Ļoti pieklājīga viesnīca!

Rakstīts: 21 decembris 2021
Ceļošanas laiks: 1 — 8 decembris 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 9.0
Tīrība: 8.0
Uzturs: 8.0
Infrastruktūra: 9.0
Atpū tā s 3 pieauguš ie un 12 gadus vecais dē ls. Viesnī ca labā nozī mē pā rspē ja visas mū su cerī bas. Ekskursijas izvē lei piegā ju diezgan rū pī gi un tā pē c saņ ē mu daudz informā cijas no emuā ru autoriem un vietnē m. Iesaku ikvienam pirms viesnī cas izvē les izvē lē ties ā rzemju tū ristu atsauksmes, kas bija ā rkā rtī gi pozitī vas. Tajā paš ā laikā.3 tū ristu no Krievijas atsauksmē m tika ziņ ots par daž ā m š ausmā m (reģ istrē š anā s nefunkcionē još ā viesnī cā Jasmine ar š ausmī gā m istabā m, odi, ķ irzakas, problē mas ar santehniku ​ ​ utt. ). Tač u pē c norē ķ inā š anā s visu saņ ē mā m ļ oti pieklā jī gā lī menī.

Istaba 4 personā m diezgan plaš a, vannasistaba - nav par ko sū dzē ties, viss darbojas № 2164 - bungalo, kas atrodas ļ oti ē rti pie jū ras, restorā ns) Ē diens - uz visu brī vdienu bez pretenzijā m, viss svaigs un garš ī gs. Apliecinu, ka reizi nedē ļ ā pasniedz jū ras veltes (laš a steiks, garneles, krabji - ņ em cik var patē rē t), ļ oti draudzī gs personā ls.

Jū ra un pludmale - ā rpus konkurences (ir 3 Ali Baba, Aladdin un Jasmine pludmales), ir rifi, gan pie pontoniem, gan tā lā k jū rā tiem, kas peld pā rliecinoš i. Neaizmirstiet par peldē š anas masku – tai noteikti jā bū t!

Un arī atpū tnieku kontingents ir svarī gs. Pirms brauciena viņ am bijuš i brī dinā jumi par tū ristu "kontrolpaketi" no Krievijas, bet viesnī ca miksē no Eiropas - Vā cijas, Polijas, Slovā kijas, Ukrainas, Baltkrievijas. Jā , krievi ir, bet viņ i neradī ja situā ciju "Tagils rullē ", vakarā viss bija kluss - bez koncertiem, piedzerš anā s un priekš nesumiem. Viesnī cā Alibaba Shipyard ir lielisks akvaparks gan pieauguš ajiem, gan atseviš ķ a zona bē rniem. Starp citu, istabā nebija tē jkannas (par to lasiet atsauksmē s) un tā pē c paņ ē mā m lī dzi savē jo, lai gan reģ istratū rā tā var bū t pieejama, bet esiet tam gatavi.
Apmeklē jot kaimiņ u viesnī cu Ali Baba, jā apsver, vai ir vē rts pā rmaksā t par viesnī cu, kurā vienmē r ir augstā ka cena, mazā ki numuriņ i un nedaudz vairā k "pompas", turklā t pludmale ir sliktā ka (akmeņ i, nepiecieš amie koraļ ļ i). Noteikti esam apmierinā ti ar savu izvē li. Sā kumā ļ oti vē lē jā mies atkal atpū sties Sunny Days el Palacio, tač u jā atzī st, ka viesnī ca pē dē jo 2 gadu laikā ir ļ oti atdevusi savas pozī cijas, neskatoties uz neticamo jū ru, lagū nu un dzī vo rifu un ē rto atraš anā s vietu. Tā pē c mē s noteikti iesakā m Aladdin Hotel ģ imenes brī vdienā m.
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu