Riu Astoria (Astoria Mare) 4*– Atsauksmes

7
Novērtējums 7.810
№18 viesnīcas reitingā Zelta smiltis
8.0 Numurs
7.9 apkalpošana
8.9 Tīrība
7.7 Uzturs
6.9 Infrastruktūra
Jauno RIU ķēdes viesnīcu, kas atrodas populārajā Zelta smilšu kūrortā, no pludmales atdala tikai promenāde. Tā piedāvā komfortablus numurus, no kuriem lielākā daļa ir ar skatu uz jūru, attīstītu infrastruktūru un nevainojamu apkalpošanu. Pēc pilnīgas renovācijas viesnīca tiks atvērta 2019. gada vasarā. Viesnīca ir lieliski piemērota gan jauniešiem, gan ģimenēm. Viesnīca sastāv no 11 stāvu galvenās ēkas un 6 stāvu piebūves.Vairāk →
аватар Mykhailoo
 •  apceļots 9 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 8.0
Lieliska atraš anā s vieta, tī ri plaš i numuri, daudzveidī gs un kvalitatī vs ē diens. Brī niš ķ ī gi kokteiļ i bā rmenes Dinas izpildī jumā . Dina - cieņ u! … Tomēr ▾ Lieliska atraš anā s vieta, tī ri plaš i numuri, daudzveidī gs un kvalitatī vs ē diens. Brī niš ķ ī gi kokteiļ i bā rmenes Dinas izpildī jumā . Dina - cieņ u!
аватар faizullov49
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Istabas tī ras, viss darbojā s lieliski. Mums bija istabiņ a ar skatu uz jū ru, jū ra mainī ja krā su vairā kas reizes dienā! ! Ē diens ir labs. daudz salā tu, gaļ as, vistas, dā rzeņ u un augļ u vienmē r un tik daudz, cik vē laties laba atraš anā s vieta. … Tomēr ▾ Istabas tī ras, viss darbojā s lieliski. Mums bija istabiņ a ar skatu uz jū ru, jū ra mainī ja krā su vairā kas reizes dienā! !
Ē diens ir labs. daudz salā tu, gaļ as, vistas, dā rzeņ u un augļ u vienmē r un tik daudz, cik vē laties
laba atraš anā s vieta. tuvumā atrodas viesnī cas, veikali, kafejnī cas. . . un protams jū ra
Komanda teicami runā krievu valodā
istabenes un viesmī ļ i ir draudzī gi un pieklā jī gi. Nā kamgad bū s rekonstrukcija bū vē s savu baseinu
Genā dijs un Lea
Igaunija
аватар interdialog
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Lieliska viesnī ca saviem 3 *. Atraš anā s vieta ļ oti laba - gandrī z 1. lī nija. Numuri ir pieticī gi, bet pieklā jī gi. Santehnika apkalpojama un labā stā voklī . Viss ir ļ oti tī rs. No visiem numuriem paveras skats uz jū ru. Ē diens labs, kvalitatī vs. … Tomēr ▾ Lieliska viesnī ca saviem 3 *. Atraš anā s vieta ļ oti laba - gandrī z 1. lī nija. Numuri ir pieticī gi, bet pieklā jī gi. Santehnika apkalpojama un labā stā voklī . Viss ir ļ oti tī rs. No visiem numuriem paveras skats uz jū ru. Ē diens labs, kvalitatī vs. Personā ls ir ļ oti draudzī gs. Trū kumi - animā cijas trū kums, nav peldbaseina un rotaļ u laukuma. Kopē jais iespaids ir lē ta kvalitatī va pilsē tas viesnī ca. Var ieteikt ekonomiskai atpū tai. Klī st runas, ka tā darbī ba beidzas š ogad. Nojauks, pieļ auju, ka tā vietā uzcels kaut ko modernu, bet tajā paš ā laikā dā rgu. Ž ē l gan! Man bija ļ oti ē rti š eit apmesties studentiem un maģ istrantiem, kurus izvedu starptautiskai praksei, praksei. Zelta smiltī s ir maz viesnī cu ar š ā du cenas un kvalitā tes attiecī bu, ir arī lē tā kas, bet tas ir tiem, kas ceļ o vienu reizi un piekrī t jebkā diem nosacī jumiem, lai arī cik lē ti. Ar to "saslimst" tie, kas ved bē rnus uz festivā liem un sacensī bā m. Tie, kas augstu vē rtē savu reputā ciju un tajā paš ā laikā ir nepiecieš ams ekonomisks variants - droš i uz Astoria!
аватар atabekyan
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Atpū tā s ar 3 gadus vecu bē rnu pagā juš ā gada jū lijā "Astorijā ". Mē s paņ ē mā m All Inclusive. Pirms tam atpū tā mies Albenā , Sozopolē . No trū kumiem - ļ oti, ļ oti trokš ņ ains, pat ar slē gtu balkonu nevarē ja aizmigt, brī nos, kā bē rns aizmiga, bet mē s ar vī ru gaidī jā m rī tu gulē t. … Tomēr ▾ Atpū tā s ar 3 gadus vecu bē rnu pagā juš ā gada jū lijā "Astorijā ". Mē s paņ ē mā m All Inclusive. Pirms tam atpū tā mies Albenā , Sozopolē . No trū kumiem - ļ oti, ļ oti trokš ņ ains, pat ar slē gtu balkonu nevarē ja aizmigt, brī nos, kā bē rns aizmiga, bet mē s ar vī ru gaidī jā m rī tu gulē t. Tika izsludinā ta personī gā viesnī cas pludmale, palasī jā m atsauksmes, ka 5 minū tes ar kā jā m, pirmajā dienā gā jā m meklē t un neatradā m, vē lā k izrā dī jā s, ka lī dz pludmalei vē l 5 minū tes, bet ne kā jā m , bet ar mikroautobusu. Mikroautobuss brauca pē c grafika, vajadzē ja paspē t pirms pusdienā m, jo ​ ​ š oferim bija pā rtraukums lī dz 14.00 lī dz 16.00. Un tā kā pludmale atradā s kū rorta galā , tad lī dz viesnī cai bija vajadzī gas kā das 25 minū tes. ar normā lu soli, kas karstumā un ar bē rnu, ne tik ļ oti. Tad sajuka virtuve, vī ram un bē rnam bija 3 dienas dusmas, skrē ja uz aptieku pē c zā lē m, bet mums tomē r paveicā s, jo daž i bē rni nokļ uva slimnī cā un uz pilinā mā . No rī ta ierastā s brokastis ar olā m, omleti, kā arī desiņ ā m, sieriem un desiņ ā m - ne pā rā k labas kvalitā tes. Pusdienā s bija plā nas, bezgarš ī gas zupas, ik pa laikam puspuvuš i tomā ti, marinē ti cukini. Principā ē diena bija daudz, bet mums tieš ā m bija grū ti izvē lē ties. Bija arī tematiskie vakari. Ē dienā un virs tā lidoja muš as. Ī sā k sakot, vī rs ē da gandrī z neko un bē rns arī , bet paldies Dievam, ka man ir stiprs vē ders))))) Viņ i izglā bā s ar vistu un kartupeļ iem. Mums blakus atpū tā s mā miņ a ar pusotru gadu vecu mazuli, kura bija vieglā š okā un skraidī ja pa rajonu griķ u putras meklē jumos. Nopirka augļ us, jo viesnī cā bija ā boli un pagā juš ā gada apelsī ni, tad tomē r tika pievienoti arbū zi. Pludmalē pretī viesnī cai bija kaut kā da noteka, teica, ka tā ir kanalizā cija, centā mies tur nepeldē ties. Viesnī cai nav savas teritorijas, no vienas puses ceļ š , no otras puses pludmale. Vispā r mums nav nekā das vē lē š anā s tur braukt vē lreiz, tikai mū su bē rns bija ar visu apmierinā ts. Viesnī ca atrodas tieš i pie jū ras, skats pa logu bija burvī gs. Istabā bija televizors ar ieslē gtā m multfilmā m. Ir kondicionieris, kā jau man tas ir ļ oti labs - daudz nepū š , tikai rada komfortablu temperatū ru. Radio nedarbojā s. Mini bā rs ir dā rgs. Balkons ar krē sliem un galdiem. Starp balkoniem starpsienas caurspī dī gas, varē ja redzē t kaimiņ us. Tī rī ja katru dienu, tī rī š ana pā rsvarā sastā vē ja no miskastes izneš anas. Aizbraucot, protams, visas nepatikš anas aizmirsā s, bet nosē dumi palika, lai gan bija tū risti, kuriem viss patika, viņ i bija patiesi pā rsteigti par mū su neapmierinā tī bu. Jā piebilst, ka š ie tū risti bija bez bē rniem)))). Kopsavilkums: atvaļ inā jumam ar bē rnu jā izvē las mazā k trokš ņ ains kū rorts un mā jī ga ģ imenes tipa viesnī ca.
аватар maxx08
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Atpū tos ar bē rnu 12 gadi 2011. gada jū nijā . Ļ oti labi iespaidi par viesnī cu. Tī rs, ē rts. Istaba maza bet diezgan ē rta. Ē diens bija brokastis+vakariņ as. Mums pietika. pludmale, jo visā piekrastē cena no sauļ oš anā s krē sla ir 8 lev ($ 6) + lietussargs ir 8 lev. … Tomēr ▾ Atpū tos ar bē rnu 12 gadi 2011. gada jū nijā . Ļ oti labi iespaidi par viesnī cu. Tī rs, ē rts. Istaba maza bet diezgan ē rta. Ē diens bija brokastis+vakariņ as. Mums pietika. pludmale, jo visā piekrastē cena no sauļ oš anā s krē sla ir 8 lev ($ 6) + lietussargs ir 8 lev. Tiesa, š ī pludmale nav tieš i pretī viesnī cai, bet 5 minū š u gā jiena attā lumā pa promenā di. Pludmalē ir bā rs. Jebkurš alkoholiskais dzē riens ir 2 lev ($ 1.5). Personā ls gandrī z visi labi runā krieviski. No trū kumiem slikts gaisa kondicionieris, savas teritorijas un baseina trū kums. Kopvē rtē jums 3* viesnī cai solī ds č etrinieks.
аватар admirable
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Augustā paliku viesnī cā . Gā ju viena, bet pā rē jais bija vienkā rš i super! ! ! Iepazinos ar interesantiem cilvē kiem, ar kuriem joprojā m uzturu kontaktus! Ē diens viesnī cā nav ī paš i labs - bija tikai brokastis, bet ar tā m man pietika. … Tomēr ▾ Augustā paliku viesnī cā . Gā ju viena, bet pā rē jais bija vienkā rš i super! ! ! Iepazinos ar interesantiem cilvē kiem, ar kuriem joprojā m uzturu kontaktus!
Ē diens viesnī cā nav ī paš i labs - bija tikai brokastis, bet ar tā m man pietika. Es devos gandrī z lī dz paš am brokastu sā kumam pē c š okolā des kruasā niem. Katru dienu - desiņ as, siers, desa (man nepatika), graudaugi ar pienu, maize, cepumi, 2 veidu ievā rī jumi, biezpiens vai siers (skā bs), kaut kas lī dzī gs putrai, bet auksts (arī skā bs), tē ja , kafija, yuppie tipa sula. No augļ iem - ā boli, persiki (negatavi), apelsī ni, lai arī reti, bet man patika - saldi.
Reģ istratū ras personā ls draudzī gs un izpalī dzī gs! Kaut kā meitene no reģ istratū ras mani ieraudzī ja promenā dē , pienā ca klā t, runā ja ar mani, kad saslimu (un tas notika 6. dienā pē c manas ieraš anā s), ieteica kur atrodas ā rsts, pie kura var vē rsties pē c apdroš inā š anas. Daktere nokļ uva tuvē jā viesnī cā (ļ oti jauka daktere, runā krieviski). Viņ a mani apskatī ja, izsauca ī paš u apdroš inā š anas centru, izrakstī ja zā les. Zā les tur tieš ā m ir dā rgas - nopirku antibiotiku (Zinat un Azz - tas bija mans dā rgā kais pirkums uz zelta smiltī m). 2010. gada augustā daudzi pā rskatos atklā ja, ka viņ i ir slimi - drudzis un gremoš anas traucē jumi. Ē diens tur nav ī paš i labs, pat 4*. Es satiku vā cieš us no viesnī cas Aphrodite4 *, viņ iem bija viss iekļ auts, tā pē c arī ē diens viņ iem nepatika. Jā skatā s restorā nos un kafejnī cā s - nav ko ē st - garš ī gi un lē ti, bet nav 1. rindā .
Garš ī gs restorā ns - Old Oak, tad netā lu uz kalna, pieturā uz Varnu, kā iet, tas nav 1. lī nijā . Viss garš ī gi, porcijas lielas un nav dā rgas. Daž ā dos restorā nos ir ī paš as akcijas - 12-14 lev - karstie (steiks, kartupeļ i), salā ti un sula. Š o ē du pā ris reizes - ļ oti izdevī gi, jo. Viesnī cā s bija tikai brokastis.
Pludmale ir laba! smilš aina, ļ oti tuvu viesnī cai, netā lu no brī vā s zonas, sauļ ojas uz tā s pakaiš iem, jū ra silta, salī dzinoš i tī ra, laikam ū dens bija nedaudz neskaidrs, daž as nelielas aļ ģ es burā ja, bet kopumā viss bija kā rtī bā . Jū ra bija mierī ga, 6 reizes 2 nedē ļ u laikā karā jā s dzeltens karogs, kas nozī mē ja spē cī gus viļ ņ us, bet cilvē ki peldē ja, uz viļ ņ iem bija vē l jautrā k!
Kas attiecas uz izklaidi - man ļ oti patika, viņ u dē ļ gribas tur atgriezties vē lreiz, tagad salī dzinu jebkuru kū rortu š ī m izklaidē m. Blakus viesnī cai ir klubs Astoria, ieeja bez maksas, treš dienā s ir Maximus Boys grupas vī rieš u striptī zs! Lieliski! Daž reiz meitenes pie ieejas saņ em bezmaksas tekilu.
Bet š ajā klubā biju tikai 2 reizes (2 treš dienas), pā rē jā laikā gā ju uz Arrogans klubu, lī dz tam ir kā das 15 minū tes, bet tas ir tā vē rts! Tur var teikt kū rorta centrs - ā rzemnieki, tuvumā vē l bars klubu, bā ri pludmalē un bulvā rī . Ieeja Arroganā ir maksas - 5 levas, bet ja ir flaijeris (to var dabū t pa dienu un vakarā ejot pa promenā di), tad ieeja bez maksas + 1 dzē riens izvē lē ties no 3 (sprite un degvī ns, rums-kola un daž i citi). Cenas kokteiļ iem un alum tur nav augstas, bet precī zi neatceros. . . Pie ieejas tev uzlika zī mogu uz rokas, lai vari iet iekš ā un ā rā cik gribi. Arrogā nos ir daudz jaunieš u, meiteņ u nav ļ oti daudz. Pā rsvarā ir vā cieš i un bulgā ri, bet es pat nepamanī ju bulgā rus, bet vā cieš us - pat neko. Es satiku vienu, viņ š ieradā s tajā paš ā dienā , kad es, un aizlidoja tajā paš ā dienā . Tā pē c es patieš ā m izbaudī ju savu atvaļ inā jumu. Satiku arī jaunu vī rieti no Maķ edonijas, viņ i runā ja angliski (krieviski viņ š nesaprot), izrā dī jā s ļ oti laba angļ u un vā cu valodas prakse, jo zinu abas š ī s valodas!
Karsts laiks visas 2 nedē ļ as, 35-38, jū ra silta - 25-27. Saule visas 2 nedē ļ as, tikai 1 diena ir apmā cies. Viesnī cai nav sava baseina, bet es devos uz baseinu, kas ir blakus viesnī cai Metropol, tur ir vē l lielā ks ū dens slidkalniņ š (2 levas - vairā kas reizes braukt). Var braukt arī ar banā nu, izpletni, bet es no tā baidos. Es sauļ ojos katru dienu un pē c tam tusē jos Arrogance lī dz 6 no rī ta. Istabā biju ap 6 vai 7, tad brokastī s 8.15 biju gandrī z pati pirmā (brokastis bija no 8 lī dz 10), tā tad katru dienu, 2 stundas gulē ju ļ oti maz, varbū t no š ī palika slikti. Es nevarē ju gulē t pludmalē , jo saule bija ļ oti karsta, pat no 11, visu laiku bija jā peld.
Istabā kondicionieris darbojā s labi (ir daž ā das pozī cijas - stiprā ks, mazā ks), uz balkona - 2 krē sli, daž iem vē l ir galds, man nē . Vannasistabā ū dens tieš ā m ļ oti netek, bet tā kā dzī voju viena, tad tas netraucē ja, vannasistabā nav paplā tes. Tualete un vannas istaba apvienota.
Radio manā istabā nedarbojā s (bet es to neklausī jos), televī zijā bija daudz kanā lu (pirmais un Krievija - krievu valodā , vairā ki angļ u, vā cu, ir kanā ls ar angļ u filmā m, euronews, laika ziņ as) , pā rē jais nesaprotamā s valodā s. Istabā ir mini bā rs, bet es to neizmantoju, viss ir dā rgs.
Augļ i Zelta smiltī s, kū rortā , ir dā rgi - man tie neš ķ iet ī paš i labi, tā pē c es devos uz Varnu pē c svaigiem augļ iem tirgū un nopirku tur suvenī rus, tur ir lē tā k nekā kū rortā . Es braucu ar autobusu - turp un atpakaļ , protams, es neatceros numuru. Jū s varat lū gt tos savam ceļ vedim. Ekskursijas no gides nepirku, jo. Gidi nekad neesmu redzē jusi, viņ a nepaziņ oja par sevi, bet transfē rs nogā dā ts no lidostas un uz lidostu kā nā kas!
Labā k ir patieš ā m iegā dā ties ekskursijas vietē jos kioskos, tur tie ir lē tā ki - vienkā rš i noskaidrojiet visu (cik daudz, no kurienes un kur viņ i uzņ ems vai kur doties), bet es nekur negā ju, izņ emot Varnu.
Pā rē jais man ļ oti patika neskatoties uz ē dienu un to, ka saslimu. Tas bija jautri. Astoria 3* - ļ oti labi atrodas attiecī bā pret jū ru, pirmā lī nija. Š is ir viens no tā diem 3 * pie jū ras, un lī dz izklaidei ir 15 minū tes, ne gluž i centrā - bet tas ir labi (mū zika joprojā m nā k no jū su kluba no krastmalas - jū s atverat balkonu un varat dejot, tas ir tas, ko es darī ju, kad biju slims) , un ja tu dzī vo tuvā k Arroganiem, tad tur ir ļ oti traki, cilvē ki visu laiku staigā , kaut kā da nebeidzama kanalizā cija, un naktī s vā cieš i (neadekvā ti, piedzē ruš ies) bļ auj!
Manuprā t, apskats par viesnī cu un pā rē jais izrā dī jā s diezgan izsmeļ oš s! Gribu turp doties vē lreiz, jo viss jau zinā ms, bet vajag izpē tī t jaunas jaunieš u ballī š u vietas, uzzinā t jaunus kū rortus un tad arī dalī ties iespaidos!
Jauku atpū tu!
аватар fdgsf
 •  apceļots 19 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca atrodas 50 metrus no jū ras, 1. lī nija, istabā ledusskapis, telefons, TV, radio, fē ns, kondicionieris, balkons un visas ē rtī bas. Nav baseina. Viesnī cā ir disko bā rs. Mē s bijā m labi novietoti viesnī cā , 2. stā vā (patiesī bā tas ir 3. … Tomēr ▾ Viesnī ca atrodas 50 metrus no jū ras, 1. lī nija, istabā ledusskapis, telefons, TV, radio, fē ns, kondicionieris, balkons un visas ē rtī bas. Nav baseina. Viesnī cā ir disko bā rs.
Mē s bijā m labi novietoti viesnī cā , 2. stā vā (patiesī bā tas ir 3. stā vs, tā pat kā visur citur Eiropā ), ar skatu uz jū ru. Mums paveicā s, jo cilvē ki, kas mums priekš ā , no mū su busiņ a, tika izmitinā ti 8. un 10. stā vā . Lai gan vē lā k, satiekot daž us mū su rases biedrus, uzzinā jā m, ka viņ iem paveras skats uz jū ru. Tā ka š ajā gadī jumā nevarē tu teikt, ka krievi š eit ir apmetuš ies kā ellē , kas, spriež ot pē c atsauksmē m, kuras lasā m pirms ceļ ojuma, nereti gadā s arī citā s viesnī cā s. Varbū t mums vienkā rš i paveicā s, grū ti pateikt. Bet es negribē tu tikt uz 1 stā vu. Balkons atrodas tieš i viesnī cai piederoš ā disko bā ra jumta lī menī . Maize viņ ai biež i vien no augš ē jiem stā viem mē tā jas kaijas, pilsoņ i, kuriem ir grū ti izlikt pelnu traukā , gobi (to ir maz, bet ir), un apkopē jas daž reiz dodas pie viņ as, tī rot savas istabas tieš i no. uz balkona un savā c no augš as aizlidojuš os dvieļ us. 2. stā vā š is jumts mū s nemaz netraucē ja. Par tī rī š anu: tī ra katru dienu. Bū tī bā tī rī š ana sastā vē ja no atkritumu izņ emš anas no istabas, vannas istabas, grī das sū kš anas un segas salocī š anas formā . Viņ i netī rī ja balkonu, bet pē c tam, kad viņ i lū dza izņ emt pelnu trauku no balkona, viņ i balkonu iztī rī ja vē l pā ris vai trī s reizes. Arī duš ā tā s nenomazgā jā s, ja smiltis bija uz grī das. Vienkā rš i atstā jiet tualetes papī ru un izņ emiet atkritumus. Reiz mums nevajadzē ja tī rī t, bet mū s lū dza izņ emt miskasti no duš as. Istabene labi nesaprata krievu valodu un acī mredzot nolē ma, ka mē s prasā m pilnī gu vannas istabas tī rī š anu. Apmē ram 5 minū tes viņ a tur pinā s ar ū deni un lupatu, visu mazgā ja tī ru. Mums bija tī ra istaba, tā pē c ir grū ti pateikt, cik apzinī gi viņ i tī ra telpas ar nekā rtī bu. Ī sā k sakot, ja pajautā si, viss tiks noņ emts. Gultas veļ u mainī ja reizi nedē ļ ā , lai gan pē c mū sē jo stā stiem reģ istratū rā kā dam esot teikts, ka jā maina ik pē c trim dienā m. Bet istabenes piezī mju grā matiņ ā ieraudzī jā m grafiku, kas norā dī ja, ka pē c 5 dienā m. Lī dzi uz pludmali nē sā jā m viesnī cas dvieļ us (par š o lietu komentā ru nebija), kad prasī jā m, mainī jā m. Pā rē jie dvieļ i, kas mū su prombū tnes laikā karā jā s istabā , netika mainī ti. Varbū t tos vajadzē ja nomest uz grī das. Bet mē s par to neuztraucā mies, jo mē s tos gandrī z neizmantojā m. Kā jau minē ts iepriekš , istabā ir kondensators, radio, telefons, televizors, fē ns. Radio skaļ runis ir iebū vē ts sienā augš pusē , un apaļ as formas slē dzis ir iebū vē ts sienā zemā k. Kopumā š ī nav padomju kaste, kā daž i varē tu domā t. Bija 2 Bulgā rijas radiostacijas. Mū zika ir forš a, no garlaicī bas nenomirsi. Ventilators duš ā . Duš a bija ok, vannas nebija. Vienī gais trū kums ir tas, ka duš a atrodas stū rī un kanalizā cija ir gandrī z zem izlietnes. Tie. ū dens izplū st pa visu vannu. Protams, mums nebija potī š u, bet tomē r pagā ja laiks, lī dz ū dens pē c mazgā š anas notecē ja kanalizā cijā . Kā sapratā m no sarunā m ar tautu, tā da sistē ma ir gandrī z visā s 2-3 zvaigž ņ u lī meņ a viesnī cā s. Ī sā k sakot, istabiņ a mums patika: plaš a, izremontē ta, jaunas mē beles, tī rs, liels balkons. Atbilst trim.
Brokastis viesnī cā s bija absolū ti normā las. Omlete, vā rī tas un ceptas desiņ as, kastrolis, grauzdiņ i, gurķ i, tomā ti, siers, protams, olī vas, š ķ iņ ķ is, desa, augļ i (persiki, aprikozes, arbū zs, ā boli), divu veidu ievā rī jumi, kū kas, maizī tes, kruasā ni, tē ja, kafija , sī rups , kompots. Kopumā standarta bufete.
Viesnī cas izskats ir diezgan normā ls. 10 stā vu balta ē ka, un tai piebū vē ta iegarena 2 stā vu ē ka, kuras 1. stā vā atrodas restorā ns, bet 2. stā vā atrodas disko bā rs Astoria, uz kuru varē ja piekļ ū t tieš i no viesnī cas vestibila. Viesnī cā ir kafejnī ca-bā rs, biljards. Viesnī ca atrodas 1. lī nijā , aptuveni 50 metrus no jū ras. Tas ir novietots nedaudz dziļ ā k, apmē ram 30 metrus no galvenā s ielas, savukā rt citas 1. lī nijas viesnī cas atrodas tieš i uz tā s, un ir izstā dī ti visi balkoni. Bet tas, protams, ir gaumes jautā jums.
Disko-bā rs "Astoria" strā dā ja no aptuveni 21 lī dz 5 no rī ta. Bā ra logi bija vaļ ā , tā pē c mū zika skanē ja skaļ i, to varē ja dzirdē t pat aizverot balkonu. Cilvē ki, kas dzī vo 10.  vietā , teica, ka arī to var dzirdē t. Mū zika mū s netraucē ja, jo no rī ta devā mies gulē t, bet ar bē rniem, iespē jams, labā k to nedarī t. Lai gan varbū t augš ē jos stā vos tā das dzirdamī bas nav. Kam vispā r. Piemē ram, agrā k, meklē jot viesnī cas, mē s apsvē rā m vairā k iespē ju "Tintjava" un "Kamchia". Vispā r izrā dī jā s, ka tā s atrodas uz ielas, kur ir bars diskotē ku, jaunieš i tusinā s lī dz rī tam, mū zika kliedz uz pilnu klapi. Š ī ir 2. rinda. Tur ir skaļ ā k nekā pie mū su viesnī cas. Lī dz diskotē kā m (Roxy, Boonker, Malibu, Papaya) no mū su viesnī cas kā jā m aptuveni 15 minū tes, lī dz autobusa pieturai uz Varnu aptuveni 10 minū tes.
Mū su diskobā rs "Astoria" tika uzskatī ts par krievu diskotē ku. Kad mē s tur pirmo reizi ieradā mies, cilvē ku nebija. Mē s sē dē jā m, varbū t vē l č etri cilvē ki. Repertuā rā ir krievu popmū zika apstrā dē . Daž reiz viņ i ieslē dz ā rzemju mū ziku, R&B retā k. Bet truluma nav. Aiz pults dī dž ejs Boriss uzvij visdaž ā dā kos miksus. Viesmī le (kad mē s tur bijā m, strā dā ja meitene vā rdā Gergana) steidzas kā traka. Jums nav jā gaida 10 minū tes uz pasū tī jumu. Maksimā li 3-5 minū tes, lī dz bā rmenis sajauc kokteiļ us un viss jau ir uz galda. Viņ a maina divas cigaretes pelnu traukā un vienmē r atrodas kaut kur tuvumā , viņ ai viss ir kontrolē ts, tā pē c arī nā kamais pasū tī jums nav jā gaida trī s stundas. Ī sā k sakot, viesmī le ir visaugstā kajā lī menī . Pirmajā uzturē š anā s nedē ļ ā mū su diskotē kā bija maz cilvē ku, daž reiz devā mies uz turieni pē c kokteiļ a, ja negribē jā m tā lu iet. Vai otrā di, pē c nakts ballē š anā s viņ i devā s stundu pirms slē gš anas. Otrajā nedē ļ ā acī mredzot cilvē ki nā ca kuplā skaitā , un stienis, varē tu teikt, plī sa pa vī lē m. Pā rsvarā uz turieni brauca Krievijas kompā nijas, jaunieš i vecumā no 20-23 gadiem. Lai gan, pē c sarunā m ar mū su rases cilvē kiem (cilvē ki ir vecā ki : )), viņ i arī Astorijā tusē jā s ne reizi vien, bet lī dz pulksten 12. Bijā m ne agrā k kā.1-2 naktis. Mū zika amatieriem, protams, bet dī dž ejs strā dā perfekti. Bā ra dizains ir forš s (foto var atrast internetā ). Ē rti mī ksti dī vā ni viens otram pretī . Cilvē kiem no mū su reģ istrā cijas visvairā k patika mū su bā rs dizaina un atmosfē ras ziņ ā . Nav simpā tijas, kā , piemē ram, bunkurā . Viss tiks atvests un pasniegts. Un atkal, pat ar pilnu bā ru, viesmī le strā dā ja fantastiski ā tri. Pat ja viņ a nedaudz aizkavē jā s pie galda, viņ a atvainojā s. Vienmē r smaidī ga un draudzī ga, burvī ga, vienmē r labā garastā voklī . Maskavā ir maz vietu, kur var atrast š ā du darbu. Tā tad, kas tur bū s, sveiks Gergana no Maskavas. Viņ i neatstā ja dzeramnaudu tikai pirmo reizi, mū su turpmā kajos apmeklē jumos viņ i pastā vī gi atstā ja dzeramnaudu.
1. stā vā atrodas restorā ns, kā jau minē ts iepriekš . Saimnieks ir draudzī gs un uzmanī gs. Vienī gais, ka tā s cenas ir augstā kas nekā citos tuvē jos restorā nos. Tajā ir gan bulgā ru, gan vā cu virtuve. Viņ š labi pā rvalda krievu valodu, tā pē c, ja jums ir kā di jautā jumi, izvē loties ē dienu, viņ š jums visu pastā stī s.
Netā lu no viesnī cas atrodas parks, kur var spē lē t mini golfu.


iemiesojums tatti6
Viesnīcas bildē galvenā ieeja viesnīcā pa kāpnēm bez margām.. Tas man ir svarīgi, sakiet, vai ir ieeja bez pakāpieniem? Būšu pateicīgs par atbildi.
12 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 3 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Aladzha klosteris
Novērtējums 7.0
Bulgārija, Zelta smiltis
Arhitektūra, Reliģija, Stats

Новый отель цепочки RIU, расположенный на популярном курорте Золотые Пески, от пляжа отделяет лишь прогулочная набережная. Гостей ждут комфортабельные номера, большинство из которых имеет вид на море, развитая инфраструктура и безупречный сервис. После полной реновации отель будет открыт летом 2019 года. Отель отлично подходит как для молодежного, так и для семейного отдыха. Отель состоит из 11-этажного главного здания и 6-этажного дополнительного здания.

Atrašanās vieta Отель в курортном комплексе Золотые Пески, в 25 км от аэропорта города Варна, в 200 м от центра курорта.
Pludmales apraksts Пляж в 20 м. Муниципальный песчаный — напротив отеля, через променад. Есть выделенная зона для гостей отеля. Зонты и шезлонги — бесплатно (ограниченное кол-во). Полотенца для бассейна/пляжа — бесплатно.
 • 1. rinda
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

2 бара, магазины.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Ночной клуб.
 • sporta zāle  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
Telpu apraksts

Всего 538 номеров.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši (ne visās istabās)
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • balkons/terase (ne visās istabās)
Adrese Varna 9007, Golden Sands
Tālruņi: (+359) 52 707 200
Tīmekļa vietne: Riu Astoria (Astoria Mare)
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.