em Karalieņ u ieleju - tad 45 $, ja no karaļ iem - tad 50 $ (ieejas biļ etes maksā savā dā k, pā rē jā programma tā pati. Man patika Karnaka un Hatš epsutas templis, bet kapenē s karaļ i tur nav ko ī paš i redzē t, “viss bija nozagts, pirms mums “Š ķ iet, ka daudzus zī mē jumus uz sienā m atjaunojuš i vietē jie mā kslinieki. Ar biļ eti var iebraukt tikai trī s kapos visur iesaku Ramzesam 4. un tā lā ko.
Dziļ ā kajā , kas atrodas labajā malā tā lā kajā stū rī , nav ko redzē t, bet nez kā pē c gidi visbiež ā k iesaka doties tieš i uz š o vietu. Viņ i piedā vā papildu 10 USD, lai dotos uz banā nu salu, kur jū s redzē siet, kā banā ni aug un ē d augļ us. Ja jū s atteiksieties, gids mē ģ inā s jū s vē lā k noķ ert un piedā vā s jums viltī bu par 7 USD. Kā ds vietē jais man teica, ka nav jē gas uz turieni iet, un arī draugs nē , tā pē c jū s varat to darī t tikai 1 stundu 20 minū tes. atpū sties autobusā . Noteikti nav vē rts kaut ko pirkt no viesnī cu ceļ vež iem, tas var bū t vairā k nekā divas reizes dā rgā ks. Es nopirku batiskafu uz ielas par 10 dolā riem, un viesnī cas gids to paš u piedā vā ja par 25 dolā riem. Viņ a Luksors maksā ja 70 USD. Tie, kas te iepriekš rakstī ja un ieteica sazinā ties ar Sanku, vai nu cenas nemaz nezina, izņ emot, ja salī dzina ar viesnī cas gidu, vai lobē š o Sanku, viņ š arī ir viltī gs.
Nesteidzies pirkt uzreiz, dodies pastaigā . Kaulē ties ar visiem. Veikalos var teikt, ka cena precei ir 5 reizes dā rgā ka
аватар ziskin
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Vasara Ē ģ iptē.2 nepatikš anas:... Jū s zinā t, kā pē c par viesnī cu nav svaigu atsauksmju: mū su tū ristu tur tagad tikpat kā nav, tur atpū š as divsimt vietē jo arā bu: tiesa, viņ u labklā jī bas lī menis ir audzis daudz vairā k nekā mū sē jais, un lielā kā daļ a redz jū ru. … Tomēr ▾ Vasara Ē ģ iptē.2 nepatikš anas:...
Jū s zinā t, kā pē c par viesnī cu nav svaigu atsauksmju: mū su tū ristu tur tagad tikpat kā nav, tur atpū š as divsimt vietē jo arā bu: tiesa, viņ u labklā jī bas lī menis ir audzis daudz vairā k nekā mū sē jais, un lielā kā daļ a redz jū ru. un viesnī cas pirmo reizi. Skats nav domā ts vā jprā tī gajiem, kā ē d vidusmē ra arā bu ģ imene: pā ris sievas, kaut kas aizbā zts zem plī vura, ducis bē rnu ē d ar rokā m un skraida ap galdu, un ē diens ir izkaisī ts vairā kus metrus apkā rt. . Par to, kas notiek publiskajā s tualetē s. . nav cienī gi rakstī t.
Viesnī ca ir liela akmens akas ē ka pa perimetru ar nelielu baseinu iekš ā , tā pē c vakaros tur ir karsts. Istabas labas: plaš as, gaiš as un viss darbojā s, izņ emot to, ka kondicionieri trokš ņ o, nav fē na.
Teritorijas kā tā das nav. Bet viesnī cai ir bungalo, kas atrodas kopī gā teritorijā ar Royal Beach 1. lī nijā (200 metri pa ielu), kuru varat izmantot: ir restorā ns, bā ri un baseini, kurus varat brī vi izmantot.
Principā viss ir ē rti: brokastis un vakariņ as galvenajā ē kā (nelielā restorā nā atseviš ķ i no arā biem, ne no visiem, vakariņ ā s ir pieklā jī gi ē st zivis, vistu un gaļ u, ar augļ iem un saldumiem - tas ir maz), un pusdienas pie jū ras, kur var pavadī t visu dienu.
Ir terase, kur pa dienu tiek gatavota pica un burgeri, ja nemaz neesi "mogota" ē st ar arā biem. Bet jū s joprojā m nevarat atrauties no viņ iem, rindā m pie bā riem: viņ i bariem dzer tonnas saldo dzē rienu, viņ i nekā pj ā rā no baseiniem un jū ras. 90% neprot peldē t, tā pē c visu dienu pavada pludmalē un baseinā , ar apļ iem un vestē m.
Viesnī cas pludmale ir 20 metrus starp viļ ņ lauž iem, smilš aina, bet no viļ ņ lauž iem ir labi peldē ties un var nirt.
Jū ra ir brī niš ķ ī ga: tī ra, silta, ne reizi vien delfī ni peldē ja 5 metrus, un 1 reizi zem manis bija 2 metrus gara Manta.
P. S. par 20 tū kst UAH 2 cilvē kiem 2 nedē ļ ā s ir pacieš ami, bet labā k uz š ejieni nebraukt jū lijā -augustā , tur to darī š u turpmā k.
аватар patriotika
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Š ī viesnī ca ir laba, jo tajā atpū š as daudzi ā rzemnieki, ē rta atraš anā s vieta, laipns personā ls, reģ istratū rā pirmajā reizē neiedeva normā lu istabiņ u, bet otrajā dabū ja noguruš ā s istabiņ as atslē gas. … Tomēr ▾ Š ī viesnī ca ir laba, jo tajā atpū š as daudzi ā rzemnieki, ē rta atraš anā s vieta, laipns personā ls, reģ istratū rā pirmajā reizē neiedeva normā lu istabiņ u, bet otrajā dabū ja noguruš ā s istabiņ as atslē gas. Istaba ir liela, bet mē beles ir vecas, un vannas istaba kopumā ir skumja, tualete tecē ja, un krā ni dū ko, pelē kais netī rais aizkars izskatī jā s drū ms, spilveni bija plā ni kā palagi, gaisa kondicionieris bija veselī gs koloss 80. gadu pū ta putekļ us, dvielis vienmē r bija pelē ks, nav nozī mes jauns vai vecs, bet laikam jau nemainī ja. Mani iepriecinā ja bezmaksas seifs, 300 metri no jū ras, ē diens vienmuļ š , bet ē st var, katrs atradī s 1-2 ē dienus sev vakarā , kartupeļ i, gaļ a, zivis, olu kultenis, augļ i, melone, arbū zs, apelsī ni, labs alus. Cena nav gluž i attaisnojama pret naudu.
аватар olena.gritsishin
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Dā rgais, es nezinu, kas rakstī ja š ī s atsauksmes, bet tas ir pilnī gs absurds, viesnī ca ir veca un ļ oti netī ra, ē damistabā (restorā ns to nevar nosaukt), tā laikam nekad nav mazgā ta, es š o viesnī cu netrolinī š u, lē ti zivju-sliktā zupa, bet tā nav vē rta pat pusi no tā s naudas. … Tomēr ▾ Dā rgais, es nezinu, kas rakstī ja š ī s atsauksmes, bet tas ir pilnī gs absurds, viesnī ca ir veca un ļ oti netī ra, ē damistabā (restorā ns to nevar nosaukt), tā laikam nekad nav mazgā ta, es š o viesnī cu netrolinī š u, lē ti zivju-sliktā zupa, bet tā nav vē rta pat pusi no tā s naudas. Vienī gais, kas priecē ja brī vdienas, ir jū ra, patieš ā m milzī gi koraļ ļ i un mež onī ga zemū dens pasaule,
Es vairs neieš u uz š o viesnī cu (pat ja man par to maksā tu papildus), un izvē le ir jū su. . .
аватар Vikmaks
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Lē mums ceļ ot radā s spontā ni, jo redzē ju piedā vā jumu š ai viesnī cai viss iekļ auts 7 naktis 2 par 500$. Viņ i to nenož ē loja. Viesnī ca atrodas ļ oti labā vietā . Jā , ne pirmā lī nija, bet sava tī kla viesnī cas pludmale ir tikai 5 minū š u nesteidzī gā gā jienā . … Tomēr ▾ Lē mums ceļ ot radā s spontā ni, jo redzē ju piedā vā jumu š ai viesnī cai viss iekļ auts 7 naktis 2 par 500$. Viņ i to nenož ē loja. Viesnī ca atrodas ļ oti labā vietā . Jā , ne pirmā lī nija, bet sava tī kla viesnī cas pludmale ir tikai 5 minū š u nesteidzī gā gā jienā . Bet 20 min. ejiet lī dz vecpilsē tas centrā lajam dā rzeņ u tirgum, kur varat braukt ar taksometru no citā m viesnī cā m. Pludmale nav slikta. Piemē rots gan bē rniem, gan snorkelē tā jiem, pie kuriem piederu. Tieš i š eit es satiku lipī gu zivi, kas acī mredzami pieķ ē rā s man.
Kopumā viesnī ca nepretencioziem tū ristiem. Bijā m apmierinā ti.
Номер Отель Вид с балкона. Дорога к пляжу. Внутренний двор отеля с бассейном. Пляж утром.
аватар zaic.zaitsewa
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Es vē lē tos jums pastā stī t par savu brī niš ķ ī go uzturē š anos viesnī cā The Three Corners Triton Empire 3* Pirms brauciena ilgi domā ju, kur doties, kā du viesnī cu izvē lē ties, lasī ju daudz atsauksmju. Tā tad, es ierados vē lā pē cpusdienā . … Tomēr ▾ Es vē lē tos jums pastā stī t par savu brī niš ķ ī go uzturē š anos viesnī cā The Three Corners Triton Empire 3*
Pirms brauciena ilgi domā ju, kur doties, kā du viesnī cu izvē lē ties, lasī ju daudz atsauksmju.
Tā tad, es ierados vē lā pē cpusdienā . Lidostā mani sirsnī gi sagaidī ja, atveda uz viesnī cu un piedā vā ja vakariņ as. Reģ istrē š anā s bija ļ oti ā tra, nekā das papildu izmaksas nebija nepiecieš amas. Tas bija patī kams pā rsteigums, jo pā rskatos viņ i rakstī ja, ka bez dzeramnaudas neiztiek.
Istaba, ko viņ i man iedeva, bija ļ oti jauka, ē rta, klusa. Tajā viss darbojā s pareizi, mē beles nav jaunas, bet koptas. Vienmē r bija tī rs, nebija putekļ u, minibā rs regulā ri tika papildinā ts ar ū deni (apmē ram 7 litri dienā , ja bija nedaudz vairā k) Tī rī š ana notika ļ oti efektī vi un katru dienu: visur tika noslaucī ti putekļ i, gultas veļ a un tika nomainī ti dvieļ i, izmazgā ta arī grī da.
Viesnī cas personā ls ir ļ oti draudzī gs: palī dzē ja izmantot bankomā tu, noskaidroja, kā notiek pā rē jais, vai kaut ko nevajag, kā di jautā jumi tika atrisinā ti ļ oti ā tri. Nekā du konfliktu nebija.
Par uzturu var runā t daudz. Manā gadī jumā ir vieglā k pateikt, ka es neē du, nekā uzskaitī t visus gardumus, ko ē du))) Ir daudz daž ā du gaļ as un zivju ē dienu. Vienmē r bija pieejami vairā ki piedevas, no kuriem izvē lē ties, krā š ņ i dā rzeņ i gan svaigi, gan grilē ti. Svaigi augļ i, daž ā di deserti un kū kas. Uztura ziņ ā š ī viesnī ca atlika manu diē tu uz pā ris nedē ļ ā m, vienkā rš i nebija iespē jams pretoties š ai saldummī ļ u paradī zei))) Par alkoholu varu teikt ļ oti maz, jo dzeru tikai vī nu un š ampanieti. Protams, es neesmu liela š o dzē rienu gardē de, bet man viss derē ja!!! !
Jū ra no viesnī cas bija ļ oti tuvu (5-7 minū tes gā jienā ). Pludmale laba, sauļ oš anā s krē slu pietika, dvieļ us izsniedza, dzē rienus atnesa no bā ra. Man blakus atpū tā s jauns pā ris, es ar viņ iem niru maskā . Zem ū dens skaistums ir vā rdos neizsakā ms. . . koraļ ļ i, jū ras ež i, daudz zivju, dzeloņ rajas. Tā tad zemū dens pasaules cienī tā ji nepaies garā m.
Animā cija vienmē r ir uzmundrinā jusi manus svē tkus, puiš i ir lieliski biedri! Vienmē r notika dejas un izklaides. Ī paš i pā rsteidza tas, ka animatoru meitenes bija no Ukrainas un mē s sapratā mies. Diemž ē l uzmanī bu pievē rsu tikai vienai ekskursijai. Devos nirt ar akvalangu. Emocijas nevar nodot gan no saņ emtā prieka, gan no saudzē još ā m izmaksā m. Š is ceļ vedis ir ne tikai ļ oti patī kams cilvē ks, bet arī pieredzē jis gids, kurš vadī ja meistarī gu instruktā ž u un parā dī ja visus zemū dens pasaules priekus))) Kopumā esmu ļ oti apmierinā ts ar savu ceļ ojumu. Iesaku visiem! ! !
аватар Irina004
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Kopē jais iespaids kopumā ir labs. Mē s ar vī ru bijā m maija beigā s, pa dienu jau bija karsts. Dienas laikā visi atpū š as, un kustī ba sā kas vē lā pē cpusdienā , kad karstums norimst. Animatori dienas laikā organizē daž ā das izklaides. … Tomēr ▾ Kopē jais iespaids kopumā ir labs. Mē s ar vī ru bijā m maija beigā s, pa dienu jau bija karsts. Dienas laikā visi atpū š as, un kustī ba sā kas vē lā pē cpusdienā , kad karstums norimst.
Animatori dienas laikā organizē daž ā das izklaides.
Istabas daž ā das, sā kumā mums iedeva sliktu istabu, bet par maksu var pā rģ ē rbties uz citu.
Apkalpoš ana ir normā la, it ī paš i meitenē m, dā rzniece vienmē r uzdā vinā ja puķ es, š efpavā ri personī gi atnesa saldumus, daudz uzmanī bas. Pludmale tiek pastā vī gi tī rī ta, mums pat paveicā s, atveda kamieli, uz kura varē jā m vizinā ties. Mū su istabā nekas ī paš s nebija, nerakstī š u. Teritorijā ir suvenī ru veikali, cenas normā las, salī dzinot ar pilsē tā m.
Pludmalē , ja maksā kā dam, kas tur uzkopj, viņ š rezervē s vietu tuvā k jū rai un pat pastā vī gi. Izklaides programma atstā j daudz ko vē lē ties, kaut kas lī dzī gs amatieru priekš nesumiem.
аватар turtygina
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
mums viss ļ oti patika, Ē ģ iptē negaidī ju tā du apkalpoš anu no trī s rubļ u banknotes. Istabā pat mazgā jā m grī das, dzeramnaudu paņ ē ma tikai 6. atpū tas dienā , lai gan atstā ja no pirmā s diena. Ē diens bija brī niš ķ ī gs, dā rzeņ i, salā ti, daž ā di, bet desu un desas labā k neņ emt , visas no sojas pupiņ ā m, vienu reizi ņ ē mā m, bet ē st nav iespē jams. … Tomēr ▾ mums viss ļ oti patika, Ē ģ iptē negaidī ju tā du apkalpoš anu no trī s rubļ u banknotes. Istabā pat mazgā jā m grī das, dzeramnaudu paņ ē ma tikai 6. atpū tas dienā , lai gan atstā ja no pirmā s diena. Ē diens bija brī niš ķ ī gs, dā rzeņ i, salā ti, daž ā di, bet desu un desas labā k neņ emt , visas no sojas pupiņ ā m, vienu reizi ņ ē mā m, bet ē st nav iespē jams. Viesnī ca atrodas 2 lī nijā , ejiet lī dz pludmalē.5-7 min, pludmale ir aprī kota ar visu, izsniedz sauļ oš anā s krē slus, matrač us, dvieļ us, vietē jie iedzī votā ji ļ oti izvietoti, bet kaulē š anā s ir atbilstoš a, cenas pazeminā tas par 30-50%, MAN MĀ SA UN MAN PATĪ K Ļ OTI, ATKAL VĒ LREIZ NĀ KS TĀ PAŠ Ā VIESNĪ CĀ , nekā du diskriminā ciju starp krieviem un ā rzemniekiem neredzē jā m, attieksme tā da pati, ka pret mums, ka pret vā cieš iem, britiem un franč iem, par kuriem mē s dzī vojā m sapņ us viesnī ca, pirmajā s dienā s bija karsts, bet pē dē jā s 3 dienas pū ta stiprs vē jš , nevarē ja bū t pludmalē , no kā secinā jā m, jā brauc lī dz 10. novembrim, tā pē c ja kā ds nolemj tur doties, rakstiet personī gā
аватар olgak_23
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Sveiki! atpū tos pie vī ra triton impē rijas kū rortā . . viesnī ca maza, bet pietiekami mā jī ga, mū su istabiņ a liela ar skatu uz baseinu un ielu. . . no ielas bija mazliet trokš ņ ains, bet patiesī bā atbraucā m noguris, mums tik un tā viss bija. … Tomēr ▾ Sveiki! atpū tos pie vī ra triton impē rijas kū rortā . . viesnī ca maza, bet pietiekami mā jī ga, mū su istabiņ a liela ar skatu uz baseinu un ielu. . . no ielas bija mazliet trokš ņ ains, bet patiesī bā atbraucā m noguris, mums tik un tā viss bija. . . nezinu kā ir citā s 3* viesnī cā s, bet te reģ istratū rā uz 1h izsniedza fē nus un gludinā mā s lietas bija jā dod veļ as mazgā tavā par naudu. . . nauda nav liela, bet tomē r...gā jiens lī dz jū rai 3.5 minū tes, autobuss nepā rtraukti kursē...mē s gā jā m...ē diens vienmuļ š , bet braucā m ar cilvē kiem ekskursijā s no 4 * un 5 * viesnī cas...tas pats...un tas pats dzē riens . . animā cijas mū su viesnī cā nebija, bet bija animā cija triton empire beach - š ī ir viena viesnī cu ķ ē de . . principā mē s bijā m apmierinā ti...personā ls ir ļ oti izpalī dzī gs un draudzī gs...ļ oti smieklī gi, kad viņ i sā k runā t krieviski))) jū ra ir netā lu no mū su viesnī cas tā bija vairā k piesā tinā ta ar zivī m, medū zā m un citā m dzī vā m radī bā m...
snorkelē jā m un redzē jā m seklā ū denī peldam gandrī z visā das zivis. . . pat indī gas. . . Izbaudiet visiem brī vdienas!!!!!!!!!!! ! !
аватар vegastarlove
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Tā tad, atpakaļ uz Hurgadu. Viesnī ca Triron Empier. Pirms doš anā s es izlasī ju daudz atsauksmju. Man š ķ iet, ka š is ir viens no populā rā kajiem "trī s rubļ iem" Hurgadā . Viesnī ca tika izvē lē ta pē c cenas un kvalitā tes principa. … Tomēr ▾ Tā tad, atpakaļ uz Hurgadu. Viesnī ca Triron Empier. Pirms doš anā s es izlasī ju daudz atsauksmju. Man š ķ iet, ka š is ir viens no populā rā kajiem "trī s rubļ iem" Hurgadā . Viesnī ca tika izvē lē ta pē c cenas un kvalitā tes principa. Cerī bas attaisnojā s. Viss, kas rakstī ts pozitī vā s atsauksmē s, ir tī ra patiesī ba! Viesnī ca atrodas Daharas rajonā , otrajā lī nijā no jū ras. Pirmajā atrodas viesnī ca Triron Empier Beach, kā arī Triron Inn. Bet š ī ir ļ oti maza viesnī ca, kuras viesi ē d galvenokā rt restorā nā "Triron Empier Hotel". Salī dzinot Pludmale un Viesnī cu, pē c iedzī votā ju atsauksmē m var atzī mē t, ka Viesnī cas numuri ir jaunā ki un plaš ā ki, lai gan ir mī nuss attā lumā no pludmales. Ē dinā š ana galvenajā restorā nā . Ē diens ļ oti kvalitatī vs, daudzveidī gs, katru dienu - kaut kā da nacionā lā virtuve. To var redzē t no salvetē m ar valsts karogiem uz galdiem. Tiesa, krievu virtuves nebija. -))) Par vakariņ ā m neko nevaru teikt, jo paņ ē mu puspansiju. Bet brokastis un vakariņ as nav slavē jamas. Jā , es dzirdē ju sū dzī bas no daž iem mū su milzī go izmē ru tautieš iem par vienmuļ ī bu ē dienā . Bet. . . paskatoties uz reizē savā kto pā rtikas daudzumu viss kļ uva skaidrs-)))) -150, kas jau iegā dā ti mā jā s.
Tā tad brokastis. Omlete, pankū kas, kas tiek ceptas tieš i jū su priekš ā , dā rzeņ i, daž i karstie vietē jie ē dieni, piemē ram, pupiņ as, liels skaits bulciņ u, jogurti, ievā rī jumi, siers, fetas siers (ļ oti garš ī gs!! ! ), desa (pretī gi kā visur Turcijā un Ē ģ iptē ), tē ja, kafija, sulas (atš ķ aidī ta iepakota), bet š ī ir tikai "trī s rubļ u banknote". Ē dienu no restorā na iznest nav atļ auts, kā citur. Bet krievu cilvē kam nekas nav neiespē jams. Noskatī jos bildi, kā viena vecā ka dā ma no Krievijas ielika savā milzī gajā somā bulciņ as no brokastī m, baidoties, ka bez tā m vienkā rš i nepaspē s lī dz pulksten 18 un nomirs no bada. Un tad parā dī jā s š ausmī gs virsraksts. avī zes: viena no Hurgadas viesnī cā m "-)))) Jā , neviens viņ u neapturē ja pie izejas, bet jums vajadzē ja redzē t vā cieš a acis, kas sē dē ja pie blakus galdiņ a un skatī jā s uz to visu-)) )) Viņ š droš i vien atcerē jā s 1941. gadu-))) )
Vakariņ as. Zupas biezenī (amatierim, bet kas pamē ģ inā ja, tad vienmē r ņ ē ma), vienmē r vista, gaļ a (liellopa, jē ra gaļ a), ļ oti garš ī gas zivis, piedevas - rī si, makaroni, kartupeļ i, lazanja, dā rzeņ i, augļ i (dateles, banā ni, apelsī ni, greipfrū ti, melones) Gardi konditorejas izstrā dā jumi - kū kas, konditorejas izstrā dā jumi, suflē . Jā , dzē rieni vakariņ ā s tiem, kas ir puspansijā , ir apmaksā ti. Tā pē c labā k vai nu ņ emt lī dzi ū deni, vai (kā to darī ja daudzi mū su tū risti) no brokastī m “uzkodas” tē jas maisiņ us un vakariņ ā s papildinā t verdoš u ū deni (tas ir bez maksas). Par alkoholiskajiem dzē rieniem neko nevaru teikt. , bet tie, kas bija "viss iekļ auts", nesū dzē jā s. Katrā ziņ ā alus tika uzslavē ts-)))) Vā rdu sakot, ē diens š ajā viesnī cā ir lī dz atzī mei un, manuprā t, nav sliktā ks kā augstā kas kategorijas viesnī cā s.
Telpas ļ oti lielas, viss strā dā , nebija problē mu ne ar ū deni, ne santehniku. Viesnī ca ir 6 stā vi, kopā vairā k kā.400 numuriņ i, tie ir labi iztī rī ti, viss atkarī gs no atstā tajiem dzeramnaudas.
Pludmale ir pietiekami liela, lai gan trim viesnī cā m, varbū t par mazu. Bet uz mola vienmē r varē ja atrast sauļ oš anā s krē slus, galvenais neizgulē ties lī dz pulksten 12, bet mē ģ inā t atnā kt mazliet -))) agri. Dvieļ us pludmalē izsniedz izmantojot viesnī cas kartes, kuras jā lolo kā acs ā bols, jo par to nozaudē š anu bū s jā maksā kaut kas ap 10 eiro-((((Pludmalē ir animā cija, visā s tā s izpausmē s) , no ū dens aerobikas lī dz vē derdejā m. Vakarā viesnī cas vestibilā skan dzī vā mū zika, kad vakari kļ uva silti, mū ziķ i pā rcē lā s uz baseinu.
No viesnī cas lī dz pludmalei jā iet pa mazo ieliņ u, kur atrodas veikaliņ i un, kā jau visur citur Ē ģ iptē , nu, ak-cik-ļ oti kaitinoš as pā rdevē jas. Tomē r laika gaitā (pē c 3-4 dienā m) viņ i pieradī s pie jums un vairs nesteigsies kliegt: "Sveiks, draugs! Es tikko atgriezos no Maskavas (Kemerovas, Rostovas, Krasnodaras), mana mamma un tē tis ir tur, utt. d. " Tā pē c vienmē rī ga iedeguma iegū š ana ir visefektī vā kais aizsardzī bas lī dzeklis pret š ā du uzmā kš anos. Un otrs ir staigā t pa pretē jo ielas pusi ar lietiš ķ u skatienu, it kā nekas cits, izņ emot pludmali un sauli, neinteresē -)))) Lai gan š ajā ielā ir pā ris ļ oti burvī gi pā rdevē ji. , piemē ram, Kristians Miš a. Viņ a veikals "St. George" vienmē r ir atvē rts, viesmī lī gs ī paš nieks un runā s (viņ š runā nedaudz krieviski), un pacienā s ar tē ju, un pā rdos lē tus suvenī rus-)))) Tā tad, kurš bū s tajā s vietā s, sakiet sveiki no Natā lijas no Krievijas. Tā pat kā daudziem tirgotā jiem, viņ am ir lolota piezī mju grā matiņ a, kurā viņ š apkopo tū ristu atsauksmes un ar to ļ oti lepojas-)))) Starp citu, ir labi zinā ms, ka visiem ē ģ iptieš iem ļ oti patī k mū su piena š okolā de "Alenka". Tā tad, ja jū s nolemjat kaut ko iegā dā ties un izdevī gi kaulē ties, jū s neatradī sit labā ku iemeslu, lai sā ktu kaulē ties. Kopumā cenas suvenī ru veikalos Daharā ir nedaudz zemā kas nekā pilsē tas centrā Š aratonā vai tū risma rajonos. Vissvarī gā kais ir veiksmī gi kaulē ties. Tas ir sava veida sporta veids gan tū ristam, gan pā rdevē jam. Pā rdevē ja cenu sadalā m ar 2 un sā kam kaulē ties no š ī s summas. Vienī gais, kas pē c spē les noteikumiem ir nepieņ emams – ja esi sasniedzis vē lamo cenu – nevar atteikties pirkt un doties prom, tas ir gandrī z vai asins nodarī jums.
Par ekskursijā m. Tā kā Ē ģ iptē esmu 7. reizi, tad tikai ekskursijā uz El Gounu. Viss bija lieliski, tikai atš ķ irī bā no iepriekš ē jiem braucieniem tur, nez kā pē c nokavē jā m akvā rija apmeklē jumu. Mani draugi paņ ē ma Luksoru, un nevis no tū roperatora, bet no ielu tū risma aģ entū ras (tajā paš ā ielā pa ceļ am uz pludmali). Un viņ i bija ļ oti apmierinā ti. Cena gandrī z divas reizes zemā ka, bet atš ķ irī bas nav-))) Tas pats krieviski runā još s gids, tas pats autobuss, tas pats restorā ns, kas tiem, kas ņ ē ma ar pā rmaksu no sava tū roperatora. Patiesī bā tikš anā s ar viesnī cas gidu no Pegaza atstā ja ļ oti nepatī kamu iespaidu. Tas laikam bija vienī gais negatī vais no š ī ceļ ojuma uz Hurgadu. Pē c tam, kad daž i tū risti atteicā s no viņ as pirkt ekskursijas (visā m bija daž ā di iemesli), viņ a pē kš ņ i zaudē ja interesi par tā m, un pat tad, kad radā s problē mas ar viesnī cas personā lu, viņ a izlikā s, ka viņ u nemaz neinteresē . Es nerunā ju par sevi, jo es brī vi atrisinā ju visas problē mas ar savu angļ u valodu, bet maniem tautieš iem, kuri nerunā ja sveš valodā s, nā cā s palī dzē t vairā k nekā vienu reizi, un š eit viesnī cas gida uzvedī ba bija ā rpus kritikas. stā sts par nabaga tū ristiem no Kemerovas, kurā m (neklausī ja, pieredzē jusī gide) vai nu pazaudē ja, vai nu viņ iem kaut kā dā veikalā nozaga dokumentus un naudu, un tagad dzī vo 4(!!! ! )mē neš us, nelaimī gi, kaut kur graustos badā , gaida, kad dabū s jaunus dokumentus-)))) un varē s lidot uz dzimteni. Vispā r bē rni uz Ā friku nebrauc pastaigā ties!
Kas attiecas uz situā ciju Hurgadā . Jā , iespē jams, pirms gada vai diviem situā cija bija mierī gā ka. Taksistu maldinā š anas gadī jumi kļ uvuš i biež ā ki, cik man zinā ms, bijuš i pat taksistu uzbrukumi tū ristiem. Jā , kā dreiz bija tū ristu policija, kas stingri uzraudzī ja tū ristu droš ī bu, š ī "svē tā govs", š obrī d situā cija ir nedaudz mainī jusies uz slikto pusi. Š eit jū s varat ieteikt tikai vienu - iekā pjot taksometrā , izaicinoš i pierakstiet tā lruņ a numuru, kas atrodas uz vadī tā ja loga zem virsraksta "Par sū dzī bu". Ideā lā variantā es pierakstī tu arī maš ī nas numuru, bet te vismaz nedaudz jā prot arā bu rakstī ba, un tas nav dots visiem-)))) Starp citu, tas man ļ oti noderē tu, kad taksists mani "uzmeta", rā dī dams manu 20 mā rciņ u vietā , ko atdevu ceļ ojumiem, 20 piastrus (kaut kas lī dzī gs mū su 20 kapeikā m tikai ar papī ra naudu) Kas redzē ja "uzpirksteņ u" spē li, tas visu sapratī s. Man bija jā dod vē l 20 mā rciņ as, bet, kad viņ š kā rtē jo reizi mē ģ inā ja izdomā t to paš u triku, es sajuku prā tā , atcerē jos visus neķ ī tros vā rdus trī s valodā s, sā ku kliegt "Policija", pē c kā viņ š nobijā s un aizgā ja. Un š eit man ļ oti noderē tu arā bu rakstī š anas zinā š anas-))) Bet...mē s mā cā mies no kļ ū dā m, labi, ja no sveš iniekiem...Tā pē c mā cieties no manē jiem, dā rgie š ī apskata lasī tā ji! Un esiet modri! Lai gan, manuprā t, Krievijas pilsē tu iedzī votā jiem, kuri ir redzē juš i vai vismaz dzirdē juš i par mū su krievu "nakts izrē ķ inā š anā m", Hurgada š ķ itī s kā kluss mierī gs ciemats.
Veiksmi visiem!
Parādīt vairāk »


iemiesojums olgak_23
Sveiki! ierodos 18.maijā uz 12 dienām .. ar ko sākt? no kādām ekskursijām? Kāds ir labākais veids, kā iekļūt viesnīcā? iesakiet lūdzu! Es dzīvoju Sibīrijā .. varbūt var paķert kaut ko suvenīriem ... priežu rieksti, degvīns ar medu))) garšīgas šokolādes ... ļoti gaidu atbildes ... Paldies!
12 gadiem atpakaļ  •  6 abonenti 11 atbildes
iemiesojums lena70.08
Gribētos zināt vai pludmalē ir koraļļi, mēs neesam fani, bet es gribētu nedaudz snorkelēt un apskatīt zivis. Un vai šajā viesnīcā ir iespējams iegādāties masku, lai to nenestu no mājām un cik tas maksās?
13 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 1 atbildi
iemiesojums braganatalia
Izvēlos viesnīcu, gribu lidot atpūsties, kad mamma pati ir stāvoklī. Gribētos nekļūdīties izvēlē un galvenais nesaindēt mātītes! Gribēju pirkt no MC Select, bet izlasot komentārus satrauc... Netaisos pamest viesnīcu, tāpēc esmu ļoti uzmanīga izvēloties viesnīcu. Iesakiet lūdzu!!!!
13 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 3 atbildi
iemiesojums anja-katikhina
Vai šī viesnīca atrodas pašā pilsētā?Vai ir tālu līdz jūrai? Kā ir ar pārtiku, badā nenomirsim? Cik tālu ir El Gouna no šīs viesnīcas? Vai ūdens ir labs, bez jahtām? Vai ir koraļļi? Kādi laikapstākļi februārī?)
13 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 3 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Džungļu ūdens atrakciju parks
Novērtējums 9.6
Ēģipte, Hurgada
Atpūta, Izklaide
Makadi akvaparks
Novērtējums 9.5
Ēģipte, Hurgada
Izklaide
Selketas papirusa muzejs
Novērtējums 9.0
Ēģipte, Hurgada
Muzeji, Stats

Отель находится в старой части Хургады, в 400 м от моря. Отель с небольшой территорией, простыми номерами. Отель подойдет для бюджетного семейного, молодежного отдыха. Последняя реновация: 2022 г. (вся территория).

Atrašanās vieta Отель расположен в старом районе города, в 13,6 км от аэропорта города Хургада.
Pludmales apraksts Частный пляж на территории отеля-партнера, до пляжа 400 м, длина пляжа 100 м, душ, пляжные полотенца бесплатно, рекомендованная специальная обувь; вход море пологий песчано-галечный.
 • 3. un tālāk
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Интернет в лобби и у бассейна, лимузин-сервис, услуги транспорта при отеле платно, магазины, аптека.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • droši  FREE 
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детская анимация, детский бассейн без подогрева. Детский клуб и детская площадка находятся на территории отеля-партнера.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports 3 водные горки для взрослых; анимация (легкая анимация, вечерняя анимация), анимация на территории отеля-партнера; водное поло, волейбольная площадка на пляже, дартс, аква-центр платно, массаж за дополнительную плату.
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • galda teniss
 • volejbols
 • sporta zāle
 • aerobika
 • vindsērfings
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 419 номеров.

Istabās

Кондиционер, телевизор, ванная комната, мини-бар, сейф бесплатно.

 • vanna/duša
 • $
 • droši
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • balkons/terase
Adrese El Dahar Street in front of general hospital Hurghada, Egypt.
Tālruņi: (+2)0653549200-1,2, 9+201221710777
Tīmekļa vietne: Empire Hotel Aqua Park
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис, волейбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал, аэробикой. Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами виндсерфинга. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).