Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Čehu Republika

Tūristu stāsti par Čehu Republika pievienot stāstu
Lielisks ceļojums uz Eiropu
Vē los dalī ties savos iespaidos par ceļ ojumu "Prā ga ir mana mī ļ ā kā pilsē ta". Vē los pateikties profesionā lo braucē ju komandai Aleksandram un Vladimiram, kā arī mū su komandas vadī tā jai Olgai Gubač o...
 •  5 gadiem atpakaļ
"Prāgas pasaka" no 4. sezonas. Ak, Irina... Irina!
Labdien, man uzreiz jā saka, ka mē s Prā gā neesam pirmo reizi. Mē s mī lam š o pilsē tu, cilvē kus, atmosfē ru. Tomē r esam pateicī gi tū risti.
 •  4 gadā atpakaļ
Morāvijas kaklarota. P.S.
Š o apskatu vajadzē ja saukt par "Č ehiju bez Prā gas", tač u Prā ga tomē r notika mū su ceļ ā . Ceļ š uz mā jā m.
 •  4 gadā atpakaļ
Morāvijas kaklarota jeb Pirmo reizi viņai neizdevās ...
Manas neveselī gā s attiecī bas ar Č ehiju nav noslē pums nevienam š ajā vietnē , it ī paš i forumā , katru reizi, kad man ir daudz vietu, kuras es vē lē tos apmeklē t, un Prā ga ir tikai katastrofa, es vienmē r gribu d...
 •  4 gadā atpakaļ
Morāvijas kaklarota. Jaromirzyce pie Rokitnomu
Pē dē jā ceļ ojuma diena uz Morā viju. Rī t sā kam mā jupceļ u, bet pretē jā virzienā . Un š odien ir pē dē jā pē rle.
 •  4 gadā atpakaļ
Morāvijas kaklarota. Mēs atradīsim
No Brno Vranovu var sasniegt tikai ar pā rsē š anos Znojmo, tā pē c pē cpusdienā mums nebija citas izvē les. Autoosta netā lu no centra.
 •  4 gadā atpakaļ
Morāvijas kaklarota. Crows over Action
Likā s, ka interesantā kais jau ir noticis. Ravens over Action fotoattē lā bija mī ļ š , ne vairā k kā Pernš teins ieteikumos, lai redzē tu, vai esat Brno.
 •  4 gadā atpakaļ
Morāvijas kaklarota. Valtice
Nav ī sti korekti nodalī t š ī s divas pilis, jo pat UNESCO Lednices-Valtices komplekss. Tos vieno 200 km gari parki un mež i, kas vairā k nekā.
 •  4 gadā atpakaļ
Morāvijas kaklarota. Iesaldēt
Diena, kad piepildī jā s vē l viens mans sapnis. Es ļ oti gribē ju bū t Lednicā no brī ž a, kad pirmo reizi ieraudzī ju fotoattē lu.
 •  4 gadā atpakaļ
Morāvijas kaklarota. Pernšteins
Tā kā es negribē ju doties uz Pernš teinu...Tas ir š ī reģ iona orientieris, bet cietoksnis, un pat tik brutā li, bez parka, bez ziediem.
 •  4 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »