Labi

Rakstīts: 15 jūnijs 2023
Ceļošanas laiks: 2 — 9 jūnijs 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām
Viesnīcas vērtējums:
7.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 4.0
Tīrība: 9.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Problē mas sā kā s jau pirmajā dienā . Mū s ievietoja 128D telpā ar skatu uz jahtas angā ru, kur pastā vī gi jū t benzī na smaku, un telpa ir mitra kā pagrabā . Lai gan samaksā jā m par istabu ar skatu uz jū ru. Nā kamajā dienā numurs tika mainī ts, 314C. Mums ir briesmī ga apkopē ja. Viņ i viņ am atstā ja 1 USD, viņ š neko neizņ ē ma un nemainī ja dvieļ us, viņ š iedeva ū deni, tualetes piederumus, tē ju, kafiju, visu, kam vajadzē ja bū t. Mē s devā mies pie viņ a. Izrā dī jā s, ka vajadzē ja iedot 5 eiro, tad viņ š bū tu visu izdarī jis kā cerē ts. Visu nedē ļ u paš i tī rī jā m istabu. Un tie gā ja paņ emt no viņ a ū deni. Ja tu dod naudu, tad tu esi draugs. Bet kopumā viesnī ca laba, virtuve brī niš ķ ī ga, viss ļ oti garš ī gi. Personā ls ir pretimnā koš s un draudzī gs. Animatori ir ļ oti forš i. Mums patika pavisam jaunā Rita no bē rnu kluba. Bē rni viņ u vienkā rš i mī l.
Atraš anā s vieta ir lieliska, uz koraļ ļ u rifa. Jū ra ir lieliska. Un ē diens ir ļ oti garš ī gs un daudzveidī gs. Paldies par pā rē jo.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu