Kruīzs pa Nīlu + Kaira + Aleksandrija + Hurgada

01 Novembris 2009 Ceļošanas laiks: no 13 Septembris 2008 ieslēgts 27 Septembris 2008
Reputācija: +225
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Kruī zs pa Nī lu + Kaira + Aleksandrija + atpū ta Hurgadā.

Stā stu sā kš u ar to, ka man ļ oti patika viss, kas saistī ts ar Ē ģ ipti, bet ne ī paš i ar Krieviju.

Biļ etes nopirkā m mā jā s, Krasnojarskā , vietē jā aģ entū rā . Es pats atradu tū ri, aģ entū ra tikai aizpildī ja pieteikumu un blē ņ ojas ar mū su avioreisu uz Maskavu. Kā tū roperators izvē lē jā mies uzņ ē mumu "Roman Holiday", standarta tū re ir "Nī las kruī zs + Kaira + Aleksandrija + atpū ta Hurgadā ". Atpū tai Hurgadā izvē lē jā s mana mī ļ ā kā viesnī ca Arabia Azur. "Romieš u brī vdienas" sū ta tū ristus ar aviokompā niju "Atlant Soyuz". Tū lī t pē c ceļ ojuma iegā des tika nodroš inā ta papildu samaksa USD 50 par gultu vilcienā . Kopumā ekskursija no Maskavas diviem cilvē kiem maksā ja 77.0 tū kstoš us rubļ u.

Nervozē jot par problē mā m ar KrasAir, nomainī jā m biļ etes uz S7 un 12. septembra rī tā lidojā m uz Maskavu. Galvaspilsē tu sagaidī ja stiprs lietus, kas nebeidzā s lī dz pat naktij.


Man bija jā dodas tieš i no lidostas uz viesnī cu un jā sē ž tur visu dienu. Nakti pavadī jā m Vladikino viesnī cā Vostok, kuru mums rezervē ja mū su aģ entū ra. Informā cija nemaskavieš iem - ļ oti jauka viesnī ca, un galvenais nav dā rga, 2800 rubļ i. Divvietī gs numurs. Tiesa, tā lu no metro, lai gan lietusgā zē viss š ķ iet tā lu.

13. , izslidojuš i obligā to programmu (Manē ž a, Aleksandra parks, Sarkanais laukums), pā rcē lā mies uz Vnukovu. Pē c visu Air Union aliansei piederoš o aviokompā niju lidojumu pā rcelš anas uz Vnukovu tas kļ uva pā rpildī ts. Daudzi cilvē ki, nesaņ emot krē slus uzgaidā majā telpā , sē dē ja tieš i uz grī das. Vē l viens neliels mī nuss, "Roman Holiday" nav savas letes, tā pē c apmetu 4 apļ us pa lidostu, lī dz pamanī ju to zī mi pie staba zem kā pnē m. Dokumentos saņ ē mā m 2 talonus: pirmo ar saimnieku Abanoub Travel uz kruī zu, otro ar saimnieku Egypt Mir Tour par apmeš anos Hurgadā.

Izbraukš ana no Maskavas bija paredzē ta 19:30 un 17:00 devā mies reģ istrē ties. Attiecī bā uz visā m pā rē jā m procedū rā m reģ istrā cija bija diezgan ā tra. Pasu kontrolē bijā m iestrē guš i 40 minū tes, lai gan gandrī z visi skaitī tā ji darbojā s. Ā tra beznodokļ u pā rbaude ar smarž u un alkohola iegā di un nā koš ā rinda 40 minū tes personī gai meklē š anai. Strā dā ja tikai 2 koridori, un pasaž ieri, kuri kavē jā s reisā uz Antā liju, skrē ja bezgalī gi. Pē c viņ u satriecoš ā s gaitas bija skaidrs, ka Dutiks ir pā rsniedzis tai dienā izvirzī tos pā rdoš anas mē rķ us. Burtiski izlauž oties cauri personī gajai meklē š anai, mē s devā mies tieš i uz desantu.

Vecs, graboš s IL-86, drū mi sē dekļ u pā rvalki, netī ri logi un sē dekļ i pē dē jā kajī tē – tas ir divu stundu rindu rezultā ts lidostā . Stjuartu apkalpe, acī mredzot, otro nedē ļ u strā dā ja bez brī vdienā m. Tik pelē kas un nedraudzī gas sejas nebiju redzē jusi.

Turklā t tas izskatī jā s kontrastē još i salī dzinā jumā ar S7, kur bija mazs tī rs A319 ar smaidoš ā m jaunā m meitenē m.

Izlidojā m ap 20:10. Lidojums pagā ja labi un pusvienpadsmitos ieradā mies Hurgadā . Tad viss notika ē ģ iptieš u valodā haotiski un nekontrolē jami. Tač u stundu pē c nosē š anā s mū s jau veda uz viesnī cu. Ar š o lidmaš ī nu uz mū su saimnieku Abanoub Travel lidoja tikai trī s tū risti: mē s divatā ar draudzeni un jaunu vī rieti.


Pirmā nakts Hurgadā mums bija viesnī cā pē c Fortune sistē mas. Karaliskajam kū rortam tajā vakarā paveicā s. Vienos naktī ieradā mies viesnī cā un uzreiz tikā m iekā rtoti 27. korpusā otrā stā va istabiņ ā . Nakts vidū viesnī cu bija gandrī z neiespē jami redzē t, bet par numuru nekas labs nav sakā ms. Izlobī tas sienas, skudras, š auras gultas, stulbs gaitenis un salauzta balkona durvju slē dzene. Viesnī cā bijā m tikai 4.5 stundas, tā pē c pē c ā tras duš as aizmigā m.

14. septembris.

Mū s paņ ē ma no viesnī cas pulksten 5:30. Piebrauca zaļ š mikroautobuss Abanoub Travel un gids Amirs. Neviens no viesnī cas nenā ca ā rā “mū s aizvest”, tā pē c č emodā ni nā cā s nest paš iem (vē l viens mī nuss viesnī cai). Autobusā jau sē dē ja trī s tū risti siltā s drē bē s. Viņ u lidojums aizkavē jā s par 4 stundā m, un viņ i nekavē joties devā s no lidostas, lai savā ktu pā rē jo grupu. Lī dz vakaram viņ i nepaguva pā rģ ē rbties.

Pē c kolekcijas beigā m izrā dī jā s, ka esam 8 tū risti, gids Amirs un viņ a lī gava Jū lija. Kopā.10 cilvē ki. Koferi tika piekrauti un piesieti uz mikroautobusa jumta, ceļ otā ji sasē dinā ti un piedzī vojums sā kā s. Amirs mū s iepazī stinā ja ar autobusu vadī tā jiem, vā rdu "š oferis" aizstā jot ar vā rdu "Š ū mahers". Standarta konvojs Safagā , divi autobusa vadī tā ji mainā s pē c pieturas brokastī s, sacī kstes uz ceļ a, tuksnesis, kalni un atkal tuksnesis.

11:00 mē s ieradā mies Karnak templī Luksorā.

Vismaz puse autobusa kolonnas kopā ar mums pagriezā s uz Karnaku, tā pē c cilvē ku bija daudz. Š eit es novē rtē ju visas mazā s grupas priekš rocī bas - mē s ietilpā mies ierobež otā telpā , gids vienmē r ir klā t un viņ u var dzirdē t, un bildē š ana aizņ em ļ oti maz laika.

Tagad daž i diframbi gidam Amiram. Lielisks ceļ vedis. Viņ š mū s izveda cauri visiem tempļ iem no sā kuma lī dz beigā m. Viņ š ļ oti labi runā krieviski, lai gan vē l nav iemā cī jies runā t ar burtu “p”. Uzmanī gs, gā dī gs, zinoš s.

Mē s izbraucā m no Karnakas vienā pē cpusdienā un devā mies uz restorā nu pusdienot. Pusdienas maksā ja 40 £ , un ē diens bija diezgan pieņ emams. No restorā na devā mies uz Nī lu un ar laivu pā rbraucā m uz otru krastu. Tur mū s sagaidī ja mū su autobuss un aizveda uz Memnonas kolosiem. Tad bija "akmens fabrika". Kamē r izkā pā m no autobusa, cilvē ki, kas gulē ja zemē ē nā , pielē ca un sā ka atdarinā t enerģ isko akmens apstrā des darbī bu.


Tieš i koncerts pē c skatī tā ju lū guma! Tad tur atradā s karalienes Hatš epsutas templis un Karaļ u ieleja. Ā rā bija +55 un tikai 2 cilvē ki devā s uz Karaļ u ieleju gida pavadī bā . Pā rē jie gaidī ja paviljonā ar gaisa kondicionē tā ju.

17:00 pirmā s dienas ekskursiju programma bija beigusies, un devā mies reģ istrē ties uz kuģ a. Vispirms piegā jā m pie kuģ a ar garu un grū ti izrunā jamu nosaukumu. Mū s uzaicinā ja uz klā ja un lū dza uzkā pt uz augš ē jo klā ju. Braucot cauri kuģ im, izrā dī jā s, ka nedarbojas kondicionieri. Augš ē jā klā jā visi tika cienā ti ar kaut kā diem jupijiem. Pē c aptuveni pusstundas gaidī š anas ieradā s Amirs, informē ja par kondicionieriem un piedā vā ja doties uz kaimiņ u kuģ i. Mū su grupa ar prieku piekrita un procedū ra tika atkā rtota uz otra kuģ a. Vispirms visi uzkā pa uz augš ē jo klā ju un pacienā jā s ar aukstu hibisku, un tad Amirs atnesa istabu atslē gas. Mū su grupai tika iedalī tas 3 vienspē les un 3 dubultspē les.

Nejauš i “izvilkā m” numuriņ u atslē gas. Mē s ar draudzeni dabū jā m istabu uz otrā klā ja kuģ a vidū , pirmo no reģ istratū ras. Sā kumā bijā m nedaudz sarū gtinā ti, jo istabā bija tikai viena, bet king size gulta un no 3-4 klā jiem skats pa logu ir labā ks. Bet paviesojuš ies citu mū su grupas biedru istabā s, kuri bez izņ ē muma (pat vienvietī gie) dabū ja istabas ar divā m gultā m, viņ i nomierinā jā s. Pā rē jā s telpas bija attiecī gi kuģ a sā kumā vai beigā s, dienu un nakti, mū su kuģ a un visu kaimiņ u kuģ u dzinē ji grabē ja, apgrū tinot miegu.

Tagad nedaudz par kruī za kuģ iem. Nī lā ir divu veidu kruī za kuģ i. Pirmajiem ir iespē ja pietauvoties vienam pie otra un stā vē t pie mola uz 5-6 kuģ iem "sviestmaizi". Otrā s ir ar teleskopiskā m kā pnē m un var stā vē t pie mola tikai vienatnē . Mū su kuģ is "Aton" piederē ja pie otrā s kategorijas kuģ iem.


Iebraukš ana kuģ ī tika veikta uzreiz uz otrā klā ja, kura vidū atrodas reģ istratū ra, un abā s reģ istratū ras pusē s ir kajī tes. Kajī tes atrodas arī pirmajā klā jā . Treš ajā klā jā atrodas pā ris veikali, restorā ns un kajī tes, ceturtajā klā ja bā rs un kajī tes. Uz augš ē jā piektā atklā tā klā ja atrodas bā rs, galdi ar krē sliem, baseins un sauļ oš anā s krē sli. Uz mū su kuģ a baseins bija apmē ram 8 x 4.5 m. Seklā kajā vietā dziļ ums bija ap 1.2 m, dziļ umā.1, 5 m Ap baseinu un sauļ oš anā s krē sliem klā js bija noklā ts ar mā kslī go zā li. Un pirmajam kuģ im, kuru apmeklē jā m, bija lielā ks baseins, bet ; š is baseins bija lī dz potī tei.

Kajī tē pie ieejas ir liels skapis, ir nodalī jums ar plauktiem. Spogulis no grī das lī dz griestiem pie ieejas, tā ds pats spogulis pie tualetes telpas un visa siena pie gultas galvgaļ a.

Istabā ir liela gulta ar diviem naktsgaldiņ iem un 2 lampā m, kafijas galdiņ š , dī vā ns, atzveltnes krē sls un naktsgaldiņ š ar stā vlampu, 1 prož ektors bā rā un 1 virs spoguļ a pie tualetes telpas. Telpā nav gaismekļ u, bet ir 2 lieli logi ar bieziem aizkariem. Skapī ir paslē pts televizors, ledusskapis un digitā lais seifs. Vannas istaba ir ļ oti pā rpildī ta, bet ir viss nepiecieš amais - izlietne, tualete, duš a, fē ns. Ar lielu vē lmi to var pat izmazgā t izlietnē . Tiek nodroš inā ti arī tualetes piederumi un dvieļ i.

20.00 devā mies vakariņ ā s. Restorā nā klā ti galdi 4 un 8 personā m. Mū su grupa ieņ ē ma vienu 8-vietī gu galdiņ u un lī dz kruī za beigā m ē dā m tikai pie tā . Ē dinā š ana uz kuģ a bija balstī ta uz "pilnas pansijas" sistē mu. Dzē rieni bija tikai brokastī s un 16.00 augš ē jā klā jā tē ja un kafija.

Pē c vakariņ ā m mē s pulcē jā mies pie bā ra, lai satiktu mū su gidu.

Amirs pastā stī ja par nā kamā s dienas plā niem, brokastu, pusdienu un vakariņ u grafiku un ieteica papildu ekskursijas. Nā kamajā dienā.19. 00 kuģ is izbrauca no Luksoras, tā pē c dienu vajadzē ja ar kaut ko aizņ emt. Mū su grupa izrā dī jā s ā rkā rtī gi draudzī ga, un visi rezervē ja apskates ekskursiju ar karietē m pa Luksoru (15 USD) un braucienu uz banā nu salu (40 USD). Š eit Amirs paziņ oja par vispā rē ju dzeramnaudu vā kš anu kuģ a apkalpei USD 15 apmē rā vienai personai. Atrisinā juš i organizatoriskos jautā jumus, visi izklī da gulē t.


15. septembris. Brokastis pulksten 7.00. Ekskursija pa Luksoru sā kas pulksten 8.00. Kad jū s atstā jat kuģ i uz sauszemes, jums tiek izsniegta karte, kas jums ir jā iedod, kad atgriež aties. Tā dē jā di viņ i acī mredzot atdala “mū s” no “viņ iem”. Izkā pjot no kuģ a un uzkā pjot no krastmalas uz ceļ a, tikā m iesē dinā ti karietē s. Nofraktē ti 3 vagoni uz 10 cilvē kiem. Es apsē dos uz kastes blakus ķ ē ves vadī tā jam. Pē c tam es ļ oti nož ē loju savu izvē li, jo.

š ī naga nesen tika pabarota un viņ a sagremoja visu pā rtiku.

Sā kumā zirgi mū s veda pa daž ā dā m pilsē tas ielā m. Mani visvairā k pā rsteidza luksofori. Pirmkā rt, viņ i ir! Otrkā rt, to ir ļ oti daudz visā Ē ģ iptes dienvidos. Tikai Luksorā redzē ju kā dus duci luksoforu. Visi luksofori ir tikai acu svē tki. Gan autovadī tā ji, gan gā jē ji skaita laiku, kā dā krā sā deg luksofors. Pilsē tas ielā s ir ļ oti jocī gi skatī ties, kā pie luksofora stā v ar burkā niem vai cukurniedrē m piekrauti ē zeļ i un gaida zaļ o gaismu. Ē zeļ i, zirgi, motorolleri, maš ī nas, tū ristu autobusi jauktā veidā pā rvietojas pa Luksoras ielā m un kaut kā izdodas viens otram netraucē t, bet tas ir viens no daudzajiem Ē ģ iptes noslē pumiem.

Apskates ekskursija vainagojā s ar braucienu pa tirgu. Lū k, kur eksotika! Tirgus ielas platums ir ļ oti mazs, preces izliktas uz ķ ebļ iem, kastē m, saplā kš ņ a, vienkā rš i uz bruģ a.

Netā lu atrodas zivis, mango, gumijas zā baki un rezerves daļ as no liellopiem, dzī vas vistas sē ž bū ros un garš vielas tiek pā rdotas vairumā . Un te mē s esam ratos! Vietē jiem iedzī votā jiem – pircē jiem nā cā s lē kt uz "letē m", lai atbrī votu vietu vagoniem. Virs galvas karā jas daž ā das drē bes, un, sē ž ot uz apstaroš anas, nā kas noliekt galvu, lai nenojauktu izliktā s preces. "Austrumu garš as" tirgū ir ī paš i eksotiskas, vietā m pat nā cā s aizbā zt degunu. Vietē jie ģ ē rbuš ies nekā rtī gi, visas sievietes melnā s drē bē s, daudz sievieš u ar “aizkariem” sejā . Tomē r Ē ģ iptes dienvidos nabadzī ba ir redzama daudz vairā k nekā ziemeļ os.

Apskates ekskursija aizņ ē ma nedaudz vairā k par stundu. 10.00 sā kā s nā kamā ekskursija uz banā nu salu. Noteiktajā stundā nokā puš i no kuģ a, iekā pā m laivā ar motoru.


Ceļ š uz banā nu salu ilga aptuveni 40 minū tes, laiva ļ oti lē ni rā poja pret straumi. Bija pietiekami daudz laika, lai apskatī tu ibis, kas stā vē ja ū denī pie krasta. Uz salas staigā jā m pa banā nu, cukurniedru biezokņ iem, vē rojā m, kā aug mango, apelsī ni un daž i dā rzeņ i. Pē c pastaigas mū s pacienā ja ar maziem banā niem un cukurniedrē m, ko koš ļ ā t. Atpakaļ ceļ š pa upi ilga apmē ram 15 minū tes.

13:00 bija pusdienas. 16.00 tē ja un kafija ar cupcakes augš ē jā klā jā . 19.00 vakariņ as, kuru laikā kuģ is devā s ceļ ā un virzī jā s augš up pa upi. 20:00 bā rā atkal bija organizatoriskā sapulce ar gidu. Tika paziņ oti plā ni rī tdienai. Nā kamajā vakarā uz kuģ a bija plā nots galabey š ovs, un Amirs lū dza visus mū su grupas dalī bniekus piedalī ties š ajā š ovā . Lai to izdarī tu, bija jā iegā dā jas galabeys, un iespē ja veikt veiksmī gu pirkumu parā dī jā s nedaudz vē lā k.

21:00 bā rā bija uzstā š anā s.

Dzī vā s mū zikas pavadī bā kā da dā ma dejoja vē derdeju. Dā ma bija slikti ģ ē rbusies, kustī bas bija neinteresantas, un vispā r viņ as seja bija krupis. Publika priekš nesuma laikā aizgā ja pa labi, tač u velti. Pē c kundzes uzstā jā s vī rietis ar svā rkiem. Seju nepamanī ju, jo mani fascinē ja svā rki.

Pē c izrā des mē s uzkā pā m uz augš ē jo klā ju, lai pasē dē tu zem zvaigznē m un tikko nokļ uvā m paš ā tirdzniecī bas epicentrā . Kuģ is piebrauca pie slū ž as Esnā un vietē jie tirgotā ji mū s "apmeta" ar galabejā m. Pirms doš anā s kruī zā izlasī ju, š ķ iet, visas atsauksmes internetā un ļ oti gribē ju apskatī t tirdzniecī bu pie Esnas slū ž ā m. Patieš ā m ir pā rsteidzoš i, kā pā rdevē ji izmet savas lupatas uz kuģ a augš ē jā klā ja un noķ er tā s atpakaļ un pat tumsā . Bet jocī gā kais ir tas, ka Ē ģ iptē airi vē l nav izgudroti, laivinieki airē ar dē ļ iem ar izgrebtiem maziem rokturiem. Mē s ar draudzeni saņ ē mā m galabeys un ar mierī gu sirdi devā mies gulē t, un kuģ is devā s uz Edfu.


16. septembrī . Brokastis pulksten 8.00. 9.00 ekskursija uz Hora templi. Mē s braucā m ar karietē m uz templi un atpakaļ . Atgriež oties no ekskursijas, visi devā s sauļ oties uz augš ē jo klā ju. Sauļ oš anā s krē slu skaits uz kuģ a ir pietiekams, lai apmierinā tu saules izslā puš o vajadzī bas, tač u pludmales dvieļ i ir ierobež oti. Pirms pusdienā m (plkst. 13.30) gulē jā m uz kuģ a dvieļ iem, un, kad atgriezā mies pē c vakariņ ā m, neatradā m savus sauļ oš anā s krē slus ar dvieļ iem. Viss tika pā rvietots, un cilvē ki gulē ja visur, iespē jams, pat uz mū su dvieļ iem. Mū su personī gā s mantas, atstā tas uz sauļ oš anā s krē sliem, tika pā rnestas uz galdiņ u. Man bija jā ņ em citi sauļ oš anā s krē sli un jā nē sā savi dvieļ i.

Pulksten 15.50 disciplinē ti vā cieš i piecē lā s no atpū tas vietā m un glī tā rindā nostā jā s pie bā ra, kur bija klā ti galdi tē jas pagatavoš anai. Mē s, slinkie krievi, paspē jā m tikt tikai lī dz cepures č ekam, un dabū jā m tikai kafiju. Pē c kafijas augš ē jais klā js bija tukš s, jo.

kuģ is pietauvojā s Kom Ombo un visi aizbē ga, lai pā rģ ē rbtos ekskursijai. 17.00 atstā jā m kuģ i, kas apstā jā s 300 metrus no tempļ a. Templis rietoš ā s saules sarkanajos staros izskatī jā s vienkā rš i lieliski, man tas patika vairā k nekā jebkurš iepriekš redzē tais.

19:30 mums pasniedza vakariņ as. Vakariņ u laikā Amirs nā ca klajā un vē lreiz atgā dinā ja man par galabey š ovu. 20.30 mū su grupa pulcē jā s pie bā ra. Galabejā s bija 4 cilvē ki: es un mana draudzene un Amirs un Jū lija. Amirs pastā stī ja nā kamā s dienas programmu, un trī s mū su grupas vecā kie dalī bnieki aizgā ja uz savā m istabā m, un mē s sā kā m dzert lī dzpaņ emto viskiju un tekilu. Pā rē jie tū risti uz kuģ a, ejot garā m bā ram, palū kojā s pa atvē rtajā m durvī m, ķ iķ inā ja un aizgā ja. Pulkstenis sita 21:00, bet tā lā ka darbī ba nenotika. Jautā jā m gidam: “Kur ir izrā de? ". Amirs atbildē ja: "Tā tad tas ir! ". Tas ir, Galabea š ovs – tā di mē s bijā m, un priekš sevis.

Uz kuģ a atgriezā mies divos naktī , un pilsē tas ielā s bija ļ oti daudz cilvē ku, bē rni skrē ja un spē lē jā s. Tik bē rniš ķ ī gā laikā bija pat neē rti iet gulē t.


17. septembris. Brokastis pulksten 8.00. 9.00 izrakstī š anā s no istabā m. Amirs teica, ka mū su bagā ž a atradī sies kuģ a noliktavas telpā , lī dz mē s izbrauksim uz Kairu. Patiesī bā mū su koferi visu dienu stā vē ja reģ istratū rā . 9.30 devā mies ekskursijā ar motorlaivu uz botā nisko dā rzu un Nū bijas ciemu. Botā niskajā dā rzā pavadī jā m apmē ram stundu. Ir ļ oti skaisti un neparasti koki, palmas, krū mi, puķ es. Tad viņ i devā s peldē ties Nī lā . Man personī gi nav skaidrs, kā pē c Nī lā nevar peldē t netī rā ū dens dē ļ , bet vienuviet var, jo ir smilš ains dibens. Kur ir savienojums? Nezinu. Tā pē c es negā ju ū denī . Pē c peldes devā mies uz Nū bijas ciemu. Interesanti tur bija tikai krokodili.

Mē s bijā m atpakaļ uz kuģ a tikai pē c 15 minū tē m.

Autobuss piebrauca un mē s devā mies uz Asuā nas dambi. Bet vispirms Amirs ieteica apmeklē t jauno koptu templi. Templis tika uzcelts nesen. Ļ oti skaists. Divi stā vi draudzes locekļ iem, soliņ i, kā katoļ u baznī cā s, ikonas, kā mū su baznī cā s.

Pa ceļ am uz dambi, protams, apskatī jā m padomju un ē ģ iptieš u draudzī bas pieminekli. Un atceļ ā piestā jā m “naftas fabrikā ” un “papirusa fabrikā ”.

Lī dz 14.00 atgriezā mies uz kuģ a un devā mies pusdienā s. Pē c pusdienā m bija brī vais laiks lī dz vakaram, lī dz izbraukš anas brī dim uz staciju. Tū ristiem, kuri iegā dā jā s vilciena biļ etes sē doš ā vagonā , pā rsē š anā s ceļ vedis ieradā s pulksten 16:00. Tā di tū risti bija divi. Un pā rē jie seš i, arī mē s, gaidī ja uz kuģ a 18 stundas, lai dotos uz vilcienu ar guļ amvagoniem. Mums vairs nebija istabu, bet varē jā m izmantot "pludmali" augš ē jā klā jā un bā ru. Personī gi, meklē jot baterijas kamerai, devos pastaigā pa Asuā nu.

Netā lu no krastmalas ir iepirkš anā s iela, kurā ir daudz veikalu. Un pā rdevē ji jau ir pieraduš i pie tū ristiem.

18:00 ieradā s autobuss, kas mū s aizveda uz staciju. Par bagā ž u parū pē jā s š veicars, tikai koferus vilciena vagonā ienesā m paš i. Par to viņ i no mums savā ca vē l 5 mā rciņ as. Amirs mū s iesē dinā ja vilcienā un atvadī jā s. Tad ar mums strā dā ja citi gidi.

No Ē ģ iptes vilciena palika patī kamā kā s atmiņ as. Kupeja dubultā . Ejot uz kupeju, vienā pusē gar sienu dī vā ns, otrā pusē izlietne ar dvieļ iem un ziepē m, aiz aizkara “skapī tis” ar pakaramiem un!! ! durvis!! ! uz nā kamo nodalī jumu. Kaimiņ u nodalī jums ir tā ds pats, tikai viss ir spoguļ attē ls. Katrā nodalī jumā ir 2 pogas viesmī ļ a un konduktora izsaukš anai. Kondicionieri, diemž ē l, bez individuā las kontroles un bija diezgan forš i. Viņ i smē ķ ē maš ī nā , kas atrodas koridorā . Pie katra nodalī juma pie sienas karā jas slē dzami pelnu trauki.


Mū s sagaidī ja mū su gids Valentī ns. Atkal par 5 mā rciņ ā m nesē ji aiznesa mū su koferus uz autobusu un uzreiz tikā m aizvesti uz MIDDLE EAST HOTEL. Abi tū risti sē doš ajā vilcienā jau bija reģ istrē ti viesnī cā . Viesnī ca mums deva 5 minū tes, lai atrastu savus numurus un sagaidī tu savu bagā ž u. Visi uzreiz tika savā kti lejā , un mē s devā mies uz Kairas Nacionā lo muzeju. Ekskursiju vadī ja vecā ka gadagā juma musulmaņ u sieviete Natā lija. Viņ a arī vadī ja ekskursiju pa piramī dā m un Sfinksu. Lielisks ceļ vedis ar izcilā m krievu valodas zinā š anā m. Pē c sfinksas 15:00 devā mies pusdienot uz kā du restorā nu par 50 mā rciņ ā m. 4os atgriezā mies viesnī cā . Valentī ns mums piedā vā ja Kairas apskates ekskursiju par 15 dolā riem un, kā parasti, visa grupa piekrita. Tikš anā s bija paredzē ta pulksten 19.00.

Tā kā Kairas viesnī cā ē diens bija BB, vajadzē ja uzkrā t ū deni. 5os č etratā devā mies pastaigā veikala meklē jumos. Sakarā ar to, ka bija Ramadā ns, mū su pastaiga nedaudz aizkavē jā s.

Pā rsteidza. Mē s devā mies uz kaut kā du panteonu. Iekš ā negā jā m, bet skatī jā mies no ielas aiz ž oga. Ap skaisti izgaismoto panteonu atrodas daž ā das militā rā s lidmaš ī nas. Tad viņ i atradā s pie pieminekļ a viena no prezidentiem nā ves vietā . Š is piemineklis ir veidots piramī das formā . Ekskursijas beigā s devā mies uz parku. Parks atrodas uzkalniņ ā , visi celiņ i izklā ti ar granī ta flī zē m, gar takā m lielas cilindriskas laternas ar maigi matē tu gaismu. Palmas parkā no apakš as ir izgaismotas ar zaļ u gaismu, ļ oti skaistas. Milzī gs skaits soliņ u, ir skatu laukums, no kura var redzē t visu Kairu. Nakts pilsē ta stiepjas ar gaismā m lī dz pat horizontam.

Ap pulksten 22 mū s atgriezā s viesnī cā . Iepriekš ē jā s pastaigas laikā pa viesnī cu neredzē jā m pieklā jī gu vietu, kur paē st, tā pē c nolē mā m vakariņ ot viesnī cas restorā nā.

Vienī gā zupas dī vainī ba bija tā , ka kubiņ os sagrieztā vista bija cepta. Varbū t kā ds nav ē dis.

Vī ri gribē ja gaļ u un pasū tī ja karbonā des. Karbonā des tika pasniegtas ar rī siem, un ē dami bija tikai rī si. Gaļ a bija no skrejoš as govs, un pat ar asinī m. Vismaz š ā ds ē diens mums ir neparasts.

Mū su uzņ ē mums pasū tī ja arī salā tus, kuru nosaukumā bija vā rds Fich. Nolē mā m, ka tā ir zivs, bet salā ti bija vā rī ti rī si ar jē liem dā rzeņ iem un viss tika laistī ts ar etiķ i. Tas nav garš ī gi. Bet svaigas sulas priecē ja. Viņ i paņ ē ma zemenes un gvajavi.

Pasū tī jums mums tika nests apmē ram 40 minū tes, bet gaidī š anas brī ž os mū s izklaidē ja mū ziķ i. Kad ieradā mies restorā nā , spē lē ja divi muzikanti, viens mocī ja taustiņ us, bet otrs zā ģ ē ja vijoli. Pē c pusstundas viņ iem pievienojā s kā ds vī rietis ar pī pi. Mū zika apetī ti nepievienoja. Č eks tika nē sā ts 15 minū tes.


Pē c vakariņ ā m bija nepiecieš ams atjaunot garī go veselī bu, un mū su istabā mē s sā kā m atbrī vot pudeles no beznodokļ u rež ī ma.

19. septembris. Č etri cilvē ki no mū su krā š ņ ā s komandas devā s uz Hurgadu. Kā vē lā k izrā dī jā s, viņ i tika iesē dinā ti lielā autobusā uz poļ iem. Pavadī ja viņ us uz Hurgadu Toniju. Atlikuš ie č etri cilvē ki, tostarp mans draugs un es, devā mies uz Aleksandriju. 7:00 Valentī ns ieradā s pē c mums ar mikroautobusu, pē c tam pilsē tā mē s paņ ē mā m citu meiteni, kas iepazī stinā ja sevi ar Irinu. Viņ a arī praktizē jā s krievu valodā un visu ceļ u neļ ā va garlaikoties. Lī dz Aleksam ar vienu tehnisko pieturu vajadzē ja 2 stundas. Aleksandrijā pie mums apsē dā s cits gids Miš els un vadī ja ekskursiju. Pā rsteidzoš i, ka no rī ta Aleksandrijā lija lietus. Manuprā t, pat vietē jie nespē ja noticē t savā m acī m.

Vispirms apmē ram stundu pastaigā jā mies pa Montaza parku, fotografē jā mies uz vē trainā s Vidusjū ras fona un apbrī nojā m karaļ a Faruha pili. Pē c tam apmeklē jā m romieš u teā tri un katakombas. Š ī s divas apskates vietas atrodas Aleksandrijas nabadzī gajos rajonos. Bija iespē ja salī dzinā t Aleksu un Kairu, un salī dzinā jums nebija par labu pē dē jam. Aleksandrijā pat nabadzī gā s teritorijas tiek izslaucī tas, un cilvē ki staigā tī rā s drē bē s.

Tad vē l ilgi braukā jā m pa pilsē tu pa jū ras lī niju. Brī niš ķ ī gi, ka bū vniecī ba starp ceļ u un jū ru ir aizliegta, paveras skaisti skati. Visas ē kas, kas atrodas aiz ceļ a, izskatā s nedaudz pā rslainas, jo mitrais jū ras gaiss nepalī dz saglabā t krā sojumu uz ē ku fasā dē m. Bet no tā lienes visas mā jas izskatā s kā vecas ē kas. Krastā bija viena pietura pie modernā s Aleksandrijas bibliotē kas. Iespaidī ga ē ka no stikla un alumī nija.

Ekskursijas programmas pē dē jais punkts ir Kai Bey Fort.

Es nezinu, kā skati izskatī tos spož ā s saules staros, bet uz melno debesu un vē trainā s jū ras fona viss izskatī jā s vienkā rš i pā rsteidzoš i. Neprā tī gi patika arī Aleksandrijas gids Miš els. Tī ra, visiem gadī jumiem atbilstoš a krievu valoda un humors bez vulgaritā tes jegi ir retums.


Ap 14.00 Alex programma bija beigusies un devā mies uz Kairu. Kairā mē s apstā jā mies restorā nā , lai pusdienotu par 10 USD, devā mies uz "kokvilnas fabriku" un atgriezā mies viesnī cā . Mē s ar draudzeni plā nojā m vakarā pastaigā ties pa Gī zu, bet pagaidā m guļ am atpū sties. Pamodos tikai no rī ta.

20. septembris. 9:00 mē s atbrī vojā m viesnī cas numuriņ us un atkal Valentī na ieradā s pē c mums. Vispirms devā mies uz Veco Kairu. Apmeklē jā m Jura Uzvarē tā ja baznī cu un kristieš u kapsē tu. Sergija baznī ca diemž ē l tika slē gta un mē s devā mies apskatī t sinagogu.

Sinagoga atrodas daž os mī nus pirmajā stā vā . No Sv. Sergija baznī cas nokā pā m lejā pa kā pnē m uz lejas ielu un nokļ uvā m suvenī ru veikalu pā rdevē ju redzeslokā , gurdeni cī noties pretī , nonā cā m lī dz sinagogai, bet ī sti neredzē jā m. Pirmkā rt, sā kā s dievkalpojums un bija daudz draudzes locekļ u, otrkā rt, kalpi mums uzbruka no sliekš ņ a, kliedzot “nav foto”. Un nav ko fotografē t. Mē s apvainojā mies un aizgā jā m.

Pē c Vecā s Kairas devā mies uz Khan El Khalili tirgu. Draugi, ko jū s tur apbrī nojā t? Kā pē c daudzi tū risti cenš as droš i nokļ ū t š ajā s divā s netī rajā s lī kajā s ielā s? Pagā ja 6 minū tes, lai “izbaudī tu” austrumu bazā ru un devos pie gidiem iedzert kafiju.

11:00 visa Kairas programma bija beigusies, un mū s aizveda uz Hurgadu. Kairā paņ ē mā m otru š oferi un gidu Toniju, atvadī jā mies no Valentī nas un devā mies ceļ ā ar mikroautobusu, kas 3 dienu laikā kļ uva par mū su ģ imeni.

Pa ceļ am bija viena pietura tuksnesī pie kā da restorā na, lai paē stu. Mē s neapstā jā mies, bet š oferi paē da. Ceļ š no Kairas uz Hurgadu man š ķ ita daudz droš ā ks par Hurgadas-Luksoras š oseju. Pretbraucoš ā s satiksmes joslas atdala 50 metrus gara tuksneš a josla. Ceļ i ir plati un labi asfaltē ti. Nav kalnu un "aklo" pagriezienu. Visā ceļ ojuma laikā es nekad nebaidī jos.


Hurgadā no ofisa paņ ē mā m vē l vienu cilvē ku, kurš mū s izmitinā ja viesnī cā s un 17.00 jau bijā m mū su Arabia Azur viesnī cas reģ istratū rā . Esmu ļ oti gandarī ts, ka pieņ emš anā mani atpazina, lai gan pē dē jo reizi tur biju diezgan sen, decembrī . Viņ i mū s ievietoja istabā B206 ar skatu uz baseinu. Par viesnī cu daudz nerakstī š u. Atzī mē š u tikai to, kas ir mainī jies kopš pē dē jā s vizī tes.

Pirmkā rt, viesnī cas darbinieki ļ oti aktī vi apgū st krievu valodu. Reģ istratū ras darbinieki krievu valodā var pastā stī t, kā aizpildī t viesu karti un dokumentus seifa saņ emš anai.

Visur, gan istabā s, gan bā ros, sā ka dublē t visus uzrakstus 5 valodā s, arī krievu valodā . Vannas istabā pie sienas ir plakā ts, kas aicina saudzē t ū deni. Dvieļ i tiek mainī ti tikai tad, kad tos nomet uz grī das. Manuprā t, tas ir saprā tī gi, jo ī paš i tā pē c, ka veļ as kvalitā te ir ievē rojami uzlabojusies. Pludmales kartes kļ uvuš as plastmasas un uz tā m vairs nav rakstī ts istabas numurs, proti, nododot dvieļ us, pludmales puika nemeklē tieš i tavu karti, bet iedod jebkuru.

Jahtu piestā tnē viņ i pā rstā ja staigā t un lū gt masā ž as un ekskursijas.

Katru vakaru vestibila bā rā apmē ram 20.30 - 21.00 staigā meitene un piedā vā aizbraukt ar autobusu uz Marinas krastmalu.

Istabā s gaisma un visas elektriskā s iekā rtas sā ka darboties no atslē gas piekariņ a kartes.

Katrā numurā ir Azur viesnī cu reklā mas materiā li un anketa 5 valodā s.

Kopumā brauciens man ļ oti patika.

Ekskursiju programma ir ļ oti bagā ta, tač u vienmē r ir savs stū rī tis, kur atpū sties. Un pietiekami daudz laika atpū tai. Koferu "vilkš ana" tiek izslē gta ar š veicaru palī dzī bu, transporta jautā jumus risina gidi, pā rtikas jautā jumi vispā r nerodas. Visa ceļ ojuma galvenais uzdevums ir noturē t sevi savā varā un nepirkt nekā das muļ ķ ī bas, kuras Ē ģ iptē "ļ oti, ļ oti vajag" un Krievijā izrā dā s nemaz nevajag. Vienī gais pā rsteigums mani piemeklē ja jū rā - man ir daž as nedē ļ as pludmalē . Bet to var pielā got, plā nojot tā lā kos braucienus.

Kruī zus iesaku visiem, noteikti iesaku apmeklē t Aleksandriju, un Kaira nav piemē rota visiem. Es bū tu priecī gs, ja mans pā rskats palī dzē tu kā dam lieliski pavadī t laiku Jegi. Lai visiem laba atpū ta!! !

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Храм Хороса в Эдфу
Средиземное море
корабль Атон
бассейн на корабле
дворец короля Фаруха
Коптский храм в Асуане
Абу Серга в Каире
Ночная прогулка по Асуану
Луксорский рынок
отель Арабия
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums