Poseidonia Beach 4*– Atsauksmes

26
Novērtējums 6.610
№16 viesnīcas reitingā Limasola
6.5 Numurs
7.1 apkalpošana
7.3 Tīrība
6.9 Uzturs
5.9 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas starp Amathus rajonu un Limasolas priekšpilsētu Yermasoyia, Vidusjūras piekrastē.Vairāk →
аватар Prozvitskaya
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s ceļ ojā m kopā ar vī ru. Saprotot, ka tū risma ziņ ā š is ir gandrī z miris periods, devā mies, lai tikai no visa atpū stos un pabū tu kopā . Protams, š ajā gadalaikā Kiprā ir diezgan vē ss (un arī mē s iekļ uvā m lietus sezonā ), retā s skaidrā s dienā s tomē r paspē jā m sauļ oties. … Tomēr ▾ Mē s ceļ ojā m kopā ar vī ru. Saprotot, ka tū risma ziņ ā š is ir gandrī z miris periods, devā mies, lai tikai no visa atpū stos un pabū tu kopā . Protams, š ajā gadalaikā Kiprā ir diezgan vē ss (un arī mē s iekļ uvā m lietus sezonā ), retā s skaidrā s dienā s tomē r paspē jā m sauļ oties.
Jā saka, ka cilvē kam, kurš gandrī z nekad nav bijis ā rzemē s, saņ ē mu savu iespaidu devu. Š ī ir mā jī ga, tī ra neliela istabiņ a ar milzī gu panorā mas logu, kas iziet uz balkonu, no kura paveras skats uz bezgalī go jū ras plaš umu (skat. foto); un garš ī gas brokastis, un ļ oti pieklā jī gs personā ls, kas runā (lai gan ne perfekti) krieviski.
Starp citu, mums fantastiski paveicā s ar istabu, jo, kad izrā dī jā s saulaina (bet vē jaina) diena, varē jā m pilnī bā atvē rt balkona stikla durvis, nolikt krē slus (ļ oti smagus) pret jū ru un burtiski apgulties. lejā un sauļ oties, jo mums nav vē ja nemaz nejutu. : )) Gandrī z ī sta vasara). Un, kad naktī pā ri jū rai pazibē ja zibens, skats bija neaprakstā ms, kaut arī drausmī gs).
Istaba ir TUKŠ A (kas mums bija liels pluss) neliels ledusskapis un bezmaksas seifs (jā izsauc cilvē ks no reģ istratū ras, lai to uzstā dī tu).
Viesnī ca atrodas ļ oti ē rti - pirmā lī nija, plus lī dz Zooloģ iskajam dā rzam un ostai, kur ir ļ oti daudz tū risma vietu, veikalu un kafejnī cu (to apkā rt ir daudz) ar autobusu ne vairā k kā.15 minū tes. Lī dz lielajam lielveikalam (METRO) ar kā jā m 10 min. Cenas pē c murgainā eiro kursa joprojā m ir diezgan pieņ emamas.
Varu nosaukt tikai vienu mī nusu - Ļ OTI lē ns Wi-Fi lejā vestibilā un dā rgs Wi-Fi, ja vē lies savā istabā . Par viesnī cu vairs nav sū dzī bu. Bū s iespē ja - ar prieku tur iegriezī š os vē lreiz, bet jau tū risma sezonā .
Отель со стороны дороги Вид с балкона нашего номера в солнечный день. Один восторг! Наш номер. Аккуратно, чисто, вполне удобно. Столовая, где мы завтракали Отель. Вид со стороны пляжа Подход к морю (повсюду на песке следы кошачьих лапок, у отеля есть свои постоянные четвероногие обитатели, для которых на территории стоят кормушки. Со стола кошек запрещено кормить) Вид с нашего балкона в пасмурный день. Вид шикарный в любую погоду))
аватар
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 1.0
Viesnī ca ir š ausmī ga. Istabā esoš ā s mē beles ir trī sdesmit gadus vecas. Baseins mazs. Apkalpoš ana š ausmī ga. Personā la angļ u valoda kaut kā savdabī ga. Ē diens vienkā rš i zemisks, man likā s, ka Kiprā viss ē diens ir vienlī dz briesmī gs, bet nē , tur ir restorā ni ar normā lu virtuvi. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir š ausmī ga. Istabā esoš ā s mē beles ir trī sdesmit gadus vecas. Baseins mazs. Apkalpoš ana š ausmī ga. Personā la angļ u valoda kaut kā savdabī ga. Ē diens vienkā rš i zemisks, man likā s, ka Kiprā viss ē diens ir vienlī dz briesmī gs, bet nē , tur ir restorā ni ar normā lu virtuvi. Viss iekļ auts, bet vienmē r izsalcis. Tajā paš ā Limasolā , pē c atsauksmē m, ir 3-4 elegantas viesnī cas ar normā liem numuriņ iem un apkalpoš anu. Un protams bū tu jā ņ em 5 zvaigznes, jo ar 4 zvaigznē m Kiprā normā lai atpū tai nepietiek.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар dimon_tr
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Apkalpoš ana ir slikta, visspilgtā kā atmiņ a ir slikta 1. Palū dzu izmazgā t lietas un savest kā rtī bā - š ī ir pirmā viesnī ca, kurā man mazgā ja lietas un atveda bez gludinā š anas, salika kaudzē uz gultas, uz jautā jumu par ko gludinā t piedā vā ja ej paņ em gludekli un gludini paš i, kamē r mazgā š ana nav par velti, pirmo reizi tā du servisu redzē ju. … Tomēr ▾ Apkalpoš ana ir slikta, visspilgtā kā atmiņ a ir slikta
1. Palū dzu izmazgā t lietas un savest kā rtī bā - š ī ir pirmā viesnī ca, kurā man mazgā ja lietas un atveda bez gludinā š anas, salika kaudzē uz gultas, uz jautā jumu par ko gludinā t piedā vā ja ej paņ em gludekli un gludini paš i, kamē r mazgā š ana nav par velti, pirmo reizi tā du servisu redzē ju.
2. Wi-Fi - maksas, 25 eiro nedē ļ ā , kamē r ņ em strā vu viesnī cas vestibilā un diezgan daudz pie baseina.
3. Ē diens - ē dienkarte nav ļ oti laba, pirmo neē du uzturē š anā s nedē ļ ā , jo nav skaidrs, ko viņ i iedeva.
4. Istabas vecas, nepavisam nav 4 zvaigž ņ u.
5. Pludmale ir nevī ž ī ga, jū rā nav sauļ oš anā s krē slu, smilš u josla un straume pē c tā s pie viesnī cas ir sauļ oš anā s krē sli. ja gribi pie jū ras - gulies uz dvieļ a. Lai gan pludmales no citā m viesnī cā m visas ir kā gaidī ts.
6. Viss iekļ auts - lai nu kā , jo vienuviet viesnī cas teritorijā lieto All Inclusive, vietā m neizmanto, vē l kaut kā laikā , nesapratu lī dz galam kas un kad un cik – Rezultā tā , aizejot, viņ i izrakstī ja rē ķ inu par pā rtiku un dzē rieniem.
7. Maksā jums ar karti - viņ iem nav terminā ļ a !! ! ! Viņ i pieprasī ja skaidru naudu, lai samaksā tu par viesnī cu.
8. Personā ls ir nedaudz rupjš un uzvedas nedaudz provokatī vi.
Es vairs neieš u uz š o viesnī cu, pat ja Limasolā nav nekā cita, bet Poseidonijā nav ne pē das.
аватар
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Briesmī ga viesnī ca! Istabā nekas nestrā dā , mē beles brū k, internets maksā , bet istabā nestrā dā , nā cā s sē dē t kopē jā zā lē , kur pie +35 nestrā dā ja neviens kondicionieris! Ledusskapis ir apmaksā ts bet arī nestrā dā. … Tomēr ▾ Briesmī ga viesnī ca! Istabā nekas nestrā dā , mē beles brū k, internets maksā , bet istabā nestrā dā , nā cā s sē dē t kopē jā zā lē , kur pie +35 nestrā dā ja neviens kondicionieris! Ledusskapis ir apmaksā ts bet arī nestrā dā...Personā ls slinks, kā jau visi kiprieš i, Bilio-Globus moldā vi, kaulu mē les laipni gaidī ts! Kā var atpū sties, ja kopumā tevi apkalpo neprofesionā ļ i! Aizbraucā m vī luš ies, lai kaut kā izglā btu savu vasaras atvaļ inā jumu, braucienu pabeidzā m Costa Blanca un ticiet man, tā s jau bija daž ā das emocijas.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
galvenais, ka viesnī cā nav droš ī bas, kas ir bī stami bē rniem, nav glā bē ju, strā dnieki trokš ņ o no jū ras, un augļ i ir dā rgi, tikai mī ksti apelsī ni, sapuvuš i kivi un ā boli, nezinā ju ka kivi ir tā … Tomēr ▾ galvenais, ka viesnī cā nav droš ī bas, kas ir bī stami bē rniem, nav glā bē ju, strā dnieki trokš ņ o no jū ras, un augļ i ir dā rgi, tikai mī ksti apelsī ni, sapuvuš i kivi un ā boli, nezinā ju ka kivi ir tā di
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
viss iekļ auts Kiprā ir ne vairā k kā ū dens glā ze rokā , viņ i seko tam un cik paņ ē ma 2 minū tes, bē rns nokavē ja saldē jumu, ē st nedos, var beigties ilgi pirms beigā m vakariņ as, pusdienas, ļ oti jauni ē … Tomēr ▾ viss iekļ auts Kiprā ir ne vairā k kā ū dens glā ze rokā , viņ i seko tam un cik paņ ē ma 2 minū tes, bē rns nokavē ja saldē jumu, ē st nedos, var beigties ilgi pirms beigā m vakariņ as, pusdienas, ļ oti jauni ē dieni, ļ oti ļ oti jū ra aļ ģ u dē ļ , nav tī ra 3 no rī ta viņ i tī ra pludmali 7 viņ i pļ auj zā lienu un kaut ko liek ar ā muru, tā pē c tur jau skats uz jū ru ir ļ oti skaļ š vienmē r ir gaļ a katru dienu vista daž reiz liellopa gaļ a ieeja jū rā ardievu kā jas bē rniem maz izklaides istabas atslē ga viņ u vainas dē ļ saplī sa lī dz atvaļ inā juma beigā m gā jā m pie dež uranta ļ oti labi atvē rt bet visi bija slinki atpū ta padomju
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар nata3737
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Mē s palikā m š ajā viesnī cā kā pā ris. Pirmo reizi Kiprā . Pirms tam viņ i atradā s Turcijā un Ē ģ iptē . Tū risma operators - Biblioglobus. Pret viņ u pretenziju nav. Viesnī cu izvē lē jā mies paš i, kad nebija no kā izvē lē ties. … Tomēr ▾ Mē s palikā m š ajā viesnī cā kā pā ris. Pirmo reizi Kiprā . Pirms tam viņ i atradā s Turcijā un Ē ģ iptē . Tū risma operators - Biblioglobus. Pret viņ u pretenziju nav.
Viesnī cu izvē lē jā mies paš i, kad nebija no kā izvē lē ties. 2 nedē ļ as pirms atvaļ inā juma sā kuma. Labā k ir izvē lē ties iepriekš . Ko jū s zaudē jat 2 dienas. Jo gandrī z visi ieradā s vakarā . Un no rī ta lidoja mā jā s. Kiprā visas viesnī cas ir mazas, un numuri ir koncentrē ti galvenokā rt vienā ē kā . Visas pludmales ir paš valdī bas. Smiltis ir pelē kas, bet smalkas un mī kstas, vakaros tiek izlī dzinā tas un mitrinā tas. Jū ra ir silta, un nav lielu viļ ņ u, tā pē c netā lu no krasta ir viļ ņ lauž i. Ū dens ir tik sā ļ š , tā pē c daž reiz ir tikai viena veida mazas pelē kas zivis. . Posidonia atrodas ļ oti ē rti, aiz viesnī cas krastā ir zā liens, ir sauļ oš anā s krē sli un saulessargi. Bū tī bā pietika visiem. Tiesa, tā pat kā citur, ir cilvē ki, kaķ is. ieņ emt sauļ oš anā s krē slus vakarā vai no rī ta, kamē r viņ i paš i vē l guļ . Aiz zā liena ir asfaltē ts celiņ š , kas stiepjas gar visu piekrasti, un aiz tā sā kas paš valdī bas pludmale. Sauļ oš anā s krē sli un lietussargi, kas stā v paš ā krastā , ir maksas, 2-2.5 eiro dienā (viena vienī ba). Š ajā gā jē ju celiņ ā ir daudz skrieš anas. Skrienu un skrienu. Tā tad, ja jums patī k skriet, paņ emiet skrieš anas apavus un dodieties gar krastu, tas ir ļ oti ē rti. Tajā , ko viņ i skrien jebkurā diennakts laikā .
Viesnī cas teritorija ir maza, tā pat kā visas Limasolas viesnī cas. Apstā dī jumu praktiski nav, daž as palmas, kas pa pusei novī tuš as, priedes un viss. Nav ziedu, nav krū mu. Laistiet tikai zā li vakarā , kaķ im. ir sauļ oš anā s krē sli. Viesnī ca ir ļ oti viduvē ja. Bez volā niem. 3 Poseidona statujas, Afrodī te un Poseidona panelis pie sienas zā lē un viss. Nekas vairā k par Poseidonu. Peldbaseins 1 (no 1.3 lī dz 3 metriem plus, leņ ķ ī ). Un vē l viens bē rnu, absolū ti par drupač ā m. peļ ķ e. Peldbaseins bez apgaismojuma. Ļ oti ž ē l. Animā cija ir ļ oti vā ja. No rī ta ir vingroš ana, ū dens aerobika. Daž reiz bē rni spē lē jas dienas laikā . Un vakarā.1 reizi. Un katru vakaru (izņ emot svē tdienu - brī vdienu) - "ballī te" pie baseina. Neviens nedejo. Vā cu pensionā ri dzer pie saviem galdiem. (Tie veido gandrī z visu viesnī cas kontingentu). Ja esi jauns un gribi izklaidē ties, tad jā dodas kaut kur citur.
Istaba ir maza un veca. Nesiet koferus uz istabu paš i, neviens jū s nepavadī s. Ir gaisa kondicionieris, fē ns, TV (1 krievu kanā ls). Kondicionieris ieslē dzā s pats no sevis, tiklī dz aizvē rā m abas balkona durvis. Temperatū ru var iestatī t. Izvē lieties augstā ku stā vu, tur ir klusā k. Ja balkons ir vē rsts uz ielu, tad labā k gulē t ar slē gtu balkonu, uz ielas ir neskaitā mas automaš ī nas un motocikli. Durvis labi absorbē troksni. (Cipari pā ra - uz jū ras, nepā ra - uz ielas). Viņ i labi iztī rī ja. Dvieļ i mainī ti katru dienu. Vismodernā kā lieta istabā ir tualete)))))) Marmors, liels, ar bidē un vannu.
Nopē rkot karti, var piezvanī t uz mā jā m. Viesnī cā , aiz reģ istratū ras, ir taksofons, un ir arī uz ielas, izejot no viesnī cas pa kreisi, tieš i blakus. Karte tiek pā rdota visos veikalos. 5 eiro. Labā k ir doties uz veikalu pa labi, tieš i aiz degvielas uzpildes stacijas. Tur ir lē tā k, un viss ir pieejams mazos daudzumos. Un olī veļ ļ a, un suvenī ri, un Kipras vī ns, un stiprie alkoholiskie dzē rieni, augļ i, rieksti, č ipsi. Viss. Š ķ ē rsojot ceļ u, atcerieties vispirms skatī ties pa labi un pē c tam pa kreisi. Ir kreisā s puses kustī ba.
Ē diens. Jū s noteikti neaizbrauksit izsalcis. Tač u arī pā rpilnī bas nav lielas. Brokastis kā visur citur. Un vakariņ as notiek restorā nā , ar kaudzi tehnikas, baltiem galdautiem, ja vien bū tu ieslē gta neuzbā zī ga mū zika. . . Un tas ir, klusumā , tikai tehnikas zvana......Ja kā ds brokasto- vakariņ as ē dienreizes, tad vakariņ ā s visiem dzē rieni tiek apmaksā ti.
Ekskursijas visas ir interesantas, ir ē rti doties visur. Visi autobusi, veikali ar kondicionieri. Kopumā jū s varat rakstī t bezgalī gi, jū s neatcerē sities visu uzreiz. Bū s jautā jumi - rakstiet, ar prieku atbildē š u)))))).
аватар tatarnikova_i
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Pirmo reizi uz Kipru devā mies uz nedē ļ u ar 5 gadī gu dē lu. Ar nedē ļ u noteikti ir par maz. Kiprai – vē l jo vairā k. Š eit valda tik relaksē još a atmosfē ra, ka jā ierodas vismaz uz divā m nedē ļ ā m. Ar ekskursiju problē mu nebija. … Tomēr ▾ Pirmo reizi uz Kipru devā mies uz nedē ļ u ar 5 gadī gu dē lu.
Ar nedē ļ u noteikti ir par maz. Kiprai – vē l jo vairā k. Š eit valda tik relaksē još a atmosfē ra, ka jā ierodas vismaz uz divā m nedē ļ ā m.
Ar ekskursiju problē mu nebija. Lidojā m ar parasto Aeroflot, viss bija virsū , bez aizkavē š anā s, tikai agra izbraukš ana, ne pā rā k ē rti, bet bez sastrē gumiem, kavē jumiem, kopumā ir arī priekš rocī bas. Lidojumā tikai trī s stundas ar mazumiņ u – tas, kas vajadzī gs kopā ar bē rnu. Š ķ iet, ka novilka, paē da un jau sē ž . Laika starpī ba ir tikai stunda, nav nepiecieš ama ne adaptā cija, ne aklimatizā cija. Mums bija ē rta uzturē š anā s, mums visiem patika.
Nosū tī ja ceļ ojumu aģ entū ru ICS, viņ i satika to paš u. Viss ir skaidrs, pieklā jī gs, paldies viņ iem.
Viesnī cu izvē lē jā mies paš i, vajadzē ja Al Inclusiv. Tā du variantu ir maz, tā pē c mū su viesnī ca bija vispiemē rotā kā . Sā kumā viesnī ca, es atzī stu, bija vī lusies. Man nepatī k salī dzinā t valstis, bet salī dzinā jums ar Turciju liecina par sevi. Kipras viesnī ca ir daudz vienkā rš ā ka, mazliet veca, nobruž ā ta, daž reiz labi, vienkā rš i spļ audī gs sanatorijas vai pansijas tē ls, bija tā da nostalģ ija. Viesnī cas teritorija ļ oti pieticī ga, lapas uzbrucē jiem netiek ā tri noņ emtas, pastaigā ties nevar, izgā jā t, desmit metri un jau pludmale. Nu te visas tā das viesnī cas ir kompaktas, kā sapratā m pastaigā joties pa krastmalu. Bet mū su viesnī cai bija ļ oti laba pludmale, plaš a. Smilš u pelē ka netī ra krā sa, nepatī kama pat sā kumā , č ī kstoš a sajū ta kā netī rī ba, bet, kad pierod, saproti, cik tas ir mazs un patī kams taustei. Pludmalē nebija sauļ oš anā s krē slu un saulessargu, tikai teritorijā , bet par velti.
Bū tī bā nekā das izklaides. Animatori neskrien pē c jums, vispā r no Al Inclisiv š eit, faktiski tikai ē diens bez ierobež ojumiem. Lai gan, kā di ir ierobež ojumi, viss jau ir izskopots un nav daudzveidī gs - izvē le ir pieticī ga. Bet viss ir labi un garš ī gi.
Istaba normā la, viss strā dā , mazliet vecs, bet pacieš ams. Numurs tika mainī ts. Sā kumā mums to iedeva paš ā apakš ē jā stā vā , tur bija skaļ š , prasī ja augstā ku un iedeva lielu istabu. Samaksā jā m par skatu uz jū ru - uzskatu par svarī gu nedzirdē t ceļ a trokš ņ us un patī kamu skatu no balkona. Ledusskapis ir samaksā ts, samaksā jā m par divā m dienā m, tad atteica - knapi salst.
Aizgā jā m uz pilsē tu, var pastaigā ties pa krastmalu, ir bē rnu parks, mums vairs nav pietiekami daudz, bet ir arī mini zoodā rzs - mē s tur devā mies. Parā dī ja mums iepirkš anā s ielu, bet ceļ š tiek remontē ts un puse veikalu ir slē gti.
No ekskursijā m braucā m ar laivu, bija jauki, izpeldē jā mies pa salu, nopirkā m. Un izjā de ar ē zeļ iem. Un ar mū su bē rnu, ko vē l ņ emsi, viņ am bū s grū ti. Uz ē zeļ iem - tieš i tā , bija jautri visiem, gan viņ am, gan mums. Un brauc un izklaidē jies. Vispā r man patika.
Kopumā no atpū tas, neskatoties uz zinā mu kritiskumu manā stā stā , vislabā kā s atmiņ as. Laika iet mazumā , nedē ļ a ā tri beigusies. Rezultā tā viņ i pieraduš i pie viesnī cas, viss nav tik biedē još i. Bet jums ir jā saprot, ka š ī nav Turcija jums. Lai izvairī tos no vilš anā s!
аватар
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī ca: Ja salī dzina vismaz ar Turciju, tad viesnī ca atpū š as. . Teritorija maza, bet pietiekami jauka. Pati viesnī ca ir sū dī ga. Istabas nav sliktas, skaists skats uz jū ru Ē diens: Ē diens, maigi izsakoties, nav ī paš i labs. Katru dienu viens un tas pats un absolū ti bezgarš ī gs. … Tomēr ▾ Viesnī ca: Ja salī dzina vismaz ar Turciju, tad viesnī ca atpū š as. . Teritorija maza, bet pietiekami jauka. Pati viesnī ca ir sū dī ga. Istabas nav sliktas, skaists skats uz jū ru Ē diens: Ē diens, maigi izsakoties, nav ī paš i labs. Katru dienu viens un tas pats un absolū ti bezgarš ī gs. Nulle š ķ irne, no augļ iem tikai ā boli, kivi un konservē ti ananā si. Ē dā m pie viesnī cas restorā nos (iesaku visiem pamē ģ inā t meze). Mums bija viss iekļ auts un par to maksā jā m ar alkoholu : ) Starp citu, zem mezes nogarš ojiet vī nu vai zivania (vietē jais moonshine, 45 grā di) Personā ls: Draudzī gi puiš i ar apbrī nojamu humora izjū tu. Mū s gandrī z ar asarā m acī s pavadī ja visa viesnī ca. Animā cijas nav daudz, bet tieš i ar animatoru mums ļ oti paveicā s. Viņ a vilka mū s uz klubiem un pastā vī gi tusē jā s ar mums naktī ))) Secinā jums: Par spī ti visam pā rē jais izrā dī jā s dī vains ! ! !
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Atpū tos pie vī ra no 25.10. -03.10. 2010. Viesnī ca patika, jū ra blakus. Ē diens ļ oti labs, daudzveidī gs. Daudz augļ u(ananā si, melones, ā boli, apelsī ni, kivi, persiki). Mī nuss ir tas, ka pa logiem bija skats uz ceļ u un bija ļ oti trokš ņ ains. … Tomēr ▾ Atpū tos pie vī ra no 25.10. -03.10. 2010. Viesnī ca patika, jū ra blakus. Ē diens ļ oti labs, daudzveidī gs. Daudz augļ u(ananā si, melones, ā boli, apelsī ni, kivi, persiki). Mī nuss ir tas, ka pa logiem bija skats uz ceļ u un bija ļ oti trokš ņ ains. . Arī izklaides nav. Ekskursijas dā rgas, paņ ē mā m 2 gab, bet ī sti nepatika. Visi krievi tika ievietoti vienā autobusā ar ā rzemniekiem un bija 2 gidi, kas pā rmaiņ us runā ja. Laikapstā kļ i nelika vilties. 28 gr. katru dienu, jū ra 26. Bet pē cpusdienā sā kas ļ oti stiprs vē jš , tā pē c kļ ū st auksti sauļ oties. Ū dens baseinā ir ledusauksts, ilgi nesē dē si. Reģ istratū rā viņ i nezina krievu valodu, Ir ļ oti grū ti izskaidrot. Es ļ oti iesaku š o viesnī cu relaksē još ai un ekonomiskai atpū tai.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
Parādīt vairāk »


iemiesojums Aristofanio
Es uzrakstīju savu atsauksmi par Posidonia Beach viesnīcu, patiesību par šo viesnīcu. Varbūt Tour Pravda šāda patiesība nav vajadzīga?
13 gadiem atpakaļ  •  6 abonenti 23 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Gubernatora pludmale
Novērtējums 9.0
Kipra, Limasola
Pludmales
Vīna svētki Limasolā
Novērtējums 8.0
Kipra, Limasola
Izklaide
Kolossi pils
Novērtējums 6.0
Kipra, Limasola
Arhitektūra, Stats

Отель расположен между районом Аматус и пригородом Лимассола Йермасоя, на берегу Средиземного моря.

Atrašanās vieta 60 км от аэропорта г. Ларнака, 70 км от аэропорта г. Пафос. 8 км от Старого порта.
Pludmale
 • 1. rinda
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
Viesnīcā

Магазины, ресторан Poseidon, кафе Aegean Coffe Shop, бар у бассейна Tritent, бар Odyssea, бар на пляже, 7 конференц-залов от 30 до 200 чел.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports Караоке, 2 теннисных корта,
 • sauna/vanna/hammam
 • džakuzi
 • galda teniss
 • tenisa korti
 • volejbols
 • sporta zāle
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
Telpu apraksts

138 номеров: Standard, Studio Suite, Family Room, Presidential Suite.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors
 • tālrunis
 • balkons/terase
 • džakuzi (ne visās istabās)
Adrese Amathus Avenue P.O.Box 51206 3502 Limassol, Cyprus
Tālruņi: +357 25321000
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам, yes. Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис, теннис, волейбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).