Bel Air Azur Resort 4*– Atsauksmes

40
Novērtējums 8.210
№10 viesnīcas reitingā Hurgada
8.7 Numurs
8.6 apkalpošana
8.9 Tīrība
8.6 Uzturs
8.7 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas 3 km attālumā no Hurgadas vecpilsētas centra. Atvērts 2004. gadā, pēdējo reizi renovēts 2019. gadā. Piemērots romantiskai atpūtai, kā arī ceļojumiem ar draugiem.Vairāk →
аватар Oksana2006
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Nesen atnā cu, tā pē c rakstu no svaigā m atmiņ ā m. Viesnī cā ieradā mies ap 9 no rī ta, uzreiz iekā rtojā mies, naudu neprasī ja. Pat bija laiks brokastī m. Sā kumā gan iedeva istabiņ u 1. stā vā , prasī ja augstā ku - bez problē mā m iekā rtojā s 2. … Tomēr ▾ Nesen atnā cu, tā pē c rakstu no svaigā m atmiņ ā m.
Viesnī cā ieradā mies ap 9 no rī ta, uzreiz iekā rtojā mies, naudu neprasī ja. Pat bija laiks brokastī m. Sā kumā gan iedeva istabiņ u 1. stā vā , prasī ja augstā ku - bez problē mā m iekā rtojā s 2. stā vā . Istaba jauka, tī ra, ir tē jkanna (kafija, tē ja, cukurs), vienmē r ielieciet ū deni un Coca-Cola. Dvieļ i tika nomainī ti bez atgā dinā juma.
No visiem viesnī cas numuriem paveras skats uz pagalmu ar peldbaseinu, ir arī bā rs un vakariņ as. Kontingents pā rsvarā ir gados vecā ki vā cieš i, lī dz 23 bā rā jau pieklususi mū zika.
Ē diens ir labs. Gaļ a, daž as zivis, zupas, salā ti. Bet nedaudz vienmuļ i.
Jū ra - lī dz jū rai pā ris minū tes nesteidzī gā tempā . Jū s varat izmantot visas pludmales. Bet cilvē ku bija daudz, tā pē c agri no rī ta nā cā s ieņ emt labas vietas)) Rifs nav slikts, ir daudz zivju, murē nas un daž as stintes. Mums jā ņ em koraļ ļ i, tur ir jū ras ež i.
Вид из номер
аватар Alena.po4ta11to
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Lieliska naktsmī tne (mums ir 10 vai 20 USD). Ieradā mies seš os no rī ta. Nekavē joties iedeva istabu netā lu no galvenā restorā na (2. stā vā Nr. 218). Animā cija iznā ca skatī ties no balkona. Viesnī ca nebija pā rpildī ta. Divas ģ imenes ir slā vi, bet pā rē jā s ir no Rietumeiropas. … Tomēr ▾ Lieliska naktsmī tne (mums ir 10 vai 20 USD). Ieradā mies seš os no rī ta. Nekavē joties iedeva istabu netā lu no galvenā restorā na (2. stā vā Nr. 218). Animā cija iznā ca skatī ties no balkona. Viesnī ca nebija pā rpildī ta. Divas ģ imenes ir slā vi, bet pā rē jā s ir no Rietumeiropas. Putu ballī te š oreiz nebija. Marina salā jū s varat pusdienot, bet ne par brī vu. Nu, visi š ī s viesnī cas un Arā bijas pludmales un baseina bā ri. Garda kafija un fasē ta ananā su sula, alus, pieklā jī gs dž ins un toniks. Pica š ajā viesnī cā ir labā ka. Saldē jums ir tas pats, bet š eit, tā pat kā restorā nā , nav rindu. Es redzē ju, kā briti maksā ja 20 USD par vairā k gaļ as, kas tika sakrauta uz picas. Sauļ oš anā s krē slu ieņ emš ana, pieklā jī ga attieksme - tas viss nav paredzē ts ierakstam pasē .
Attieksme pret mums bija lieliska, viņ i gā ja uz priekš u. Mē s samaksā jā m sē tniekam dolā ru. Minibā rs vienmē r ir piepildī ts, dvieļ i kopumā tika mainī ti panesami. Mē ģ inā ja sakopt mū su pusdienu pā rtraukumu starp pludmales brī vdienā m. Rifs ir brī niš ķ ī gs. Mē ģ ina audzē t jaunus koraļ ļ us. Bet š ķ iet, ka rifs ir atbrī vots no briesmā m. Bet es redzē ju no Marinas salas, lai kuģ otu prom, ī paš i uz Saulaino dienu pusi - stingra un lauvu zivs, kalmā ru bars. Es nekad tur neesmu redzē jis bruņ urupuč us vai haizivis. Vakarā bē guma laikā - mazs murē ns 50 cm netā lu no krasta.
Ziedu teritorijā ir mazā k, bet ir. Skaists. Izbraucā m 19:15. Mē s samaksā jā m 28 USD un izrakstī jā mies no istabas pulksten 18.00. Viņ i nogrieza rokassprā dzes un reģ istratū rā . mums iedeva kvī ti par 2 cilvē ku vakariņ ā m. Arā bijas baseins. Jā . . Daudz cilvē ku. Ī paš i vietē jā s. Es nevē los nevienu aizvainot. Visi bē rni bija laimī gi galvenokā rt jū rā . Arabellas pludmales un bā ri ir atseviš ķ i. Es piedalī jos divā s ekskursijā s: "Aquarium" un "El Gouna". Atseviš ķ s apskats. Garš ī gs ē diens. Noķ ē rā m svē tdienas "japā ņ u" vakariņ as: lasis, garneles, vietē jo zivju ikri, kalmā ri un svaiga melone.
Анимация. Мужской танец с юбками. номер №218. Вода не выливается на пол из душа. Большой балкон после обеда в тени. Есть веревки для сушки. Остров Марина. Если правильно называю название. Два из нескольких пляжей. На переднем плане пляж отеля Бел Аир Азур (только для взрослых). Заход в море (там, где без лестниц) с острова Марина. Часть кораллового рифа.
аватар Natalija550424
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī cā bija 18+, bē rnu nebija, tā pē c arī izvē lē jā mies to. Istaba nav lieliska, bet ok. Viesnī ca ir specifiska, ir viesnī ca viesnī cā , liela Azur viesnī cas teritorija (tur viņ i atpū š as ar bē rniem), un tā s teritorijā ir neliela viesnī ca, kurā mē s apmetā mies. … Tomēr ▾ Viesnī cā bija 18+, bē rnu nebija, tā pē c arī izvē lē jā mies to. Istaba nav lieliska, bet ok. Viesnī ca ir specifiska, ir viesnī ca viesnī cā , liela Azur viesnī cas teritorija (tur viņ i atpū š as ar bē rniem), un tā s teritorijā ir neliela viesnī ca, kurā mē s apmetā mies. Mū su teritorijā bija atseviš ķ s baseins, bet varē jā m izmantot visas Azur viesnī cas teritoriju, arī dzē rieni un alkohols mums bija pieejami divu viesnī cu teritorijā s, un pusdienot varē jā m tikai savā teritorijā . Pludmale bija sakā rtota, to dala divas viesnī cas, tika norā dī ts, ka š ī ir otrā lī nija, bet lī dz tai aiziet ne vairā k kā minū ti. Mū su viesnī cas teritorijā bija apsardze, ja tur nokļ uva bē rni, apsardze nelaida iekš ā . Pie viesnī cas nebija lieli veikali, bet ja vajag restorā nus, tad uz tiem jā iet, tuvumā nebija neviena. Gids nebija viesnī cā , bet reiz atbrauca.
аватар ekaterinaelis
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī cas pludmale atrodas tajā paš ā teritorijā kā Arabella. Pludmalē varat ieturē t pusdienas un piedalī ties animā cijā . Ar sauļ oš anā s krē sliem problē mu nav. Ikviens atradī s ieeju jū rā pē c savas gaumes. … Tomēr ▾ Viesnī cas pludmale atrodas tajā paš ā teritorijā kā Arabella. Pludmalē varat ieturē t pusdienas un piedalī ties animā cijā . Ar sauļ oš anā s krē sliem problē mu nav. Ikviens atradī s ieeju jū rā pē c savas gaumes. Ir ieeja uzreiz dziļ umā un ir smilš aina, kas piemē rota pat ļ oti maziem bē rniem. Jū rā ir vē rts ieiet uzmanī gi. Ir ež i un tā pē c droš ā k bū s izmantot speciā los apavus. Pretē jā gadī jumā sabojā jiet savus svē tkus. Par istabā m teikš u, ka tā s ir standarta un vienī gā atš ķ irī ba tajā s ir kurā stā vā telpa atrodas. Pirmajos stā vos istabas priekš ā ir mazs pleķ ī tis un nemitī gi staigā daudz cilvē ku. Bet otrajā un treš ajā stā vā ir jauks plaš s balkons. Labā k ir ļ aut viņ iem uzreiz, veicot rezervā ciju, pateikt, ka vē laties stā vu augstā kā stā vā , vai pajautā jiet sev, ierodoties viesnī cā . Istaba ir diezgan normā la. Ir viss nepiecieš amais. Seifs, tē jkanna, protams, televizors, kuru negrasī jā mies ieslē gt) Ir tē jas un kafijas komplekts. Bet no tā , ka tas ir nepiecieš ams vannas istabai tikai ziepes. Viesnī cas teritorija ir ļ oti maza, tač u to zinā mā mē rā kompensē blakus esoš ā s viesnī cas teritorija. Ē diens ir ļ oti labs. Katru dienu tematiskie vakari. Bet kopumā daž ā dī ba nav liela, un diez vai jū s š eit iegū sit papildu mā rciņ as). Man ļ oti patika pica, kas tiek pagatavota jū su priekš ā cepeš krā snī . Animā cija ir diezgan gausa. Un vā cu valodā . Lī dz vakaram viss nomierinā s un kļ ū st garlaicī gi. Tie, kas dod priekš roku zumē š anai lī dz rī tam, š eit noteikti nav. Principā plā nojā m tikai atpū sties un doties daž ā s ekskursijā s. Ja viesnī cas gids pastā stī s stā stus par apdroš inā š anu un citus š ausmu stā stus par to, ka nav vē rts doties ekskursijā s nekur citur, izņ emot viņ u, tad neticiet, ka tā ir tikai krā pniecī ba. Visā m vietē jā m firmā m ir tā das paš as tiesī bas kā viņ am. Tikai pā rliecinies, ka kompā nija ir laba, varu ieteikt to, no kuras ņ ē mā m ekskursijas ar nosaukumu tiba tour, kuru var viegli atrast pē c vā rda internetā ievadot nosaukumu jebkurā meklē tā jā . Viņ iem ir ne tikai zemā kas cenas, bet arī labā ks serviss un uzvedī ba lī menī , un gidi lieliski runā krievu valodā . Ietaupī jumi ir lieliski. Mē s paņ ē mā m Luksoru, tā pē c viesnī ca prasī ja 95 dolā rus, un mē s katrs paņ ē mā m 40, un pat tie, kas devā s no tū roperatora, apmeklē ja tikai divus tempļ us, un mē s trī s. Tam visam, protams, maz sakara ar viesnī cu, bet domā ju, ka daudziem noderē s. Kopumā , ja ņ em vē rā visus jautā jumus, viesnī ca man patika. Tas ir diezgan jū su naudas vē rts.
аватар kalmnata
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Atpū tas ar draugiem (4 cilvē ki) nedē ļ as tū re. Izvē loties ņ ē ma vē rā atraš anā s vietu pilsē tā un lai nebū tu trokš ņ ains, gribē jā s mieru un klusumu. Personā ls viesnī cā ir draudzī gs, viesmī lī gs, bet neuzbā zī gs, vienmē r pamudinā s, parā dī s, tad arī pajautā s, vai viss ir kā rtī bā . … Tomēr ▾ Atpū tas ar draugiem (4 cilvē ki) nedē ļ as tū re. Izvē loties ņ ē ma vē rā atraš anā s vietu pilsē tā un lai nebū tu trokš ņ ains, gribē jā s mieru un klusumu. Personā ls viesnī cā ir draudzī gs, viesmī lī gs, bet neuzbā zī gs, vienmē r pamudinā s, parā dī s, tad arī pajautā s, vai viss ir kā rtī bā . Reģ istrē joties prasī jā m numuriņ us pē c iespē jas tuvā k, viņ i mū s uzklausī ja, bez piemaksā m. Istabā ir viss nepiecieš amais, t. sk. fē ns, seifs, ledusskapis ar ū deni un gā zi dzē rieniem, tē jas un kafijas komplekts. Viss sakā rtots.
Teritorija. Kompakts, mā jī gs, bet ir kur pastaigā ties, pateicoties mā sas viesnī cai Arabia, var izmantot tā s infrastruktū ru, papusdienot, ieskatī ties bā rā , aiziet uz animā ciju, peldē ties baseinā , arī pludmale ir kopī ga.
Pludmale laba, pa smiltī m ir ieeja ū denī , bet uzreiz var iet dziļ ā k. Ir koraļ ļ u salas un daudz krā sainu zivju. Mē s redzē jā m mē mi, ķ irurgu un daudzus citus, bet es nezinu vā rdus, ir arī ež i. Aizsargapavi netika lietoti. Pū tī ja vē ss vē jiņ š , tač u š eit nav sū dzī bu, galu galā ir ziema, bet siltajā sezonā tas bū tu prieks)) Pusdienas var arī paē st pludmalē .
Komentā ru par uzturu gandrī z nebija, “gandrī z” tas ir tā pē c, ka nebiju visē dā js, bet tomē r nebiju izsalcis, visa pā rē jā kompā nija kopumā bija apmierinā ta. Kas attiecas uz mani, augļ u nepietika, paš i pirkā m, mango ir tikai miskaste, lielveikalos netirgojam, veda arī mā jā s (30 mā rciņ as kg, š ī s ir lielas 700-800g), zemenes mani nepā rsteidza, vī ģ es ir lieliskas, granā tā boli ir ļ oti saldi bez skā buma.
Animā cija nav mū su tē ma, mē s esam paš i. Mē s gā jā m uz Marinas krastmalu. 20-25 minū tes no viesnī cas, jū s, protams, varat braukt augš ā , ir daudz taksometru vadī tā ju, viņ i jū s aizvedī s par dolā ru vai diviem. Izstaigā jā m Sheraton, tur ir tonnas veikalu, valū tas maiņ as punkti, McDonalds, bija veikali ar fiksē tā m cenā m, bet pā rsvarā kaulē jā s. Papildus pastaigai pa pilsē tu, devā mies ekskursijā s, satikā m brī niš ķ ī gu vī rieti, ē ģ iptieti, viņ š mums noorganizē ja trī s braucienus: safari, makš ķ erē š anu un El Gouna. Kvalitā te, serviss, attieksme ļ oti apmierinā ta, izmaksas daudz zemā kas nekā viesnī cā .
Internets. Mē s nerē ķ inā m ar viesnī cu, nopirkā m vietē jā s Vodafone SIM kartes, vienai ģ imenei, tā s maksā ja ap 5 USD par 3 GB, ar to vē l pietika un aizgā ja, un viņ i zvanī ja radiem, sū tī ja bildes un sarakstī jā s ar gidu, tas ir daudz ē rtā k, ja tas nav piesaistī ts Wi-Fi viesnī cai.
Labi atpū tā mies, ir nelieli trū kumi, bet ne kritiski, atgrieztos vē lreiz.
аватар Alena.po4ta11to
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
2014. gadā atpū tā s tuvē jā Arabia Azur un nolē ma doties uz Bel Air Azur. Jū s varat izmantot visu teritoriju. Pludmales katrai gaumei. Smilš aina ieeja jū rā , koraļ ļ i un zivis no Marinas salas, divas lagū nas (kad ū dens vē ss un vē jains agri no rī ta). … Tomēr ▾ 2014. gadā atpū tā s tuvē jā Arabia Azur un nolē ma doties uz Bel Air Azur. Jū s varat izmantot visu teritoriju. Pludmales katrai gaumei. Smilš aina ieeja jū rā , koraļ ļ i un zivis no Marinas salas, divas lagū nas (kad ū dens vē ss un vē jains agri no rī ta). Š osezon ē diens bija vienkā rš i ļ oti labs: daudzveidī gs un garš ī gs. Azur viesnī cu ķ ē dē parasti ir labi ē dieni, tā pat kā Ē ģ iptē . Uz robež as ar publisko pludmali tika iestā dī ts viens aizsargs. Vā cieš u bija mazā k nekā iepriekš , bet viņ i ieradā s. Viņ i, mē s, kā pastā vī gie klienti, tika bildinā ti. Rezervē jiet vietas pludmalē par naudu. Ja jū s ieņ emsit š ā du vietu, jums tiks lū gts pā riet uz citu. Mums tā nebija — cilvē ku kopumā bija mazā k. Varam vienoties. Vakarā animā cija mums nebija vajadzī ga. Pa dienu pie pludmales pā ris reizes - putu ballī tes. Animā cija galvenokā rt notiek Arā bijā . No TEZTour paņ ē mu divas ekskursijas (biju viena). Paradī zes sala un burvī gais Sahl Hasheesh. Š ī s ir brī vdienas uz kuģ a un pludmalē . Patika abi! Otrais kuģ is ir ē rtā ks un dā rgā ks. Fotogrā fa pakalpojumus (foto un filma par tū ri) neizmantotu! Izveidojiet savu video. Jebkurā gadī jumā bū s forš i un tur bū si tu, nevis sveš inieki. Marina salā bija ļ oti stipra kafija. Izbraucot prasī jā m sausas brokastis, ko ņ emt lī dzi lidmaš ī nā . Lidostā tiks aizvests ū dens un sulas; sviestmaizes un augļ i paliks. VISIEM PATIKA.
аватар lilit12072008
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Bel Air vienmē r ir bijusi mū su iecienī tā kā viesnī ca Hurgadā . Mē s tur esam palikuš i vairā k nekā.10 reizes. Kas notika ar viesnī cu, mē s nesaprotam. . . Vilš anā s nā ca pirmajā atpū tas dienā , kad nolē mā m doties uz jū ru. … Tomēr ▾ Bel Air vienmē r ir bijusi mū su iecienī tā kā viesnī ca Hurgadā . Mē s tur esam palikuš i vairā k nekā.10 reizes. Kas notika ar viesnī cu, mē s nesaprotam. . . Vilš anā s nā ca pirmajā atpū tas dienā , kad nolē mā m doties uz jū ru. Puse no visas garā s pludmales bija bez sauļ oš anā s krē sliem un vienkā rš i nedarbojā s. Visi sauļ oš anā s krē sli tika pā rvietoti uz pludmales darba pusi. Izrā dī jā s, ka tā ir sauļ oš anā s krē slu izgā ztuve. Dabiski, ka visiem nepietika vietas, arī ž ogs no vē ja. Man nā cā s uzturē ties zem svelmainas saules caurvē jā un š aurā s telpā s. Baseinam bija tā ds pats attē ls. 7-30 no rī ta visi sauļ oš anā s krē sli jau bija "aizņ emti" - apsegti ar dvieļ iem, aizņ emti ar somā m utt. . Kopā bija 5 cilvē ki. Tā sauktais. vietu rezervē š ana, kas vē l nekad nav noticis. Nā cā s sauļ oties pie viesnī cas "Arabia" baseina vietā s, kas ļ oti tā lu no komforta. Ē diens ir krasi pasliktinā jies. Ē dienu ir daudz, bet tie visi ir bezgarš ī gi un stulbi: makaronu salā ti ar dillē m, vā rī ti kā posti ar burkā niem, pusvā rī tu kartupeļ u salā ti ar sī poliem, sausie rī si bez eļ ļ as un bez mē rces, sā lī tas un negatavas pangasijas - tas ir pretī gi. Daž kā rt pusdienā s un vakariņ ā s bija garš ī gs gaļ as gulaš s. Dzimš anas diena vienā no mū su brī vdienu dienā m bija pilnī bā sabojā ta. Atnā cā m stundu pē c vakariņ u sā kuma, 20.00 (laiku un galdiņ u mums rezervē ja menedž eris) un tikā m sagaidī ti. . . pustukš i konteineri ar trauku paliekā m. Pē c 20 minū š u pasē dē š anas un kā postu salā tu ar sasmakuš u majonē zi uzkost, izsalcis un dusmī gs devā s uz istabu. Tie visi ir plusi un mī nusi. No plusiem: viesnī cā viss ļ oti tī rs un kā rtī gs, pieklā jī gs personā ls, laba uzkopš ana, tī rs siltais baseins, zaļ umi un ziedi. Grezna pludmale, skaists rifs. Dzē rieni (kafija un tē ja) ir pieejami jebkur, restorā nā un bā ros ir kafijas automā ti, saldē juma automā ti. Brokastis restorā nā , atš ķ irī bā no pusdienā m un vakariņ ā m, ir pieklā jī gā kas. Dzē rieni numurā (minibā rs) ir bez maksas: divi no 1.5 litriem ū dens katrā , 1 litrs kolas un 1 litrs sprite, kā arī tē jas maisiņ i, kafija, cukurs, tē jkanna un trauku komplekts. Ļ oti ceru, ka mums vienkā rš i nepaveicas un viss mainī sies uz labo pusi. Laiks rā dī s.
аватар demoksana
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Bē rni tika atstā ti mā jā s pie vecvecā kiem, un viņ i steidzā s ar vī ru uz tik ilgi gaidī to atvaļ inā jumu. Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz š ā dā m vē lmē m: mazā k bē rnu, cena, jū ra ar dzī vo rifu un smilš aina ieeja. … Tomēr ▾ Bē rni tika atstā ti mā jā s pie vecvecā kiem, un viņ i steidzā s ar vī ru uz tik ilgi gaidī to atvaļ inā jumu. Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz š ā dā m vē lmē m: mazā k bē rnu, cena, jū ra ar dzī vo rifu un smilš aina ieeja. Viss pā rē jais bija nenozī mī gs. Viesnī ca attaisnoja cerī bas. Ā tri ieč ekojā mies, istabiņ a normā la, viss kā rtī bā , bet tur tikai nakš ņ ojā m. Mani iepriecinā ja teritorija, jo var izmantot tā s paš as ķ ē des blakus esoš o viesnī cu infrastruktū ru, tā ir milzī ga. Ir vietas, kur staigā t. Biež i devā mies pusdienot uz Arā biju, un izklaide tur ir labā ka. Viesnī cā ir daudz vā cieš u, personā ls vā cu valodu zina labā k nekā angļ u valodu)), tač u mē s personī gi nesaskatī jā m aizspriedumus pē c tautī bas. Esiet laipns, un jū s saņ emsit tā du paš u atbildi. Ē diens viesnī cā labs, produkti svaigi, daž i ē dieni nebija pa prā tam, tā ka amatierim, bet kopumā neslikti. Izsalkuš i noteikti nebijā m, problē mas ar gremoš anu bija tā das paš as. Nepietiek augļ u. Attiecī bā uz wi-fi vestibilā ir brī vs, labi velk, pietika viber zvaniem un sarakstei. Nu, tagad svarī gā kais ir tas, kā pē c mē s patiesī bā lidojā m – jū ra! Pludmale ir blakus viesnī cai, ir smilš aina ieeja, č ī bas nav vajadzī gas, dibens labs. Š eit ir rifs, dzī vi koraļ ļ i un daudzi Sarkanā s jū ras faunas pā rstā vji. Peldē ties ar maskā m – elpu aizraujoš i! Pat neskatoties uz vē so ū deni, jū s redzat visu š o krā š ņ umu un aizmirstat par visu))) Super! ! ! Kas attiecas uz izklaidi ā rpus viesnī cas. Izmantojot izdevī bu, ka atpū š amies bez bē rniem, nolē mā m doties garā s ekskursijā s uz Kairu un Luksoru, ar divu dienu intervā lu. Mazliet nogurdinoš i, bet tā vē rts. Brī niš ķ ī gi svē tki, skaista zemū dens pasaule, svē tki izdevā s. Mums jau tevis pietrū kst!
пляж отель Луксор Каир
аватар oksanacone
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Apmetā mies š ajā viesnī cā kopā ar draugu. Bija laika posmā no 17. lī dz 30. septembrim. Visiem patika. Viesnī ca ir jauka un skaista. Numuri ir mā jī gi un plaš i. Tī rī š ana ir laba katru dienu. Arī vannas istabas piederumi tiek pastā vī gi atjauninā ti. … Tomēr ▾ Apmetā mies š ajā viesnī cā kopā ar draugu. Bija laika posmā no 17. lī dz 30. septembrim. Visiem patika. Viesnī ca ir jauka un skaista. Numuri ir mā jī gi un plaš i. Tī rī š ana ir laba katru dienu. Arī vannas istabas piederumi tiek pastā vī gi atjauninā ti. Viss bija un viss darbojā s istabā . Skaists skats no loga. Jū ra ir pie rokas. Viss ir blakus. Pludmale ir lieliska, blakus skaistam rifam ar koraļ ļ iem un daudzā m jū ras dzī vī bā m. Divreiz nirā m - ļ oti forš i, esam sajū smā . Pludmalē ir bā ri, var iekost, pasū tī t kokteiļ us. Personā ls ļ oti draudzī gs, pieklā jī gs. Liels paldies par š iem puiš iem. Ir jauki, ka ir tā da attieksme. Divas reizes bijā m ekskursijā s. Patiesī ba nav no operatora pasū tī tajā viesnī cā . Nolē mā m paš i to atrast internetā . Cena iznā ca daudz lē tā ka. Mē s atradā m ceļ ojumu aģ entū ru, par to bija labas atsauksmes. Viņ u vietnē ir visi kontakti. Mē s viņ iem rakstī jā m Viber un rezervē jā m ceļ ojumus uz Kairu un Luksoru. Saņ ē mā m labu atlaidi)) Esam ļ oti apmierinā ti ar braucieniem, redzē jā m daudz interesantu vietu un informā cijas par Ē ģ iptes un seno pilsē tu vē sturi. Ļ oti iesaku, ja kā ds vē las doties. Tā mē s daž ā dojā m savu uzturē š anos viesnī cā . Lai gan tajā ir pietiekami daudz izklaides katrai gaumei. Animā cija laba, labi darī ti puiš i, mē ģ inā ts. Bija tematiskie vakari, fakī ru š ovi, vē derdejas - vispā r jums nebija garlaicī gi) Diskotē kas nav sliktas ar labu mū ziku. Patika lielais baseins un terases. Uz terasē m notika vakariņ as. Runā jot par ē dienu, mums viss patika. Visa pietika, bija garš ī gi un daudzveidī gi. Daž ā du virtuvju ē dieni, kā di vien jums patī k. Man ļ oti patika gaļ as ē dieni. Un smalkmaizī tes ir labas. Apkalpoš ana pieklā jī gā lī menī . Kopumā es vē los pateikt lielu paldies par brī niš ķ ī go atpū tu! Gribē tos atgriezties!
аватар osadchy
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Pirmo reizi atpū tos 4* viesnī cā , tā pē c braucot gaidī ju, ka bū s slikti, bet realitā te izrā dī jā s labā ka nekā gaidī ju. Viesnī ca atrodas netā lu no lidostas (15 minū š u brauciena attā lumā ). Viņ i mū s aizveda no viesnī cas pē dē jo (tas ir bū tiski), kamē r lidmaš ī nas virs viesnī cas nelido. … Tomēr ▾ Pirmo reizi atpū tos 4* viesnī cā , tā pē c braucot gaidī ju, ka bū s slikti, bet realitā te izrā dī jā s labā ka nekā gaidī ju. Viesnī ca atrodas netā lu no lidostas (15 minū š u brauciena attā lumā ). Viņ i mū s aizveda no viesnī cas pē dē jo (tas ir bū tiski), kamē r lidmaš ī nas virs viesnī cas nelido. Tu ieej viesnī cā un uzreiz aizmirsti, ka tuvumā ir ceļ š , teritorijā valda klusums. Vienā no atsauksmē m viņ i rakstī ja, ka viesnī ca ir paredzē ta vā cu pensionā riem, es pilnī bā piekrī tu. Ja jums ir nepiecieš ams aktī vi izklaidē ties, tad š ī nav viesnī ca. Ja vē laties peldē ties tikai sava prieka pē c, tad tas ir tieš i tas, kas jums nepiecieš ams. Par istabu: viss darbojas, ne tik grezni kā.5 *, bet jū s tur nedzī vojat, bet nakš ņ ojat, ne vairā k. Spilveni nav ē rti, tiesa, gaisa kondicionieris ir skaļ š . Pā rtika - nekad nav saindē ta. Turklā t es biju ļ oti pā rsteigts, ka pirmo reizi sastapos ar garš ī gi pagatavotu gaļ u. Kas attiecas uz koraļ ļ iem, dodieties uz tā lā ko pludmales punktu (manuprā t to sauc par Marina Bar, tur ir divas nolaiš anā s jū rā . Ja pa rifu kuģ ojat Arabella virzienā , ir neliels attā lums 50-70 metri, tad neiesaku peldē t, pē c dzī vā rifa ir miruš i rifi, tad lī cis un militā rā zona. Ja peldē siet gar rifu uz Saulaino dienu pusi, tad bū s interesantā k, izpeldē jiet cauri Zahabijai, tad nelielam lī cim, kur atrodas kuģ i, un tad peldiet uz cietiem koraļ ļ iem. Nesteidzoties peldē t 40 minū tes vienā virzienā (peldē š ana bez spurā m), neaizmirstiet, ko vē l peldē t atpakaļ , tā pē c aprē ķ iniet savus spē kus. Tad ieraudzī ju visskaistā ko ē rgļ a dzeloņ raju. Katru dienu jū s varat redzē t daudz daž ā du lietu. Viņ i raksta, ka rifi ir iež ogoti ar bojā m, kopumā bojas atrodas tieš i VIRS rifiem, un cilvē kiem nav droš i tur peldē t un peldē t pa rifu, cik vē laties. Negaidi, ka, ja nedosi dzeramnaudu, viņ i skries tev pakaļ . Pasaulē valda nauda, ​ ​ tā pē c, ja vē lies, lai tevi pasmaida un "izplata", maksā naudu. Personā la rupjī bas nepamanī ju, visi smaida un, ja kaut kas bū s vajadzī gs, tad viss tiks izlemts, un paldies par to vai nē . Tā tad, ja atvaļ inā jumā vē laties tikai jū ru - jū s esat š eit.
Parādīt vairāk »


iemiesojums Myhomor
Vakara animācija tikai vācu valodā?
10 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 1 atbildi
iemiesojums lamz_lena
Mēs izbrauksim pēc 2 nedēļām, es ļoti vēlētos uzzināt ... un vai ir kāds Arābijā? Paldies...
11 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
iemiesojums stiliz
Vai no viesnīcas logiem paveras skats tikai uz pagalmu, vai nav skats uz brauktuvi? Vai ir nesmēķētāju telpas, kurās sveši dūmi nenokļūst? Vai visas istabas ir savienotas vai ir izolētas? (blakus ir durvis, pa kurām dzird kaimiņus vai velk viņus ar dūmiem) Pirmajā stāvā balkona durvis un ieeja ir vienādas, vai slēdzas ar atslēgu? Varbūt kāds atceras: skaitļu stāvoklis viņu numerācijā? Vai bija problēmas ar Escherichia coli un no kā tieši? Vai dzeramais ūdens tiek nodrošināts pudelēs vai kā? Ar restorāniem nav skaidrs: kurā var ēst un kurš ir labāks? Vai standarta numurā ir tējkanna un ar to saistītie piederumi? Kur dabū pludmales dvieļus?
12 gadiem atpakaļ  •  7 abonenti 34 atbildi
iemiesojums katerina_vrn
Vai ir ieejas maksa diskotēkā?
13 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 2 atbildi
iemiesojums Alex289
CILVĒKI! Kas bija šajā viesnīcā, ko es varu teikt par viņu?? mēs braucam jūnijā. Paldies
13 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 4 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
Atrakcijas
Džungļu ūdens atrakciju parks
Novērtējums 9.6
Ēģipte, Hurgada
Atpūta, Izklaide
Makadi akvaparks
Novērtējums 9.5
Ēģipte, Hurgada
Izklaide
Selketas papirusa muzejs
Novērtējums 9.0
Ēģipte, Hurgada
Muzeji, Stats

Отель расположен в 3 км от центра Старого города Хургады. Открыт в 2004 году, последняя реновация прошла в 2019 году. Подойдет для романтического отдыха, а также для путешествий с друзьями.

Atrašanās vieta Отель расположен на первой береговой линии, в 7 км от аэропорта города Хургада и в 3-х км от района Down Town.
Pludmales apraksts Собственный песчаный пляж в 200 м от отеля, рядом кораллы. Пляж общий с отелем Arabia Azur Beach Resort. Протяженность пляжа – 100 м. Полотенца можно брать из отеля бесплатно.
 • 2. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi
Viesnīcā

К услугам гостей: 1 открытый бассейн (с подогревом в зимнее время), 1 конференц-зал (до 30 персон), открытая терраса, камера хранения багажа, круглосуточная стойка регистрации, магазины.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
 • viesnīca pieaugušajiem
Bērniem Отель не принимает гостей младше 18 лет.
Izklaide un sports 2 теннисных корта с твердым покрытием: освещение (платно), уроки тенниса (платно), аренда оборудования. Банан (платно), дартс, ныряние с маской и трубкой.
 • biljards
 • galda teniss
 • tenisa korti
 • skvošs
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle
 • aerobika
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 215 номеров.

Istabās

В номере есть кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар, набор для кофе и чая, сейф, балкон. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • tējas/kafijas automāts (ne visās istabās)
 • balkons/terase
Adrese El Corniche Road, Hurghada, Red Sea, Egypt
Tālruņi: +20 65 3615500
Tīmekļa vietne: Bel Air Azur Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. На пляже есть зонтики (бесплатно). Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис, теннис, сквош. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал, аэробикой. В отеле есть водные развлечения. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.