bezgaumīga, netīra, rupja attieksme pret ukraiņiem

Rakstīts: 26 augusts 2023
Ceļošanas laiks: 17 — 25 augusts 2023
Viesnīcas vērtējums:
1.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 1.0
apkalpošana: 1.0
Tīrība: 1.0
Uzturs: 1.0
Infrastruktūra: 1.0
Viesnī ca Zora Bulgā rijā , Golden Sands nav ieteicama ikvienam, kas vē las kulturā lu, civilizē tu atpū tu. Mums katru dienu bija jā aizstā v savu bē rnu tiesī bas uz cieņ u, mierī gu miegu un mieru. Sovdepi ē dnī ca, kurā bē rni pat nedrī kstē ja dzert ū deni pudelē s, tikai glā zē , kuru nevar izņ emt no ē dnī cas. Ē diens ļ oti nabadzī gs - tā da paš a veida svaigi makaroni, pā rsā lī ti kartupeļ i, nekā du konditorejas izstrā dā jumu, tikai banā ni, daž as plū mes un ļ oti maz aprikož u. Bē rni bija galvenie, jo viņ i nevarē ja ē st tik bezgarš ī gu ē dienu. Viesnī ca tiek uzskatī ta par festivā la viesnī cu, tač u tas nozī mē skaļ u mū ziku, trakulī gus Balkā nu tautu saucienus un dejas katru vakaru lī dz pulksten 4:00.
Istabas netika tī rī tas 9 dienas, tika savā kti tikai atkritumi un dots tualetes papī rs. Viņ i pat smiltis neslaucī ja. Vannas istabā nav ventilā cijas. Visā viesnī cā nav gaisa kondicionē tā ju. Lī dz jū rai ir 244 pakā pieni.
Baseins ir mazs, un, kad steidzas iekš ā.25 serbu, rumā ņ u un citu bē rnu bē rni, mū su bē rni pat nevar iekļ ū t ū denī . Pastā vī ga ukraiņ u pazemoš ana no administrā cijas puses.

Ukrainas neatkarī bas dienā mē s sarī kojā m svē tkus ar Ukrainas karogu, ukraiņ u dziesmā m un dejā m, un mū su pusaudž u meitenē m un vecā kā m sievietē m bija jā cī nā s, lai to aizstā vē tu no serbu vī rieš iem.
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu