Var. Lieliski piemērots 3 zvaigznēm.

Rakstīts: 9 maijā 2024
Ceļošanas laiks: 19 — 30 aprīlis 2024
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Biznesa braucieniem; Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 8.0
Tīrība: 7.0
Uzturs: 8.0
Infrastruktūra: 6.0
Es atpū tos 2024.  gada aprī ļ a beigā s. Es ierados vakariņ u sā kumā un nekavē joties apsē dos. Viņ i prasī ja papildu samaksu 20 USD par labu istabu (daž i pat prasī ja 25 USD), es atteicos maksā t papildus. Mū s izmitinā ja parastā istabiņ ā . Viesnī ca ir nedaudz noslogota ar tū ristiem (tas ir aprī ļ a beigā s, tad var bū t savā dā k, tā pē c ir daudz priekš rocī bu: praktiski nav rindu ne ē damistabā , ne bā rā , vienmē r ir daudz vietu pie reģ istratū ras, kur ir bezmaksas internets daudzmaz normā lā kvalitā tē , tā kā viesu nav. Katru dienu piedā vā uzkopt istabu, bet es izlieku zī mi, lai netraucē divi ziepju gabaliņ i istabā (nav š ķ idrā s ziepes), dvieļ i, tualetes papī rs, nav fē na, jā prasa reģ istratū rā , ja beidzas ziepes un tualetes papī rs, tad paprasiet un iedod vē l.
Balkona durvis bija uzlauztas, bet tas netraucē ja, paspē ju aizslē gt pirms izbraukš anas, lai gan bija palikusi neliela sprauga, naktī pa tā m bija papildus troksnis (Mulla pamostos ap 3-4 ), tā pē c ausu aizbā ž ņ i noderē ja. Tū risti nerunā ja par zā dzī bā m savā s istabā s, š ķ iet, ka viss ir kā rtī bā . Istaba nedaudz nogurusi, bet normā la dzī voš anai, ir plakanā ekrā na televizors ar diviem krievu kanā liem (skaņ a laba, video mazs, bet otrā istabā teica, ka visu rā da labi). Katru dienu viņ i dod 600 ml ū dens pudeli. vienai personai. Krā na ū deni nedrī kst dzert. Durvis aizslē gtas ar atslē gu, nevis karti. Viesnī ca agrā k saucā s Triton. 6 stā vi, vairā kas ē kas. Ē ģ iptieš i peldē ja baseinā tikai vienu reizi, slidkalniņ i darbojas, ja palū dz tos ieslē gt, bet tur neviens nepeldē jā s, ū deni tajā nemaz nefiltrē ja. Vannas istabā s ir logs, š ķ ietami ventilā cijai, bet pa to kā ds varē tu iekļ ū t telpā.
Personā ls nezina krievu valodu, daž i saprot, bet ar grū tī bā m.

Ē diens ir ok: gaļ a, zivis, gurķ i, tomā ti, kū kas. Augļ i, ogas: apelsī ni, greipfrū ti, mandarī ni ir ļ oti garš ī gi, melone, dateles svaigas, nekaltas, kā dreiz bija arbū zs, gvajava (bet sezona tam garā m, tā pē c paliek pā rpalikumi). Dzē rieni: tē ja (trī s vai č etri veidi maisos), kafija, kafija ar pienu, it kā sulas (kā Jupi), kola, sprite, Fanta, ū dens. Alkohols: alus, viskijs, brendijs, tekila, rums, dž ins, degvī ns, kokteilis. Vī na nav, tikai par papildus samaksu. Pludmalē ir bā rs, to var izmantot, neskatoties uz to, ka tā ir cita viesnī ca, viesnī cai nav savas pludmales, bet viesnī cas ī paš nieks ir tas pats. Kaķ i ē damistabā ir ļ oti kaitinoš i, tač u viņ i nelec uz galdiem.
20.00 ir animā cija, apmē ram stundu, mazā k. Viens ir arī pludmalē . Esiet uzmanī gi ar viņ iem: viņ i jū s izjoko, viņ i pludmalē no jums atņ em 5 $, iedos biļ eti, un jū s saņ emsiet dā vanu, kas maksā.1 $. Tieš ā m nav neizš ķ irta.
Viņ i piezvana uz jū su biļ etes numuru, jū s nokā pjat no skatuves, un patiesī bā viņ i jums uzdā vina visu, ko vadī tā js vē las. Pē dē jā dienā pirms vienas tū ristes lidojuma š ie animatori gribē ja viņ u apmā nī t, uzzinot, ka viņ a lido prom, palū dza samainī t 5$ (pat neņ emot rokā s š os 5$ skaidrs, ka kaut kas ir galī gi nepareizi ar viņ iem)
Pludmale atrodas 5 minū š u gā jiena attā lumā . Pludmalē vienmē r bija pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, bet patiesī bā tur daž reiz pulcē jas cilvē ki no trim viesnī cā m. Sezonas laikā tas var bū t pā rpildī ts. Pludmalē var bū t vē jains, ja kaut kas nav kā rtī bā ar laikapstā kļ iem. Reiz visu dienu bija apmā cies un nolija daž as lietus lā ses. Pludmale: smiltis, kas sastā v no maziem, maziem oļ iem. Bija cilvē ki, kas jau daudzus gadus bija ieraduš ies tieš i š ajā s viesnī cā s.
Viesnī ca atrodas gandrī z pilsē tas nomalē , bet ne nekurienes vidū . Tirgus: izejot no viesnī cas un pagriež oties pa labi, jū s sasniegsiet krustojumu, pagriezieties pa kreisi, ejiet lī dz galam un pagriezieties pa labi.
Ja neesat izvē lī gs un uzskatā t, ka viesnī ca ir 3 zvaigznes, tad tas ir labi.

Es runā ju ar cilvē kiem nevis no š ī m viesnī cā m, bet citā viesnī cā , vē sā kā , cilvē ki 5:00 ieņ ē ma vietu sauļ oš anā s krē slos pludmalē.
Jū s varat doties uz Luksoru. Uzreiz brī dinā š u, ka vienā virzienā ar autobusu jā brauc vairā k nekā.6 stundas, lai gan visas tū risma aģ entū ras saka, ka tā s ir 4 stundas. Viņ i sola super-duper komfortablu autobusu, bet patiesī bā jū s gandrī z ieguvā t mikroautobusu, tas ir atkarī gs no jū su veiksmes, tas nav atkarī gs no pirkuma vietas, tie apvieno visus no daž ā dā m vietā m. Luksora uz ielas no vairā k vai mazā k mantkā rī gā m ceļ ojumu aģ entū rā m maksā.45–50 USD. Ja ņ em Karalieņ u ieleju - tad 45 $, ja no karaļ iem - tad 50 $ (ieejas biļ etes maksā savā dā k, pā rē jā programma tā pati. Man patika Karnaka un Hatš epsutas templis, bet kapenē s karaļ i tur nav ko ī paš i redzē t, “viss bija nozagts, pirms mums “Š ķ iet, ka daudzus zī mē jumus uz sienā m atjaunojuš i vietē jie mā kslinieki. Ar biļ eti var iebraukt tikai trī s kapos visur iesaku Ramzesam 4. un tā lā ko.
Dziļ ā kajā , kas atrodas labajā malā tā lā kajā stū rī , nav ko redzē t, bet nez kā pē c gidi visbiež ā k iesaka doties tieš i uz š o vietu. Viņ i piedā vā papildu 10 USD, lai dotos uz banā nu salu, kur jū s redzē siet, kā banā ni aug un ē d augļ us. Ja jū s atteiksieties, gids mē ģ inā s jū s vē lā k noķ ert un piedā vā s jums viltī bu par 7 USD. Kā ds vietē jais man teica, ka nav jē gas uz turieni iet, un arī draugs nē , tā pē c jū s varat to darī t tikai 1 stundu 20 minū tes. atpū sties autobusā . Noteikti nav vē rts kaut ko pirkt no viesnī cu ceļ vež iem, tas var bū t vairā k nekā divas reizes dā rgā ks. Es nopirku batiskafu uz ielas par 10 dolā riem, un viesnī cas gids to paš u piedā vā ja par 25 dolā riem. Viņ a Luksors maksā ja 70 USD. Tie, kas te iepriekš rakstī ja un ieteica sazinā ties ar Sanku, vai nu cenas nemaz nezina, izņ emot, ja salī dzina ar viesnī cas gidu, vai lobē š o Sanku, viņ š arī ir viltī gs.
Nesteidzies pirkt uzreiz, dodies pastaigā . Kaulē ties ar visiem. Veikalos var teikt, ka cena precei ir 5 reizes dā rgā ka
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu