Prestige Hotel & Aqua Park 4*– Atsauksmes

12
Novērtējums 8.310
№2 viesnīcas reitingā Zelta smiltis
8.4 Numurs
7.5 apkalpošana
6.9 Tīrība
9.3 Uzturs
7.7 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas zaļā parka zonā. Mājīgi numuri un draudzīgs personāls. Ieteicams relaksējošām brīvdienām. Viesnīca tika uzcelta 2005. gadā. Pēdējā renovācija tika veikta 2017. Sastāv no vienas 8 stāvu ēkas.Vairāk →
аватар 86jjj
 •  apceļots 3 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s atpū tā mies 5 naktis ar savu 8 gadus veco mazdē lu. Ē diens - izcils. Ū dens parks ir lielisks. Pati 429. telpa ir brī niš ķ ī ga: stū ra un liela, ar skatu uz jū ru un ragaviņ ā m. Wi-fi 429. istabā ir nedaudz vā jā ks nekā reģ istratū rā , bet pieļ aujams. … Tomēr ▾ Mē s atpū tā mies 5 naktis ar savu 8 gadus veco mazdē lu. Ē diens - izcils. Ū dens parks ir lielisks. Pati 429. telpa ir brī niš ķ ī ga: stū ra un liela, ar skatu uz jū ru un ragaviņ ā m. Wi-fi 429. istabā ir nedaudz vā jā ks nekā reģ istratū rā , bet pieļ aujams. Pats akvaparks ir izvietots 3 lī meņ os un tas pats ir ar Prestije Aquaparc de Lux (attē lā ). Lī dz jū rai apmē ram 5 minū tes. . Trū kums: nav laika aiziet lī dz jū rai.
Iesaku viesnī cu.
Нижний аквапарк, самый большой. Нижний акварарк, детский мир. Средний аквапарк. Средний аквапарк. Верхний аквапарк. Верхний. Верхний. Номер 429.
аватар
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Man bija prasī bas, lai bū tu akvaparks, un tā pē c kopumā biju pā rsteigts par atsauksmē m, ka tur bija augsts vē rtē jums, cena nekož. Man patika labā viesnī ca, galvenais, kas patika maniem bē rniem. Vispā r pati viesnī ca ir maza teritorija, patika, ka bija pirts, istabiņ ā baseins un ļ oti atmiņ ā paliekoš a istabiņ a, kurā dzī vojā m. … Tomēr ▾ Man bija prasī bas, lai bū tu akvaparks, un tā pē c kopumā biju pā rsteigts par atsauksmē m, ka tur bija augsts vē rtē jums, cena nekož.
Man patika labā viesnī ca, galvenais, kas patika maniem bē rniem. Vispā r pati viesnī ca ir maza teritorija, patika, ka bija pirts, istabiņ ā baseins un ļ oti atmiņ ā paliekoš a istabiņ a, kurā dzī vojā m. Ļ oti forš i, mums bija divi pieauguš ie un divi bē rni, diezgan liela, istabā varē ja izmitinā t visus. Ē diens labs, labā ks nekā Ē ģ iptē . Bija ē diens bē rniem. Labā k ir ierasties š ajā viesnī cā kopā ar ģ imeni. Manuprā t, š ī ir ģ imenes viesnī ca, nevis jaunieš iem.
аватар VerOK33
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atsauksme bū s gara, jo pirms izbraukš anas lasī jā m atsauksmes daž ā dos portā los, arī negatī vos, tač u viesnī cā nepamanī jā m 80% no negatī vajiem punktiem, kas tika rakstī ti atsauksmē s daž ā dos portā los! Tie cilvē ki vai nu melo pusceļ ā , vai arī viņ iem ir pā rā k augstas prasī bas. … Tomēr ▾ Atsauksme bū s gara, jo pirms izbraukš anas lasī jā m atsauksmes daž ā dos portā los, arī negatī vos, tač u viesnī cā nepamanī jā m 80% no negatī vajiem punktiem, kas tika rakstī ti atsauksmē s daž ā dos portā los! Tie cilvē ki vai nu melo pusceļ ā , vai arī viņ iem ir pā rā k augstas prasī bas. . . Vispā r, kam tieš ā m interesē s, tas izlasī s, nebū s par slinku.
Es ceļ oju kopā ar savu vī ru un meitu 3 gadu un 9 mē neš u vecumā no 2018. gada 10. lī dz 19. septembrim.
IZMITINĀ Š ANA: Sā kumā nopirkā m tū ri bez tū roperatora, un paš i rezervē jā m viesnī cu Ostrovkā (tur bija par 20-30 procentiem lē tā k nekā Bookingā ), paš i nopirkā m biļ etes aviokompā nijai Pobeda, ceļ ojumu apdroš inā š anu, vī zas. caur aģ entū ru. Izvē le krita uz Bulgā riju, jo bijā m visā s pā rē jā s budž eta valstī s, turklā t š ogad Grieķ ija un Bulgā rija bija lē ti galamē rķ i no Maskavas, bet mums jā brauc uz Grieķ iju, lai vestu izdrukas uz Maskavu, un mē s bijā m pā rā k slinki, tā pē c mē s apstā jā s Bulgā rijā . Dā rgā k bija pirkt caur tū roperatoriem, tā pē c visu rezervē jā m paš i.
Lidostā mū s bez maksas sagaidī ja pā rstā vis no viesnī cas ar zī mi (transfē rs no lidostas ir bezmaksas, bet jā atgriež as paš am), iesē dā mies minivenā un ā tri aizbrauca uz Golden Sands bez maksas, š oferis teicami runā ja krieviski un pastā stī ja par Varnas apskates vietā m. Mē s ieradā mies ap 14:15 un nekavē joties tikā m apsē duš ies. Numuriņ š bija vienkā rš i super, ar skatu uz jū ru! Nevis divistabu, bet liels, kā studijas tipa dzī voklis (tas bija divas reizes lielā ks par dā rza skatu numuriem, un istabas ar skatu uz dā rzu ir sliktā k izremontē tas). Mē beles ir pilnī gi normā las, tikai gultas ir atseviš ķ as un palagi viņ iem ir par mazu. Kā ds rakstī ja, ka netī rā veļ a nav patiesī ba! Veļ a bija tī ra, dvieļ i arī ! Spilveni mazi, bet ē rti, segas arī vieglas un siltas. Bē rnam izvelkamais dī vā ns, diezgan ē rts. TV dzī voklis, krievu kanā li 3 vai vairā k. Virtuvē ir elektriskā tē jkanna, glā zes un krū zes, bet mē s to neizmantojā m. Ir arī ledusskapis, un tas ir bez maksas, seifs arī ir bezmaksas. Santehnika jauna, ir fē ns. Tī rī š ana katru dienu, slapja vai nē - es nezinu. Bet gultas bija saklā tas. Tika nomainī ti dvieļ i (lai tos nomestu uz grī das). Veļ a tika mainī ta vienu reizi atvaļ inā jumā , bē rns tika mainī ts biež ā k - kad prasā m. Varē jā m arī viegli nomainī t - pajautā jiet apkopē jai, nu, vai nometiet palagu uz grī das. Apkopē jas ļ oti jaukas un pieklā jī gas. Meitai taisī ju figū riņ as no dvieļ iem. Visi dvieļ i ir ar izš ū tu logotipu. Vannā ziepes, ž elejas, š ampū ni, balzams, duš as cepure, ausu kociņ i. Skapī ir karote kurpē m, diegi ar adatu, sū klis kurpē m. Tas viss ar logotipu. Kā ds rakstī ja, ka flī zes uz vannas grī das/sienā m ir lē tas, industriā las - nu nezinu, manuprā t flī zes ir normā las. . . Balkons ļ oti liels, skats skaists. Panorā mas logs uz grī du. Vakarā mū zika viesnī cā nav lī dz vē lam, animā cija arī beidzas agri, no promenā des nav trokš ņ a, tā pē c istabā s nebija trokš ņ a (par ko mē s lasā m citā s atsauksmē s) ! ! ! Plastmasas logi labi pilda savu darbu! Reiz tikai viena kompā nija bā rā klausī jā s viņ u mū ziku, dejoja, bet viņ i mums nesagā dā ja neē rtī bas, un viņ iem nebija ī paš i jautri. Es arī lasī ju, ka telpas ir kartons un dzird kaimiņ us - tā nav taisnī ba! Lū k, mans goda vā rds - ne kaimiņ i no apakš as, ne no augš as, ne no malā m nebija dzirdami! Tikai no rī ta pa durvī m var dzirdē t, kā cilvē ki iet pa gaiteni, bet arī tas mū s netraucē ja. Starp citu - bija sezonas beigas, bet viesnī ca bija pā rpildī ta! Neskatoties uz to, ka daudzas blakus esoš ā s viesnī cas jau bija vai nu slē gtas, vai mazapdzī votas. Vienī gais, kas mū s apbē dinā ja, bija tas, ka sakarā ar sezonas beigā m bija palikusi tikai viena bē rnu animatore, kura runā ja tikai un vienī gi angliski. (Pievienoju istabas foto, atvainojos par nekā rtī bu). Uz balkona ir veļ as ž ā vē tā js. Istabā ir gaisa kondicionieris, bet mē s to neizmantojā m. Un, kas nav mazā k svarī gi, WIFI ir bezmaksas visā teritorijā ! Istaba tver pā rā k labi, skatī jos u-tube pa telefonu bez problē mā m.
LAIKA ZIŅ AS, JŪ RA un PLUDMA: Lī dz 10. septembrim ekskursijas bija ļ oti dā rgas, tā pē c mums bija jā dodas 10. datumā . Pirmajā s dienā s laiks bija apmā cies, bet silts. Jū ra mums š ķ ita silta visu atpū tas laiku (24-25 grā di), iespē jams, tā pē c, ka ū dens temperatū ra bija tā da pati kā gaisa temperatū ra, daž reiz pat augstā ka par gaisu. Vienreiz lija lietus, bet tajā laikā , kad bē rns gulē ja un mē s bijā m istabā , tas arī ā tri beidzā s. No rī ta devā mies uz jū ru lī dz pusdienā m, un pa dienu sauļ ojā mies pie baseina, tur bija pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu (starp citu, tie ir normā li un ē rti), bet bija rudens, tā pē c 17:00 saule slē pā s. aiz viesnī cas. Pirmā s dienas nebija viļ ņ u - ū dens bija perfekti dzidrs, kā Melnkalnē ! Tad bija viļ ņ i, un kā du dienu bija pat vē tra, tā pē c mē s vienkā rš i stā vē jā m ū denī . Kad viļ ņ i, ū dens maina krā su, kļ ū st tirkī zzils (mana mamma jū nijā bija Zelta smiltī s, viņ u ū dens jau bija debeszils, pievienoju foto. Mums vairs nebija tik piesā tinā ta krā sa, ū dens bija vienkā rš i skaists piparmē tru toni pē c vē tras). Iesaku kā du pludmales vietu - aiziet uz pludmali, kur ir galvenā ieeja, pie panorā mas rata, pa smiltī m nedaudz pa labi, lī dz vā cu bā ram (Keningbier vai kaut kas, aizmirsu nosaukumu), un netā lu no tā s pagriezieties. uz jū ru un apgulties uz brī vas joslas gar jū ru. Š ī vieta ir ē rta ar bē rniem, nav akmeņ u, ieeja maiga, nav uzreiz dziļ a, bē rns ar apli vai vestē var viegli plunč ā ties tur viens. Pie ieejas jū rā ir mazi oļ i un gliemež vā ki , bet speciā li apavi nav vajadzī gi. Pā ris reizes bija zilas medū zas un vienreiz "vads" (par tā m lasi internetā ). Glā bē ji, starp citu, bija savā s vietā s (un arī tad ne uz torņ a) tikai vē trā . Pludmales ir diezgan tī ras, noteikti nav salī dzinā mas ar mū su Krasnodaras teritoriju, un jū ra, manuprā t, Bulgā rijā ir daudz tī rā ka. Reiz gā jā m ar meitu (1.5-2 km) uz Riviera viesnī cas pludmali. Mazliet tā lu lī dz, un pa smiltī m 500 metri. Tur jū ra ir tī rā ka. Jū rā ietek kaut kā da caurule un visi tur sē ž , kā kaut kā ds avots. Viesnī ca nemaz neizskatā s 5*, un pludmale tur ir netī rā ka, bet vietas ir daudz, guli kur gribi. Saulriets nav bē rniem - kā pju pā ri atkoptajam pakā pienam netā lu no krasta, un dziļ ums uzreiz lī dz kaklam. . . Starp citu, pludmales dvieļ i viesnī cā ir bez maksas, ar tiem var doties uz jū ru.
ANIMĀ CIJA: Animā cija katru dienu, izņ emot pirmdienu. Dienas laikā es nepamanī ju animā ciju, labi, tas, iespē jams, ir saistī ts ar sezonas beigā m. Bē rnu klubiņ š (istaba) (foto nepievienoju, ir fotoaparā tā ) ir mazs, bet pā rsvarā strā dā ja ā rā pie baseina, klā ja galdus un krē slus, zī mē ja ar krā sā m, zī muļ iem, flomā steriem. Katru dienu bē rnu klubā ir kā da tē ma - vai nu gatavoš anas diena, vai indieš u diena, bet es nezinu, kā tas izpaudā s, jo. bē rnu klubu apmeklē jā m tikai divas reizes uz pusstundu vakarā , meita vienkā rš i krā sojā s. Vakaros bē rniem ir mini diskotē ka. Pieauguš o animā cija vakaros, pie izejas no viesnī cas uz baseinu, mums patika, katru dienu daž ā di, pā rsvarā deju kolektī vi, kā dreiz bija burvis, kā arī svaigā gaisā skatoties filmu. Nu vispā r ne Turcija/Ē ģ ipte/Tunisija, bet visiem patika. Viesnī cas personā ls ir draudzī gs, un kopumā cilvē ki Bulgā rijā ir draudzī gi. Gan viesnī cā , gan Zelta smiltī s ir daudz ā rzemnieku. Krievu ir vai nu maz, vai vispā r nav. Krievvalodī gie ir ukraiņ i, moldā vi, baltkrievi. Un arī pilns ar rumā ņ iem, poļ iem, vā cieš iem, beļ ģ iem, britiem (jā , ī sumā , visa Eiropas Savienī ba no Skandinā vijas un Baltijas valstī m lī dz dienvidu valstī m). Š ī ir ģ imenes viesnī ca ar daudziem bē rniem. Viesi pā rsvarā ir pā ri ar bē rniem un veci cilvē ki. Un vispā r Zelta smiltī s ir maz jaunieš u, drī zā k tas ir ģ imenes kū rorts. Lai gan promenā dē ir daudz izklaides, bā ri, klubi.
Ē DIENS: Mums patika viss. Brokastis ir vienmuļ as, tač u tā tas ir visur, jo cilvē kiem visā pasaulē brokastu ē dieni nav ī paš i daudzveidī gi. Un pusdienā m un vakariņ ā m ē dienkarte ir aptuveni vienā da, bet pagatavota savā dā k. Daudz salā tu (tikai daž as skā bā s mē rces), daudz dā rzeņ u, daž ā di desu izgriezumi (desiņ as garš ī gas, ne kā arā bu valstī s), sieri (garš ī gi), olī vas, sā lī tas zivis un vē l. Gaļ as ē dienu daudz, gaļ a mī ksta, burtiski kū st. Protams, gadī jā s, ka ē dieni viņ iem nesanā ca, bet tas ir reti. Vistas, zivis. Kā dreiz bija pat jū ras velš u ē diens, bija sī ki astoņ kā ji, mī dijas, kalmā ri. Divas reizes pasniedza veselu jē ru, pavā rs lē ja to š ķ ī vjos. Bija ruļ ļ i. Vistas, dā rzeņ u, gaļ as zupas, nerī vē tas, bet gana garš ī gas un lī dzī gas paš taisī tai; Es nekad neē du zupas viesnī cā s, bet Bulgā rijā tā s ē du ar prieku. Brokastu pankū kā m (kuras var iesmē rē t ar garš ī gu nutellu) un olu kulteni, rindā stā vē š ana ir diezgan maz. DAUDZ daž ā du augļ u. Jogurti. Kompoti ar daudzā m ogā m. Sulas ir lī dzī gas yupis, bet diezgan normā las. Liela kafijas automā tu pā rpilnī ba ar daž ā dā m kafijā m un kakao, kas mani ļ oti, ļ oti iepriecinā ja. Saldumu daudz, bet man tie bija satriecoš i, tā pē c apē du tikai daž us. Brokastī s, starp citu, ļ oti garš ī gas bulciņ as. Daudz daž ā das maizes, ir tosteris. Alus ir ok, bet bezalkoholisks. Es nedzē ru kokteiļ us, es arī nemē ģ inā ju vī nu. Ir ierī ces ar "saldē tas" sulas veidu, rozā ir ļ oti garš ī ga. Vestibilā vienmē r ir daž ā di cepumi - aizej uz istabu, paņ em cepumu un uzlej kafiju)) Pē cpusdienā pie baseina vienmē r ir ko ē st - frī kartupeļ i, dabī gie č ipsi, pica, grildesiņ as, dā rzeņ i, burgeri, vā rī ta kukurū za, tī rradņ i. Ir bē rnu ē dienkarte, bet bū tī bā tā ir tā da pati kā pieauguš ajiem. Kashi bija. Daudz daž ā du brokastu pā rslu ar pienu. Restorā nā reiz vakariņ ā s bija mū ziķ i, lieliski. Vietas pietika visiem. Daž reiz mē s ē dā m ā ra bā rā . Viesmī ļ i runā krieviski, š ķ iet, ka ir no Ukrainas. Es neredzē ju nevienu netī ro trauku! Un viesmī ļ i centā s ā tri notī rī t galdus pē c aizgā juš ajiem viesiem, bet viesnī ca ir pā rpildī ta, tā pē c ne viss notiek tik ā tri, kā apmeklē tā ji vē las, bet tomē r viesmī ļ i centā s un bija ļ oti draudzī gi. Kad restorā ns slē dzā s, no ielas logiem bija skaidrs, ka viņ i to rū pī gi tī rī juš i, pat ar speciā liem lī dzekļ iem mazgā juš i ā das un zamš ā das dī vā nus. Kad mē s devā mies uz a la carte restorā nu bez maksas, jums ir jā pierakstā s pie menedž era viesnī cas vestibilā . Katru dienu milzī gs daudzums saldē juma, mana meita bija sajū smā , un mē s, pieauguš ie, arī . Ņ em tik daudz, cik gribi. Starp citu, mē s mierī gi nesam ē dienu no restorā na uz istabā m, un neviens mums neliedza to iznest, lai gan zī me raksta, ka tas ir aizliegts. Principā viesnī cā un par smē ķ ē š anu visur ir zī mes, ka tas nav iespē jams, bet visi smē ķ ē .
EKSKURSIJAS: Nekur nebraucā m, jo ​ ​ jū nijā mamma brauca uz Balč iku, uz Kaliakru, uz Dzī tajiem akmeņ iem, tā pē c redzē ju visu viņ as foto. Un uz dienvidu kū rortiem nebraucā m bē rna dē ļ . Mē s devā mies pastaigā pa Varnu. Bezmaksas transfē rs no viesnī cas lī dz tirdzniecī bas centram Varnā vairs nekursē ja, sezonas beigas, tā pē c devā mies paš i. Uzkā piet pa ceļ u 600-700 metrus un bū s Travel pietura, brauciet ar 409 autobusu, kas kursē ik pē c 15 minū tē m, maksā.3 levas pieauguš ajiem (bē rniem bez maksas), č emodā ns maksā.1 levu. Tas iet cauri visai Varnai, tā pē c pastaigā var doties jebkur. Tas pats autobuss iet uz lidostu, tā pē c tur ir ļ oti ē rti ar transportu, ir pat autobusu vietne, kur var redzē t sarakstu, numurus, marš rutus un daudz ko citu. Kad ieradā mies pieturā , autobuss aizbrauca, bet mums paveicā s - piebrauca kā ds onkulis (starp citu viņ am ir arī izcilas krievu valodas zinā š anas. Bulgā rijā daudzi runā krieviski un saprot) mikroautobusā un aizveda visus par tiem paš iem 3 (bē rniem par brī vu) uz pilsē tas centru, neapstā joties))) Izgā jā m pie katedrā les, tur bija kaut kā di svē tki, tā pē c bija daudz priesteru dā rgā s maš ī nā s, un tur bija dievkalpojums katedrā lē , viņ i skaisti dzied, daudz cilvē ku, katedrā le ir ļ oti skaista iekš pusē . Tad no katedrā les devā mies pa gā jē ju ielu un sasniedzā m Piejū ras parku. Tas ir ļ oti liels, pabraucā m garā m tikai 1/4 daļ ai, meita bija nerā tna, tā pē c zoodā rzu nesaņ ē mā m. (Starp citu, Varnā joprojā m ir planetā rijs, delfinā rijs, akvā rijs un daudzi muzeji), viesnī ca dod bezmaksas karti. Nokļ uvā m parka bē rnu daļ ā , kur var vizinā ties ar katamarā nu un braucienu gū zmu. Bija kaut kā di svē tki, uz skatuves uzstā jā s daž ā di bē rnu kolektī vi. No turienes bija akmens metiens lī dz autobusa pieturai, kur iekā pā m 409. un atgriezā mies viesnī cā vakariņ ot. Mums patika Varna.
Izbraucā m no viesnī cas no rī ta, mū su reiss bija 11:45. Pabrokastojā m, paņ ē mā m lī dzi un devā mies uz autobusa pieturu. Iekā pā m 409 un braucā m uz paš u lidostu (ceļ š ilga stundu, jo bija daž i sastrē gumi).
Ja ir kā di jautā jumi - varat jautā t. No apkā rtē jo sejā m bija redzams, ka cilvē ki ir apmierinā ti ar viesnī cu. Turklā t tas bija piebā zts, un tas ir sezonas beigā s, manuprā t, tas joprojā m ir rā dī tā js, ka cenas un kvalitā tes attiecī ba viesnī cā ir ideā la. (Protams, ņ emot vē rā to, ka rublis vispā r neko nemaksā un ir nokrities uz pusi, tā pē c cenas brī vdienā m ā rzemē s tagad ir vā jprā tī gas un neatbilst reā lajai cenai, bet tur neko darī t.... Ekonomika (((
Mū su ģ imenei (un visiem, kas redzē ja mū su fotogrā fijas un video) patika atpū ta š ajā viesnī cā un Zelta smiltī s! Un, ticiet man, tā nav reklā ma, bet gan godī gi iespaidi un atsauksmes. Godī gi sakot, es jums neiesaku atvaļ inā jumu mū su dienvidos ne apkalpoš anas, ne viesnī cu, ē diena, jū ras kvalitā tes ziņ ā...Daudzi uzskata, ka Bulgā rija ir kauss, es nezinu....acī mredzot viņ iem nepaveicā s ar viesnī cā m. Nevienu pū ci Bulgā rijā nemanī jā m. Š eit ir mū su dienvidi - tas ir liekš ķ ere. Un es vienmē r uzskatī ju, ka Melnā jū ra ir briesmī ga, netī ru, attaisnojot tā s nosaukumu, bet Zelta smiltī s jū ra nemaz nav lī dzī ga Melnajai jū rai, tā ir skaistas krā sas un diezgan tī ra, un, kad nav viļ ņ u, tā vispā r ir caurspī dī gs.
аватар timchuyk
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Tā bija pirmā reize, kad atvaļ inā jumā lidojā m uz Bulgā riju. Septembra sā kumā atpū tā mies ar 5 un 7 gadus veciem bē rniem. Vē lē jos atrast viesnī cu ar visā m ē rtī bā m, ar labu pā rtiku, izklaidē m bē rniem un tuvu pludmalei. … Tomēr ▾ Tā bija pirmā reize, kad atvaļ inā jumā lidojā m uz Bulgā riju. Septembra sā kumā atpū tā mies ar 5 un 7 gadus veciem bē rniem. Vē lē jos atrast viesnī cu ar visā m ē rtī bā m, ar labu pā rtiku, izklaidē m bē rniem un tuvu pludmalei. Sazinā jā mies ar tū risma operatoru TPG. Viena no pirmajā m menedž eriem mums ieteica š o viesnī cu un daudz stā stī ja no savas personī gā s pieredzes tā s apmeklē juma laikā . Paldies tū roperatoram par labi organizē tiem lidojumiem, transfē riem, eskortu un diennakts komunikā ciju pā rē jā laikā . Ierodoties viesnī cā , mū s sagaidī ja silti un sirsnī gi, ā tri iekā rtojā s. Reģ istratū ras darbinieki atstā ja labu iespaidu, simpā tiski, draudzī gi cilvē ki, pamudinā ja, palī dzē ja. Istaba bija vienkā rš i krā š ņ a, ar lielu balkonu un panorā mas logu ar skatu uz jū ru! Istabas iekā rtojums normā ls, mums liela gulta un divas gultas bē rniem, skapis, galds, krē sli, TV, ledusskapis, fē ns, seifs, virtuvī te ar tē jkannu. Plaš a vannas istaba, tī ri balti dvieļ i, kvalitatī vas kosmē tikas komplekts. Istaba tika uzkopta katru dienu, dvieļ i un gultas veļ a mainī ta pē c vajadzī bas. Sū dzī bu par apkalpoš anu nebija. Uzturs. Izlasā m visu, bet varu teikt, ka mums viss patika, lai arī bē rnus, piemē ram, ir grū ti iepriecinā t. Brokastis ir vienmuļ as, tač u tajā s tiek gatavotas garš ī gas pankū kas, pankū kas, omletes, visā di izcirtņ i, dā rzeņ i, augļ i, graudaugi, piena un rū guš piena produkti, sulas un daudz kas cits. Pusdienas un vakariņ as ir daudzveidī gas, vienmē r ir plaš a salā tu, dā rzeņ u, piedevu, gaļ as un zivju ē dienu izvē le. Jū ras veltes tikai daž as reizes. Zupas ir garš ī gas. Saldumi, augļ i pā rpilnī bā . Siers, desiņ as. Patika apkalpoš ana, ļ oti pieklā jī gi un uzmanī gi viesmī ļ i. Dienas laikā varat uzkost vai apē st saldē jumu. Animā cija bē rniem nav slikta, lai gan sezonas beigas jau ir bijuš as. Akvaparks, batuts, slidkalniņ i, š ū poles, baseins. . Bē rniem noteikti nebija garlaicī gi. Teritorija regulā ri tiek mazgā ta, uzkopta, uzkopta, kā arī baseins. Pludmale atrodas trī s minū š u attā lumā no viesnī cas. Blakus daudz daž ā du veikalu, kafejnī cu, restorā nu un citu izklaides vietu. Ļ oti labi atpū tā mies, viesnī ca mums patika, ideā li piemē rota ģ imenē m ar bē rniem. Mē s noteikti atgriezī simies Bulgā rijā un ir pilnī gi iespē jams, ka mē s vē l atgriezī simies š ajā viesnī cā . ES iesaku!
аватар Olga_min15
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Viesnī ca nav slikta, ja meklē nepilnī bas, tad atradī si. Teritorija maza, bet ir viss atpū tai. Bē rniem patika slidkalniņ i. Treš ā lī nija 5min lī dz jū rai. bija agri, atbrauca plkst. 3.00 naktī iekā rtojā s 14.00 kā paredzē ts. … Tomēr ▾ Viesnī ca nav slikta, ja meklē nepilnī bas, tad atradī si. Teritorija maza, bet ir viss atpū tai. Bē rniem patika slidkalniņ i. Treš ā lī nija 5min lī dz jū rai. bija agri, atbrauca plkst. 3.00 naktī iekā rtojā s 14.00 kā paredzē ts. Gaidī š anas laikā jau varē ja visu izmantot. Atseviš ķ i var teikt par istabiņ u plaš as divas istabas ir viss nepiecieš amais. Ar pā rē jo bijā m apmierinā ti. Ieteikumi: nedaudz paaugstinā t animā cijas lī meni. Tā kā esam krievvalodī gi, animā cija mū su valodā netika veikta, tā pē c atseviš ķ as frā zes, bet tas mū s nemaz nesatrauca.
аватар Natali1201
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Viesnī ca nemaz nav slikta. Istabas bez š ika. TV un gaisa kondicionieris istabā . Tī rī š ana nebija ī paš i laba, bet dvieļ i tika nomainī ti. Ē diens viesnī cā bija labs. Personā ls ļ oti labi saprot krievu valodu, tā pē c komunikā cijā problē mas nebija. … Tomēr ▾ Viesnī ca nemaz nav slikta. Istabas bez š ika. TV un gaisa kondicionieris istabā . Tī rī š ana nebija ī paš i laba, bet dvieļ i tika nomainī ti. Ē diens viesnī cā bija labs. Personā ls ļ oti labi saprot krievu valodu, tā pē c komunikā cijā problē mas nebija.
Vestibilā ir pieejams bezmaksas internets.
Š o viesnī cu vairā k iesaku ģ imenes atpū tai, nevis jaunieš iem.
аватар chernova23
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
Mē s ar meitu atpū tā mies š ajā tā saucamajā viesnī cā.10 dienas. Papildus negatī vajā m emocijā m uzturē š anā s tajā neko neizraisī ja, tā pē c centā mies vairā k apmeklē t pludmali, doties ekskursijā s un istabā neieiet vispā r. … Tomēr ▾ Mē s ar meitu atpū tā mies š ajā tā saucamajā viesnī cā.10 dienas. Papildus negatī vajā m emocijā m uzturē š anā s tajā neko neizraisī ja, tā pē c centā mies vairā k apmeklē t pludmali, doties ekskursijā s un istabā neieiet vispā r. Bet, viss ir kā rtī bā . Braucā m labā noskaņ ojumā , tomē r jau pa ceļ am no Burgasas uz Zelta smiltī m mū s mulsinā ja atkritumi ceļ malā s, Varnas skumjā s ielas (kā no padomju laikiem), nesakoptā s ietves un mā jas. Domā jā m – atbrauksim uz vietu, tur viss bū s brī niš ķ ī gi! Bet nē ! Viņ i mū s tomē r ā tri iekā rtoja 422. istabā . Atcerieties š o numuru! Istaba ir plaš a, bet uzreiz samulsu no durvī m, kas mums bija ar blakus istabu. Mē s, naivie, sā kumā tam nepieš ķ ī rā m nekā du nozī mi, bet pē c tam katru vakaru novē rtē jā m lielisko telpas akustiku, dzirdot kaimiņ u krā kš anu vai TV mač u lī dz pat diviem naktī . Š ķ iet, ka tas viss notiek jū su istabā . Bet vispirms mē s paskatī jā mies apkā rt. Istaba bija slikti iztī rī ta. Netā lu no izlietnes bija tikai ē diena drupatas. Smaka no strā dā još ā gaisa kondicionē tā ja bija briesmī ga (mē s to vienkā rš i izslē dzā m visam pā rē jam). Viņ i atzī mē ja, ka nav naktsskapī š u, tualetē un telpā nedarbojas spuldze. Tač u mē s nolē mā m, ka varam pā rdzī vot š o nelaimī go pā rpratumu. Nebojā savu atvaļ inā jumu! Nolē mā m ieiet duš ā no ceļ a. Mē ģ inot aizvē rt duš as kabī nes durvis, viņ i konstatē ja, ka divu kustī gu slē ģ u nav nemaz! Tā pē c, kad jū s peldat, viss ū dens droš i izplū st ā rpus salona. Turklā t noteka bija aizsē rē jusi, un man bija jā pabeidz mazgā š ana lī dz potī tē m ziepjū denī . Š eit jau bija aizkaitinā jums no š ā das uzņ emš anas. Nogā juš i lejā uz reģ istratū ru, angliski (krieviski viņ i nesaprot) paskaidrojā m darbiniekiem, kā das problē mas jā labo. Viss tika ierakstī ts ž urnā lā un ar smaidu teica, ka rī t tas viss tiks likvidē ts. Nā kamajā dienā , atgriež oties no pludmales, konstatē jā m, ka istabā ir nomainī ti dvieļ i, un nekas vairā k. Tī rī š ana nebija, spuldzes netika nomainī tas, noteka netika iztī rī ta. Kad uzdevā m darbiniekiem pamatotu jautā jumu, kā pē c nekas nav darī ts, viņ i atbildē ja: tā nevar bū t, lū k, ž urnā lā ir paraksts par paveikto! Man atkal bija jā cī nā s. Rezultā tā ieskrū vē ja vienu spuldzī ti, noteku netī rī ja, bet teica, ka tā tam jā bū t uz duš ā trū kstoš o durvju rē ķ ina! Mē s centā mies nesabojā t savus svē tkus un nolē mā m, ka pieņ emsim paš reizē jos apstā kļ us kā paš saprotamu. Bet viesnī ca mū s katru dienu iepriecinā ja ar daž iem pā rsteigumiem: vienmuļ a virtuve, piedeguš u pankū ku smaka no rī tiem, pretī gi kokteiļ i bā rā un piedzē ruš ies bā rmeņ i, piedzē ruš ies vā cieš u kliedzieni naktī s, personā la vienaldzī ba utt. vispā r ir grū ti novē rtē t š ī s viesnī cas "zvaigzni". Domā ju, ka kā rtī gs č eks viņ iem nenā ks par ļ aunu, lai nemaldā s un neiekasē lē tticī gos atpū tniekus!
Отсутствие прикроватных тумбочек Смежная дверь с соседним номером. Забитый сток в дуще
аватар 91marusya
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
Lielā kā vilš anā s ir viesnī cas darbinieki. Viesnī cā ir neskaitā mi rakstī ti noteikumi, tač u neviens tos neievē ro. Un ja, piemē ram, istabā , servisā kaut kas neder vai vienkā rš i traucē troksnis, vai arī kaimiņ i neļ auj aizmigt (pie kā es atgriezī š os nedaudz vē lā k), tad personā ls vienalga. … Tomēr ▾ Lielā kā vilš anā s ir viesnī cas darbinieki. Viesnī cā ir neskaitā mi rakstī ti noteikumi, tač u neviens tos neievē ro. Un ja, piemē ram, istabā , servisā kaut kas neder vai vienkā rš i traucē troksnis, vai arī kaimiņ i neļ auj aizmigt (pie kā es atgriezī š os nedaudz vē lā k), tad personā ls vienalga. Es pat nezinu, kā pē c viņ i sē ž š ajā pieņ emš anā . Vai tas ir telpas atslē gas izdot. Nā kamais ir troksnis. Ja viņ i jums pieš ķ ir istabu ar skatu uz baseinu (skats patiesī bā ir labs), jū s atrodaties tieš i virs bā ra, kur visu nakti ir diskotē ka un bariņ š piedzē ruš os vā cieš u, kas visu nakti kliedz dziesmas un nirst (tieš i savā iekš ienē ). drē bes) pusi nakts baseinā . Nā kotnē ņ emt istabu ar citu skatu, tas ir, ar skatu uz ceļ u, arī nav labi. Pirmkā rt, pats ceļ š , pa kuru nepā rtraukti brauc maš ī nas, otrkā rt, tieš i pretī ir vē l viena viesnī ca ar tā du paš u trokš ņ ainu bā ru un studentu baru. Kas attiecas uz vā cieš iem. Viesnī cā to ir daudz. Vairā k nekā puse viesnī cas viesu ir vā cieš i. Kā pē c tas ir slikti? Bet kas. Ap pulksten 3 no rī ta (varbū t 4 vai 5) viesnī cas gaiteņ os sā kas pats jautrā kais: š ie piedzē ruš ies vā cieš i sā k spē lē t futbolu, klauvē pie durvī m (vai, pareizā k sakot, dauzī t pa durvī m ar dū rē m visiem rinda), kā arī ar kā jā m sperot durvis uz istabu. Un tieš ā m sper! Mums bija situā cija, ka burtiski vē l viens sitiens, un š is vā cietis bū tu noņ ē mis durvis no eņ ģ ē m, pareizā k sakot, vienkā rš i izvilcis. Un ir bail pie viņ iem iet ā rā . Vē l viena galva tiks salauzta. No viesiem pastā vī gi bija sū dzī bas par uzņ emš anu (arī es), tač u uz to nebija nekā das reakcijas. Visas 11 atvaļ inā juma dienas un naktis es nekad neesmu varē jis normā li gulē t! Un durvis, kas atdala tavu istabu un koridoru, nu, iespē jams, kā parastas iekš durvis dzī vokļ os. Tas ir, š ausmī gi tievs un var burtiski dzirdē t, ka kā ds otrā galā runā . Tas ir š ausmī gi! Par pā rtiku. Diezgan labi. Brokastis vienmē r ir vienā das: ceptas olas, vā rī tas olas, olu kultenis, desiņ as, pankū kas (pē c š ī m pankū kā m jā stā v rindā ) un no vakariņ ā m pā ri palikuš ie salā ti. Patiesī bā viņ u virtuļ i ir garš ī gi. Vakariņ as ir daudzveidī gā kas un diezgan labas. Bet ir viens brī dinā jums. Vakariņ ā s jums nebū s pilnī gi nekā da ū dens! Bez tē jas, bez kafijas, bez sulas. Nekas! Darbinieki neuzkrī toš i dod mā jienus, ka viesnī cā ir bā rs, saka, ej tur un nopē rc visu. Bet piedodiet, es savā tū rē samaksā ju par vakariņ ā m, un tieš ā m, glā ze sulas bā rā maksā.7 levas! 3.5 eiro par glā zi sulas? "Lielisks" piedā vā jums. Internets gandrī z vienmē r nedarbojas. Drī zā k tas darbojas, bet savieno jū s 8 sekundes, pē c tam izslē dzas. Un tā tā lā k rievots. Manuprā t, š ī viesnī ca nav pelnī jusi 4 zvaigznes. Varbū t, ja viņ am bū tu 2-3 zvaigznes, es to saprastu. Lī menis neatbilst solī tajam. Kopumā mans ieteikums jums, ja jums ir citi varianti viesnī cā m zelta smiltī s, izvē lieties tos! Piemē ram, Golden Line. Brī niš ķ ī ga viesnī ca. Jo Golden Yavor saņ emtais stress ir nesalī dzinā ms. It ī paš i, ja jums ir, kaut arī nelielas, veselī bas problē mas (piemē ram, ar sirdi). Tieš i tā . Veiksmi!
аватар turist39
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Mē s nekad neesam bijuš i Bulgā rijā un nolē mā m doties uz pā rmaiņ ā m. Viesnī cā nokļ uvā m bez starpgadī jumiem, izņ emot lidojuma kavē š anos par 1 stundu un 45 minū tē m. Viņ i uzreiz apmetā s. Komplektā. … Tomēr ▾ Mē s nekad neesam bijuš i Bulgā rijā un nolē mā m doties uz pā rmaiņ ā m. Viesnī cā nokļ uvā m bez starpgadī jumiem, izņ emot lidojuma kavē š anos par 1 stundu un 45 minū tē m. Viņ i uzreiz apmetā s. Komplektā.2+1 (divi pieauguš ie un bē rns) ar brokastī m. Pē c izlī guma sā kā s "patī kami" pā rsteigumi. Pirmkā rt, istabā nebija tē jkannas, lai gan, manuprā t, tā ir ierasta lieta pat Krievijas iekš zemes viesnī cā s. Pajautā ju tē jkannai reģ istratū rā - teica, saka, nedrī kst. Ņ emot vē rā nelielas kafijas tases izmaksas 2.5 levas (viena leva ir aptuveni vienā da ar 23 rubļ iem), tē jkannas trū kums ir nopietna problē ma. Atkā rtota ā rstē š ana pē c 3-4 dienā m ir devusi augļ us - viņ i deva. . . kafijas automā ts, bet arī tas neizsakā mi iepriecinā ja. Tā lā k. Telpas, kas lī dzī gas mums, š ī s ē kas projektē tā ja idiota dī vainā s iegribas dē ļ ir savienotas ar to paš u kaimiņ u istabu ar iekš durvī m (! ) Un ģ ipš kartona starpsienu - tas ir pilnī gs ā rā ! Pirmajā naktī jeb precī zā k 4.30 no rī ta mū s pamodinā ja skaļ a vā cu runa un mū zika, kas nā ca no blakus istabas. Man bija jā iet uz reģ istratū ru - no turienes sauca vā cieš us, mū zika apstā jā s, bet tendence turpinā jā s lī dz rī tam. Kā vē lā k izrā dī jā s, izrā dī jā s, ka tā s vē l nav tā s sliktā kā s kaimiņ ienes - divas pusmū ž a vā cu tantes, kuras ieradā s pabū t Zelta smiltī s. Katru vakaru viņ i devā s pulksten 11, lai klī st pa bā riem un ieradā s puspiecos no rī ta. Ņ emot vē rā iepriekš minē to numura ī paš ī bu, man bija jā noklausā s viss. Lai gan es saprotu, ka tantē m nav ne vainas - katrs atpū š as savā veidā - kurš guļ un kurš tusē - iemesls bū vniecī bas idiotisms. Paldies Dievam, pē c daž ā m dienā m tantes izvā cā s, un viņ u vietā apmetā s kā ds padzī vojis pā ris (arī vā cieš i) - klusi un pa nakti gulē ja. Daudz trakā k ir, ja š ā dā telpā iekā rtojas pā ris nepilngadī gu vā cu nejē gu - bū s pilnī gas pipetes! Maz ticams, ka nekur citur bū s sastopami vairā k nevaldā mu radī jumu. Viens, piemē ram, piedzē ries, vakariņ u publiku izklaidē ja, kails peldoties baseinā . Un š ie frī ki, starp citu, ir pilni uz Zelta smiltī m. Un tā vispā r viesnī ca jauna, tī ra, tī rī ta ik pē c 2 dienā m, lai gan teritorija maza, ierobež ota, patiesī bā pie baseina. Sauļ oš anā s krē sli, sauļ oš anā s krē sli un pludmales dvieļ i par brī vu, ko nevar teikt par pludmali - cenas ir kosmosa, bet par to bija daudz runā ts, nav jē gas atkā rtot. Ja no istabas logiem paveras skats uz baseinu, lī dz pat naktij klausī sies mū ziku, piedzē ruš ies vā cieš i un no rī ta plunč ā ties baseinā . Balkona aizvē rš ana neatrisina problē mu, jo, ja gaisa kondicionieris tur gandrī z nedarbojas, jū s varat viegli nosmakt. Secinā jums – Bulgā rija ir kū rorts brī vdabas entuziastiem – te ir daudz diskotē ku, bā ru, restorā nu un citas lī dzī gas infrastruktū ras. Š eit nevajadzē tu iejaukties klusuma, mierī gu pastaigu un klusu pludmaļ u cienī tā jiem.
аватар marina7660
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s atpū tā mies Golden Yavor Hotel no 07/07/2011 lī dz 07/21/2011. Uz Bulgā riju devā mies pirmo reizi un, iespē jams, diez vai kā dreiz tur atgriezī simies. Viesnī ca mums patika. Dzī vojā m dzī voklī.3 stā vā , istaba ar 2 lielā m istabā m, viesistabā virtuvī te (elektriskā plī ts, tvaika nosū cē js, ledusskapis, izlietne), TV (satelī ts tvē ra 3 kanā lus krievu valodā ), no 2 istabā m tur ir izeja uz vienu lielu balkonu. … Tomēr ▾ Mē s atpū tā mies Golden Yavor Hotel no 07/07/2011 lī dz 07/21/2011. Uz Bulgā riju devā mies pirmo reizi un, iespē jams, diez vai kā dreiz tur atgriezī simies. Viesnī ca mums patika. Dzī vojā m dzī voklī.3 stā vā , istaba ar 2 lielā m istabā m, viesistabā virtuvī te (elektriskā plī ts, tvaika nosū cē js, ledusskapis, izlietne), TV (satelī ts tvē ra 3 kanā lus krievu valodā ), no 2 istabā m tur ir izeja uz vienu lielu balkonu. Uz balkona bija galds un krē sli. Vannas istaba apvienota. Ar mā jas uzkopš anu problē mu nebija. Tī rī ja katru dienu, diezgan rū pī gi (izrauta santehnika, lai ne visiem tā da mā ja), dvieļ us mainī ja katru dienu, gultas veļ a pē c 2 dienā m. Dzeramnaudu neatstā jā m katru dienu, aizejot atstā jā m 5 eiro. Vienī gais, kas viesnī cā bija apkaunojoš s, bija gaiteņ os sasistais paklā js. Ē dieni mums bija HB (brokastis, vakariņ as). Mē s ļ oti nož ē lojā m, ka neizmantojā m "viss iekļ auts". Ē diens izcils, lai arī brokastis vienmuļ as (olu kultenis, olu kultenis, desiņ as), bet vakariņ as krā š ņ as un daudzveidī gas. Ā rpus viesnī cas ē dieni ir ļ oti dā rgi, un jū s nevarat uzminē t ar restorā na izvē li. Lī dz jū rai no viesnī cas 3-5 minū tes. Pludmalē s saulessargi, sauļ oš anā s krē sli pa 8 lev (4 eiro), dā rgi, tik daudz sauļ ojā s brī vajā zonā , uz tā vietas vienmē r pietiek. Jū ra tī ra, dibens smilš ains, gluds, bez akmeņ iem. Š eit ir runa par viesnī cu un tagad par Bulgā riju. Tas ir vienkā rš i š ausmī gi. Ja ar vienu vā rdu sakot - "lokš ķ ere" sliktā kajā gadī jumā . Pilsē tas ir š ausmī gas, ceļ i visi pleķ os, ietves salauztas, mā jas nobruž ā tas un apbē rtas ar aerosola baloniņ iem. Mums teica, ka visskaistā kā pilsē ta ir Varna. Mē s gā jā m un tē rē jā m laiku, pat nezinā jā m, pret ko fotografē ties. Ekskursiju piekrastē ir maz (5-6), un nav vē rts uz turieni doties, ticiet man, velti savu laiku. Paš as Zelta smiltis ļ oti atgā dina Krimas dienvidu krastu, ielas, kas nokaisī tas ar stendiem un restorā niem. Kopumā jū s neredzē sit arī daudz eksotisku, eiropeisku spī dumu.
Parādīt vairāk »


iemiesojums Ktikky
Man patika viesnīcas apraksts. Braucam kā ģimene, divi bērni. Būšu pateicīgs par atsauksmēm. Tāpat interesē, kura viesnīcas puse ir klusāka?
12 gadiem atpakaļ  •  6 abonenti 8 atbildes
iemiesojums ayagodka
Mēs vēlamies apmeklēt tuvējās pilsētas, ko jūs ieteiktu? Interesantas ir arī cenas par ēdināšanu kafejnīcās pie viesnīcas un pilsētās.
13 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
iemiesojums lenafish
Mums ir tikai 6-10 dienas visam atvaļinājumam.Gribētu aizbraukt uz Varnu(delfinārijs,Nasebera,akvaparks,jūras muzejs).Un kas vēl?Būtu pateicīgs ja būs informācija par ekskursijām krievu un ebreju valodā. Paldies.
13 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
iemiesojums jl
Обязательно ли брать шезлонги на пляже или можно лежать на своих полотенцах?
14 gadiem atpakaļ  •  6 abonenti 5 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Aladzha klosteris
Novērtējums 7.0
Bulgārija, Zelta smiltis
Arhitektūra, Reliģija, Stats

Отель расположен в зеленой парковой зоне. Уютные номера и приветливый персонал. Рекомендуется для спокойного отдыха. Отель построен в 2005 году. Последний ремонт сделан в 2017 году. Состоит из одного 8-этажного корпуса.

Atrašanās vieta Отель в курортном комплексе Золотые Пески, в 30 км от аэропорта города Варна, в центрe курорта
Pludmales apraksts Пляж в 150 м от отеля. Пляж Золотых Песков протянулся вдоль всего курорта. Общая протяженность пляжа Золотых Песков в Болгарии — около 3,5 км. Ширина берега — от 50 до 100 метров. Наиболее широкая пляжная полоса — в центральной и северной части. Вся территория пляжа — это мелкозернистый песок, камней нет. Но вход в море не такой пологий, как на пляже Солнечного Берега, с детьми придется поискать зону с плавным заходом в море.
 • 3. un tālāk
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

2 бара, магазины. Рядом с лобби работает роскошный ресторан с системой обслуживания «шведский стол», из которого открывается прекрасный вид на сад и плавательный бассейн.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • transfērs uz/no lidostas  FREE 
 • vēlā izbraukšana
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports В распоряжении гостей круглосуточно охраняемая парковка на территории, спа-центр с сауной, массажным кабинетом, гидромассажной ванной и фитнес-залом, а также салон красоты.
 • akvaparks un slidkalniņi
 • sauna/vanna/hammam  FREE 
 • džakuzi  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • animācija
Telpu apraksts

Всего 187 номеров.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi  FREE 
 • virtuve / virtuvīte (ne visās istabās)
 • ledusskapis
 • balkons/terase
Adrese Золотые пески, 9007 Варна, Болгария
Tālruņi: +359 52 359 222
Tīmekļa vietne: Prestige Hotel & Aqua Park
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть аквапарк или горки. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.