Morāvijas kaklarota. P.S.

07 augusts 2020 Ceļošanas laiks: no 22 Jūlija 2019 ieslēgts 22 Jūlija 2019
Reputācija: +5056.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Š o apskatu vajadzē ja saukt par "Č ehiju bez Prā gas", tač u Prā ga tomē r notika mū su ceļ ā .

Ceļ š uz mā jā m. Tač u ceļ š neparasts, vispirms dosimies vē l tā lā k no mā jā m – uz Prā gu.

Prā ga ir mana mī ļ ā kā pilsē ta. Neatkarī gi no tā , cik dienas esmu bijis Prā gā , ar to joprojā m ir par maz. Prā ga bija vā jais posms š ajā braucienā , jo, manuprā t, Prā gai vajadzē ja aizē not visu pā rē jo. Š oreiz pē c klusajā m pilsē tiņ ā m Prā ga ar tā s pū ļ iem nepā rsteidza. Lai gan tagad, gadu vē lā k, varu teikt, ka, protams, es bū tu ļ oti priecī gs atrasties pā rpildī tajā Prā gā .

Diena Prā gā man bija viegla, neko nevajadzē ja plā not, marš ruts bija ekspromts lī dz orientieriem, jo ​ ​ cilvē ks, ar kuru kopā braucu, Prā gā bija pirmo reizi. Mē s gā jā m no Centrā lā s stacijas lī dz Pulvertornim ...

/>

...tad uz Vecpilsē tas laukumu, paskatī jos uz Ē rgli. Skrieš ana pa š aurajā m ieliņ ā m uz Kā rļ a tilta.

Pē c tam dodamies uz Malostranskas laukumu.

Volndš teina dā rzs:

/>


/>

Pē c tam ar tramvaju uz Pogorž elecu un Strahovas klosteri. Pusdienas.

/>

Tukš as ielas uz Loretu:

/>

Pē c tam Prā gas pils:

/>

/>

/>

Mē s devā mies lejā uz Malostranska metro staciju. Pastaiga uz Vltavu:

/>

/>

Un viss...Laiks ir beidzies, ir pienā cis laiks atgriezties stacijā ar metro.

Č ehija, uz redzē š anos!

П. S. Beigā s esmu apmierinā ts ar marš rutu.

Ceļ oš ana Č ehijā ar sabiedrisko transportu ir vienkā rš a, jū s varat nokļ ū t gandrī z jebkur (ar ļ oti retiem izņ ē mumiem). Marš ruta galvenā koncepcija ir 2 bā zes pilsē tas un radiā lie braucieni.

Stunda ceļ ā ne vairā k kā stundu (ja tieš ais marš ruts), ne vairā k kā divas stundas (ja ar maiņ u un citas vietas apskati).

Plā ns bija sarež ģ ī tā ks, tač u dzī ve un neliels slinkums ieviesa korekcijas.

Pirmdiena ir grū ta diena š ā diem braucieniem, jo ​ ​ gandrī z visur ir nedē ļ as nogale. Mums bija divas pirmdienas, viena Prā gā (kas nav problē ma). Pirmā plā na versija pirmdien bija Bouzovs un zoodā rzs, tač u pils vieta liecinā ja, ka mū su pirmdien tas nedarbojas. Vē l viens variants - Litomysl un Ceska Trebova, divas brī niš ķ ī gas pilsē tiņ as, ne gluž i Morā vija, bet lieliski iekļ aujas kopē jā koncepcijā - doties pusotru stundu. Tač u svē tdienas vakarā , dienu iepriekš , viņ i nolē ma palikt Olomoucā un uztaisī t laisko dienu - vē ls celš anā s, vē las brokastis, nesteidzī gas pastaigas pa pilsē tu, iepirkš anā s.

Mē s neapmeklē jā m abas pilsē tas Mikulovu un Bž eslavu, un vī na tū res tē ma palika neatrisinā ta.

Slinks otro reizi un nesasniedza Tř ebí č u.

Morā vija ir interesants un daudzveidī gs reģ ions, jū s varat izveidot marš rutu pē c saviem ieskatiem.

Olomouka un Brno — lieliska iespē ja ceļ oš anai.

Paldies visiem, kas lasī ja! Visi jauni ceļ ojumi un spilgti zī lē jumi!

Morā vijas kaklarota jeb tā neizdevā s pirmajā reizē... >> >

Morā vijas kaklarota. Olomouc>>>

Morā vijas kaklarota. Loki. Olomoucas zooloģ iskais dā rzs>>>

Morā vijas kaklarota. Š ternbergs. Č ehija>>>


Morā vijas kaklarota. Izņ emot>>>

Morā vijas kaklarota. Brno>>>

Morā vijas kaklarota. Atstā t>>>

Morā vijas kaklarota. Pernš teins>>>

Morā vijas kaklarota. Iesaldē t>>>

Morā vijas kaklarota. Valtice>>>

Morā vijas kaklarota. Crows over Action>>>

Morā vijas kaklarota. Atrast>>>

Morā vijas kaklarota. Jaromirzice nad Rokitnoj>>>

Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums