Autentiska ēģiptiešu viesnīca ar labu ēdienu un skaistu jūru

Rakstīts: 16 septembris 2021
Ceļošanas laiks: 7 — 14 septembris 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
7.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 5.0
apkalpošana: 7.0
Tīrība: 7.0
Uzturs: 9.0
Infrastruktūra: 7.0
Viesnī cā palikā m 07.09. -14.09. 2021.  gads (2+1). Ieradā mies no rī ta, ap 8 no rī ta ieradā mies viesnī cā , uzreiz uzvilkā m rokassprā dzes un aicinā jā m paē st brokastis un pē c stundas atgriezties pē c dokumentiem. Ap 11iem jau paņ ē mā m istabas atslē gas, bez skandā liem, bez piemaksā m. Istaba bija no vecā ka (kā es saprotu, tā s ir Jasmine Hotel istabas, kas atrodas remontā ), bet mē s devā mies uz pludmali no 8 no rī ta un atgriezā mies tikai pā rģ ē rbties, mazgā ties un gulē t, tā pē c mums bija vairā k nekā pietiekami.

Teritorija nav maza, ir kur pastaigā ties, daudz veikalu gan pludmalē , gan pie reģ istratū ras (nav vē rts braukt uz veikalu pie tū roperatora, visu var nopirkt uz vietas par tā du paš u cenu, vai pat lē tā k).

Mī nuss ir bezmaksas wi-fi trū kums, š eit tas ir 6 USD dienā , tā pē c jums vajadzē tu iegā dā ties SIM karti lidostā vai Vodafone letes tuvumā reģ istratū rai.

Ir 3 pludmales, kuras varat izmantot katrai gaumei: ar akmeņ iem un ar smiltī m.
Labā kā smilš u pludmale ģ imenē m ar bē rniem atrodas pa kreisi no zivju restorā na. Sauļ oš anā s krē sli un matrač i ir bez maksas, ir reā li ieņ emt vietu. Jū ra silta, tī ra, uzreiz nav dziļ a, pusdienlaikā ir bē gums, tad bē rniem vispā r ir super. Pludmale tiek uzraudzī ta, smiltis periodiski tiek noņ emtas, ir glā bē ji, kas pastā vī gi uzrauga bē rnus un pieauguš os. Dvieļ i tiek nodroš inā ti, un tos var aizstā t ar svaigiem katru dienu. Pludmalē ir uzkodu bā rs, tie piedā vā daž ā dus ē dienus un biež i vien 2 iespē jas dienā : frī kartupeļ i, pica, shawarma, who-dog, burgers, kebabs; ir atseviš ķ s galds ar dā rzeņ iem, augļ iem, desertiem, bā rs ar dzē rieniem un kafijas automā ts (labā k ņ em kafiju š eit, jo kafija galvenajā restorā nā ir briesmī ga).

Kas attiecas uz baseinu, mē s tur nepeldē jā mies, jo atnā cā m pie jū ras, nevis sē dē t baseinā . Tomē r baseini ir tī ri, ir gan bē rniem, gan pieauguš ajiem. Baseinos ir bā ri, noteiktos laikos dod arī saldē jumu.
Jū s varat bez maksas apmeklē t akvaparku blakus esoš ā s viesnī cas Ali Baba teritorijā , kas atrodas 5 minū š u pastaigas attā lumā no reģ istratū ras.


Par ē dienu uzreiz teikš u, ka nebijā m izsalkuš i, ē diens labs, var arī paņ emt vietu, pirmajā s dienā s viesnī ca bija aizņ emta, tad ar galdiņ iem problē mu gandrī z nebija. Brokastis parasti ir standarta: galdi ar dā rzeņ iem, augļ iem, sieriem, konditorejas izstrā dā jumiem, piens ar brokastu pā rslā m, jogurts, daž ā da veida ceptas olas, pankū kas, virtuļ i, piedevas. Pusdienā s un vakariņ ā s vienmē r tiek pasniegti 2 veidu pirmie ē dieni, dā rzeņ i un salā ti, piedevas (rī si, makaroni, kartupeļ i, kuskuss, pupiņ as, dā rzeņ u sautē jumi u. c. ), gaļ a un zivis. Dienas laikā vienmē r deva 2 veidu gaļ u (piemē ram, vistas un teļ a aknas, vistas un malkas kebabs, liellopa gulaš s un kotletes, tī tara gaļ a), zivju fileju mī klā gandrī z katru dienu, konditorejas izstrā dā jumus, desertus, augļ us (melone, ā boli, apelsī ni, pamelo, granā tā boli, dateles).
Vakariņ ā s vienmē r organizē ja ielas grilu ar gaļ u.
Ir 2 karstas atvē rtas porcijas, parasti tā s cep karstu picu vai hač apuri, olas un omletes, jū ras veltes vai vā ra siltus makaronus ar mē rcē m. Divas reizes deva krabjus un kalmā rus, vienreiz lielas ceptas garneles, tunci. Ar bezmaksas dzē rieniem tē ja, kafija, sulas (bet ķ ī miskā s), apļ i, fanta, spriti, soda, viskijs, brendijs, degvī ns, dž ins, vī ns. Alkohols, kā jau visur Ē ģ iptes viesnī cā s, nav ī paš i labas kvalitā tes. Atpū tā mies pirms 6 gadiem Turcijā labā , dā rgā viesnī cā un tikā m paē duš i sliktā k nekā š eit.
Tī riet katru dienu, ja atstā jat zī mi. Viņ i katru dienu nodroš ina telpu ar ū deni.
Mē s nedevā mies ar lielā m cerī bā m, bet mums ļ oti patika pā rē jais, ja viņ i bū tu iedevuš i vislabā ko istabu, bū tu 9 un tā tad 7 bez vilcinā š anā s.
Ir cilvē ki, kas sā kumā jau noskaņ o sevi uz visu slikto un kritiku, tad pā rē jo sabojā paš i. Vajadzē tu saprast reģ iona specifiku, cenas un kvalitā tes attiecī bu.
Ja vē laties š iku / spī dumu, tad, protams, budž ets bū s 80 tū kstoš i UAH diviem, tā pē c š eit viss atbilst cenai. Nezinu, kā viesnī ca pie jū ras pē c daž ā m atsauksmē m var “iespaidot”, š ī nav tū risma vieta, ne arhitektū ras piemineklis, tā ir tikai infrastruktū ras vieta pie jū ras, tā pē c tur ir viss nepiecieš amais.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu