Dubults iespaids

Rakstīts: 18 janvārī 2022
Ceļošanas laiks: 5 — 14 janvārī 2022
Viesnīcas vērtējums:
6.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 7.0
apkalpošana: 6.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 5.0
Infrastruktūra: 1.0
Varbū t kā dreiz tas bija viens no labā kajiem Albatrosiem. Bet tagad to nevar teikt.
Mī nusi:
1. Visur smarž o pē c kanalizā cijas.
2. Vakarā nesē di vestibilā , ja neesi smē ķ ē tā js. Viss vestibils ir klā ts ar cigareš u dū miem.
3. Ē dienu izsniedz 2 gabalos un izskatā s pē c ienaidniekiem, bet tas, ka pie galda ir 2 bē rni un vajag vē l š ausmī gi nepatī k.
4. Bā rmene Nadija pludmalē , likteņ a sarū gtinā ta, acī mredzot nosoda visas sievietes, kas viņ ai nā k pretī alkohola dē ļ .

5. Viesmī ļ i nemaz nesteidzas. . . Atnest jau labi, bet noņ emiet vē mekli pē c bē rna, kurš restorā nā vē ma tieš i uz ejas. . . Laikam nolē ma, ka ā trā k izž ū s. . . Š ausmas!! ! ! Un cilvē ki š ajā laikā sē dē ja un ē da...
6. Istabas uzkopš ana ir viduvē ja.
7. Ē diens – tu nebū si izsalcis. Nemitī gi jā iet uz visiem restorā niem, lai atrastu, kas kur bū s garš ī gā ks.
Plusi:
Uzņ emš anas darbs. . . Ā tri un viss patiesī bā .
Jū ra no mola.
Slaidi bē rniem.
Un kā bonuss laiva slinkajiem.
Mani ļ oti pā rsteidza apmaksā tais hammam un pirts 30$ stundā !! !
Es atkal dziļ i domā ju par ceļ ojumu uz š o viesnī cu. Vienī gais, kas var uzpirkt, ir cena! Ja tas bū s tā ds pats vai dā rgā ks nekā agrā k. Protams, mē s vairs nebrauksim.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu