Laba viesnīca ģimenes atpūtai!

Rakstīts: 13 janvārī 2022
Ceļošanas laiks: 28 decembris 2021 — 8 janvārī 2022
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 8.0
Tīrība: 8.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 9.0
Atbrauca uz 10 dienā m Aladinā ar 2 maziem bē rniem svinē t Jauno gadu. Viņ i piemaksā ja 10 USD par istabu 2149, jo viņ i negribē ja dzī vot bungalo. Istaba bija labā stā voklī , liela gulta un dī vā ns, skaists skats pa logu uz rotaļ u laukumu. Labi tī rī jā m, gultas veļ a un dvieļ i tika mainī ti katru dienu. Jauno gadu sagaidī ja ļ oti pasakaini, daudz uzkodu, omā ru gardumu spē ks, krabji, garneles, suš i, makaroni, augļ i, saldumi utt. . Un vispā r ē diens bija ļ oti labs, viss garš ī gi, ieguva pā ris papildus mā rciņ as noteikti. No 2-3 gadiem viņ i dod saldē jumu, no 3-4 gadiem frī kartupeļ us, picu un burgerus restorā nā pludmalē . Teritorija ļ oti liela, ir zoodā rzs ar pē rtiķ iem gā ja viņ us barot, Ali Baba akvaparks ir ļ oti forš s, pat 3 pludmales katrai gaumei, labā kā s Jasmī nā . Baseini viesnī cā.2, apsildā mi, pastaigā jā mies tajā pie zoodā rza, kluss un mierī gs.
Viesnī ca ir forš a, ļ oti ē rta ar bē rniem. Ir bē rnu animā cija, arī diskotē kas. Senzo Viņ i saka, ka atrodas pastaigas attā lumā , staigā ar bē rniem, tuvu.
Vienī gie 3 mī nusi mums, bet ne ī paš i bū tiski - 1. Nav Ukr. Televī zijas kanā li pā rsteidza krievus. TNT. 2. Ļ oti uzmā cī gi pakalpojumu pā rdevē ji - svaigi augļ i, masā ž a, zivju restorā ns, zemenes, bizes, spa utt. , nedod klusi neē st vai apgulties. 3. Nav bezmaksas interneta.

Bet viesnī ca, kā jau 4 * bumbai, labprā t atgrieztos š ajā viesnī cā . Un jā , mē s neesam pirmo reizi ā rzemē s, ir ar ko salī dzinā t!
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu