Vai tas ir tā vērts vai nē? Vai visas nianses pirmajā ceļojumā uz Ēģipti bez vīrieša eskorta

12 Decembris 2022 Ceļošanas laiks: no 23 Septembris 2022 ieslēgts 30 Septembris 2022
Reputācija: +3130
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Sveicinā ti, dā rgie draugi, domubiedri un ceļ otā ji! Sen nebiju š eit neko rakstī jis, bet man jau pietrū kst lasī tā ju. Mans klusē š anas iemesls ir skaidrs – karš . Š ī briesmī gā nelaime, kas tika atnesta uz mū su dzimto zemi, atņ ē ma cilvē kiem visu: dzī vī bu, veselī bu, mieru, ī paš umu, atpū tu un ierastos ierastos priekus un rū pes. Raugoties uz priekš u, teikš u, ka š is ir detalizē ts stā sts par to, kā sievietei ir droš i un droš i organizē t atvaļ inā jumu bez vī rieš a pavadoņ a un kā da ir š ā da atvaļ inā juma specifika, dalī š os ar savu pieredzi un iegū tajā m zinā š anā m. lī dz mazā kajai detaļ ai. Jo kā saka: velns slē pjas detaļ ā s.


Var teikt, ka man ir paveicies: mani radi un draugi ir dzī vi, man ir darbs un ienā kumi, un mans ī paš ums ir neskarts. Esmu no mazā , gleznainā reģ ionā lā centra Sumi, 35 km no robež as ar agresoru. 24.02. 2022. gada dzī ve tika sadalī ta "pirms" un "pē c". Lai gan pati Sumi nebija okupē ta, reģ ions tika ieņ emts un joprojā m tiek ieņ emts.

Iepriekš mē s ar vī ru vismaz divas reizes gadā atpū tā mies, jo mums ļ oti patī k jū ra, ī paš i Sarkanā jū ra. Tā tas viss sanā ca: 1 brī vdienas Š rilankā , 3 Turcijā un veseli 28 Ē ģ iptē . 2022. gadā aprī lī bija ieplā nota mī ļ otā Marsa Alam, bet nepaguvu veikt rezervā ciju, gaidī ju, kad cena kritī sies. Man izdevā s pasū tī t 3 š ortus un izvē lē ties jaunu snorkela masku.

Aukstā februā ra naktī nepatikš anas mū su mā jā ieradā s negaidī ti. Vī rs uzreiz devā s aizstā vē t savu dzimto zemi, atradu iespē ju palī dzē t. Pateicoties mū su varoņ iem, mans reģ ions tika pilnī bā atbrī vots jau aprī ļ a sā kumā , bet mana valsts vē l nav. Es neaprakstī š u savu dzī vi reģ iona daļ ē jā s okupā cijas laikā un pē c atbrī voš anas, tas ir pavisam cits stā sts.

Plā nojam atvaļ inā jumu.

Pē c daž u mē neš u kara sā ka "pā rņ emt" ā rprā tī gs morā lais un fiziskais nogurums. Mans vī rs sā ka uzstā t, lai es atpū tos un "reboot".

Sā ku meklē t norā des, uzreiz teikš u, ka esmu "jū ras" cilvē ks, kalni man nav variants. Azovas un Melnā s jū ras krasti ir vai nu pilnī bā aizņ emti, vai arī ir stipri apš audī ti. Es paskatī jos uz tā lajā m jū rā m. Bet gaisa savienojuma vispā r nav. Gribē ju uz Albā niju, nekad neesmu bijusi, atsauksmes nav sliktas, cena pieņ emama. Sā ku pē tī t š o variantu. Ceļ ojums ar autobusu ilgst gandrī z 2 dienas. Ak, tas arī viss, š ā da izredze bija vienkā rš i biedē još a. Es nevaru izturē t attā linā š anos. Man 5 stundu transfē rs no Sumi uz Borispiļ u jau ir varoņ darbs, un š eit tas ir gandrī z 2 dienas. Turcija, Itā lija, Spā nija un Grieķ ija - lī dzī ga problē ma un arī ļ oti augsta cena.

Sā ku uzraudzī t savu mī ļ o Ē ģ ipti, to ļ oti labi pazī stu, un tur jū tos kā zivs ū denī . Lē tā kais un ī sā kais pā rsū tī š anas variants ir caur Kiš iņ evu. Galvenais ir izvē lē ties pareizo kū rortu un viesnī cu.


Prioritā tes: labs mā jas rifs ir obligā ts, krievu minimums, personā la cieņ pilna attieksme pret sievietē m, jo ​ ​ pirmo reizi mū ž ā braucu uz Ē ģ ipti bez vī rieš a eskorta, pieņ emama cena.

Man ļ oti patī k Marsa Alam, bet tieš o lidojumu nav, vienalga bū s jā iziet papildus transfē rs no Hurgadas uz 4-5 stundā m. Ir bail pat domā t par to. Hurgada nekad nav bijusi pieņ emama iespē ja, jo agresorvalsts atpū tnieku skaits ir liels, kā arī piekrastes nabadzī ba pē c koraļ ļ iem un zivī m. Š arma ir daudz dā rgā ka, un izredzes uz apkaimi ar krievu pieplū dumu nav iepriecinoš as. Dahab, Safaga, Taba, El Gouna - vā ja zemū dens pasaule. Vienī gais optimā lais variants, ko labi zinu ir Makadi Bay, izvē los viesnī cu, kurā esmu apmetusies divas reizes - Sunwing Family Star (atstā ju atsauksmi). Pē c ilgas vilcinā š anā s es nolē mu iegā dā ties vismaz 7 dienas mierī gu normā lu dzī vi apbrī nojamā s Sarkanā s jū ras krastā.2022.  gada septembrī , izlidojot no Kiš iņ evas uz Hurgadu.

Bet mums vē l kaut kā jā nokļ ū st Kiš iņ evas lidostā .

Visu mū ž u esmu bijis klasisks "pakeš u" tū rists, piedzī vojumi plā nojot transfē rus, savienojumus, nakš ņ oš anu citā s pilsē tā s un vispā r viss, kas nav "viss iekļ auts" tū re nav priekš manis. Un pat bez vī rieš a eskorta. Bija bail pat domā t par š ā du atvaļ inā jumu. Viņ a kaut kā satvē ra sevi, iegā ja internetā un sā ka plā not patstā vī gus ceļ ojumus. Ir 2 iespē jas, kā nokļ ū t no Sumi uz Kiš iņ evu: vai nu uz Kijevu (vilciens vai mikroautobuss 5 stundas), tad autobuss uz Kiš iņ evu (ak, tikai 13 stundas elles), vai ar vilcienu uz Vinnicu (pē c dienas, 9 ar pusi stundas). pa ceļ am), tad autobuss uz Kiš iņ evu (lī dz 9 stundā m). Izvē lē jos pirmo variantu, tas bija daudz piemē rotā ks izbraukš anas laikā , man nebū tu jā vazā jas pa Vinnicu no rī ta ar koferiem kā das 6 stundas, bet pē c tam nakš ņ otu Kiš iņ evā , kas man bija pilnī gi sveš a.


Biļ eti uz Kijevu nopirku vietnē "Ukrzaliznicja", bet autobusam uz Kiš iņ evu - "Busfor" vietnē , par visu samaksā ju tieš saistē . Es arī rū pī gi plā noju un samaksā ju par atgrieš anā s ceļ u. Viss ir diezgan racionā li, laika pā rbaudī ts, bet es lū dzu, lai nekur nenotiktu force majeure.

Mē s sakravā jam koferus

Ir pienā cis laiks sakravā t mantas ceļ am. Mana iztē le mani vilka ne tikai garu transfē ru, bet arī manu milzī go smago č emodā nu, kas ar vairā kiem pā rsē jumiem kā ē zelim bū tu jā velk mugurā uz Makadi. Tā pē c neatkarī gam ceļ otā jam pareiza iepakoš ana ir ā rkā rtī gi svarī ga. Pirms daž iem gadiem es izveidoju detalizē tu ceļ a lietu sarakstu, kuru periodiski atjauninu.

Liels pluss: septembris Ē ģ iptē ir ļ oti silts pat naktī s, tā pē c nevajadzē s siltas drē bes. Grū tā kais un svarī gā kais ir aprī kojums: manas garā s pleznas un jaunā pilna sejas maska ​ ​ noteikti nā ks lī dzi.

Par laimi hidrotē rps nav vajadzī gs, ū denim jū rā jā bū t ļ oti siltam. Mē s ļ oti rū pī gi savā cam pirmā s palī dzī bas komplektu neatkarī gi no tā svara. Ir tā da 100% zī me: ja nedzersi pret to zā les, tas noteikti notiks, esmu pats pā rbaudī jis. Jā paņ em arī kosmē tikas lī dzekļ i, viesnī cā s ā rkā rtī gi reti ir pilnī gs kvalitatī vs kosmē tikas komplekts, izņ emot duš as ž eleju. Atrodiet mazus konteinerus un ielejiet tajos š ampū nu, matu balzamu, ķ ermeņ a krē mu. Smarž as, sejas lī dzekļ i, kosmē tika un matu veidoš anas lī dzekļ i, ja tos lietosiet, arī nebū s lieki. Pludmales un vakara apavi un apģ ē rbs, panama, brilles, apakš veļ a, peldkostī mi - standarta. Nedē ļ as nogales kleitas izlū dza koferi pilnī bā , mums bija jā sarī ko grū ts un nesaudzī gs kastings. Zelta rotaslietas ceļ ojumos neņ emu, jo bū tu kauns tā s pazaudē t, iztieku ar sudrabu un biž utē rija. Š oreiz lī dzi paņ ē mu mitrinoš u uz auduma bā zes veidotu sejas masku, un nenož ē loju.

Ā das pē c pasū tī juma var atvest ļ oti ā tri.


Stingri iesaku peldē š anai jū rā paņ emt lī dzi augumam labi pieguļ oš u T-kreklu, jo saule ir ļ oti agresī va, ū dens ir kā lē ca un ļ oti viegli apdegties pat peldoties. Skatoties uz priekš u, teikš u, ka palī dzē ja t-krekls, bet noderē tu arī peldš orti. Peldoties ar pleznā m, ķ ermeņ a daļ a zem muguras atrodas nedaudz virs ū dens, un pē c daž ā m dienā m man atgā dinā ja 2 gatavus Red Delicious ā bolus.

Ir vē l viena nianse: kad ceļ oju kopā ar vī ru, viņ am parasti ir daudz kabatu, kur ē rti ielikt istabas atslē gas, uzgaļ us un citus sī kumus. Sievieš u vakartē rpam parasti nav kabatu, tā pē c ļ oti piemē rots izrā dī jā s neliels sajū gs ar plecu siksnu. Smagajam apjomī gajam ekipē jumam viņ a iepriekš nopirka mugursomu spurā m, tajā bija arī maska, atslē gas, krē ms un citas lietas.

Ļ oti ē rta lieta, kas ļ auj atslogot rokas.

Než ē lojiet naudu un iegā dā jieties kompresijas golfu. Ļ oti noderī ga lieta, ja plā nojat ilgu sē dus kustī bu. Arī pastu, otu, ķ emmi un krē mu iesaku vispirms ielikt rokas bagā ž ā , lai pa ceļ am varē tu ā tri savest kā rtī bā . Bet lidostā neaizmirstiet pā rcelt higiē nas preces galvenajā bagā ž ā .

Saliku sajū gā dokumentus, naudu, telefonu un visu veidu transporta biļ etes (no rokā m viņ a nelaida), visu dokumentu kopijas bija galvenajā koferī . Rokas bagā ž ā paņ ē mu gaiš as bikses, vasaras apavus, saulesbrilles, lai Hurgadas lidostā varē tu ā tri pā rģ ē rbties. Viņ a ielika 2 pudeles ū dens, salvetes, š okolā di, kū kas, banā nus un tomā tu sulu. Un š eit es pieļ ā vu kļ ū du: bija pā rā k daudz ū dens, kū kas un sulas. Pā rpalikumu nā cā s izmest Moldovas lidostā .

Garš ceļ š uz Makadi

Es mazliet garī gi sagatavojos garajam nogurdinoš ajam ceļ am un devos ceļ ā . Uz Kijevu dodos ar vilcienu, guļ ot ē rtā kupejā . Man bū s laiks mierī gi pasē dē t. Vilciens nedaudz kavē jas, bet man vē l ir veselas 3 stundas lī dz autobusam. Tas ir apgrū tinā jums, dzelzceļ a stacijā nav rampas, es vilku savus divus koferus uz treš o stā vu.

Es pusdienoju jaukā kafejnī cā netā lu no stacijas. Paldies Dievam, viss notiek pē c plā na.

Aizbraucu ar taksi uz autoostu un vē l mazliet pagaidu.


Milzī gais autobuss ieradā s pē c grafika, cilvē ku ļ oti maz, ē rti sasē dā mies 1 cilvē ks uz 2 krē sliem. Es uztraucos par velti, š ā dos apstā kļ os š ī pā rsū tī š ana nav tik grū ta. Ir pat iespē ja autobusā uzlā dē t telefonu. Apstā š anā s tika veikta biež i, es izkā pu un vienkā rš i apstaigā ju autobusa malu, lai plū stu asinis.

Kompresijas zeķ es izrā dī jā s ļ oti atbilstoš as, kā jas nesā pē ja un nemaz nepū tā s.

Izejam 2 muitas, tas aizņ em diezgan ilgu laiku, esiet pacietī gi. Selektī vi tika pā rbaudī ta arī rokas bagā ž a un koferi. Mums bija neliela aizkave sakarā ar izsū tī tā vī rieš a dokumentu pā rbaudi, kurš brauca kopā ar mums.

Ar autobusu braucu tieš i uz lidostu, tas bija vispiemē rotā kais pē c grafika, par ko nenož ē loju, lai gan izmaksas bija vislielā kā s. Lidostā biju 30 minū tes pirms reģ istrē š anā s, kas bija pietiekami daudz laika, lai sagatavotos. Reģ istrā cija notika diezgan ā tri. Puse no lidmaš ī nas ir Moldovas pilsoņ i, puse ir Ukrainas pilsoņ i (precī zā k, lielā kā daļ a no viņ iem ir pilsoņ i acī mredzamu iemeslu dē ļ ). Salī dzinot ar Borispiļ u, lidosta ir niecī ga.

"Duty free" ir klā t, lai gan arī izvē le ir pieticī ga.

Jau daudzus gadus es pē rku sejas produktus un smarž as tikai Duty Free, kas ir laba cenas un kvalitā tes kombinā cija. Pē dē jo reizi krā jumus papildinā ju pagā juš ā gada novembrī , krē ms ir gandrī z gatavs. Es pē rku kosmē tiku un smarž as, un kurš nā k no Moldovas bez "Baltā stā rķ a" (7 eiro par 0.5 l 5*)? Mani interesē ja arī "dzirkstoš ais" alumī nija skā rdenē s, labs sausais un pussaldais vī ns (1.5 eiro par 0.25 l), paķ ē ru daž us gabalus.

Lidmaš ī na ir standarta Boeing 737, bet smarž a bija ļ oti neparasta, man radā s iespaids, ka ar to zirgus pā rvadā ja agrā k, ko tā du nebiju piedzī vojis. Viņ i pacē lā s normā li. Es satiku brī niš ķ ī gu pā ri no Poltavas, kas sē dē ja man blakus. Viņ i runā ja gandrī z visu lidojumu.

Hurgadas lidostā mē s sadarbojā mies ar Poltavas iedzī votā jiem un ļ oti ā tri izgā jā m visas procedū ras.

Lidostā nenopirku vietē jo SIM karti, pieslē dzu sava operatora viesabonē š anu uz robež as ar Moldovu, ko nenož ē loju, savienojums bija nevainojams, un izmaksas bija gandrī z tā das paš as kā vietē jai kartei.


Transfē rs uz Makadi bija ī ss, 30 minū tes, un es esmu viesnī cā . Reģ istratū rā satiku jau pazī stamu darbinieci, ā tri tiku ieč ekota, un 3. reizi dabū ju savu mī ļ ā ko istabiņ u. Atsauksmi par viesnī cu neatkā rtoš u. Lī menis ir nedaudz pazeminā jies, tas redzams nenozī mī gos nieciņ os, un to pamanī s tikai tie, kas š eit atpū š as ne pirmo reizi. Teikš u priekš ā , ka mantas savā ktas pareizi, un ļ oti noderē ja sajū gs, mugursoma spurā m, sejas maska.

Ē ģ iptes taksometrs. Iepazī š anā s ar "Baronu".

Mē s pastā vī gi sazinā jā mies ar jauniem paziņ ā m no Poltavas, Olenas un Serhiy. Viņ i 8. reizi apmetā s viesnī cā Baron Palace netā lu esoš ajā Sahl Hasheesh lī cī.

Š ī ir viena no greznā kajā m un skaistā kajā m viesnī cā m visā Ē ģ iptē . Mani jaunie draugi uzaicinā ja mani tur uz vakariņ ā m. Es labprā t pieņ ē mu piedā vā jumu: es vē lē tos ar viņ iem parunā ties un apskatī t leģ endā ro viesnī cu. Jautā jums ir, kā tur nokļ ū t? Mū su viesnī cas atrodas tuvē jos lī č os, attā lums gar piekrasti ir ap 7 km, bet staigā t pa tuksnesi pē c saulrieta nav variants, vienī gā iespē ja ir taksis. Viesnī cas limuzī nu serviss ir uzticams, droš s, bet ļ oti dā rgs, noteikti nē . Taksometrs ā rpus viesnī cas ir daudz lē tā ks, tač u noteikti neieteiktu to sievietei bez vī rieš a eskorta.

Nolē mu instalē t Uber aplikā ciju, manā pilsē tā tā da servisa nav, nekad iepriekš nebiju to izmantojis. Taksometrs ieradā s 5 minū tē s, no kartes tika norakstī tas 62 grivnas, lieliski. Piebraucā m lī dz postenim starp mū su 2 lī č iem, izrā dī jā s, ka nezinā mu iemeslu dē ļ mū s nelaida pa ieeju, nekā di argumenti nedarbojā s.

Man bija jā iet gandrī z cauri Hurgadai. Jū s nevarat iedomā ties, cik nervozs es biju visu š o laiku: es devos uz nezinā mu laiku un nezinā mu galamē rķ i. Un tad Uber atsū tī ja ziņ u, ka esmu novirzī jies no marš ruta, un, ja man draud briesmas, tad man ir jā nospiež poga aplikā cijā . Es visu ceļ u turē ju pirkstu uz pogas, lī dz sasniedzu Barona pili. Viss kā rtī bā , var izelpot. Uber man atdeva 62 grivnas, bet tā vietā bez brī dinā juma atskaitī ja 158 grivnas. Teikš u priekš ā , ka ceļ š atpakaļ izrā dī jā s vē l garā ks un dā rgā ks. Tad uzzinā ju, ka tā nav taksistu kaprī ze, viņ i tieš ā m nezinā mu iemeslu dē ļ nelaiž starp lī č iem.


"Baron Palace" ir patiesi grezna, krā š ņ a viesnī ca ar augstiem apkalpoš anas standartiem, iespaidī gu arhitektū ru un augstas klases virtuvi. Teritorija ļ oti liela un sakopta. Viesnī cas augstais lī menis ir jū tams katrā detaļ ā , tik luksusa viesnī cā nebiju bijusi. Pateicoties Olenai un Serhii, es lieliski pavadī ju laiku un guvu jaunu pieredzi.

Ellī ga ekskursija uz "paradī zes salu" ar iepirkš anā s centra apmeklē jumu.

Man patī k jū ras braucieni, tā pē c no Mustafa (es jau veiksmī gi no viņ a esmu iegā dā jies ekskursijas) uz Orange Island. Mustafa apsolī ja labu snorkeli ar napoleoniem un murē niem, tieš i to, ko man vajag. Es labā k to nedarī tu, lai nezinā tu, kā cenas ir cē luš ā s un serviss krities. Pat uz jahtas izrā dī jā s, ka gandrī z visi tū risti ir agresorvalsts pā rstā vji. Apš aubā ms prieks uz sava rē ķ ina. Ā tri iepazī stos un pievienojos ungā ru kompā nijai. Ar to pā rsteigumi nebeidzā s. Gidi man paziņ oja, ka es nopirku ekskursiju uz Orange Island, bet visi pā rē jie uz Paradī zi, tā tad kuģ ojam uz Paradī zi, superī gas ziņ as, kratī š anā s. Un kas, vai tas ir iespē jams?

Mū s izsē dinā ja cepties un fotografē t kā dā pludmalē , iepriekš to dē vē jot par Maldivu salā m, izveidojā s gara rinda uz Instagram vietā m. Vispā r mani neinteresē cept vai fotografē t savu mī ļ oto visos iespē jamajos un neiespē jamajos rakursos un pozā s. Bija diezgan karsts un ļ audis klusi raudzē ja jū ras nož ogotajā daļ ā pie krasta. Mē ģ inā ju snorkelē t: koraļ ļ us un zivis tur neatradu, bet Sarkanajā jū rā varē ju meklē t netī rā ku vietu.

Atgriezā mies uz jahtas un devā mies pa jū ru uz apsolī to apvidu ar murē nē m un napoleoniem. Urā , beidzot bū s snorkelē š ana!! ! Viņ i ienira jū rā . Ikviens zina, ka Sarkanajā jū rā ir stingri aizliegts barot un pieskarties zivī m, vai ne?


Izrā dā s, ka mū su gids par to neko nav dzirdē jis: viņ š peldē ja ar graudaugu maisu rokā , periodiski izlaiž ot tā saturu jū rā , lai radī tu luksusa snorkelē š anas iespaidu. Aiz viņ a sapulcē jā s mazu, diezgan plaš i izplatī tu zivju bars (abudefdofus, cesium, zebrasom), pē c zivī m dzenā ja tū risti, kuri diezgan ņ ipri pū lī viens otram bakstī ja ar rokā m un kā jā m pa seju un citā m ķ ermeņ a daļ ā m. Gids norā dī ja uz dziļ umiem ar vā rdiem, ka te kaut kur dzī vo Napoleoni, Napoleonus mē s nekad neredzē jā m. Labi, paskatī simies murē nas. Kaut kur dziļ umā mierī gi dungoja pelē kā s astes skaistule. Gids nira, bet murē nu labi parā va aiz astes, zivī m tā da attieksme nemaz nepatika, un kuram gan? Ž ē l, ka viņ a neiekodā s gidam, lai gan daž i pozitī vi iespaidi no ekskursijas bū tu palikuš i. Nā kamo mureju viņ š trā pī ja pa galvu nejauš i, bet ļ oti spē cī gi ar pleznu. Š eit es jau varē ju viņ am iekost. Kā jau nopratā t, ekskursija man nepatika.

Pē c ekskursijas lū dzu, lai mani izlaiž uz ceļ a pie milzī gā tirdzniecī bas centra "SENZO MALL". Š ajā centrā var iegā dā ties gandrī z visu: pā rtiku, pazī stamu un nezinā mu zī molu apģ ē rbus un apavus, mē beles, sadzī ves tehniku, traukus u. c. . Ā tri nopē rku saldumus, garš vielas, ziepes, pastas, dezodorantus un medikamentus. Uz viesnī cu š oreiz dodos bez starpgadī jumiem, izsaucot taksi caur Uberu. Atgriež oties viesnī cā uzrakstī ju Mustafai par visu detalizē ti. Viņ š atvainojā s un pē c 2 dienā m jautā ja, kā du vē l ekskursiju es vē los. Paldies, man pietika ar iepriekš ē jo, bet vienkā rš ī ba ir liels spē ks.

Vietē jo vī rieš u specifika.

Neiztika bez kurioziem. Klī st leģ endas, ka vietē jiem vī rieš iem ļ oti patī k izliektas blondī nes ar gaiš ā m acī m. Neticiet, tā nav taisnī ba, viņ iem vienkā rš i ļ oti patī k sievietes.

Man nepieder neviena no iepriekš minē tajā m krā sā m, bet pat tad, kad esmu atvaļ inā jumā ar savu vī ru, lū dzu, lai viņ š mani vairs neliek vienu reizi, jo ir kā da nenormā la pā rmē rī ga vietē jo iedzī votā ju uzmanī ba. Tā pē c viens no manas ilgā s š aubī š anā s iemesliem par ceļ oš anu bez vī rieš a eskorta bija pā rā k lielas vietē jo kungu uzmanī bas gaidī š ana. Tač u skarbā realitā te pat pā rspē ja manas bailes. Komplimenti vienkā rš i lija kā no pilnvē rtī ga Nī la pavasarī , un es nesaņ ē mu tik daudz ielū gumu uz randiņ u vienas nedē ļ as laikā (izklausā s pē c tiem, ka braucu uz Hurgadu) pat mē neš a laikā , kad biju 20 gadus jaunā ka. . Jā atzī st, puiš i uzvedā s diezgan pieklā jī gi, un mani š ie "triki" sā ka pat uzjautrinā t. Ja es strā dā tu par psihoterapeitu, sievietes ar zemu paš vē rtē jumu sū tī tu ā rstē ties uz Ē ģ ipti.

Tā pē c, meitenes (vecumam nav nozī mes), iesaku bū t garī gi sagatavotā m pastā vī giem komplimentiem un aicinā jumiem un nepazaudē t galvu.

Ceļ š uz Kijevu.


Atpū ta viesnī cā paskrē ja kā viena diena. Kopumā viss gā ja labi. Bija nelielas nepatī kamas nianses, tač u negribē ju to dē ļ sabojā t savu dā rgo atvaļ inā jumu.

Ir pienā cis laiks doties mā jā s. Mans jau tā vē lais reiss tika pā rcelts vē l uz 2 stundā m. Es pat priecā jos: š ī viesnī ca negriež aproces, pabaro un izdzer viesi lī dz pē dē jam, un man vē l ir pietiekami daudz laika autobusam no Kiš iņ evas uz Kijevu. Es vairā k palikš u viesnī cā , mazā k stacijā . Netaisī jos pagarinā t telpas lietoš anas laiku, jo zinā ju, ka visu laiku pavadī š u pludmalē , bā ros un restorā nos gaidot transfē ru uz lidostu.

12:00 izrakstī jos istabā , atstā ju mantas skapī , paņ ē mu lī dzi naudu, dokumentus, telefonu, ekipē jumu un dvieli, ko paņ ē mu no mā jā m (vienmē r ņ emu lī dzi dvieli, ja vē ls lidojums uz nolieciet to uz sauļ oš anā s krē sla vai noslaukiet matus). Aizgā ju uz pludmali, sauļ ojos, peldē jos, atvadī jos no zivī m un sava mī ļ ā kā bā rmeņ a. Pē c pludmales viņ a iegā jusi duš ā un iztaisnojusies tukš ā telpā , ko reģ istratū rā piedā vā ja bez maksas. Pē c vakariņ ā m iemī ļ otajā bā rā ar dzī vo mū ziku gaidī ja transfē rs. Ar asarā m acī s atvadī jos no personā la, tur ir ļ oti forš i darbinieki. Vē lreiz paldies viesnī cai un visam personā lam par brī niš ķ ī go atpū tu, savu izvē li nenož ē loju.

Hurgadas lidostā es atkal satiku Elenu un Serhii. Mē s sakā rtojā mies un ā tri kopā izgā jā m visas procedū ras. Tika pieprasī tas arī sē dvietas kopā . Viņ i ieradā s bez starpgadī jumiem, lai gan lidmaš ī nā atkal smarž oja pē c zirgiem.

Jeļ ena un Serhijs nolē ma palikt Kiš iņ evā.3 dienas, lai iepazī tu Moldovu. Atvadī jā mies, bet domā ju, lai Dievs dos, es noteikti vē l satikš u š os brī niš ķ ī gos cilvē kus.

Uber nez kā pē c ignorē ja Kiš iņ evas lidostu, man bija jā brauc ar "bombilu" uz autoostu (no turienes man š oreiz autobuss). Ā , un cena "kož " - 15 amerikā ņ i, bet alternatī vas nav. Braucā m minū tes 15. Stacijā satiku Iru un Maš u no Kijevas, satikā m viņ us lidostā pa ceļ am uz Hurgadu. Lieliski, ir laba kompā nija garam ceļ ojumam.


Autobuss ir sliktā ks par to, kas devā s uz Moldovu. Š oferi kopumā ir neadekvā ti: bija rupji, rupji, kavē jā s, pieturas tika veiktas attā los ciematos, kur tumsā pē c smakas var atrast tualeti, un ē diens bufetē var saindē ties, uz to vien paskatoties. Kungs tieš ā m uzklausī ja izsalkuš o sievieš u lū gš anas, nā kamā pietura bija degvielas uzpildes stacijā netā lu no Ž itomiras. Grū ti atsaukt atmiņ ā gardā ko sviestmaizi ar lasi.

Ceļ š paskrē ja ļ oti ā tri ar sarunā m ar maniem jaunajiem paziņ ā m. Viņ i dalī jā s iespaidos par atvaļ inā jumu, it kā kā rtē jo reizi ieraudzī tu sauli un jū ru. Visur, kur mē s ejam, ir salauzta Vasiļ kova, tā kļ ū st baisa no kara sabojā tajā m ainavā m. Saruna izvē rtā s par š ausmī gā m, skumjā m atmiņ ā m par iebrukuma sā kumu, daļ ē ju okupā ciju, nezinā mo un izmisī go nemieru par tuviniekiem. Lai arī stā sti ir daž ā di, emocionā li tie ir ļ oti lī dzī gi.

Nakš ņ oš ana galvaspilsē tā . Ceļ š uz mā jā m.

Un š eit ir dzimtā s valsts galvaspilsē ta. Aprē ķ inot pā rsē š anos atpakaļ , atklā ju diezgan nepatī kamu niansi: komandantstundas laikā apdzī votu vietu vidū un starp tā m transports nekursē . Lū k, bē dī gā matemā tika: autobuss Kijevā ieradā s ap pulksten 20:00, lī dz Sumi jā brauc apmē ram 5 stundas, komandantstunda ir no 23:00. Secinā jums ir tikai viens – jā paliek Kijevā pa nakti.

Nakš ņ oš ana dzelzceļ a stacijā s nav mana izvē le, es izvē los komfortu starp ekonomiju un komfortu. Bet mazliet ietaupī t nav grē ks. Es pirmo reizi izmantoju Booking. Vienkā rš i, uzticami un bez priekš apmaksas. Izvē loties naktsmī tnes, viņ a ī paš u uzmanī bu pievē rsa ne tikai cenai un ē rtī bā m, bet arī atraš anā s vietai. Atvē ru karti (lai gan cieš u no topogrā fiskā idiotisma, bet ne no ekstravagances). Grafiks ir š ā ds: vakarā ierodos ar autobusu uz Kijevas autoostu, bet no rī ta ar mikroautobusu dodos uz Sumi no dzelzceļ a stacijas. Attā lums starp stacijā m nav liels, jū s varat ietaupī t uz taksometru. Atrodu miniviesnī cu starp abā m dzelzceļ a stacijā m, cena par nakti 540 grivnas. Varē tu ietaupī t naudu un pagulē t hostelī , tač u iespē ja nakš ņ ot vienā istabā ar bariņ u sveš iniekiem nesildī ja dvē seli.

Miniviesnī ca Westend Hotel Kyiv saņ ē ma sirsnī gu uzņ emš anu.


Istaba tī ra, ir minimā ls mē beļ u komplekts, gultas veļ a, dvielis, pakaramie un pat tē jkanna, TV nav. Telpas vairā kā m istabā m, tualete, duš a, aukstais un karstais ū dens. Viss ir tī rs, viss darbojas, ar kaimiņ iem ceļ i nekrustoju. Es tā dos apstā kļ os ilgi nedzī votu, bet uz 1 nakti ir vienkā rš i brī niš ķ ī gi.

Man ir garš ī gas vakariņ as mā jī gā picē rijā tieš i pā ri ielai no viesnī cas.

No rī ta braucu ar taksi un ā tri attopos stacijā , lai gaidī tu mikroautobusu, kur brokastoju un dzeru kafiju.

Mikroautobusa cena uz Sumi daž u mē neš u laikā ir dubultojusies. Bet cilvē ku gandrī z nav. Es braucu ē rti viens uz 2 sē dvietā m. 5h prom un esmu mā jā s. Sumi sagaidī ja ī sts rudens lietus. Atmiņ as par neseno atvaļ inā jumu sildī ja manu dvē seli.

Vai tas ir tā vē rts vai nē ?

Ī sumā sakot, es biju diezgan apmierinā ts ar savu atvaļ inā jumu. Viss bija diezgan rū pī gi un gudri pā rdomā ts un izplā nots, force majeure arī ceļ ā , paldies Dievam, nenotika. Man par pā rsteigumu gandrī z nebiju noguris no gandrī z 2 dienu transfē riem, un es jutos labi.

Kas jā ņ em lī dzi, izņ emot nepiecieš amā s lietas? Angļ u valodas pamatzinā š anas sniegs pā rliecī bu par sevi jebkurā situā cijā . Apgū stot daž ā das aplikā cijas biļ eš u, viesnī cu, taksometru un citu civilizā cijas priekš rocī bu rezervē š anai, ceļ ojums bū s ē rtā ks. Atcerieties, ka nekad nav par vē lu apgū t ko jaunu. Mobilais internets, filmas, programmas ievē rojami samazinā s ceļ ā pavadī to laiku. Atvē rtī ba, sirsnī ba un laipnī ba ļ aus satikt jaunus brī niš ķ ī gus cilvē kus.

Pieklā jī ba un cieņ a pret vietē jiem iedzī votā jiem nodroš inā s lielisku apkalpoš anu un sirsnī gus smaidus (bet padomi nekad nav lieki, neaizmirstiet, tas ir etiķ etes un tradī ciju elements). Un pats galvenais, nepievē rsiet uzmanī bu kaitinoš iem sī kumiem un neļ aujiet nekas un neviens sabojā t jū su sapņ u brī vdienas. Mē s to bijā m pelnī juš i. Vai es uzdroš inā š os doties š ā dos ceļ ojumos vē lreiz? Noteikti jā !


Varbū t kā du iedvesmos mans stā sts, varbū t, gluž i otrā di, kā du tas nobiedē s, varbū t kā ds dzī vo pē c principa "ko teiks". Bet dzī ve ir viena, un neviens to nenodzī vos tavā vietā . Mē s tik biež i sev kaut ko noliedzam, tik biež i kaut ko atliekam "uz vē lā ku laiku". Bet "tad" var nebū t. Dzī ve ir viena - dzī vo!! !

Novē lu visiem mieru un brī niš ķ ī gus, neaizmirstamus ceļ ojumus. Ja ir kā di jautā jumi, rakstiet, ar prieku atbildē š u.

Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
komentāri (11) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums