Viesnīca super!

Rakstīts: 11 janvārī 2022
Ceļošanas laiks: 12 — 20 decembris 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 9.0
apkalpošana: 9.0
Tīrība: 9.0
Uzturs: 9.0
Infrastruktūra: 9.0
Lidoja ģ imene 2 pieauguš ie 1 bē rns (4 gadi).
No lidostas braucā m apmē ram stundas laikā .
Viesnī ca bija pē c 21.00, norē ķ inā jā s uzreiz, izsniedza karti par vē lā m vakariņ ā m. Super istabiņ a! Liels, nekas nav salū zis (dzī voju 4. korpusā ), wi-fi bija visu laiku istabā (bez maksas).
Pirmo reizi visos braucienos uz Ē ģ ipti nav sū dzī bu par viesnī cu.
Vannas istabā ir visi aksesuā ri (ž eleja, kondicionieris, š ampū ns, č ī bas, peldmē teļ i).
Gulta ir tī ra. Ledusskapis nav lietots. Tē jkanna ar tē jas un kafijas komplektu, kola, fanta, sprite viss istabā , pudelē s, bez maksas.
skaņ as izolā cija ir normā la, neviens netraucē ja gulē t. Personā ls ir diskrē ts (pirmo reizi neviens uzmā cī gi kā pa, lai iepazī tos).

Par ē dienu nav sū dzī bu, viss ir garš ī gs, ir no kā izvē lē ties. Netā lu no viesnī cas ar akvaparku, tur devos bez problē mā m. Pludmale pie kaimiņ u viesnī cas pirmā s lī nijas, arī bez problē mā m. (1. lī nijas pludmalē ir nirš anas centrs, viņ i mums pā rdeva ļ oti dā rgu ceļ ojumu uz batiskafu, es to neiesaku).
Labprā t atgrieztos viesnī cā .
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu