Arabella Azur Resort 4*– Atsauksmes

62
Novērtējums 7.510
№28 viesnīcas reitingā Hurgada
8.2 Numurs
7.4 apkalpošana
8.6 Tīrība
8.4 Uzturs
8.6 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas 3 km attālumā no Hurgadas vecpilsētas centra. Atvērts 1996. gadā, pēdējo reizi renovēts 2017. gadā. Viesnīca ir piemērota ģimenes atpūtai, romantiskam ceļojumam vai ceļojumam ar draugiem.Vairāk →
аватар o-valu
 •  apceļots 4 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 7.0
Problē mas sā kā s jau pirmajā dienā . Mū s ievietoja 128D telpā ar skatu uz jahtas angā ru, kur pastā vī gi jū t benzī na smaku, un telpa ir mitra kā pagrabā . Lai gan samaksā jā m par istabu ar skatu uz jū ru. Nā kamajā dienā numurs tika mainī ts, 314C. … Tomēr ▾ Problē mas sā kā s jau pirmajā dienā . Mū s ievietoja 128D telpā ar skatu uz jahtas angā ru, kur pastā vī gi jū t benzī na smaku, un telpa ir mitra kā pagrabā . Lai gan samaksā jā m par istabu ar skatu uz jū ru. Nā kamajā dienā numurs tika mainī ts, 314C. Mums ir briesmī ga apkopē ja. Viņ i viņ am atstā ja 1 USD, viņ š neko neizņ ē ma un nemainī ja dvieļ us, viņ š iedeva ū deni, tualetes piederumus, tē ju, kafiju, visu, kam vajadzē ja bū t. Mē s devā mies pie viņ a. Izrā dī jā s, ka vajadzē ja iedot 5 eiro, tad viņ š bū tu visu izdarī jis kā cerē ts. Visu nedē ļ u paš i tī rī jā m istabu. Un tie gā ja paņ emt no viņ a ū deni. Ja tu dod naudu, tad tu esi draugs. Bet kopumā viesnī ca laba, virtuve brī niš ķ ī ga, viss ļ oti garš ī gi. Personā ls ir pretimnā koš s un draudzī gs. Animatori ir ļ oti forš i. Mums patika pavisam jaunā Rita no bē rnu kluba. Bē rni viņ u vienkā rš i mī l.
Atraš anā s vieta ir lieliska, uz koraļ ļ u rifa. Jū ra ir lieliska. Un ē diens ir ļ oti garš ī gs un daudzveidī gs. Paldies par pā rē jo.
аватар fell.74-74
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 3.0
Viesnī ca nemaz nav slikta. Personā ls ir draudzī gs, izņ emot restorā nu. Ja iedod viesmī lim 1 eiro, tad tu esi viņ a draugs uz visiem laikiem. Viņ i negrib strā dā t bez naudas, izliekas, ka tevi nepamana. Bija mana dzimš anas diena, viesnī cas administrā cija mani apsveica rakstiski, bet restorā ns mani ignorē ja, lai gan es viņ iem iepriekš parā dī ju vē stuli no administrā cijas. … Tomēr ▾ Viesnī ca nemaz nav slikta. Personā ls ir draudzī gs, izņ emot restorā nu. Ja iedod viesmī lim 1 eiro, tad tu esi viņ a draugs uz visiem laikiem. Viņ i negrib strā dā t bez naudas, izliekas, ka tevi nepamana. Bija mana dzimš anas diena, viesnī cas administrā cija mani apsveica rakstiski, bet restorā ns mani ignorē ja, lai gan es viņ iem iepriekš parā dī ju vē stuli no administrā cijas. Ē diens nav slikts, bet Covid dē ļ viesmī ļ i mums uzspieda. Porcijas bija smieklī gas, ž ē l, ka nenofotografē ju, nā cā s burtiski ubagot. Bē rni vispā r bija izsalkuš i, izņ emot frī kartupeļ us bē rniem nebija nekā . Vispā r viesnī ca ir tik un tā
аватар slvmila
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atpū ta no 9. -16. februā rim. Viesnī ca ir veca, bet viss ir tī rs. Eiropas 4 ir lielisks. Viesnī ca laba, jauka klusa vieta, tī ra, kā rtī ga, personā ls pieklā jī gs un neuzbā zī gs, iekā rtojā s uzreiz, lai gan mū su laiks jau bija tajā dienā , kad ieradā mies. … Tomēr ▾ Atpū ta no 9. -16. februā rim. Viesnī ca ir veca, bet viss ir tī rs. Eiropas 4 ir lielisks.
Viesnī ca laba, jauka klusa vieta, tī ra, kā rtī ga, personā ls pieklā jī gs un neuzbā zī gs, iekā rtojā s uzreiz, lai gan mū su laiks jau bija tajā dienā , kad ieradā mies.
Kontingents: krievi 5% citi ā rzemnieki vā cieš i poļ i franč u arā bi.
Ē dienu izvē le ir, alkohols arī kā visur citur, garš ī gs sarkanvī ns, bā rā un pusdienā s un vakariņ ā s viesmī ļ i atnesī s alkoholu glā zē un bez naudas, bet var atstā t arī pie tē jas, ja vē lē š anā s).
Jū ra ir vieta, kur peldē ties. Ū dens jū rā bija 22-20 grā di. Tū risti peld, aukstumu neizturam.
Laba vieta, kur atgriezties vē lreiz.
Lī dz iepirkš anā s centram carifor ar kā jā m 30-20 minū tes. Vai arī brauciet ar taksometru. Ir kur iet.
Krievu mū zika š eit nedā rd, bet tikai radio vilnis klusi atskaņ o mū ziku. Pā rsvarā visur kluss un bā rā nav daudz cilvē ku.
Man viss patika, paldies, ja tev patī k klusa mierī ga vieta, tad esi š eit.
Atpū tas laiks ir februā ra pirmā puse.
аватар lesja75
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ļ oti jauka un ē rta viesnī ca relaksē još ā m brī vdienā m. Arhitektū ra ir vienkā rš i pā rsteidzoš a. Patieš ā m austrumniecisks stā sts. Personā ls ir draudzī gs. Visas problē mas tiek ā tri atrisinā tas. … Tomēr ▾ Ļ oti jauka un ē rta viesnī ca relaksē još ā m brī vdienā m. Arhitektū ra ir vienkā rš i pā rsteidzoš a. Patieš ā m austrumniecisks stā sts. Personā ls ir draudzī gs. Visas problē mas tiek ā tri atrisinā tas. Virtuve ir diezgan daudzveidī ga. Jū ras veltes katru dienu. Nedē ļ as laikā izmē ģ inā jā m zivis, garneles, krabjus un kalmā rus. Pietiek arī ar gaļ as ē dieniem.
Viesnī cā ir vairā kas pludmales. Bet jū ra tur ir diezgan dziļ a. Ir rifs ar koraļ ļ iem un skaistā m zivī m.
Ī paš as izklaides bē rniem nav. Gorok, nav ū dens atrakciju parka. Tā pē c viesnī ca ir ieteicama pā riem bez bē rniem vai draudzī gai kompā nijai.
Viesnī ca ir paredzē ta Eiropas pilsoņ iem. Š eit atpū š as daudzi vā cieš i, varbū t tā pē c pasniedz gardu alu un labu vī nu.
Kopumā no pā rē jā m š ajā viesnī cā tikai pozitī vas emocijas. Es novē lu viņ iem arī turpmā ku labklā jī bu!
Вид из окна ресторана
аватар svarjuna
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Š is ir stā sts par 1001 nakti, kā mē s to piedā vā jam. Viesnī cas arhitektū ra ir tik unikā la, ka to var salī dzinā t tikai ar tā dā m arā bu pilsē tā m kā Marrā keš a un Ko - kupolveida jumti, pagriezieni, kaktiņ i, ziedoš i koki ik uz soļ a, velvju griesti istabā utt. … Tomēr ▾ Š is ir stā sts par 1001 nakti, kā mē s to piedā vā jam. Viesnī cas arhitektū ra ir tik unikā la, ka to var salī dzinā t tikai ar tā dā m arā bu pilsē tā m kā Marrā keš a un Ko - kupolveida jumti, pagriezieni, kaktiņ i, ziedoš i koki ik uz soļ a, velvju griesti istabā utt. - tas ir jā redz . . vienkā rš i nevar aprakstī t.
Savs rifs ar dzī vu radī bu baru, kur reiz peldē ja pat mantara.
Restorā nā ir garš ī gi ē dieni, un papildus parastajiem ē ģ iptieš u saldumiem - Eiropas pī rā gi un kū kas.
Viesnī ca Eiropas respektablas vidusš ķ iras relaksē još ai atpū tai - ar visā m ē rtī bā m, bez pā rmē rī ga patosa. Bet ar svaigā m sulā m pludmalē : ))
аватар kingtut
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Tikā m lī dz viesnī cai tieš i pusdienā s, viņ i gā ja mums pretī , ā tri aizpildī ja anketas un aizsū tī ja uz restorā nu. Ē diens vispā r ir standarts, kā jau Ē ģ iptei, protams badā necietā m, bet neko pā rā k garš ī gu arī nevaru pateikt, citas jū ras veltes kā zivis nebija, bet par š o mē s aizgā jā m uz zivju tirgu, tur ir milzī ga un svaiga izvē le viss, un cenas ir zemā kā s, plus viņ i gatavo un pako uz vietas. … Tomēr ▾ Tikā m lī dz viesnī cai tieš i pusdienā s, viņ i gā ja mums pretī , ā tri aizpildī ja anketas un aizsū tī ja uz restorā nu. Ē diens vispā r ir standarts, kā jau Ē ģ iptei, protams badā necietā m, bet neko pā rā k garš ī gu arī nevaru pateikt, citas jū ras veltes kā zivis nebija, bet par š o mē s aizgā jā m uz zivju tirgu, tur ir milzī ga un svaiga izvē le viss, un cenas ir zemā kā s, plus viņ i gatavo un pako uz vietas. Bet š ī ir atkā pe. Istaba, ko dabū jā m, varbū t nav ļ oti liela, bet gaiš a, diviem bija ļ oti labi, gulta liela un cieta, kā man patī k, vienmē r ņ emu lī dzi savus š ampū nus un ž elejas, viesnī cas numuriņ us pat neatvē ra. Netā lu ir pludmale, patika, ir ē rta vieta, kur ieiet no krasta, ū dens sā kumā š ķ iet vē ss, bet ā tri pierod un negribas iet ā rā , zivis pā rsvarā bija mazas, tur ir koraļ ļ i, bet es nevaru teikt, ka tie ir ļ oti skaisti. Teritorija tī ra un sakopta, personā ls nav slikts, vispā r savu biznesu prot, kaitinoš us cilvē kus nesatikā m, arī ķ iparus. Bijā m arī ar draugiem uz Kairu un braucā m ar laivu ar kompā niju, tib aturcom palī gā . Lidostā vienmē r pē rkam vietē jā s SIM kartes, esam jau pieraduš i, ka vienmē r ir pieslē gums gan istabā , gan pludmalē un ā rpus viesnī cas, kas ir ļ oti svarī gi, numuru vienmē r atstā jam vestibilā vienkā rš i gadī jumam un š oreiz saņ ē mā m ziņ u viberā par laika pā rcelš anu atgrieš anā s lidojumam no dzimtā s aģ entū ras, gids kā parasti aizķ ē rā s, lai gan godī gi sakot, uz tikš anos ar viņ u nebraucam jau sen. laiks. Tā tad viesnī ca ir tieš i par savu naudu, mierī gi, ē rti, starp atpū tniekiem ir daudz pensionā ru, vā rdu sakot, var iet.
аватар sofiavanick
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Ļ oti ilgu laiku grasī jos braukt uz Ē ģ ipti, bet viņ i vienmē r izvē lē jā s vai nu Turciju vai Kipru, domā ja, ka bē rnu brī vdienu ziņ ā tur bū s labā k. Nā kamajā braucienā viņ i atstā ja bē rnu pie vecā kiem un nolē ma kopā ar vī ru izkļ ū t jū rā ziemā . … Tomēr ▾ Ļ oti ilgu laiku grasī jos braukt uz Ē ģ ipti, bet viņ i vienmē r izvē lē jā s vai nu Turciju vai Kipru, domā ja, ka bē rnu brī vdienu ziņ ā tur bū s labā k. Nā kamajā braucienā viņ i atstā ja bē rnu pie vecā kiem un nolē ma kopā ar vī ru izkļ ū t jū rā ziemā . Un tas izrā dī jā s mans sapņ u atvaļ inā jums. Viesnī cu izvē lē jā mies ļ oti ilgi, nevarē ju izlemt, ko ī sti vē los no viesnī cas, bet, kad ieraudzī ju vietnē Arabellas fotogrā fiju, sapratu, ka gribu uz š ejieni un nenož ē loju ne mirkli. . Viesnī ca vairā k atgā dina laikā pazuduš u arā bu pilsē tiņ u ar mazā m baltā m mā jiņ ā m, pagalmiem ar ziediem, krū miem un palmā m. Ē ku apaļ ie jumti, arkveida logi un balkonu atveres, mols ar jahtā m, restorā ns paš ā krastā , tas viss ir tik pasakaini skaisti, ka to vienkā rš i nav iespē jams izteikt vā rdos, un neviens foto vai video to neparā dī s tieš raidē . Daudz bē rnu izklaides, uzreiz nož ē loju, ka nepaņ ē mu meitu lī dzi, noteikti nā ksim ar visu ģ imeni, bet jau vasarā , un tikai š eit. Istaba ir tikpat pā rsteidzoš a. Viņ i lū dza otrajā stā vā vismaz mazliet apskatī t jū ru, un viņ i mums to bez ierunā m atdeva. . Istaba ir liela, ļ oti plaš a, gaiš a, liela un ļ oti ē rta gulta vienā austrumnieciskā stilā . Bā rā katru dienu tika papildinā ti dzē rieni, minerā lū dens un tī rs ū dens. Balkons ar atpū tas krē sliem, katru rī tu ar tā du baudu tur dzē rā m kafiju, istabā ir tē jkanna un kafija. Gaisa kondicionieris apkurei strā dā ja gandrī z klusi. Istabā bija arī peldmē teļ i, vienmē r svaigi dvieļ i un ļ oti jauka veļ a. Ir arī neliela viesistabas zona ar nelielu dī vā nu. Visi numuriņ i viesnī cā ir vienā di, atš ķ iras tikai stā vu skaita un skata ziņ ā . Ir divas pludmales, un tā s ir ļ oti atš ķ irī gas. Ir lī cis ar maigu smilš ainu ieeju, un pa kā pnē m uzreiz ir nokā pš ana dziļ umā ar ļ oti skaistiem koraļ ļ iem un zivī m. Š ī ir mū su pirmā reize uz Sarkanā s jū ras, un mē s nekad neesam redzē juš i tik daudz dzī vu radī jumu, tas ir ļ oti skaists skats, dā rzs zem ū dens. Un kā das interesantas ekskursijas, mē s devā mies no vietē jā uzņ ē muma Cami ceļ ojuma, tie ir lē tā ki par viesnī cu ceļ vež iem un serviss ir labā ks, bet jū s to varat atrast caur Yandex pē c nosaukuma. Mums ļ oti patika Super Elguna tū re. Tas ir daudz ceļ ojumu vienā . . Elguna un Bathyscaphe un Delfī nu lī cis un makš ķ erē š ana, banā ni un planš etdatori, un to visu papildina ar jū ras velš u pusdienā m! Un tas nemaz nemaksā dā rgi USD 40 vienai personai, un, ja ņ emtu to no viesnī cas ceļ vež a, tas maksā tu 65 USD. Viesnī cā ir pieejamas arī izklaides iespē jas. Jaunie animatori. No rī ta joga, vingrinā jumi, vakara izrā des amfiteā trī , dzī vā mū zika, mini diskotē ka. Ir liela un galda teniss, š autriņ as, skvoš s, biljarda zā le. Pludmalē visu laiku tika spē lē ts volejbols. Wi-Fi vestibilā un labi ķ er, seifs turpat par brī vu, istabiņ ā s nav. Un kā ds ir serviss viesnī cā , viss ļ oti ā tri, vienmē r ar smaidu, vienmē r cenš as apkalpot. Restorā nos ir ļ oti ā tra apkalpoš ana, vienmē r tī rs, trauki un glā zes č ī kst no tī rī bas. Brokastis un pusdienas ir ļ oti daž ā das, un vakariņ as, tas bija mū su mī ļ ā kais laiks, katru dienu kaut kas tematisks, un ne tikai ē dienos, bet arī ļ oti atmosfē risks. Pē cpusdienā saldē jums, var iedzert ļ oti garš ī gu kafiju. Ir austrumu un libā nieš u Alya Carte, bet par papildu samaksu, lai gan tas ir tā vē rts. Viesnī cā tiek pasniegtas agrā s brokastis, ļ oti ē rti, ja dodaties agri vai doties ekskursijā s, uzkodas visu dienu bā ros. Mē s esam ļ oti apmierinā ti ar atpū tu š ajā viesnī cā , un es kopumā esmu 7. debesī s)).
аватар holders
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Mū su draugi no Vā cijas bija pirmie, kas izvē lē jā s š o viesnī cu, mums izdevā s daž as dienas pirms izlidoš anas noķ ert patī kamu cenu un pievienoties. Mū s nokā rtoja ā tri, laikam č etrdesmit minū tes, lī dz visi papī ri nokā rtoti, istaba nebija slikta, ar skatu uz iekš telpu baseinu, iekš ā viss darba kā rtī bā , gulta ē rta, vietas daudz, kondicionieris darbojā s apkurei, laikam bez tā nevarē ju gulē t, santehnika vē l pamatī ga, tī rī š ana viduvē ja, vispā r var dzī vot. … Tomēr ▾ Mū su draugi no Vā cijas bija pirmie, kas izvē lē jā s š o viesnī cu, mums izdevā s daž as dienas pirms izlidoš anas noķ ert patī kamu cenu un pievienoties. Mū s nokā rtoja ā tri, laikam č etrdesmit minū tes, lī dz visi papī ri nokā rtoti, istaba nebija slikta, ar skatu uz iekš telpu baseinu, iekš ā viss darba kā rtī bā , gulta ē rta, vietas daudz, kondicionieris darbojā s apkurei, laikam bez tā nevarē ju gulē t, santehnika vē l pamatī ga, tī rī š ana viduvē ja, vispā r var dzī vot. Viesnī ca ir veidota austrumnieciskā stilā , daž i atpū tnieki teica, ka Marokā es neko daudz nesaprotu, bet tā izskatā s. Teritorija patika ar savu kompaktumu un pā rdomā to plā nojumu, viss ir blakus, tā lu nav jā iet, tī ra un labi kopta, ir interesanti stū rī š i, kur var labi nofotografē ties. Pludmales lī nija ir pietiekami liela, ir vieta, kur ir laivas, ir vieta, kur var normā li iet no krasta vai pa tā diem pakā pieniem, bet man bija slidens. Ū dens nebija tas siltā kais, tā pē c ilgi nevarē ju peldē t, bet varu teikt, ka par Hurgadu rifs nav tas sliktā kais, ir arī zivis, ziemā cik paveicas laiks, te neviens zina, vietē jie stā sta, ka š o ziemu uzskata par ļ oti aukstu. Protams, temperatū ra ļ oti lec, vakarā vajag virsdrē bes, daž i pat jakā s gā ja, labā k katram gadī jumam iedzert deguna pilienus un klepus tabletes, lai gan daž i, gluž i pretē ji, visu pē rk te lielajos tirdzniecī bas centros, tā di kā noteikti bez viltojumiem un lē tā ki. Ē diens viesnī cā ir ok, mums nebija nekā du problē mu. Tas viss priekš amatieru, mums personī gi visa pietika, ē dienu neaprakstī š u, teikš u, ka normā lam cilvē kam ir viss, nu varbū t gribē tos vē l jū ras veltes, bet zivju tirgus pilns no š iem sī kumiem, svaigi par lē ti, un saldumus pilsē tā var atrast daudz garš ī gā k un labā k. Lī dzi ņ ē mā m alkoholu, draugi palaida garā m š ņ abi, dzē rā m tikai alu no viesnī cas. Izklaidē jā s pā rsvarā paš i, atklā tā jū rā neizgā ja, tur ir vē l aukstā ks, manuprā t, brauca ar kvadriku netā lu no vietas, pateicoties tibaturkam un beigā s aizbraucā m uz Luksoru. . Vietē jā s SIM kartes tika pirktas lidostā ierodoties, tā pē c, manuprā t, tā ir daudz uzticamā ka, un jebkurā gadī jumā internets bū s daudz ā trā ks nekā viesnī cā , un galvenais, tas bū s ā rpus tā s. Personā ls viesnī cā ir normā ls, sazinā jā s galvenokā rt angļ u vai vā cu valodā , krieviski zina tikai pā ris frā zes, bet mums nebija nekā du lielu problē mu, mazā s tika atrisinā tas pietiekami ā tri. Ī sā k sakot, varu droš i ieteikt viesnī cu, cena un kvalitā te š eit, manuprā t, ir vienā da.
аватар taniagolyb
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Visur ir trī s pludmales ar bā riem un vē ja aizsardzī bu. Galvenā pludmale ir smilš aina, bet tajā ir lieli oļ i. Gultas ir labas un stingras. Pat ja tie ir koka. Pludmales dvieļ i uz kartē m. Pludmale ir pusapaļ a, un nolaiš anā s ū denī notiek pa kā pnē m ar margā m. … Tomēr ▾ Visur ir trī s pludmales ar bā riem un vē ja aizsardzī bu. Galvenā pludmale ir smilš aina, bet tajā ir lieli oļ i. Gultas ir labas un stingras. Pat ja tie ir koka. Pludmales dvieļ i uz kartē m. Pludmale ir pusapaļ a, un nolaiš anā s ū denī notiek pa kā pnē m ar margā m. Starp Arā biju un Arabellu ieeja manā plakanajā , bet akmeņ ainajā ir neaizstā jama bez č ī bā m peldē š anai. Ū dens dzidrs, arī bez maskas var redzē t zivis, kas aizpeld lī dz paš am krastam. Blakus laivu stā vvietā m ir arī pludmales un rifu pludmale. Tač u sauļ oš anā s krē slu un lietussargu ir maz. Rifs ir lielisks, tač u to nevar salī dzinā t ar jū ras ekskursiju uz utopijas salu. Š eit jū s patiesi redzē sit visu Sarkanā s jū ras zemū dens pasaules skaistumu. Turklā t dodieties makš ķ erē t un nogarš ojiet ē dienu un uzziniet noslē pumainā s salas vē sturi. Un noteikti apmeklē jiet Kairu, mē s bijā m pā rsteigti ilgu laiku. Un mē s apskatī jā m Sfinksu un piramī das un apskatī jā m muzeju un popirusa izstā di, un uzkodas piestā jā m smarž u fabrikā . Ļ oti skaista un pati viesnī ca. Viss ir pā rdomā ts un ē rti daž ā das pā rejas ir tilti. Visur ir daudz zaļ umu. Skaists skats no restorā na pā r jū ru kopumā forš i viss ir izdarī ts. Nu, ja runa ir par restorā nu, tad par ē dienu. Ļ aujiet man pateikt, nevis bagā ts. Ir maz augļ u un dā rzeņ u, un ē dienu izvē le atstā j daudz vē lamo. Nu acī mredzot ir krī ze, ko darī t) Vietē jā s š ļ akatas alkohols, bet diezgan ē dams) Arī interesanta animā cija, labi š ovi, un pat pa dienu tie neļ aus jums garlaikoties un neuzkrī toš i. Man patika apmeklē t ū dens aerobiku. Lai gan viesnī cai ir daž i trū kumi, kopumā mums ļ oti patika.
аватар poplawkaya.olga
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atpū tā s ar draugu un mū su mammā m. Novembra vidū atpū tā mies. Bijā m ā tri iekā rtojuš ies, bet ieradā mies 18:00. Istaba ir vienkā rš i pā rsteidzoš a! Mē s esam patiesi priecī gi. Vitrā ž as, spilgti gultas pā rklā ji, dī vā ni, mē beles visas ar ornamentiem. … Tomēr ▾ Atpū tā s ar draugu un mū su mammā m. Novembra vidū atpū tā mies.
Bijā m ā tri iekā rtojuš ies, bet ieradā mies 18:00. Istaba ir vienkā rš i pā rsteidzoš a! Mē s esam patiesi priecī gi. Vitrā ž as, spilgti gultas pā rklā ji, dī vā ni, mē beles visas ar ornamentiem. Viss vintage stilā . Tī rī ts katru dienu. Visi darbinieki ir pieklā jī gi un pretimnā koš i.
Un kā da teritorija! Jū s vienkā rš i atrodaties pasaku zemē . Tas nav tik liels, bet atraš anā s vieta teritorijā ir tā da, ka katru reizi var izstaigā t daž ā dus marš rutus. Arhitektū ra ir ļ oti neparasta. Daž ā das ejas, kā pnes, arkas un iekš pagalmi, viss zaļ š , tī rs, kopts. Dā rznieki strā dā visas dienas garumā un pieš ķ ir viesnī cai neticami skaistu, ziedoš u izskatu. Ir restorā ns virs jū ras, jumta terases ar ū denspī pi, arī ar skatu uz jū ru. Pasakains.
Visur tī rī ba, viss ideā lā stā voklī , baseinu svars, pagalmi, apgriezti koki. Teritorijā visu var atrast. Bija prieks pastaigā ties pa š o viesnī cu.
Viesnī cā ir trī s pludmales. Viens ir rifs, otrs saucas par ģ imenes rifu, tur ir lagū na, treš ais ir sekls, atrodas aiz jahtu lī č a, bet mē s tur nebijā m.
Jū ra ļ oti laba, peldē jā mies tur, kur rifs. Tas nav ļ oti liels, bet skaists. Daž ā das zivis. Skaistums virs un zem ū dens š ajā viesnī cā .
Arī ē diens š ajā viesnī cā ir neslavē jams, tas ir lieliski. Kvalitatī vi, garš ī gi un daudzveidī gi ē dieni. Daž ā da veida gaļ a, garš ī gas zivis un citas jū ras veltes tikai laiza jū su pirkstus. Daudz svaigu dā rzeņ u, deserti ir daž ā di un garš ī gi. Katru vakaru tematiskā virtuve, ko pavada priekš nesumi, dziesmas utt. Dzē rieni arī visi ir bez maksas, alkoholu un sulas var atrast jebkurā bā rā , kā arī kafiju, tē ju, ū deni, daž ā dus kokteiļ us.
Mē s arī devā mies ekskursijā s, kuras atradā m Yandex, š ī ir vietē jā teebo tū risma aģ entū ra, kur cenas ir lē tā kas nekā viesnī cā . Apskatī jā m Luksoru, apskatī jā m kapenes. Mums ļ oti patika, ļ oti labi organizē ts, gids krieviski runā još s.
Viesnī cā bija arī izklaides. Animā cija laba, puiš i super, enerģ iski un aktī vi. Bija š autriņ u meš anas spē les, volejbols, daž ā das dejas, ū dens aerobika. Vakarā daž ā di priekš nesumi un diskotē ka. Ja jū s nevē laties doties uz diskotē ku, varat doties uz kā postu vai bā riem pludmalē , tur ir mā jī gi, klusi un skaisti, it ī paš i saulrieta laikā .
Esam ļ oti apmierinā ti ar viesnī cu, izlasot daž ā das atsauksmes par daž ā dā m viesnī cā m, mē s ponli. Ka š ī , iespē jams, ir labā kā viesnī ca Hurgadā . Jū s noteikti nenož ē losiet, izvē loties to.
Personā ls ir cieņ pilns, tī rī ba ir visur, skaistums ir visur, jū ra ir lieliska.
Iesaku, noteikti jā apmeklē! ! !
Parādīt vairāk »


iemiesojums kovalev10121963
4 gadā atpakaļ  •  5 abonenti 6 atbildes
iemiesojums Alex714
Ēģipte kārtējo reizi salasījās, ziemā biežāk lidojam uz Šarmu, lai gan vairāk mīlam Hurgadu, bet pēc pēdējās reizes nejūtos - Šarm ir pārvērtusies par kūpošu skudru pūzni, komentāri pēc nesenajiem apmeklējumiem, IMHO (lūdzu don Nevelciet tēmu cīņā Šarma pret Hurgadu — tā garša un krāsu marķieri atšķiras). Es saprotu, ka Makadi rifi ir labāki, bet es izvēlējos viesnīcu Hurgadā, pēc daudzu domām, ar labāko mājas rifu, bet jautājums ir mokošs - vai mūsu atvaļinājumā jūrā būs uztraukums? Vai arī viss ir kārtībā un ar snorkeli var ērti peldēties? Kas bija - dalieties pieredzē. Jā, un vispārējie iespaidi par viesnīcu, lai gan bieži atpūšamies Ēģiptē un jau grūti ar kaut ko pārsteigt, vai viesnīca tika izvēlēta tikai pēc mājas rifa kritērija, vai arī tai joprojām ir konkurenti Hurgadā?
4 gadā atpakaļ  •  3 abonents nav atbilžu
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
Atrakcijas
Džungļu ūdens atrakciju parks
Novērtējums 9.6
Ēģipte, Hurgada
Atpūta, Izklaide
Makadi akvaparks
Novērtējums 9.5
Ēģipte, Hurgada
Izklaide
Selketas papirusa muzejs
Novērtējums 9.0
Ēģipte, Hurgada
Muzeji, Stats

Отель расположен в 3 км от центра Старого города Хургады. Открыт в 1996 году, последняя реновация проведена в 2017 году. Отель подойдет для семейного отдыха, романтического путешествия или для поездки с друзьями.

Atrašanās vieta Отель расположен в 12 км от аэропорта г. Хургада.
Pludmales apraksts Протяженность пляжа – 300 м. Собственный песчаный пляж-платформа, рядом кораллы. Вход в море: по ступенькам, есть небольшой песчаный пологий вход.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

В отеле есть 4 ресторана (1 а’ля карт), 4 бара, 2 открытых бассейна (1 с подогревом в зимнее время), открытая терраса, камера хранения багажа, круглосуточная стойка регистрации, мини-маркет, места для курения.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši  FREE 
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem 2 открытых бассейна (с подогревом в зимнее время), мини-диско. Детский клуб для детей от 4 до 12 лет (часы работы: 10:00-17:00) – временно закрыт.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports 2 теннисных корта (с жестким покрытием), ныряние с маской и трубкой, караоке, игровая комната. Платно: освещение теннисного корта, уроки тенниса. Бесплатно: поле для мини-футбола, теннисные мячи и ракетки, катамаран.
 • galda teniss  FREE 
 • skvošs
 • volejbols
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 296 номеров.

Istabās

В номере есть кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар, набор для кофе и чая, сейф (на ресепшен, бесплатно), балкон или терраса. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vanna/duša
 • fēns  FREE 
 •  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi $
 • tējas/kafijas automāts
 • balkons/terase
Adrese El Corniche Road, Hurghada, Red Sea, Egypt
Tālruņi: +2 065 354 5086
E-pasts: arabellaazur@azur.travel
Tīmekļa vietne: Arabella Azur Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в сквош, волейбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает аэробикой. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.