Empire Beach Aqua Park 3*– Atsauksmes

34
Novērtējums 8.110
№17 viesnīcas reitingā Hurgada
5.6 Numurs
7.9 apkalpošana
7.6 Tīrība
7.9 Uzturs
8.3 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas netālu no dzīvīgā Hurgadas centra, Al Dahar apgabala. Viesnīcā ir 3 āra peldbaseini un liela sauļošanās terase. Numuriem ir balkoni ar skatu uz dārzu vai Sarkano jūru. Viesnīcas tiešā tuvumā atrodas daudzi veikali un restorāni. Viesnīca tika atklāta 1989. gadā, pēdējā renovācija notika 2012. gadā. Piemērots ģimenes brīvdienām.Vairāk →
аватар lia.skorobogach
Pirmo reizi Hurgadā devā mies ar mammu. Es gribē ju redzē t citus Ē ģ iptes kū rortus un pavadī t salī dzinoš i izdevī gas brī vdienas. Pati Hurgada kardinā li atš ķ iras no Š armas un jau atspoguļ o netū ristu dzī ves realitā ti. … Tomēr ▾ Pirmo reizi Hurgadā devā mies ar mammu. Es gribē ju redzē t citus Ē ģ iptes kū rortus un pavadī t salī dzinoš i izdevī gas brī vdienas. Pati Hurgada kardinā li atš ķ iras no Š armas un jau atspoguļ o netū ristu dzī ves realitā ti.
Viesnī ca nesen ir pā rdē vē ta, tā pē c esiet uzmanī gi rezervē jot, jo viņ i uzreiz nepiegā dā ja uz adresi (š ī ir ķ ē de un vienam un tam paš am ī paš niekam tuvumā ir 3 viesnī cas, bet daž ā das kategorijas).
Uzņ emš ana vē las bū t labā ka. Jo no ielas viņ š izskatā s galī gi nož ē lojams. Tač u burtiski pie tā s sliekš ņ a, ieejot teritorijā – paveras patiesi gaiš a vasara! Tieš i š ī dā rza, krā saino galdu un krē slu, palmu un ziedu dē ļ uz jū ras fona es izvē lē jos š o viesnī cu! Patiesī bā ļ oti vienkā rš i un ļ oti jauki)
Atseviš ķ i ir vē rts pieminē t reģ istrē š anos, jo sā kumā ar ļ oti mī ļ u smaidu mums teica, ka reģ istrē š anā s ir no 12, bet mū s ieč eko stundu agrā k. Arī tas, ka mums ir standarta numurs un, ja vē lamies to mainī t, tas ir par 20 USD. Viņ i veda uz labo spā rnu pretī virtuvei.
Aiz muguras vē l viena viesnī ca, no loga iekš pagalms un mazliet jū ras, bet istabiņ a...Tikai š ķ ū nis. Nobruž ā ts, mazs, ar zemiem griestiem, ar niecī gu lodziņ u, vecā m mē belē m, kas birst, stā va vannas istaba, kurā ir tikai ziepes, š aurs skapis bez seifa. Vā rdu sakot, viņ a bija nobijusies, nostalģ ija pē c Š rilankas nabadzī gajiem rajoniem un skrē ja uz reģ istratū ru, lai mainī tu š o pā rpratumu. Bet par naudu. Un tā bija kļ ū da. Jo asprā tī gais menedž eris paslidinā ja lapiņ u ar lū gumu it kā bez maksas nomainī t istabu seifa vai karstā ū dens trū kuma dē ļ . Aizveda mani uz kreiso ē ku, tuvu jū rai, otrais stā vs, istaba ir nedaudz labā ka, ir seifs, bet nav nostiprinā ts. Nā cā s palū gt piesprā dzē t, kā arī pielikt skapī tim pakaramos un televizora pultij baterijas. Tač u drī z vien sapratā m, ka tā nav lielā kā problē ma. Nav karstā ū dens. Pē c pusotras dienas ceļ ā un ar auksto Hurgadas vē ju mums kļ uva slikti, un auksta duš a nebija risinā jums.
Ilgi nā cā s gaidī t meistaru, kurš divas reizes mē ģ inā ja tur kaut ko darī t, bet tas nav viņ a spē kos - ū dens cirkulē vispirms augš ē jos stā vos, tad apakš ē jos un vai nu sasalst, vai arī dara. nesakarst. Nā cā s vē lreiz nomainī t numuru (atceries, menedž ere atkal viltī gi izdrukā lapiņ u, no kuras atteicos un it kā viss ir godī gi, bet naudu jau samaksā ju). Š oreiz treš ais stā vs, istaba ar normā liem aizkariem, nedaudz labā ks remonts un augsti griesti. Tomē r...nav seifa. Pā rstā ju kustē ties, jo bija jau 11 naktī , tas ir, 12 stundas numuru maiņ as un laboš anas! ! Tas ir par daudz. Kad mē s reģ istrē jā mies, bija karsts ū dens, bet tas bija pazudis, kad mē s pā rvietojā m savas lietas...
Tā lā kais bū s ī sā ks un pozitī vā ks, jo iekā rtojā mies un iekā rtojā mies) pa dienu un vakariņ u laikā tika noķ erts karstais ū dens.
Un, lai gan virtuve pē c Ē ģ iptes viesnī cu standartiem bija pieticī ga, ļ oti apzinī gi, atjautī gi un draudzī gi cilvē ki š eit visu paspilgtinā ja.
Ē diens bija patieš ā m garš ī gs: dā rzeņ i, rī si, makaroni, grils, gaļ a, zivis, falafels, zupas un vienmē r svaigi konditorejas izstrā dā jumi. Mē s devā mies viņ iem pretī , kad viņ i lū dza mū s agrā k pabarot pusdienā s, lai mums bū tu laiks ekskursijai. Un pē c sausā s devas pasū tī š anas jā dara tikai tā s! Jo tas vienkā rš i neder - divi gabaliņ i neē damā s desas un siera, bulciņ a, olī vas, gurķ is, mandarī ns un sula. Un ap to plastmasas ķ ekars.
A la carte zivju restorā ns ir maksas.
Teritorija. Ir skaisti, zaļ i, vairā ki baseini, mazi ū dens slidkalniņ i, bet ū dens auksts, tā pē c neriskē jā m ieiet.
Jū ra turpat, saulriets labs, no mola ir nokā pš ana un tur var redzē t koraļ ļ us un zivis! ) Jū ra ir tī ra, pat salī dzinoš i silta, bet slavenais Hurgadas vē jš...tagad zinu, kas tas ir. Deg un pū š ar salnu, kad iznā k slapjš , ir janvā ris, atgā dinā š u.
Toties tuvē jā viesnī cā no š ī s ķ ē des ir tieš ā m karsts baseins ar lielisku skatu uz jū ru, mē s tur devā mies, un viņ u viesi ieradā s mū su pludmalē sauļ oties, jo mums ir ilgā ka saule.
Animā cija forš a, lieliska komanda, visi enerģ iski, azartiski, ikdienas spē les, dejas, izklaide pa dienu, bet vakarā izrā de ar dejā m.
Salī dzinoš i netā lu atrodas vietē jais tirgus, laba valū tas maiņ a Alexa viesnī cā "4 Seasons", kafejnī cas un Hurgadas pilsē tas centrs ar lielu un izdevī gu Carrefour. Centrā ltirgus iela Sheraton - daž i miskaste, cik es domā ju. Noguris, nepavisam nepatika. Uber ir labā kais, lai pā rvietotos. Smieklī gas cenas un labs serviss.
Runā jot par viesnī cu, kopumā ir vairā k priekš rocī bu nekā trū kumu un liela vē lme mainī ties - tas radī ja labu iespaidu)
Вхід на територію Вид з номеру третього поверху лівого корпусу
аватар larisa_27
 •  apceļots 1 mēnesis atpakaļ
Novērtējums 9.0
Š ajā viesnī cā nakš ņ ojā m otro reizi, ar diviem bē rniem. Skaista kopta teritorija. Trī s peldbaseini (divi no tiem apsildā mi) un neliels akvaparks (trī s slidkalniņ i). Ē rta, skaista pludmale, ir savs neliels rifs, var vē rot zivis. … Tomēr ▾ Š ajā viesnī cā nakš ņ ojā m otro reizi, ar diviem bē rniem. Skaista kopta teritorija. Trī s peldbaseini (divi no tiem apsildā mi) un neliels akvaparks (trī s slidkalniņ i). Ē rta, skaista pludmale, ir savs neliels rifs, var vē rot zivis. Ē diens labs, daudzveidī gs un diezgan garš ī gs. Apkalpoš ana ir diezgan uzmanī ga un tomē r neuzkrī toš a. Vienī gais mī nuss ir ļ oti vecais istabu skaits. Lai gan istabā ir viss nepiecieš amais: kondicionieris, ledusskapis, TV, tē jkanna un seifs. Ja bū s iespē ja, brauksim vē lreiz.
аватар Victoria555
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atpū tā mies Hurgadas viesnī cā ROYAL STAR EMPIRE BEACH RESORT 3 *, viesnī ca laba, numuriņ š ar skatu uz pludmali, teritorija pie viesnī cas lieliska, ē diens patika. Ar vī ru aizbraucā m uz paradī zes salu Giftun, palika tikai pozitī vi iespaidi. … Tomēr ▾ Atpū tā mies Hurgadas viesnī cā ROYAL STAR EMPIRE BEACH RESORT 3 *, viesnī ca laba, numuriņ š ar skatu uz pludmali, teritorija pie viesnī cas lieliska, ē diens patika. Ar vī ru aizbraucā m uz paradī zes salu Giftun, palika tikai pozitī vi iespaidi. Pie koraļ ļ u rifiem bija pieturas snorkelē š anai atklā tā jū rā , ļ oti skaisti. Arī peldē jā mies, sauļ ojā mies, salā smiltis sniegbaltas, ū dens tī rs, caurspī dī gs. Paradī ze vienā vā rdā ! Ekskursija notika Ramzestour.
аватар Kiev.sava
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 4.0
Izvē lē jies viesnī cu tikai tā pē c? ka rezultā ts bija augstā ks nekā Zahabia. Teritorija maza, zaļ a, nav kur staigā t. Ē diens ir ok, bet tas pats. Standarta, pusdienas: zivis un gaļ a (putnu gaļ a), vakariņ as ir vienā das, tikai varbū t kaut kas uz grila. … Tomēr ▾ Izvē lē jies viesnī cu tikai tā pē c? ka rezultā ts bija augstā ks nekā Zahabia.
Teritorija maza, zaļ a, nav kur staigā t. Ē diens ir ok, bet tas pats. Standarta, pusdienas: zivis un gaļ a (putnu gaļ a), vakariņ as ir vienā das, tikai varbū t kaut kas uz grila. Tu nebū si izsalcis, bet pē c nedē ļ as es devos uz zivju tirgu pē c garnelē m).
Istabas, mainī tas trī s. Vecs, skaļ š .
Pludmale ir laba ieeja, var redzē t: murē nas, lauvu zivis, spā rnus, ež u stā dī jumus). Zemi sauļ oš anā s krē sli, pludmale divā m viesnī cā m, daudz aizmukuš i) krievi.
Вход в море Акватория пляжа Бассейны Пляж Лужайка ,возле ресторана и номеров,где пьяные русские любили петь Черный ворон ,Мороз и т.д Номер последний 3й.уборка уже была,вы её не видите,а она была)
аватар dilem
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Par š o naudu viesnī cā viss ir kā rtī bā , izņ emot miruš ā s istabas. Mū s ielika "labā istabā " nevis tikai "skaistas acis". Kad mē s ar sievu tajā iegā jā m, man uzreiz radā s jautā jums, kā ds te ir "sliktais cipars". … Tomēr ▾ Par š o naudu viesnī cā viss ir kā rtī bā , izņ emot miruš ā s istabas. Mū s ielika "labā istabā " nevis tikai "skaistas acis". Kad mē s ar sievu tajā iegā jā m, man uzreiz radā s jautā jums, kā ds te ir "sliktais cipars". Bet mē s nesacē lā m traci un samierinā jā mies. Ledusskapis un dzī voklis grabē ja kā traktors. Naktī tā s bija jā izslē dz. Atsauksmē s lasī ju, ka bija problē ma ar karsto ū deni. Bet š eit bija otrā di. Aukstais ū dens tik tikko tecē ja, kas bija problē ma duš ā . Ē dienu izvē le nav tā da kā.5 zvaigž ņ u viesnī cā , bet izvē le bija, ē diens garš ī gs - izsalcis nepaliksi. Jū ra un restorā ns - 1 min. kustē ties. Jū ra tī ra, smilš u tipa ieeja (jā ieeja tikai pa kreisi no pludmales). Tie, kas vē las, var peldē ties ar masku – apskatī t koraļ ļ us. Ar vietā m pludmalē spriedzi (š eit brauc visi no kaimiņ u viesnī cas - 1 ī paš nieks uz 2 viesnī cā m), bet vietu vienmē r var atrast vai paņ emt 7-8 no rī ta. Kopsavilkums: par 450-600 dolā riem diviem var pievē rt acis uz trū kumiem un izbaudī t tikumus.
аватар
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca atbilst tā s aprakstam internetā . Atrodas 1. lī nijā , skaista teritorija un laba pludmale. Garš ī gs ē diens un pieklā jī gs personā ls. Labas naktsmī tnes ar ē rtā m istabā m. Man ļ oti patika š eit uzturē ties. … Tomēr ▾ Viesnī ca atbilst tā s aprakstam internetā . Atrodas 1. lī nijā , skaista teritorija un laba pludmale. Garš ī gs ē diens un pieklā jī gs personā ls. Labas naktsmī tnes ar ē rtā m istabā m. Man ļ oti patika š eit uzturē ties.
аватар romleon
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Labā kais savā cenu diapazonā ! Liela zaļ ā zona, jauka pludmale ar smilš u ieeju jū rā . Nav vajadzī gas č ī bas. Labs restorā ns ar plaš u ē dienu izvē li. Ak...ak, bet bez bezmaksas alkohola. Tē ja, kafija, sprite - neierobež ots. … Tomēr ▾ Labā kais savā cenu diapazonā ! Liela zaļ ā zona, jauka pludmale ar smilš u ieeju jū rā . Nav vajadzī gas č ī bas. Labs restorā ns ar plaš u ē dienu izvē li. Ak...ak, bet bez bezmaksas alkohola. Tē ja, kafija, sprite - neierobež ots.

Pludmale ir tī ra un regulā ri tī rī ta. Sauļ oš anā s krē sliem ir ž ogi no vē ja (lai gan nebija stipra vē ja) un no ziņ kā rī go acī m. Vienī gie sauļ oš anā s krē sli...pā rsvarā ļ oti zemi. Savā cā m pā ris uz kā jā m un no rī ta Bengā ļ i viņ us "okupē ja" ar savu dvieli. Dvieļ us, protams, izsniedz arī pludmalē , bet pē c 9:00. Dvieļ i nav jauni, sē tas vietā m noplukuš as un papildinā tas ar audeklu, bet š ī s ir 3 zvaigznes.

Viesnī ca netā lu no centra. Jebkuru mikroautobusu var sasniegt par 2LE = 0.1 USD vai staigā t 20 minū tes. Ja kā jā m - uzmanieties no Serjož as, kas dež urē taciņ as vidū pie kā da no ekskursiju veikaliem; )

Izvē loties viesnī cu vietnē Booking, es meklē ju lē tu, bet labu viesnī cu. Es domā ju, ka š is ir labā kais.

Video apskats - youtube. be/x5t4y2NqCKg.
Туалет Номер - вид на входную дверь Номер - вид на выход на крыльцо Столики у ресторана, вид на парк
аватар yulya.dudnik.86
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
izvē lē jā s viesnī cu, pamatojoties uz vē rtē jumu starp viesnī cā m un ekskursijas cenu. viesnī ca ir normā la. personā ls ir atsaucī gs. daudzveidī gs ē diens, augļ i, konditorejas izstrā dā jumi, dzē rieni. teritorija ir sakopta, strā dnieki no pulksten 5 no rī ta sā k sakopt, viens baseins ir apsildī ts, otrs nav. … Tomēr ▾ izvē lē jā s viesnī cu, pamatojoties uz vē rtē jumu starp viesnī cā m un ekskursijas cenu. viesnī ca ir normā la. personā ls ir atsaucī gs. daudzveidī gs ē diens, augļ i, konditorejas izstrā dā jumi, dzē rieni. teritorija ir sakopta, strā dnieki no pulksten 5 no rī ta sā k sakopt, viens baseins ir apsildī ts, otrs nav. pludmale normā la, ieeja jū rā laba, pat apavus nenopirka. zivis, koraļ ļ i, viss. nav sū dzī bu par numuru lī dz. atnā ca gulē t un nomazgā ties duš ā un viss. Internets ir vā jš , bet Skype ir iespē jams. Ekskursijas uz viesnī cā m ir dā rgas. piemē ram, viena diena Kairā maksā.90 dolā rus, un ja izej no viesnī cas un pagriež as pa kreisi, aizej aiz kafejnī cas un citas viesnī cas, tad tā du paš u tū ri no Omā ra var nopirkt par 60 dolā riem un ja kaulē jas, tad par 50 dolā ru. ceļ oja un bija laimī gs. š ajā cenā iekļ auts krieviski runā još s gids, ē rts autobuss, uzmanī gi braucē ji, Kairas Nacionā lā muzeja apmeklē jums, pusdienas ar skatu uz piramī dā m, piramī du apmeklē jums, sfinksa un nolaiš anā s kā dā no piramī dā m, I precī zi neatceros kā to sauc, tikai zinu faraonam pietuvinā tā muiž nieka sievu un arī eļ ļ as veikala apmeklē jumu (tur nepē rk cenu vairā k kā trī s reizes kā parastos veikalos) un papirusa fabriku ( nozī me ir tā da pati kā eļ ļ as veikalā ). tā pē c nebaidieties doties ekskursijā s uz ielas, arī tā s ir apdroš inā tas. vienkā rš i visi taktiski aizmirst par to runā t. Suvenī rus labā k ņ emt lī dzi pa ceļ am uz viesnī cu Triton, kas atrodas otrajā lī nijā . un kaulē ties, kaulē ties un vē lreiz kaulē ties. pieņ emsim, ka lieta maksā.15 USD, un es to pē rku par 5 USD. tevi apņ ems uzmanī ba, ko teikt, kad nokā psi uz gaiteni un tikai sā c iet uz bā ra pusi, tad sasniedzot to saņ emsi labu kokteili. un tajā paš ā viesnī cā no suvenī ru un eļ ļ u pā rdevē ja var nopirkt 35 gramus eļ ļ u par diviem dolā riem, un jū s varat iegā dā ties papirusu par dolā ru A4 lapas lielumā . viesnī cā ir vā cieš i, arā bi, priekš pē dē jā ieraš anā s dienā ieradā s tū ristu grupa no Malaizijas. tā pē c tiem, kas nemeklē zelta tualeti un zī da gultas pā rklā ju, š ī viesnī ca atstā s diezgan labu iespaidu.
аватар
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Š ajā viesnī cā nokļ uvu nejauš i - ceļ ojumu aģ entū ras Unitours mā jaslapā paņ ē mu tū ri divā m uz 8 dienā m, sakā rtoju cenu, palasī ju atsauksmes - par 3* likā s, ka nekas, aizgā ju uz tū risma aģ entū ru samaksā t , runā ja ar menedž eri, viņ i man izstā stī ja visus viesnī cas mī nusus un plusus, bet paldies par brī dinā jumu, bijā m jau sagatavojuš ies daž iem momentiem, un uz vietas garastā vokli nesabojā jā m. … Tomēr ▾ Š ajā viesnī cā nokļ uvu nejauš i - ceļ ojumu aģ entū ras Unitours mā jaslapā paņ ē mu tū ri divā m uz 8 dienā m, sakā rtoju cenu, palasī ju atsauksmes - par 3* likā s, ka nekas, aizgā ju uz tū risma aģ entū ru samaksā t , runā ja ar menedž eri, viņ i man izstā stī ja visus viesnī cas mī nusus un plusus, bet paldies par brī dinā jumu, bijā m jau sagatavojuš ies daž iem momentiem, un uz vietas garastā vokli nesabojā jā m. Viesnī ca maza , otrajā lī nijā ir arī Empire Hotel 3 * (nejauciet), ir baseins un bā ri. Remonts acī mredzot sen taisī ts, bet nekas, istaba nepatika - skapis no tā da paš a materiā la kā sienas, dī vains skats, ja godī gi. Mums istabā bija seifs, bet daž iem tū ristiem bija jā iet uz reģ istratū ru un jā izmanto seifs tur, arī bez maksas. Animā cija krievu valodā ir. Pludmale smilš aina, koraļ ļ i, sā k tā lā k, ar jū ru bija apmierinā ti.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Mē s atpū tā mies no š ī gada jū lija vidus lī dz beigā m ar draugiem. Reģ istratū ra ir tik maza telpa ar daž ā m sē dvietā m, ja liels skaits cilvē ku reģ istrē tos/izkā ptos, tad vietas varē tu nepietikt. Ē ģ iptietis uzreiz jautā ja “Vai tu esi labs vai slikts? ”, Saņ ē mis atbildē “labos” skaitļ us, viņ š sā ka saburzī t krū tis, taisī t sū kļ us lokus, pļ aut pases virzienā un citā di rā dī t savu “saki Š oreiz es atnesī š u visu skaistumu, bet jums ir jā nomierina mazie zeltainie ķ ermeņ i zaļ ajos rē ķ inos. … Tomēr ▾ Mē s atpū tā mies no š ī gada jū lija vidus lī dz beigā m ar draugiem. Reģ istratū ra ir tik maza telpa ar daž ā m sē dvietā m, ja liels skaits cilvē ku reģ istrē tos/izkā ptos, tad vietas varē tu nepietikt. Ē ģ iptietis uzreiz jautā ja “Vai tu esi labs vai slikts? ”, Saņ ē mis atbildē “labos” skaitļ us, viņ š sā ka saburzī t krū tis, taisī t sū kļ us lokus, pļ aut pases virzienā un citā di rā dī t savu “saki Š oreiz es atnesī š u visu skaistumu, bet jums ir jā nomierina mazie zeltainie ķ ermeņ i zaļ ajos rē ķ inos. " . saņ ē mis kā roto rē ķ inu, vaigi kļ uva sā rti, viņ š pā ris reizes uzspieda ar rā dī tā jpirkstu uz peles un uzlika sarkanas mazas rokassprā dzes. . istabas bija skaistas - galds, krē sls un naktsskapī tis no masī vkoka (manuprā t rets un ļ oti vē rtī gs, bet zem centimetru krā sas slā ņ a struktū ra nebija nojauta, patī kami bija domā t, ka tā ir Kanā das kļ ava) , iebū vē tais skapis ļ oti veiksmī gi apvienoja š auro dziļ umu un atlokus, kas nav cieš i aizvē rti, tā pē c drē bes nesaburzā s un nesapelē s no mitruma. . Telpas lepnums ir YORK vietē jais gaisa kondicionieris - Ē ģ iptes inž enierijas brī nums. . pareizi novietojot galvu, to var izmantot kā fē nu, jo sā kotnē ji no tā nebija iespē jams saaukstē ties. . stipri svī stot, demontē jot chumodans, tika nolemts izmantot vietē jo duš u. . Ū dens spiediens nesasniedza manu novā jē juš o ķ ermeni, tā pē c tika pieņ emts stratē ģ iski pareizs lē mums ar vienu roku laistī t sevi ar š o lejkannu, ar otru turē t aizkaru, lai ū dens nonā ktu tī ri pannā . . kaut kā nomazgā jot ē ģ iptieš u putekļ us (vē lā k š ī procedū ra kļ uva daudz izveicī gā ka), viņ š atklā ja ē ģ iptieš u viesmī lī bas vē rienu un plaš umu - nebija ķ ermeņ a dvieļ u kā tā du, un tā du, ar kuriem pietika tikai vienam puspakaļ am. . Par laimi viņ i bija divi, jo kauns bija pilnī bā piesegts. . pē c ž ā vē š anas un drē bju maiņ as viņ š vē rsa savus soļ us uz reģ istratū ru, jautā ja: "Vī zu problē mas ar gaisa kondicionē tā ju - viņ š nedarbojas", viņ š tika zvē rinā ts, ka fiksē tā grupa nekavē joties tiks galā ar š o pā rpratumu. . Apmierinā ts viņ š devā s uz vietē jo ē stuvi Olivos, lai nobaudī tu Allinklyusian aizjū ras kā postu zupu vai kā du citu vienkā rš u ē dienu. . viens no maniem draugiem uzreiz uzbē ra sev virsū vietē jos jogurtus un bez bailē m sā ka to ē st tieš i ar karoti un sevī . . pē c tam viņ š divas dienas droš i metā s prom, lai pā rbaudī tu Ē ģ iptes santehnikas izturī bu ī paš i augsta spiediena gadī jumā . . caurules bija aizskrū vē tas. . Ē ģ iptes santehniķ i valda! Tiesa, vienā no blakus istabā m izlauzā s duš a vai kaut kas, bet viss koridors bija applū dis. . peldoš as č ī bas vai kā das citas vielas netika manī tas, bija maz asinsizlieš anas. . tikmē r pie mū su niknā kondera sapulcē jā s vesels simpozijs 5 cilvē ku sastā vā un vienas trepes. . uzkā pt pa kā pnē m neizdevā s jaunā kajam un, š ķ iet, gudrā kajam, jo ​ ​ tikai viņ am bija skrū vgriezis un knaibles. . Pē c 15 minū tē m viņ i zvanī ja un lū dza pamē ģ inā t konderu aukstumā - vai ir auksti? auksti! saritinā ja kā pnes, skrū vgriezi un knaibles un devā s prom, lai citā s telpā s pagrieztu konderus. . nakts bija nemierī ga un kū tra - draiskule atkal pā rvē rtā s par kondera matu ž ā vē tā ju un pilnī bā atteicā s sē t vē sumu un miegu. . izsaukums uz reģ istratū ru "vee have e problems visa air condition - he dont work, again", atbilde ir "butz-team lido palī gā ". . un tieš ā m pē c 30 minū tē m atnā ca divi, bet bez kā pnē m un knaiblē m - rū dī ti! viņ i paskatī jā s uz kaut ko ar aci, pamā ja ar rokā m pie cauruļ vada sprauslas, teica "freons" un pazuda naktī . . viņ i piezvanī ja uz reģ istratū ru un sī kā k paskaidroja problē mas bū tī bu "freona jū ks, tas bū s rī t, ar labu nakti". . sasvī duš i palagi - es nā ku pie tevis! š o visu var raksturot ilgi, vispā r konderis tika salabots 4dien, bet ik pa laikam izrā dī ja savu pieķ erš anos sildī tā jam. . bija risinā jums - vajag dabū t karti "dod elektrī bu", pagaidī t kamē r viss nodziest un ielikt atkal š ajā altā rī . . ir pludmale. . spriež ot pē c bariņ a, kas staigā pa dibenu kā krabji maskā s un bez pleznā m - arī zivī m jā bū t. . Pats neredzē ju, jo ieskrē ju Sarkanajā jū rā , uztaisī ju trī s skaistas brasa š ū poles un steidzami krastā , citā di nezin ko. . Jū ras ež us neredzē ju, bet daž i mū su tautieš i stā stī ja, ka š o dzeloņ u dzimtas dzī vo š eit un š eit, un skaidrī bas labad rā dī ja savas iedzeltā s kā jas. . tā pē c titā na apavi ir noteikti nepiecieš ami, savukā rt svina š orti pā rsteigs vietē jo sabiedrī bu un veicinā s detalizē tā ku jū ras gultnes izpē ti - bez tiem ir problemā tiski iegremdē t ķ ermeni Sarkanā s jū ras ū denī , sā lsū dens nepieņ em krievu ķ ermeni un izstumj to atpakaļ uz virsmu, prom no tā s dā rgumiem. . Iesaku dā mā m pievē rst uzmanī bu nenoteikta vecuma arā bu bē rniem maskā s - tie lielie mī lē tā ji it kā uzpeld un no tuva attā luma pē ta jū su patī kamos izspiedumus un ieplakas, iemē rcot galvaskausus ū denī un trokš ņ aini š ņ aukdamies caurulē . . Š elboni ir viegli apmā cī ti un padzī ti no mā cī bu priekš meta, bet ne uz ilgu laiku. . tā pē c var dalī t pat profilaksei, bet tikai spraugas, no kurā m mē dz noslī kt nopietnā ka tipa "fofan", vidē ja auguma bē rni, kas izraisa ā rkā rtī gu nosodī jumu visai arā bu teipai. . sā kumā viņ i domā ja, ka to ir nozaguš i, bet, kad viņ i devā s pē c sulas un atklā ja, ka tā s trū kst, viņ i to nezaga, bet tikai izskrā pē ja. . viņ i reģ istratū rā nedeklarē ja, tā ir tā da ikdiena, starp mums, tū ristiem. . no rī ta dī vainas sakritī bas dē ļ franč iem arī pazuda dvieļ i, kā ds traucē klis, tē vi! Labi, ka atradā m savē jo. . vispā r atpū ties par visu naudu!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
Parādīt vairāk »


iemiesojums shok23
Februāra vidū braucu ar mammu uz Ēģipti,naudas nav daudz,bet gribas uz jūru.Aģentūra piedāvā izvēlēties trīs viesnīcas: Triton Empire Beach, Minamark Club Beach un Sultan Pludmale.Cena par 10 dienām 27000 Sultan Beach uzreiz pazūd,palikuši divi palīdzi izvēlēties.
12 gadiem atpakaļ  •  6 abonenti 9 atbildes
iemiesojums lady.oksana694
jo mani ļoti interesē!
13 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 6 atbildes
iemiesojums ATamara-9
Es došos uz šo viesnīcu Jaunajā gadā. Es nevēlos būt haizivju barība. Es ļoti uztraucos par drošu peldēšanu. Ceru, ka pludmale ir nožogota ar tīklu. Kas zin lūdzu rakstiet.
13 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 3 atbildi
iemiesojums vlr777
Kāda ir situācija šobrīd, pēc pludmaļu naftas piesārņojuma.
14 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 6 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Džungļu ūdens atrakciju parks
Novērtējums 9.6
Ēģipte, Hurgada
Atpūta, Izklaide
Makadi akvaparks
Novērtējums 9.5
Ēģipte, Hurgada
Izklaide
Selketas papirusa muzejs
Novērtējums 9.0
Ēģipte, Hurgada
Muzeji, Stats

Отель расположен неподалеку от оживленного центра Хургады, района Аль-Дахар. В отеле есть 3 открытых бассейна, большая терраса для загара. В номерах есть балконы с видом на сад или Красное море. В непосредственной близости от отеля расположено множество магазинов и ресторанов. Отель был открыт в 1989 году, последняя реновация проводилась в 2012 году. Подходит для семейного отдыха.

Atrašanās vieta 7 км от международного аэропорта Хургады.
Pludmales apraksts Вход в море пологий, рекомендованная специальная обувь, пляжные полотенца бесплатно.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Терраса, сад, хранение багажа, круглосуточная стойка регистрации, общее количество бассейнов: 3; бассейн с подогревом в зимнее время (дата начала и окончания подогрева не фиксирована), бассейн с горками без подогрева в зимний период, аптека, услуги транспорта при отеле платно, магазины.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Мероприятия для детей.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports Водные горки бесплатно, вечерняя программа, ныряние с маской и трубкой платно, массаж платно, экскурсии на лодке со стеклянным дном, вечерние программы / шоу, водное поло, волейбольная площадка на пляже, дартс, дневные спортивно-развлекательные программы, аква-центр платно.
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • volejbols
 • aerobika
 • vindsērfings
 • animācija
Telpu apraksts

Отель состоит из здания ресепшен и шести одно, двух и трехэтажных корпусов. Всего в отеле 163 номера.

Istabās

Терраса/балкон, кондиционер, душ, минибар, телефон, сейф в номере, ТВ.

 • vanna/duša
 • $
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • modināšanas pakalpojums
 • balkons/terase
Adrese 2 Cornish St., 99999 Хургада, Египет
Tālruņi: +20 65 3543903
Tīmekļa vietne: Empire Beach Aqua Park
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в волейбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает аэробикой. Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами виндсерфинга. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).