Laba viesnīca ar pieticīgiem numuriņiem negodīgiem uzņemšanas vadītājiem

Rakstīts: 1 februāris 2024
Ceļošanas laiks: 23 — 30 janvārī 2024
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 5.0
apkalpošana: 7.0
Tīrība: 7.0
Uzturs: 8.0
Infrastruktūra: 8.0
Pirmo reizi Hurgadā devā mies ar mammu. Es gribē ju redzē t citus Ē ģ iptes kū rortus un pavadī t salī dzinoš i izdevī gas brī vdienas. Pati Hurgada kardinā li atš ķ iras no Š armas un jau atspoguļ o netū ristu dzī ves realitā ti.
Viesnī ca nesen ir pā rdē vē ta, tā pē c esiet uzmanī gi rezervē jot, jo viņ i uzreiz nepiegā dā ja uz adresi (š ī ir ķ ē de un vienam un tam paš am ī paš niekam tuvumā ir 3 viesnī cas, bet daž ā das kategorijas).
Uzņ emš ana vē las bū t labā ka. Jo no ielas viņ š izskatā s galī gi nož ē lojams. Tač u burtiski pie tā s sliekš ņ a, ieejot teritorijā – paveras patiesi gaiš a vasara! Tieš i š ī dā rza, krā saino galdu un krē slu, palmu un ziedu dē ļ uz jū ras fona es izvē lē jos š o viesnī cu! Patiesī bā ļ oti vienkā rš i un ļ oti jauki)

Atseviš ķ i ir vē rts pieminē t reģ istrē š anos, jo sā kumā ar ļ oti mī ļ u smaidu mums teica, ka reģ istrē š anā s ir no 12, bet mū s ieč eko stundu agrā k. Arī tas, ka mums ir standarta numurs un, ja vē lamies to mainī t, tas ir par 20 USD. Viņ i veda uz labo spā rnu pretī virtuvei.
Aiz muguras vē l viena viesnī ca, no loga iekš pagalms un mazliet jū ras, bet istabiņ a...Tikai š ķ ū nis. Nobruž ā ts, mazs, ar zemiem griestiem, ar niecī gu lodziņ u, vecā m mē belē m, kas birst, stā va vannas istaba, kurā ir tikai ziepes, š aurs skapis bez seifa. Vā rdu sakot, viņ a bija nobijusies, nostalģ ija pē c Š rilankas nabadzī gajiem rajoniem un skrē ja uz reģ istratū ru, lai mainī tu š o pā rpratumu. Bet par naudu. Un tā bija kļ ū da. Jo asprā tī gais menedž eris paslidinā ja lapiņ u ar lū gumu it kā bez maksas nomainī t istabu seifa vai karstā ū dens trū kuma dē ļ . Aizveda mani uz kreiso ē ku, tuvu jū rai, otrais stā vs, istaba ir nedaudz labā ka, ir seifs, bet nav nostiprinā ts. Nā cā s palū gt piesprā dzē t, kā arī pielikt skapī tim pakaramos un televizora pultij baterijas. Tač u drī z vien sapratā m, ka tā nav lielā kā problē ma. Nav karstā ū dens. Pē c pusotras dienas ceļ ā un ar auksto Hurgadas vē ju mums kļ uva slikti, un auksta duš a nebija risinā jums.
Ilgi nā cā s gaidī t meistaru, kurš divas reizes mē ģ inā ja tur kaut ko darī t, bet tas nav viņ a spē kos - ū dens cirkulē vispirms augš ē jos stā vos, tad apakš ē jos un vai nu sasalst, vai arī dara. nesakarst. Nā cā s vē lreiz nomainī t numuru (atceries, menedž ere atkal viltī gi izdrukā lapiņ u, no kuras atteicos un it kā viss ir godī gi, bet naudu jau samaksā ju). Š oreiz treš ais stā vs, istaba ar normā liem aizkariem, nedaudz labā ks remonts un augsti griesti. Tomē r...nav seifa. Pā rstā ju kustē ties, jo bija jau 11 naktī , tas ir, 12 stundas numuru maiņ as un laboš anas! ! Tas ir par daudz. Kad mē s reģ istrē jā mies, bija karsts ū dens, bet tas bija pazudis, kad mē s pā rvietojā m savas lietas...
Tā lā kais bū s ī sā ks un pozitī vā ks, jo iekā rtojā mies un iekā rtojā mies) pa dienu un vakariņ u laikā tika noķ erts karstais ū dens.

Un, lai gan virtuve pē c Ē ģ iptes viesnī cu standartiem bija pieticī ga, ļ oti apzinī gi, atjautī gi un draudzī gi cilvē ki š eit visu paspilgtinā ja.
Ē diens bija patieš ā m garš ī gs: dā rzeņ i, rī si, makaroni, grils, gaļ a, zivis, falafels, zupas un vienmē r svaigi konditorejas izstrā dā jumi. Mē s devā mies viņ iem pretī , kad viņ i lū dza mū s agrā k pabarot pusdienā s, lai mums bū tu laiks ekskursijai. Un pē c sausā s devas pasū tī š anas jā dara tikai tā s! Jo tas vienkā rš i neder - divi gabaliņ i neē damā s desas un siera, bulciņ a, olī vas, gurķ is, mandarī ns un sula. Un ap to plastmasas ķ ekars.
A la carte zivju restorā ns ir maksas.
Teritorija. Ir skaisti, zaļ i, vairā ki baseini, mazi ū dens slidkalniņ i, bet ū dens auksts, tā pē c neriskē jā m ieiet.
Jū ra turpat, saulriets labs, no mola ir nokā pš ana un tur var redzē t koraļ ļ us un zivis! ) Jū ra ir tī ra, pat salī dzinoš i silta, bet slavenais Hurgadas vē jš...tagad zinu, kas tas ir. Deg un pū š ar salnu, kad iznā k slapjš , ir janvā ris, atgā dinā š u.
Toties tuvē jā viesnī cā no š ī s ķ ē des ir tieš ā m karsts baseins ar lielisku skatu uz jū ru, mē s tur devā mies, un viņ u viesi ieradā s mū su pludmalē sauļ oties, jo mums ir ilgā ka saule.
Animā cija forš a, lieliska komanda, visi enerģ iski, azartiski, ikdienas spē les, dejas, izklaide pa dienu, bet vakarā izrā de ar dejā m.

Salī dzinoš i netā lu atrodas vietē jais tirgus, laba valū tas maiņ a Alexa viesnī cā "4 Seasons", kafejnī cas un Hurgadas pilsē tas centrs ar lielu un izdevī gu Carrefour. Centrā ltirgus iela Sheraton - daž i miskaste, cik es domā ju. Noguris, nepavisam nepatika. Uber ir labā kais, lai pā rvietotos. Smieklī gas cenas un labs serviss.
Runā jot par viesnī cu, kopumā ir vairā k priekš rocī bu nekā trū kumu un liela vē lme mainī ties - tas radī ja labu iespaidu)
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu