Es tikko biju Ēģiptē - es nesatiku faraonus!

09 augusts 2021 Ceļošanas laiks: no 01 Jūnijs 2021 ieslēgts 15 Jūnijs 2021
Reputācija: +303.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Nu, puiš i, ko es varu jums pastā stī t par sauļ oš anos un jū ras brī vdienā m Ē ģ iptē ? Viņ š ir! Ī paš i tagad, kad ir tieš ā s tvaika lokomotī ves uz Š arm eš Š eihu un Hurgadu. Ir arī Kaira un autobusi uz jū su veselī bas kū rortiem, klē tī m un kalumiem. Bet vispirms vispirms.

Mē s izlaiž am lidojumu. Viņ š ir no daž ā dā m Moles pilsē tā m daž ā dos veidos un izskatā . Un pē c palaiš anas brī ž a un lidojuma garuma, kā arī pē c pavadoņ u un pavadoš ā personā la komforta, pieklā jī bas, noskaņ ojuma. Arī jū su beznodokļ u sortiments var ietekmē t lidojumu, tač u tas nav par to.


Pirmkā rt, ja lidojat caur Kairu, jums nevajadzē tu baidī ties no galvaspilsē tas pā rcelš anā s uz viesnī cu. Jā , ilgi. Bet autobuss nav tas, kas ir dzimtajā zemē : tas nav pā rpildī ts, vē ss (tas ir svarī gi tuksnesim), ar strā dā još u tualeti. Nepiecieš ams gids, kurš prot runā t ļ oti š aubī gi krieviski, bet cī tī gi centī sies tev palī dzē t. Priekš ē jā sē deklī sē dē s onkulis formā lā uzvalkā un saulesbrillē s (pie mums pat naktī nenovilka). Zelta nozī mī te un automā ts pleca maciņ ā , protams, vairā k kaitina nekā nomierina, tač u visiem trim arā biem (š oferis arī vietē jais) ir mobilie telefoni. Droš i vien, ja vajadzē s, kā dam piezvanī s!

Otrkā rt, par viesnī cu zashibEst. Katrs izvē las sev sievieti, reliģ iju, atceries. Arī vietu atpū tai un dzī vei katrs izvē las sev. Man š ogad bija Albatrosa citadele Hurgadā . Tā ds pieklā jī gs "piecinieks". Milzī ga sakopta teritorija, bars bā ru ar normā lu alkoholu, negaidī ti veselī ga telpa - 70 metri, ar kamī na imitā ciju, labs split un ģ ē rbtuve (ak! cik tas ir lieliski! ). Plaš ā kā pludmale ar ž ogiem no vē ja un nojumē m no saules, divā m iekš ē jā m jū ras lagū nā m, gara pludmale ar absolū ti dzī vu jū ru - tu ej kā ausī . Daž as zivis ē d no rokas. . .

Treš kā rt, par vietē jiem iedzī votā jiem. Atceros laikus, kad tie bija lipī gi-uzbā zī gi, bet dzī ve visu ir salikusi savā s vietā s - visi arā bi tagad ir kaķ i un ķ epas. Viņ š teica nē – tas nozī mē nē . Paklausī gs pat ā rpus viesnī cas. Acī mredzot viņ i dzī voja bez tū ristiem, viņ i saprata, ka viņ i (mū s) ir jā kopj un jā lolo (kur es ņ ē mu š os vecmodī gos vā rdus? ).

Ceturtkā rt, par viesiem, tū ristiem, mums. . . Atpū tnieku kontingents ir daž ā ds. Ir tikai daž i vā cieš i, angļ i, č ehi, bet viņ i eksistē - jū ra aicina. . . Pie mums atpū tā s pretī gie poļ i: piedzē ruš ies, trokš ņ aini, stulbi, ar kaut kā du 90. gadu prostitū tu meiteni. Bet viņ i pakavē jā s nedē ļ u un aizgā ja. Esmu grē cinieks, paš mā ju TV un interneta bē rns, man bija bail no "nebrā ļ iem" - te ir lielais vairums ukraiņ u. Tač u ne viens vien (ne viens! ) uzvedā s neadekvā ti. Un mē s kopā ar viņ iem dzē rā m un devā mies ekskursijā . Mī ļ ā kie cilvē ki. Jā , daž i jaunieš i vairs nerunā pā rā k labi krieviski, bet viņ i cenš as jums visu kā rtī gi izskaidrot. Tik patī kams atklā jums.


Un, piektkā rt, par valsti, kultū ru un vē sturi. Nabadzī gā kā valsts, nabagi cilvē ki, bet pagā tnes slā ņ i - mana mī ļ ā mā te! Animā cijas vē stures grā mata! Visi ē ģ iptieš i lepni saka: paskaties, viņ i saka, kā di mē s bijā m! Viņ i nebija, bē rni, viņ i nebija! Tas neesi tu. . . Es daž reiz pat š aubī jos, ka tas, ko es redzu, ir cilvē ka roku darbs. Tikai piektais elements! Apbrī nojami artefakti! Satriecoš s! Tas ir jā redz!

Un visbeidzot! Tev jā iet š eit. Ar lidmaš ī nu, ar tvaikoni, ar ziemeļ briež iem agri no rī ta. . . Jā . Pasaulē nav citas tā das Ē ģ iptes. Es nezinu citu valsti kā š ī , kur tas ir tik brī vs! Godī gi sakot!

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Рай для двоих
Моречко
Рыбки
Хистори