Zora 2*– Atsauksmes

27
Novērtējums 3.810
№56 viesnīcas reitingā Zelta smiltis
3.8 Numurs
4.1 apkalpošana
4.2 Tīrība
3.5 Uzturs
3.7 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas starptautiskajā jūras kūrortā Golden Sands kalnu pakājē, 60 m augstumā virs jūras līmeņa. Pēdējā renovācija notika 2010. gadā. Viesnīca atrodas parka zonā kūrorta ziemeļu daļā. Parka augstie koki saglabā vēsumu pat karstākajās dienās.Vairāk →
аватар kosmetoloh.lviv
 •  apceļots 11 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 1.0
Viesnī ca Zora Bulgā rijā , Golden Sands nav ieteicama ikvienam, kas vē las kulturā lu, civilizē tu atpū tu. Mums katru dienu bija jā aizstā v savu bē rnu tiesī bas uz cieņ u, mierī gu miegu un mieru. Sovdepi ē dnī ca, kurā bē rni pat nedrī kstē ja dzert ū deni pudelē s, tikai glā zē , kuru nevar izņ emt no ē dnī cas. … Tomēr ▾ Viesnī ca Zora Bulgā rijā , Golden Sands nav ieteicama ikvienam, kas vē las kulturā lu, civilizē tu atpū tu. Mums katru dienu bija jā aizstā v savu bē rnu tiesī bas uz cieņ u, mierī gu miegu un mieru. Sovdepi ē dnī ca, kurā bē rni pat nedrī kstē ja dzert ū deni pudelē s, tikai glā zē , kuru nevar izņ emt no ē dnī cas. Ē diens ļ oti nabadzī gs - tā da paš a veida svaigi makaroni, pā rsā lī ti kartupeļ i, nekā du konditorejas izstrā dā jumu, tikai banā ni, daž as plū mes un ļ oti maz aprikož u. Bē rni bija galvenie, jo viņ i nevarē ja ē st tik bezgarš ī gu ē dienu. Viesnī ca tiek uzskatī ta par festivā la viesnī cu, tač u tas nozī mē skaļ u mū ziku, trakulī gus Balkā nu tautu saucienus un dejas katru vakaru lī dz pulksten 4:00.
Istabas netika tī rī tas 9 dienas, tika savā kti tikai atkritumi un dots tualetes papī rs. Viņ i pat smiltis neslaucī ja. Vannas istabā nav ventilā cijas. Visā viesnī cā nav gaisa kondicionē tā ju. Lī dz jū rai ir 244 pakā pieni.
Baseins ir mazs, un, kad steidzas iekš ā.25 serbu, rumā ņ u un citu bē rnu bē rni, mū su bē rni pat nevar iekļ ū t ū denī . Pastā vī ga ukraiņ u pazemoš ana no administrā cijas puses.
Ukrainas neatkarī bas dienā mē s sarī kojā m svē tkus ar Ukrainas karogu, ukraiņ u dziesmā m un dejā m, un mū su pusaudž u meitenē m un vecā kā m sievietē m bija jā cī nā s, lai to aizstā vē tu no serbu vī rieš iem.
аватар Hrystia
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ē rta atraš anā s vieta, netā lu no pludmales, netā lu no autobusu pieturas. Zemas cenas par izmitinā š anu. Kā rtī gas telpas. Dvieļ i biež i tiek noņ emti un mainī ti. Ļ oti garš ī ga gatavoš ana restorā nā. Forš s baseins. … Tomēr ▾ Ē rta atraš anā s vieta, netā lu no pludmales, netā lu no autobusu pieturas.
Zemas cenas par izmitinā š anu.
Kā rtī gas telpas. Dvieļ i biež i tiek noņ emti un mainī ti.
Ļ oti garš ī ga gatavoš ana restorā nā.
Forš s baseins. Daudz bezmaksas sauļ oš anā s krē slu.
Viesnī cas bā rā tiek pagatavoti garš ī gi hotdogi, divreiz lē tā k nekā krastmalā.
Ļ oti pozitī va vieta!
аватар superNika
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Negatī vie punkti netika atzī mē ti. Viesnī ca ir lē ta un tā pē c pieticī ga! gaidī t no viņ a greznī bu ir stulbi) Jū ra ļ oti tuvu, tī ra, silta. Ē diens ir garš ī gs. Kas vē l nepiecieš ams brī vdienā m ā rzemē s ar ļ oti pieticī gu budž etu). … Tomēr ▾ Negatī vie punkti netika atzī mē ti. Viesnī ca ir lē ta un tā pē c pieticī ga! gaidī t no viņ a greznī bu ir stulbi)
Jū ra ļ oti tuvu, tī ra, silta.
Ē diens ir garš ī gs.
Kas vē l nepiecieš ams brī vdienā m ā rzemē s ar ļ oti pieticī gu budž etu)
аватар GSNastia
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Sveiki! Izlasot atsauksmes par viesnī cu Zora, arī es nolē mu uzrakstī t daž us vā rdus. Izvē loties viesnī cu atpū tai Zelta smiltī s, mē s ar draugu vadī jā mies pē c š ā diem kritē rijiem: 1. Viesnī cai jā atrodas Golden Sands teritorijā . … Tomēr ▾ Sveiki!
Izlasot atsauksmes par viesnī cu Zora, arī es nolē mu uzrakstī t daž us vā rdus.

Izvē loties viesnī cu atpū tai Zelta smiltī s, mē s ar draugu vadī jā mies pē c š ā diem kritē rijiem:
1. Viesnī cai jā atrodas Golden Sands teritorijā . Ne velti to esmu norā dī jis kā atseviš ķ u rindkopu. Fakts ir tā ds, ka daudzas viesnī cas raksta, ka tā s atrodas Zelta smilš u kū rorta “apgabalā ” vai “apgabalā ”. Ja paskatā s kartē , tad izrā dā s, ka viesnī cas nemaz neatrodas tur, bet 10 km no Zelta smiltī m, Č aikā . Tas ir, pamestā ciematā netā lu no kū rorta.
2. Par viesnī cu vajadzē tu bū t daudz atsauksmju. Ja ir atsauksmes, tad cilvē ki tur atpū š as. Ja atpū š as, tad viesnī cā viss nav tik slikti. Protams, ir daž ā di viedokļ i. Bet es neticu ne ļ oti labajam, ne dabiski sliktajam. Es domā ju, ka patiesī ba ir kaut kur pa vidu.
3. Viesnī cai jā bū t tī rai. Tas var bū t pieticī gs, bet tī rs.
4. Pieklā jī gs personā ls.
5. Labs uzturs (saprā ta robež ā s)
6.
Netā lu no pludmales (ja iespē jams)
7. Peldbaseins (vē lams)
8. Autostā vvieta (bezmaksas)
9. Cena. Diemž ē l tagad cenai nevajadzē tu bū t ļ oti augstai.
Un ko mē s atradā m:

Visas lē tas viesnī cas atrodas vai nu Kranevo (viesnī cu nav vispā r, un apartamenti ar ī paš niekiem ir briesmī gi) vai Č aikā , vai pa ceļ am no Golden Sands uz Varnu, izskatā s pē c labas viesnī cas, bet ļ oti tā lu lī dz jū rai.

Zelta smiltī s ir ļ oti maz lē tu viesnī cu. Visas 2 zvaigž ņ u viesnī cas var saskaitī t uz vienas kā jas pirkstiem : )
Tie ir Varš ava, Raspberry, Diana, Horizon un Zora. "Malina" un "Diana" nav peldbaseina un autostā vvietas.
"Malina" nav ī paš i tā lu lī dz jū rai, bet pati viesnī ca ir caurbraukš anas pagalms. No "Diā nas" un "Varš avas" lī dz pludmalei ir ļ oti garš gā jiens, un paš as viesnī cas izskatā s netī ras. "Horizon" un "Zora" ir aptuveni vienā di lī dz jū rai (netā lu), bet jums ir jā kā pj pa kā pnē m. Autostā vvieta "Horizontā " ir neliela un par to ir jā maksā , un pati viesnī ca ir diezgan nobruž ā ta.
Un saka, ka tur atpū š as daudz rumā ņ u vai moldā vu. Par visā m viesnī cā m ir ļ oti maz informā cijas. Atsauksmes gandrī z nav.

Zora palika. Pamatojoties uz atsauksmju skaitu, mē s sapratā m, ka š ī ir vispopulā rā kā viesnī ca (no lē tajā m) Zelta smiltī s. Atsauksmes mani noteikti pā rsteidza. Tač u atklā ti sakot negatī vu bija ļ oti maz. Droš i vien š ī s atsauksmes ir rakstī juš i daž i garlaicī gi, kuri vienkā rš i izveidoja savā m vajadzī bā m nepareizu viesnī cu.
Mē ģ inot iegū t vairā k informā cijas, mē s rakstī jā m uz viesnī cas pastu un prasī jā m, kas un kā . Mums teica, ka, ja jums nav nekas pretī daž iem eiro, labā k piemaksā t un ņ emt uzlaboto istabu. Mē s to darī jā m.

Viņ i mū s diezgan ā tri iemitinā ja. Mums patika istaba. Mazs, bet tī rs. Jauna santehnika. Ļ oti tī ri dvieļ i un gultas veļ a. Un pat skats uz jū ru : ).
Viņ i tī rī ja katru dienu un neaizmirsa iznest atkritumus. Reiz, kad bijā m istabā , pienā ca istabene un jautā ja, vai nevar iztī rī t istabu. Mē s tagad teicā m nē.
Nu viņ a vairs neienā ca tajā dienā : )
Dvieļ i tika mainī ti 3. vai 4. dienā (precī zi neatceros), mainī ta arī gultas veļ a.

Viesnī cas teritorija atrodas mež ā . Jo istabā s nemaz nav karsts.
Netā lu no viesnī cas ir peldbaseins ar ļ oti (tieš ā m ļ oti) tī ru ū deni un gaļ ī gu, iedeguš u glā bē ju : ). Protams, pie glā bē ja neķ ersies : ) kā rta mā miņ ā m ar bē rniem mā cī t peldē t: ) bē rni: )
No rī ta 7os mē s ar draudzeni skrē jā m pludmalē . Skaistums. Bet vienmē r bū s kā ds blakus : ) labi, jauns izskatī gs, normā ls: ) un pensionā ri, kur jū s ejat? (Es pametu vecmā miņ u? : )

Brokastis viesnī cā bija brī niš ķ ī gas. Kā.2 zvaigž ņ u viesnī ca, pat ļ oti labas. Izvē le liela. Kas ļ oti iepriecinā ja, ka iedeva putru (katra diena savā dā ka). Pagatavojā m bulgā ru (Shopska) salā tus no gurķ iem, tomā tiem un fetas siera. “rū guš pienam” pievienoja ievā rī jumu, ieguva jogurtu. Vispā r DIY konstruktors ir forš s. O jā . Ļ oti garš ī ga kafija no automā ta.
Nervozē ti tikai jerki-tū risti, kas ieradā s ar termosu savā kt kafiju. Nebū tu neē rti.

Maš ī nu atstā jā m pie viesnī cas bez maksas. Autostā vvieta slē gta, nekā du problē mu.
Mē s bijā m vairā kas reizes uz Varnu. MOL un Grand MOL (tie ir tirdzniecī bas centri). Nopirku ļ oti forš as sandales un duncis. Mums tā du š eit nav. Devā mies uz veikalu New Yorker, tad uz Refanu, tad uz Nike, tad tur, tad š eit, un tad - nauda beidzā s : )

Iepazinā mies “angļ u valodā ” ar puiš iem - mulatiem. Viņ i izrā dī jā s vietē jie č igā ni: ) ī si sakot, viņ i aizbē ga un ņ urdē ja ceļ ā: ) mulati: ) jauns joks!

Vakarā Golden Sands devā mies tusē t uz Pr klubu, kur uzstā jā s vietē jā geju zvaigzne Aziz. Kas nezin, paskaties youtube : ) Mums ar stiprā dzimuma pā rstā vjiem kaut kas nepaveicas: ) Paņ ē mā m taksi, aizbraucā m uz Zoru (gulē t).
No rī ta skrē jienu nogulē jā m. Brokastis arī : ) Ejam uz baseinu. Vē lreiz skatī jā mies kā mammas pieķ eras glā bē jam: ) nabaga puika: )
Viņ i bā rā mums pagatavoja izcilu Mojito (kokteili). Bā rs ir pavisam cits stā sts. 2 eiro kokteiļ i. Visi mē ģ inā ja. Piñ a Colada, Tequila Sunrise, Blue Sky Daiquiri. Kaut kā ds vulgā rs bulgā ru kadrs ...nē (nu, jū s saprotat: )
Pē c tam devā mies ē st uz Mihailu (Hemus restorā ns pretī viesnī cai Zora). Lē ti un garš ī gi. Viņ i arī ē da pie “truš iem” (bā rs kā pņ u vidū , kas ved uz pludmali). Arī labi.

Vakarā no viesnī cas darbiniekiem uzzinā jā m par klubu Arogans. Iesim uz turieni. Tieš ā m forš a ballī te. 4 zā les, katra ar savu mū ziku, katra uz sava viļ ņ a, kurš noguris - chill-out (istaba ar dī vā niem). Mē s tur redzē jā m daž us savus draugus. Pē c tam devā mies uz Malibu (netā lu no pludmales, netā lu no Pr). Gribē jā m peldē t pa nakti, bet pā rdomā jā m : ), ū dens auksts : ), un skatī tā ju daudz : )
No rī ta ieradā mies viesnī cā . Un mē s devā mies skriet. Tiesa : ) pē c skrieš anas uz pludmali. Divi puikas (nekas tā da) no Vā cijas tika cienā ti ar kokteiļ iem "slapjā " bā rā ("Zorā " kokteiļ i ir daudz labā ki).
Pusdienā s nolē mā m aizbraukt uz Zoru, pamē ģ inā t, ko viņ i dod citiem tū ristiem pusdienā s.
Reģ istratū rā nopirka kuponus. Ja godī gi, man patika pusdienas. Divu veidu zupas, divu veidu otrā (gaļ as un liesā s), divu veidu piedevas, vairā ki salā ti, deserts, augļ i. Var paņ emt, cik gribi, ā rā izņ emt nevar. Domā jā m, ka viesnī cā ē st noteikti ir lē tā k.

Viesnī cā nopirkā m arī ekskursiju uz Nesebā ru. Forš a ekskursija. Bet ceļ š cauri pā rejai. Š ausmas. Labi, ka paš i nebraucā m ar maš ī nu. Saulainais krasts vī lies, labi, ka neklausī jā m padomus un nedevā mies tur atpū sties.

Ī sā k sakot, mē s lieliski pavadī jā m laiku. Protams, ja bū tu lieki 1500-2000 eiro, viņ i ņ emtu viesnī cu 1. lī nijā . Tač u nemaz nenož ē lojam, ka izvē lē jā mies Zoru, par š o naudu tā ir labā kā viesnī ca Golden Sands.
аватар Canabis
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Izsaku lielu pateicī bu TP (TurPravda) vietnei par iespē ju lasī t daž u "goblinu" stā stus, lai pasmieties un uzmundrinā tu. Zora viesnī cā esmu apmetusies daudzas reizes. Katru reizi biju pilnī bā apmierinā ta ar apkalpoš anu un demokrā tisko cenu š ajā vienvietī gajā , vairā k vai mazā k normā lā. … Tomēr ▾ Izsaku lielu pateicī bu TP (TurPravda) vietnei par iespē ju lasī t daž u "goblinu" stā stus, lai pasmieties un uzmundrinā tu.

Zora viesnī cā esmu apmetusies daudzas reizes. Katru reizi biju pilnī bā apmierinā ta ar apkalpoš anu un demokrā tisko cenu š ajā vienvietī gajā , vairā k vai mazā k normā lā.2* viesnī cā , starp visā m pā rē jā m Zelta smiltī m. Tā di ir arī pā rē jie divi – tač u tur ir pilnī ga plaisa!
Bet vienmē r ir izvē le, vai nu par rupju naudu pirmajā lī nijā uz Admirā li, Grifitu vai Meliju, vai arī , ja jums ir nepiecieš ams ietaupī t un pietiekami pienā cī gi (par š iem lī dzekļ iem) atpū sties - tad Zorā.

Diemž ē l ir pacienti, kuri ieradā s no tā dā m lielpilsē tā m kā Velyki Kobylyaky un Zasunky ciemati, kuri š oreiz izrā dī jā s mani kaimiņ i. Vē los padalī ties ar savu stā stu par "neaizmirstamajā m" dienā m, kas pavadī tas blakus š iem "kadriem" cienī jamā sabiedrī bā.

GOBLINS UN JŪ RA!
Mē s, parastie tū risti, esam ļ oti gandarī ti, ka ciems beidzot ir pametis cū ku ganī bas un nolē ma "lidot pū lī " un godī gi sakot s3.14zhdzheni...Nē ! …Nē ! Atklā jiet Bulgā riju ar naudu, kas godī gi nopelnī ta no kaimiņ a stallī.

Ž ē l, ka daž i "atbraucoš ie" oligarhi pē c Super-Fashionable-7-Star-Hotel-in-Dubai nolē ma palikt vienkā rš ā.2 zvaigž ņ u viesnī cā.
Vai tā krī ze notika, vai bezmaksas dā vanas, vai skops raksturs?

Fakts paliek fakts - visu Zalysynka karalis apmetā s Zorā ! Urrā!

Karalis neapmetā s viens...Protams, ne viens. Un ar princesi!
Princese - varde (sieva) un daudzi dolboyo...tikumī gi mantinieki - orki un pokemoni.
Istaba, protams, arī bija rezervē ta karaliska! E-k-o-n-o-m (lē tā kais) ar skatu uz dupš u birzi (parku).
Neskatoties uz vergu (viesnī cas personā la) protestiem, arī visa karaliskā svī ta (tē tis, mamma, vectē tiņ š , vecmā miņ a, mazmeita un kuce) nolē ma iespiesties š ajā istabā.
Pē c vadī tā jas teiktā , ka tik lielam cilvē ku skaitam ir lielā kas un labā kas telpas ar skatu uz jū ru, Princese Frog (karaliskā sieva, ž urnā la "Pizd # ts! " topmodele),
Starptautiskā skaistumkonkursa "MRMA" vicemiss - "Radas Menjas Abratnas mā te - 2014,
viņ a - grupas vkontakte administratore - "Mē s ā rstē jam celulī tu ar urī nu") izvirzī ja vardarbī bu:

- Kas? ! ! No cilvē ka dienā jā maksā.5 (!! ) eiro! Tā rupjī ba! Jā , izspieš ana!
- Jā , mē s esam karjerā par desmit grivnā m no ugunskura, ko mazgā jam! Jā , kā da plika viesnī ca!
- Nē ! … Labā k ietaupī sim š eit un sasildī simies… Oho!

Pē c pusstundas karalis ieradī sies reģ istratū rā:

"Kura! " Esam jau iesildī juš ies! Mū su karaliskā nometne š ajā.2-vietī gajā numurā ir karsta!
- Kur ir gaisa kondicionieris? ! ! Kur atrodas gaisa kondicionieris? ! ! Nē ? Kā ne? Kā tev gā ja pie vī ģ es? !!
- Hotel-g @ mno!
– Ko nozī mē izvest govi no istabas? Š eit rakstī ts, ka ar mā jdzī vniekiem var!
- Jā , vī ģ e ar tevi! Nē nē!
"Saule! "
Pasaki mammai, lai izkā pj no istabas un saklā j gultu uz balkona!
"Kā da gulta? " Bet tie baltos dvieļ os, no kuriem putniņ ā gultā maisī jā s!
- Bet, kad mē s iesim uz pludmali, mē s tos paņ emsim no suņ iem!
- Vai tu nevari doties uz pludmali ar dvieļ iem? ! ! Kā das muļ ķ ī bas? ! ! Jā , mē s esam! . . Un es! . . Un Ē ģ iptē ! . . Un karstajā ceļ ojumā paņ ē mā m lī dzi veselu č umadā nu dvieļ u un peldmē teļ u! Viss iekļ auts, bet!
- Nav natū rā , ā tra viesnī ca! ES atbildu!

"Sazinoties" trū cī go reģ istratū rā , piedodiet - prasī gi tū risti, pieredzē juš i ceļ otā ji no mā jā m uz tualeti, nolē ma paē st brokastis.

- Tā tad! Andž eliko, bl @ d! kur ir somas ! ! Kura, kur ir somas, es tevi baroju? ! ! Kur liekam zā bakus, ko taisī jā m vē lā kam laikam?
— Maikl, dē ls! Tā tad! Tu, sasodī ts, Pilsē ta! Japā ņ u mā te! Kur ir bakla? ! ! Kur lai es lej to pienu no bufetes? Kā pē c viens? Un par sulu? Ā tri, gaudot! Nē sā jiet lī dzi divu litru!
- Ak! Ka-avun! Di-i-inya! Chere-e-e-e-shni! Uh-hu! Pack uz č ī kstē t! Vai neiekļ ū t? ! ! Tad ietinies galdautu, muļ ķ is! Krastmalā visas 4 lauvas!
Paslē pies! Š ucher apsardze!
- Ir vē ls, es pamanī ju! Mierī gi izejam ā rā . Jē ziņ ! Sveiki!
– Kā var neciest ē dienu! Jā , viņ i man samaksā ja! Jā , tikai brokastī s. Nu ko? Bet mē s bijā m Ē ģ iptē ! 5* zvaigž ņ u viesnī cā . Ziemā . Karstajā ceļ ojumā uz mā ju atvedā m veselu kaudzi sviestmaiž u! Viss iekļ auts! Un kas š eit? Pionieru nometne!

- Droš ī bnieki, par sausu, sapelē juš u maizes maliņ u bē rnam sataisī ja skandā lu! Tenkas! Nosmacē t!

- Un vispā r te visi vanagi: vienmē r, kotletes - sojas malta gaļ a ar 20% gaļ as, mā rrutki zina ko, 2 gabaliņ i ž urku speķ a, sapuvis kā posts ar kā rpiņ iem, nagi un mati kartupeļ u biezenī , maizī tes ar prezervatī vu ar baltumu. pildī jums.
- Dū ņ as! Ē st nav iespē jams! Kā pē c mē s maksā jā m tā du naudu!
- Labā k uzkož am ar savu svaigo desu, ko tikai pirms nedē ļ as tirgū nopirkā m no č igā nieš a un atvedā m š urp ar autobusu zem sē dekļ a!
"Am! " Svaigi! Bū s silti. Viņ a visu ceļ u bija saulē ! Un gandrī z nesmarž o!
- Ak, sasodī ts! Ak, man sā p vē ders!
- Mē s stopanovo š ajā apbedī š anas viesnī cā travanuli!
"Ak, es nevaru! " Ak, es atraucu!
"Gulē t! "
Ā rsts! …
- Cik bl @? 50 eiro? ! ! ! ! … Ohu% tu! Ak, š ī Eiropa!
- Kur ir parastā apdroš inā š ana bez paš riska?
- Un mē s, ka muļ ķ i pā rmaksā t par 5 UAH. par š o apdroš inā š anu? !!
- Ejiet uz dienvidiem! Lai pacienā s ar pipariem un pipariem!
- Viss, kas mums ir jā norij tabletes, lī dz mē s visi paē dī sim.
- Mē s paš i esam gandrī z vai ā rsti: "Lisa" tika lasī ta, "Mā ja" bija pā rsteigta, Komarovsky nekad netika garā m!

- Jā , iepļ auksim tevi! Fuck tik sū di miti?
- Mē s par stiklu nemaksā sim, tas jau ir izsists!
- Un tas nav mū su jumts! Te jau bija iesmē rē ts! Fu-woo! Cik netī ra viesnī ca!
- Nefig durvju vietā uz balkonu ielikt logu! Nesaprata? Vai š ī ir istaba bez balkona?
- Pilinā t! Š ajā istabā pat nav balkona! Es negribu maksā t par istabu ar balkonu!
Es gribu š eit balkonu! Kū ts, nevis viesnī ca!

- Es, bl @ d nav kauslis, es vienmē r esmu tik ruds!
- Ak, š ie traipi uz paklā ja, aizkariem, gultā m un sienā m jau bija, kad mē s iebraucā m!
- Tī rī š anas kuces, nikrī na netiek tī rī ta!
Salauztas pudeles nav pieļ aujamas! Nevajag noskalot tualeti! Biksī tes un zeķ es nemazgā jas! Tamponi bija izkaisī ti visur! Viņ i nozaga tualetes papī ru, spuldzes un dvieļ us!
- Iedomā jies! Viņ i pat audzē tarakā nus un baro tos ar mū su ē dienreizē m, kuras mē s rū pī gi noliekam stū rī zem gultas! Lauksaimnieki ir stulbi!
– Kā ds padomju serviss š ajā sabrukuš ajā viesnī cā ! ! ! ! ! Nevis viesnī ca - š ķ ū nis!

— Viss, sasodī ts! Lecam bumbu uz baseinu. Uz dofiga š ļ akatā m! Izklaidē jies! Lai visus pā rpludina! Yo-ho!
- Jū lija, un tu, meitiņ , kur tu aizgā ji? Pī rs baseinā ! Š eit ir tī rs!

"Tā ir š vaka! " Š eit maksā Wafai! Un kur tad uz tantē m skatī ties? Atkal iet pie Vardes princeses (sievietē m)? Nē ! Š is ir pē dē jais piliens! Visi svē tki tika nosegti!

Mē s noteikti neesam ķ ildnieki, tač u š ī pati kambī zes viesnī ca sagā dā ja vilš anos! Cilvē ki, nenā ciet š eit! Viņ i mū s izmeta! Š ausmas!
Labā k brauc uz Š atsku, Krimu, Albenu, Review, Nessebar, SB, RW +, Sozopol, Primorsko, Zamorsko, Shabla, Shobla, Bobla, Bl @ Es bū š u un bū š u Sulfur. Tikai ne š eit!
Mē s stingri neiesakā m! Viesnī cai ir nevis 2 zvaigznes, bet mī nus 2 zvaigznes!
Lī dz pludmalei 10 tū kstoš i soļ u uz mī nu lauka ar č ū skā m un ē rcē m! Visu marš rutu varē s veikt tikai apmā cī ti sportisti. Visi pā rē jie varē s tikt tikai uz nestuvē m - kā jas uz priekš u! Tā ir patiesī ba! Mums ir 100 gadus veca vecmā miņ a (ar slimā m kā jā m) un maza mazmeita, kuras ekskursija pievī la. firma, teica!
Srach visur! Rakstiet! Vislabā k uz Ē ģ ipti ziemā.5 zvaigž ņ u viesnī cā , karstā tū rē!

Visi! Pietiek ar mums! Atvienojieties no interneta! Ejam uz palā tu, dzeram tabletes. .
Mediķ i jau ir ieraduš ies!
аватар lyoga
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Pirmkā rt, galvenais. Jū ra, pludmale, pilsē ta - viss ir lieliski. Ū dens jū rā +25, gaiss + 29-33. Restorā ni, kafejnī cas, veikali un lielveikali – par cenā m mū su lī menī , bet lī dz mū su apkalpoš anai vē l tā lu. … Tomēr ▾ Pirmkā rt, galvenais. Jū ra, pludmale, pilsē ta - viss ir lieliski. Ū dens jū rā +25, gaiss + 29-33. Restorā ni, kafejnī cas, veikali un lielveikali – par cenā m mū su lī menī , bet lī dz mū su apkalpoš anai vē l tā lu. Ē diens restorā nos ir milzī ga porcija, ko pietiek paņ emt pa diviem. Un tagad par viesnī cu Zora 2 *. Pati viesnī ca atbilst kategorijai 2 * - vienkā rš i numuri un visi numuri. Personā ls ir pieklā jī gs. Tomē r - teritorija ir neglī ta, baseina nav, tī rī š ana aprobež ojas ar putekļ sū cē ju un atkritumu savā kš anu. Par ē dienu neteikš u, jo viņ i paņ ē ma tikai brokastis un tā pē c ē da pilsē tā . Lai gan, pē c kaimiņ u teiktā , ē diena nav ļ oti daudz. Un par viesnī cas atraš anā s vietu. Lī dz jū rai 350-400 metri. Bet kuras!!! ! ! ! ! ! ! ! Visa distance ir garas un augstas kā pnes. Tā tad SECINĀ JUMS: 1. Viesnī ca visprasī gā kajiem. 2. Vecā kiem cilvē kiem un tiem, kam sā p kā jas utt. , lai tiktu lī dz jū rai - problē ma. 3. Ē d labā k pilsē tā - lē ti, garš ī gi un mazā k jā staigā pa kā pnē m.
аватар grygor
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
Š ogad bijā m viesnī cā . Viesnī ca man atgā dinā ja padomju atmiņ as par atvaļ inā jumu kazarmā s Krimā . Gultas veļ a, dvieļ i nemainā s bez skandā la. Pā rkā pumu skaits, daž i santehnikas elementi ir bojā ti, balkoni pirmajos stā vos bez starpsienā m, tā pē c pastā vī gi izejot no telpas ir jā aizver durvis un logs ar atslē gu, lai nelaupī tu. … Tomēr ▾ Š ogad bijā m viesnī cā . Viesnī ca man atgā dinā ja padomju atmiņ as par atvaļ inā jumu kazarmā s Krimā . Gultas veļ a, dvieļ i nemainā s bez skandā la. Pā rkā pumu skaits, daž i santehnikas elementi ir bojā ti, balkoni pirmajos stā vos bez starpsienā m, tā pē c pastā vī gi izejot no telpas ir jā aizver durvis un logs ar atslē gu, lai nelaupī tu. Tur iepriekš ē jā ierakstā bija rakstī ts, ka tur nav gaisa kondicionieru un var palikt bez tiem, tev paveicā s, tev laikam nav karstums, jo kā bija grauzdē ts par 35, istabā bija krā sns, un logs tiek atvē rts naktī , lai vē dinā tu, un ir galvenais ceļ š.100 metrus, ļ oti dzī va, no un gulē t mierī gi ...Turklā t man ir jā uzsver "ē diens". Tu paņ em š ķ ī vi, iedod viesmī lei, kura stā v virs trauka, viņ a tev uzmet vā ciņ u un viss. . kā da bufete...Nu, varbū t vakardienas gurķ us un tomā tus var ieskicē t paš i. Tur no vakardienas ē dienreizē m tiek gatavoti visi nā kamā s dienas ē dieni.
No augļ iem 8 dienas redzē ju tikai arbū zu, un tas 2 reizes deva skā bu. Bija jā staigā pa kafejnī cu. Lī dz pludmalei ved veseli 270 stā vi pakā pieni, kurš sporto - nav problē ma, kurš ne - jū tu lī dzi. No plusiem jā atzī mē patieš ā m pieklā jī gais personā ls, katrs dara savu darbu, cenš as....
Komentā ros raksta, ka tā diem zirnī š iem ir normā li, ka ir tikai 2 zvaigznes...TAUTAI tā nevajadzē tu bū t, nedrī kst bū t netī ri paklā ji un aizkari, nemazgā ti logi, sē nī te pie vannas, slapjas ē diena vietā . . Kurš bija labā kajā s viesnī cā s, mani sapratī s, un kurš Krimā redzē ja tikai kazarmas, tad bū s paradī ze!
аватар ribylya
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Atvaļ inā jums 2012. gada augustā . viesnī ca ir normā la, labi numuriņ i, duš as telpa ar karstu ū deni visu laiku, vienī gais mī nuss ir tas, ka caur sienu visu dzird (nu, mums ir pā ris, kas katru rī tu un vakaru skaloja rī kles - tas ir smagi)))) ))). … Tomēr ▾ Atvaļ inā jums 2012. gada augustā . viesnī ca ir normā la, labi numuriņ i, duš as telpa ar karstu ū deni visu laiku, vienī gais mī nuss ir tas, ka caur sienu visu dzird (nu, mums ir pā ris, kas katru rī tu un vakaru skaloja rī kles - tas ir smagi)))) ))). Reģ istratū rā jauni draudzī gi puiš i, pateiks visu, pateiks, visi krievvalodī gie!! ! ! Brokastis vienmuļ as (brynza, desa, kastrolis, dā rzeņ i), kafija laba! Labā k ē st ā rpus viesnī cas teritorijas - kafejnī cā s, bā ros ē dienu un porciju daž ā dī ba un lielums iespaidī gs)))) Cenas visur demokrā tiskas - domā jā m, ka notievē sim, bet nebija)) )) Pa mazā m kā pnē m nokā pā m lī dz jū rai - skaists skats no kalna uz jū ru!! ! ! kā pš ana tajā pretē jā virzienā nav nogurdinoš a. Jū ra visā s pludmalē s ir skaidra un silta - sauļ oš anā s krē sli un saulessargi ir maksas, bet jū s varat arī paņ emt savu lietussargu - neviens neiebilst)))) Mē s devā mies uz Nesebā ru, Bulgā rijas ciematu, Balč iku, akmens mež u, akmeni klosteris - ekskursijas ir vienkā rš i brī niš ķ ī gas (labā k pasū tī t pludmalē , nekā gids viesnī cā ir lē tā ks). Jaunas iepazī š anā s un sirsnī ga kompā nija jums garantē ta)))) Uz Varnu devā mies ar autobusu-15min. jauka pilsē ta, bet es nekad neaizmirsī š u Nesebā ru (iesaku visiem). Saulainais krasts man atgā dinā ja biš u stropu - lī dzenums un neprā tī gi daudz viesnī cu, mā ju, miniviesnī cu - ī si sakot, ne pā rā k daudz (daudzi lī dz jū rai devā s ar autobusu). Zora ir demokrā tiska viesnī ca, kas atrodas klusumā mež ā un laba transporta satiksme (gribē ju pamā t uz Varnu. . . ) lī dz autobusa pieturai 100m. Vispā r iesaku !!! ! !
аватар Boyarchuk
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Ar pā rē jo apmierinā ts! Ideā li piemē rots tiem, kas meklē labu atpū tu par nelielu samaksu! Viesnī cas numuriņ i ir tī ri, uzkopti katru dienu. Personā ls ir draudzī gs un pretimnā koš s. Uz ē diena rē ķ ina: ē diens ir normā ls, vienmē r ir ko izvē lē ties, kas patī k vislabā k. … Tomēr ▾ Ar pā rē jo apmierinā ts!
Ideā li piemē rots tiem, kas meklē labu atpū tu par nelielu samaksu!
Viesnī cas numuriņ i ir tī ri, uzkopti katru dienu. Personā ls ir draudzī gs un pretimnā koš s. Uz ē diena rē ķ ina: ē diens ir normā ls, vienmē r ir ko izvē lē ties, kas patī k vislabā k. Protams, š ajā ekonomiskajā versijā jums netiks pasniegti kaviā ri. Bet tiem, kas ir ļ oti izvē lī gi attiecī bā uz ē dienu - kafejnī cu izvē le tur ir ļ oti plaš a. Iesaku Golden Beach Cafe - fantastiski! Ē diens garš ī gs, porcijas milzī gas, cenas saprā tī gas, personā ls neparasts!
Uz vietas ir autostā vvieta. Un baseins, kas tika tī rī ts katru dienu. Tī rs svaigs gaiss. Netā lu no jū ras, bet pa kā pnē m. Tač u ir iespē ja apvienot veselī gu dzī vesveidu un atpū tu.
Viesnī cā var apmainī t valū tu, izmantot internetu un zvanī t uz jebkuru pasaules malu. Viesnī ca piedā vā arī ekskursijas attī stoš as ​ ​ atpū tas cienī tā jiem.
аватар ass3765
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
bija no 8.07-19.07 - pā rsvarā bija karsts, iekā rtojā s ekonomikā , pē c vakariņ ā m neizturami smacī gs - balkons - nē , dvieli nā cā s ž ā vē t uz loga vē rtnes. Visas kā pnes kopā ar pakā pieniem uz 3. stā vu sastā dī ja 200 pakā pienus. … Tomēr ▾ bija no 8.07-19.07 - pā rsvarā bija karsts, iekā rtojā s ekonomikā , pē c vakariņ ā m neizturami smacī gs - balkons - nē , dvieli nā cā s ž ā vē t uz loga vē rtnes. Visas kā pnes kopā ar pakā pieniem uz 3. stā vu sastā dī ja 200 pakā pienus. Kuram virs 45 labā k apmesties tuvā k jū rai. Apsargi ē damzā lē -roboti-izņ em sviestmaizi vai bulciņ u-izrauj no rokā m-kliedz NAV IESPĒ JAMS-pilna ar muļ ķ iem, mā ja. Tautieš i devā s uz Saulaino krastu - pilnī gi pretē ji - lieliski atpū tā s - jū ra ir netā lu. bez pludmalē m
Parādīt vairāk »


iemiesojums alla44
dodamies uz "Zora 2" no aģentūras "News Travels" (Ukraina) no 13.07. līdz 26.07.2014.Vai ir iespējams rezervēt standarta numuru?Ja iespējams,kā?Pateicos jau iepriekš.Angelīna.
10 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 4 atbildi
iemiesojums zabloczka
Mēs gribam iet
10 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 11 atbildes
iemiesojums yaryna1212
ja viens cilvēks vēlas palikt viesnīcā, apmesties divvietīgā numurā ar papildus samaksu, vai kā?
12 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 5 atbildes
iemiesojums tabakov_ad
Lūgums informēt par 3 istabiņu pieejamību 6 pieaugušajiem un 2 bērniem (11-12 g.v.) laika posmā no 14.08.2011. līdz 26.08.2011, maksa par izmitināšanu ar ēdināšanu.
13 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 3 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Aladzha klosteris
Novērtējums 7.0
Bulgārija, Zelta smiltis
Arhitektūra, Reliģija, Stats

Отель расположен в международном морском курорте Золотые пески у подножия холмов, на высоте 60 м над уровнем моря. Последний ремонт проводился в 2010 году. Отель находится в парковой зоне в северной части курорта. Высокие деревья парка создают прохладу даже в самые жаркие дни.

Atrašanās vieta В 25 км от аэропорта г. Варна, 18 км от г. Варна.
Pludmales apraksts До пляжа 350 м.
 • 3. un tālāk
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā
 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • autonoma
 • veļas mazgāšana
 • ārsts
 • valūtas maiņa
Bērniem 2 игровые площадки, компьютерные игры.
 • rotaļu laukums
Izklaide un sports
 • galda teniss
 • volejbols
 • sporta zāle
 • ūdens aktivitātes
Telpu apraksts

В отеле 169 номеров.

 • vanna/duša
 • fēns
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija $
 • ledusskapis $
 • balkons/terase
Adrese к.к. «Золотые пески», 9007 Варна, Болгария
Tālruņi: +359 52 355 138
Tīmekļa vietne: Zora
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис, волейбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. В отеле есть водные развлечения.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детской площадкой с горкой и качелями.