Shipka Hotel 4*– Atsauksmes

8
Novērtējums 2.010
№59 viesnīcas reitingā Zelta smiltis
1.6 Numurs
2.5 apkalpošana
1.6 Tīrība
1.8 Uzturs
1.8 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Golden Sands kūrorta pludmalē un sastāv no divām ēkām. Piedāvā labu cenas un kvalitātes attiecību. Ieteicams jauniešu atpūtai, tuvumā atrodas vairāki populāri naktsklubi. Uzcelta 1978. gadā. Pēdējā renovācija veikta 2015./2016. Viesnīca sastāv no divām ēkām.Vairāk →
аватар gorbachalesya02
 •  apceļots 1 mēnesis atpakaļ
Novērtējums 1.0
Atpū ta 2023.  gada augustā . Tā bija miskaste. Neiesaku ne valsti, ne viesnī cu. Jū ra ir netī ra, sekla, nav sā ļ a. Pā ris dienas virs jū ras bija nedaudz naftas. Sauļ oš anā s krē sli un saulessargi jū rā - 20 levas par komplektu. … Tomēr ▾ Atpū ta 2023.  gada augustā . Tā bija miskaste. Neiesaku ne valsti, ne viesnī cu. Jū ra ir netī ra, sekla, nav sā ļ a. Pā ris dienas virs jū ras bija nedaudz naftas. Sauļ oš anā s krē sli un saulessargi jū rā - 20 levas par komplektu. Speciā lus apavus nevajag, bet pilsē tā s ir daudz gliemež vā ku, tas ir nepatī kami kā jā m.
Netā lu no viesnī cas, uz ceļ a, viss ir piegruž ots. Atkritumi tur guļ jau gadiem, tā da sajū ta un ir visur (
Aizbraucā m uz pilsē tu, tur ir Padomju Savienī ba, nav ko redzē t, ko apmeklē t, nav pat vietas, kur nopirkt zivis, par krabjiem un garnelē m nemaz nerunā jot.
Viesnī ca ir tikai Ravshon un Jamshut celta nojume. Viss sabrū k vai nedarbojas. Gultasveļ a ir veca un netī ra, to maina tikai ik pē c trim dienā m. Reģ istratū rā ir meitenes, kuras sazinā s krievu vai ukraiņ u valodā , cenš as palī dzē t un uzklausī t, tač u daudzas lietas nav no viņ ā m atkarī gas. Neiesaku! Izvē lies citu valsti!
аватар Bingoreklama
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Sveiki visiem! Š ogad Bulgā rijā notika 2. reize vasaras laikā (1. maijs-jū nijs Elenite). Aizbrauca 2 ģ imenes (es, dē ls 2.7, vī rs un pā ris ar meitiņ u 4.5 gadi) Ļ aujiet man pateikt, man tas ļ oti patika. Viesnī ca: Shipka 3 - iekā rtojā s ā tri, istabiņ a, mums par pā rsteigumu, mū s š okē ja ar plaš umu (salī dzinot ar Villa Elenite), divistabu dzī vokli, ar vannas istabu, vē l vienu atseviš ķ u vannasistabu, un 2 balkoniem. … Tomēr ▾ Sveiki visiem!
Š ogad Bulgā rijā notika 2. reize vasaras laikā (1. maijs-jū nijs Elenite). Aizbrauca 2 ģ imenes (es, dē ls 2.7, vī rs un pā ris ar meitiņ u 4.5 gadi)
Ļ aujiet man pateikt, man tas ļ oti patika.
Viesnī ca: Shipka 3 - iekā rtojā s ā tri, istabiņ a, mums par pā rsteigumu, mū s š okē ja ar plaš umu (salī dzinot ar Villa Elenite), divistabu dzī vokli, ar vannas istabu, vē l vienu atseviš ķ u vannasistabu, un 2 balkoniem. Paklā js uz grī das! Priekš namā ir dī vā ns, 2 atzveltnes krē sli, mē beles - siena (TV).... Guļ amistabā milzī ga gulta (nevis 2 gultas kopā - kā daudzā s viesnī cā s), rež ģ i, naktsskapī š i pie gultas. . skapis. Teritorijā vienmē r ir baseins (vienmē r ir pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, iekš ā ir slē gts baseins, dž akuzi (bet par maksu). Teritorijas nav, bet priekš rocī ba ir tā , ka esi krastmalā , daudz bā ri, restorā ni, veikali..... Arī viesnī cā nav animā cijas (bet paš i uzjautrinā mies)
Bija tikai viens restorā ns un baseina bā rs. Ē diens - viss garš ī gs, gaļ a un vista un cū kgaļ a, zivis, vairā ki sā nu ē dieni, dā rzeņ i tikai gurķ i un tomā ti, kā posti ar zaļ umiem, paprika. Zupas. Protams, nebija lielas izvē les, bet viss vienmē r bija svaigs un mē s paš i ē dā m. . . Augļ i parasti ā boli vai persiki, saldie cepumi, smalkmaizī tes (brokastī s) un saldē jums.
Bet pats galvenais, draudzī gs personā ls, nekad nebija rindu pē c ē diena un viņ i nekad netika izmesti, ja kā ds kavē jas. (salī dzinot ar Elenity Villas, daudzi cilvē ki visi ir izsalkuš i, protams, galdi vienmē r ir netī ri un ir grū ti atrast brī vu galdiņ u - bet ē dienu izvē le bija nedaudz lielā ka).
Dodies uz jū ru uz 5 minū tē m -7 minū tē m mierī gā solī caur virkni restorā nu veikaliem un visi tev smaida....Viņ i aicina vakarā pie sevis atnā kt
Pludmale tī ra visur sauļ oš anā s krē sli, viens mī nus visi apmaksā ti, un starp sauļ oš anā s krē sliem gulē t aizliegts! ! ! Man bija jā ņ em 2 sauļ oš anā s krē sli, lietussargs un matrač i 2 ģ imenē m (jo pirmajā rindā ir tikai sauļ oš anā s krē sli bez lietussargiem, bet otrajā un treš ajā tikai ar matrač iem un lietussargu (tas ir 8 lev (6 $)) sauļ oš anā s krē sls + 8 lietussargs + 3 Leva matrač i = kopā ģ imenei bija 12 USD. Jū ra + 23-25%
Mē s negā jā m uz restorā niem - nebija nekā das jē gas ar saviem puikā m. Pastaigā jā mies pa krastmalu, š ū pojā mies braucienos, aiznesā m vī nu un saldumus uz Liddi + lielveikalu (š eit viss lē tā k - ziepes krastmalā ir 2 lev tur ir 1.65 lev utt. ) prasī ja)
Izskatā s, ka tas tā ir! Novē lu jums visiem tikpat labu atpū tu : )
аватар pushistik1
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
baigais personā ls, kas nerunā krieviski. Apkopē ja, kura visu nedē ļ u nā ca pie mums, lai tikai saklā tu gultu un izmestu miskastes, bet nekad nemainī ja gultu un nesū cē ja(par netī riem spoguļ iem un brillē m jau klusē ju ). Viesnī ca ir neticami netī ra! Baseini smird pē c hlora un vā cieš i visu laiku tusē ar volejboliem. … Tomēr ▾ baigais personā ls, kas nerunā krieviski. Apkopē ja, kura visu nedē ļ u nā ca pie mums, lai tikai saklā tu gultu un izmestu miskastes, bet nekad nemainī ja gultu un nesū cē ja(par netī riem spoguļ iem un brillē m jau klusē ju ). Viesnī ca ir neticami netī ra! Baseini smird pē c hlora un vā cieš i visu laiku tusē ar volejboliem. Apkopē jas nekavē jas ielauzties istabā , pat ja karā jas zī me "netraucē t"....ī si sakot, apkalpoš ana vienkā rš i SUPER! Vā cieš i visu nakti klī st apkā rt un kliedz un lauž durvis. Nav droš ī bas, ikviens var brī vi iekļ ū t viesnī cā .
аватар sashamgavt
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Laba viesnī ca, laipns izpalī dzī gs personā ls, Bet 95% vā cu tū ristu kategorijā.18-22 gadi, vienmē r piedzē ruš ies un kliedz koridorā lī dz 5 no rī ta, mū zika pulksten 3 ir norma. Visu nakti viņ i meklē ja kaut kā du klauzu un, kad atrada, sā ka svinē t š o lietu koridorā. … Tomēr ▾ Laba viesnī ca, laipns izpalī dzī gs personā ls, Bet 95% vā cu tū ristu kategorijā.18-22 gadi, vienmē r piedzē ruš ies un kliedz koridorā lī dz 5 no rī ta, mū zika pulksten 3 ir norma. Visu nakti viņ i meklē ja kaut kā du klauzu un, kad atrada, sā ka svinē t š o lietu koridorā...Man vajadzē ja iziet ā rā un kliegt ar krievu neķ ī trī bu, viņ i izklī da. Pē c masu kongresa Fricis domā ja pagulē sim un izdrā zī sim tevi, citi fokeri piestā ja un pa nakti spē lē ja futbolu gaitenī . Mana mā sa atpū tā s kaimiņ os Odesā , tur ir pieauguš ie ar bē rniem. Kopumā izvē lieties.
аватар fesenko.anna02
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Viesnī ca atrodas ļ oti ē rtā vietā . Paš ā kū rorta centrā . Patī kams personā ls. Nedaudz "noguruš as" istabas, bet diezgan laba gultas veļ a, matrač i, spilveni. Jauki plaš i balkoni ar ā ra mē belē m. Kondicionieris ir bez maksas, bet par pulti jā atstā j depozī ts 8 eiro. … Tomēr ▾ Viesnī ca atrodas ļ oti ē rtā vietā . Paš ā kū rorta centrā . Patī kams personā ls. Nedaudz "noguruš as" istabas, bet diezgan laba gultas veļ a, matrač i, spilveni. Jauki plaš i balkoni ar ā ra mē belē m. Kondicionieris ir bez maksas, bet par pulti jā atstā j depozī ts 8 eiro. Viesnī cā NAV gludinā š anas un gludinā š anas telpas! Nedaudz vī lies viss iekļ auts. Dienas laikā uzkodas NAV. Tikai 3 ē dienreizes dienā ar dzē rieniem un dzē rieniem (alkoholiskajiem un bezalkoholiskajiem) baseina bā rā no pulksten 10:30. Bē rnam no brokastī m bulciņ u paņ emt NEVAR (uzkost pirms pusdienā m, jo ​ ​ viņ š peldē s un paliks izsalcis). Ir viesmī le, kura š o kruasā nu vai persiku gandrī z izrauj no rokā m, sakot, ka izņ emt NEVAR un viss. Lai gan pā rē jais personā ls tam ir uzticī gā ks. Viens muļ ķ is sā ka darboties - ko jū s varat darī t?
Gadā s arī tā , ka reizē m restorā nā nepietiek tukš u vietu un jā gaida, kad kā ds paē dī s un ielaidī s restorā nā .
Ē diens ir nedaudz vienmuļ š , bet tā ir norma 3 *. Viņ i nepalika badā , nebija saindē š anā s un gremoš anas traucē jumu. Turklā t viņ i katru dienu pusdienā s un vakariņ ā s pasniedz saldē jumu. Katru dienu sezonas augļ i (persiki, nektarī ni, ā boli, aprikozes). Un blakus viesnī cai pā rdod saldē juma konusu (1 leva).
10 minū š u gā jiena attā lumā no viesnī cas atrodas milzī gs mū sdienī gs ū dens atrakciju parks "Aquapolis". Abonementa izmaksas uz visu dienu pieauguš ajam ir 33 levas, bē rnam - 16. Var paņ emt solā rija komplektu + matracis + lietussargu par 5 levā m un atstā t tur savas mantas. Arī akvaparkā ir daudz restorā nu un ā trā s ē dinā š anas vietu. Cena par uzkodā m (pica, kebabs, dzē rieni) neatš ķ iras no cenā m kū rortā , kas bija patī kams pā rsteigums.
Kopumā es rezumē ju: viesnī ca ir piemē rota jaunieš iem, ģ imenē m ar bē rniem...principā jebkurai atpū tnieku kategorijai. Ja jū s nemeklē jat kaut ko ī paš i satriecoš u, tad jū s neesat š eit. Bet ļ oti ceru, ka mū su Krima vismaz pē c 20 gadiem izaugs lī dz tā dam lī menim!
Es novē lu jums patī kamu uzturē š anos!
Es labprā t atbildē š u uz visiem jū su jautā jumiem.
аватар
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Es teikš u ī si. Pienā cī gs numurs: tī rs, ē rts. Reģ istratū ras darbinieki ir draudzī gi. Ē damistabā mani iepriecinā ja iespē ja ē st uz balkona. Ē diens ir daudzveidī gs un garš ī gs. Trenaž ieru zā le atrodas neveiksmī gi - uz ejas no lifta lī dz izejai uz rotaļ u laukumu. … Tomēr ▾ Es teikš u ī si. Pienā cī gs numurs: tī rs, ē rts. Reģ istratū ras darbinieki ir draudzī gi. Ē damistabā mani iepriecinā ja iespē ja ē st uz balkona. Ē diens ir daudzveidī gs un garš ī gs. Trenaž ieru zā le atrodas neveiksmī gi - uz ejas no lifta lī dz izejai uz rotaļ u laukumu. Bet visnegatī vā kā s emocijas guvu no baseina. Nopeldē t atvē lē tajā laikā bija gandrī z neiespē jami: vai nu reaģ enti neš ķ ī da, vai apakš a tika nomazgā ta, vai izbrī nī tā s publikas priekš ā tika izliets balinā tā js. Jā , duš as ir ļ oti pieprasī tas pirms ieieš anas baseinā . Bet ne visi, bet selektī vi. Kopumā atpū tniekiem, kas nav lutinā ti ar komfortu, nav slikti.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар Zvezda_fiesty
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mē s ar draugu š ovasar atpū tā mies Golden Sands viesnī cā Shipka... Svē tki bija tik brī niš ķ ī gi, ka mē s vienkā rš i nevarē jā m viens otru iespiest autobusā , dodoties atpakaļ uz Kijevu. Tā tad. . . Ikviens, kurš vē las ne tikai gulē t pludmalē un kulturā li atpū sties Zelta smiltī s, sistemā tiski apmeklē jot ekskursijas, bet arī neapdomī gi tusē t kū rorta gaiš ā kajā un trokš ņ ainā kajā vietā - jū s esat klā t!! ! ! Shipka ir vienkā rš i super jaunieš iem, kuri nā k pastaigā ties (neiesaku uz š o viesnī cu doties ar bē rniem, jo ​ ​ tā atrodas paš ā ielas centrā ar izklaidē m, naktsklubiem, bā riem un restorā niem, kas strā dā. … Tomēr ▾ Mē s ar draugu š ovasar atpū tā mies Golden Sands viesnī cā Shipka...
Svē tki bija tik brī niš ķ ī gi, ka mē s vienkā rš i nevarē jā m viens otru iespiest autobusā , dodoties atpakaļ uz Kijevu.
Tā tad. . .
Ikviens, kurš vē las ne tikai gulē t pludmalē un kulturā li atpū sties Zelta smiltī s, sistemā tiski apmeklē jot ekskursijas, bet arī neapdomī gi tusē t kū rorta gaiš ā kajā un trokš ņ ainā kajā vietā - jū s esat klā t!! ! ! Shipka ir vienkā rš i super jaunieš iem, kuri nā k pastaigā ties (neiesaku uz š o viesnī cu doties ar bē rniem, jo ​ ​ tā atrodas paš ā ielas centrā ar izklaidē m, naktsklubiem, bā riem un restorā niem, kas strā dā.24h diena). Apkā rt ir ļ oti daudz pavisam cita rakstura iestā ž u....visi klubi ir tikai akmens sviediena attā lumā vai paralē lā ielā......daudz kafejnī cu, restorā nu, bā ru un veikalu.... Ja Tevi interesē rosī ga naktsdzī ve (mē s droš i vien negulē jā m vairā k par 2 stundā m dienā , jo viņ i nevarē ja vienkā rš i pamest š o ekstravaganci un atgriezties istabā ), tu tikai š eit!! ! ! Pati viesnī ca ir viena no senā kajā m, kas tika uzcelta uz Zelta (bet nedomā jiet, ka tas padara to vecu un nobruž ā tu)..... Viesnī ca ir tī ra, numuri ir lieliski, vestibils ir vienkā rš i skaists....ļ oti mā jī gs un skaists....vienkā rš i viesnī cai piekļ aujas lielisks vestibila bā rs ar dzī vo mū ziku (mē s no turienes nemaz netikā m ā rā.....tikko iemī lē jā mies dziedā tā jā , kura tur dziedā ja no 22.00 lī dz 00.00)...Ē diens ļ oti labs. . . Vienmē r bija pilns ar visu, sā kot no picas un visā diem izcirtņ iem un dā rzeņ iem, beidzot ar saldumiem, kruasā niem un augļ iem (no augļ iem gan vienmē r bija tikai arbū zi un aprikozes)...ka ir terases, kur var iziet ā rā baudī t brokastis un savu iecienī tā ko kafijas tasi tieš i svaigā gaisā un ar skaistu skatu uz vestibila bā ru un ielu. . .
Istabu tī rī ja katru dienu un istabene bija tikai pasaka (viņ a nez kā pē c ļ oti pret mums izturē jā s))))))))....neatkarī gi no tā , kā mē s nā kam, viss tiek iztī rī ts un mazgā ts))) arī personā ls ir ļ oti viesmī lī gs un vienmē r smaidī gs....Es nekad neatceros nevienu cilvē ku no viesnī cas, vai tas bū tu viesmī lis vai administrators, kurš ar visu savu izskatu mē ģ inā tu parā dī t, cik priecī gs viņ š ir, ka mē s viņ us apmeklē jā m)) ) un mums nesmidzinā tu visā s ballī tē s cenš oties izpatikt..... Par animā ciju bē rniem neko neteikš u - neinteresē jos....
Pā rē jie - 2 baseini (viens tieš ā m ir lī dz potī tei pat dziļ ā kajā s vietā s), tren. zā le un viss, ko redzat viesnī cas aprakstā ir absolū ta patiesī ba. . . Vienī gais negatī vais (lai gan tas mū s nemaz netraucē ja) ir troksnis no tuvā kajiem bā riem, diskotē kā m un ikdienas kliedzieni. Vā cieš i, kas pulcē jas baros, lai rī kotu gā jienu cauri partijai - ielā un kliedz necilvē cī gā balsī , kaut kas tik tikko atgā dina lielā s un kulturā li izglī totā s Vā cijas dziesmas))))
Viesnī cā ir daudz jaunieš u. . . Bē rnu ir ļ oti maz un attiecī gi bē rnu raudas ļ oti maz. Visā š ajā laikā neviens bē rns netraucē ja, neskatoties uz to, ka tieš ā m apgā jā m visus Zelta un visas viesnī cas. kur bē rnu duncis tikai stā v no rī tausmas lī dz krē slai (tieš i vakarā baseini ir slē gti un bē rniem nav kur bļ aut. . . acī mredzot istabā kliedz ausī s vecā kiem)) ))....
Man beidzot nav nekas pret bē rniem, vienkā rš i ja esi jauns, nevis ģ imene ar bē rniem, tad š ī viesnī ca ir priekš tevis. . . neteikš u, ka tur ir mierī gi, bet gluž i otrā di, dzī ve apkā rt nav kaut kas tā ds, kas vā rā s, bet vienkā rš i izrauj no konteksta un laika izjū tas, kad nesaproti, kur ir nakts un kur diena, jo svē tki tieš ā m notiek visu diennakti. . .
Kopumā...visiem, kas vē las neaizmirstami atpū sties un kuriem izklaides un diskotē ku un bā ru nakts trokš ņ i ir tikpat neatņ emama brī vdienu sastā vdaļ a kā pludmale (kas, starp citu, ir ļ oti tuvu.... 200 metri) - jū s esat š eit.... Viesnī ca atbilst savā m 4 zvaigznē m. . . )))) Un mē s ne tikai nebijā m vī luš ies viesnī cas izvē lē , bet esam tik apmierinā ti ar to, ka jau esam nolē mu uz turieni aizbraukt nā kamgad))))) Un visbeidzot Zeltainie ir vienkā rš i super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! !!!!! !
Izklaidei Bulgā rijā nav pat ko meklē t citu kū rortu...
Tici man, es ī sti nezinu, par ko es runā ju.
Veiksmi visiem un veltiet vē l dienas atpū tai. . .
Mums bija 2 nedē ļ as un mē s tikai š ņ ukstē jā m mā jupceļ ā , negribē jā m braukt prom. . .
Tā nu gribē jā s turpinā t saldo, vē traino, visu ņ emoš o Goldens fiestu!!! !
Turpinā m festivā lu! ! !
аватар
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s ar draugu š ovasar atpū tā mies Golden Sands viesnī cā Shipka... Svē tki bija tik brī niš ķ ī gi, ka mē s vienkā rš i nevarē jā m viens otru iespiest autobusā , dodoties atpakaļ uz Kijevu. Tā tad. . . Ikviens, kurš vē las ne tikai gulē t pludmalē un kulturā li atpū sties Zelta smiltī s, sistemā tiski apmeklē jot ekskursijas, bet arī neapdomī gi tusē t kū rorta gaiš ā kajā un trokš ņ ainā kajā vietā - jū s esat klā t!! ! ! Shipka ir vienkā rš i super jaunieš iem, kuri nā k pastaigā ties (neiesaku uz š o viesnī cu doties ar bē rniem, jo ​ ​ tā atrodas paš ā ielas centrā ar izklaidē m, naktsklubiem, bā riem un restorā niem, kas strā dā. … Tomēr ▾ Mē s ar draugu š ovasar atpū tā mies Golden Sands viesnī cā Shipka...
Svē tki bija tik brī niš ķ ī gi, ka mē s vienkā rš i nevarē jā m viens otru iespiest autobusā , dodoties atpakaļ uz Kijevu.
Tā tad. . .
Ikviens, kurš vē las ne tikai gulē t pludmalē un kulturā li atpū sties Zelta smiltī s, sistemā tiski apmeklē jot ekskursijas, bet arī neapdomī gi tusē t kū rorta gaiš ā kajā un trokš ņ ainā kajā vietā - jū s esat klā t!! ! ! Shipka ir vienkā rš i super jaunieš iem, kuri nā k pastaigā ties (neiesaku uz š o viesnī cu doties ar bē rniem, jo ​ ​ tā atrodas paš ā ielas centrā ar izklaidē m, naktsklubiem, bā riem un restorā niem, kas strā dā.24h diena). Apkā rt ir ļ oti daudz pavisam cita rakstura iestā ž u....visi klubi ir tikai akmens sviediena attā lumā vai paralē lā ielā......daudz kafejnī cu, restorā nu, bā ru un veikalu.... Ja Tevi interesē rosī ga naktsdzī ve (mē s droš i vien negulē jā m vairā k par 2 stundā m dienā , jo viņ i nevarē ja vienkā rš i pamest š o ekstravaganci un atgriezties istabā ), tu tikai š eit!! ! ! Pati viesnī ca ir viena no senā kajā m, kas tika uzcelta uz Zelta (bet nedomā jiet, ka tas padara to vecu un nobruž ā tu)..... Viesnī ca ir tī ra, numuri ir lieliski, vestibils ir vienkā rš i skaists....ļ oti mā jī gs un skaists....vienkā rš i viesnī cai piekļ aujas lielisks vestibila bā rs ar dzī vo mū ziku (mē s no turienes nemaz netikā m ā rā.....tikko iemī lē jā mies dziedā tā jā , kura tur dziedā ja no 22.00 lī dz 00.00)...Ē diens ļ oti labs. . . Vienmē r bija pilns ar visu, sā kot no picas un visā diem izcirtņ iem un dā rzeņ iem, beidzot ar saldumiem, kruasā niem un augļ iem (no augļ iem gan vienmē r bija tikai arbū zi un aprikozes)...ka ir terases, kur var iziet ā rā baudī t brokastis un savu iecienī tā ko kafijas tasi tieš i svaigā gaisā un ar skaistu skatu uz vestibila bā ru un ielu. . .
Istabu tī rī ja katru dienu un istabene bija tikai pasaka (viņ a nez kā pē c ļ oti pret mums izturē jā s))))))))....neatkarī gi no tā , kā mē s nā kam, viss tiek iztī rī ts un mazgā ts))) arī personā ls ir ļ oti viesmī lī gs un vienmē r smaidī gs....Es nekad neatceros nevienu cilvē ku no viesnī cas, vai tas bū tu viesmī lis vai administrators, kurš ar visu savu izskatu mē ģ inā tu parā dī t, cik priecī gs viņ š ir, ka mē s viņ us apmeklē jā m)) ) un mums nesmidzinā tu visā s ballī tē s cenš oties izpatikt..... Par animā ciju bē rniem neko neteikš u - neinteresē jos....
Pā rē jie - 2 baseini (viens tieš ā m ir lī dz potī tei pat dziļ ā kajā s vietā s), tren. zā le un viss, ko redzat viesnī cas aprakstā ir absolū ta patiesī ba. . . Vienī gais negatī vais (lai gan tas mū s nemaz netraucē ja) ir troksnis no tuvā kajiem bā riem, diskotē kā m un ikdienas kliedzieni. Vā cieš i, kas pulcē jas baros, lai rī kotu gā jienu cauri partijai - ielā un kliedz necilvē cī gā balsī , kaut kas tik tikko atgā dina lielā s un kulturā li izglī totā s Vā cijas dziesmas))))
Viesnī cā ir daudz jaunieš u. . . Bē rnu ir ļ oti maz un attiecī gi bē rnu raudas ļ oti maz. Visā š ajā laikā neviens bē rns netraucē ja, neskatoties uz to, ka tieš ā m apgā jā m visus Zelta un visas viesnī cas. kur bē rnu duncis tikai stā v no rī tausmas lī dz krē slai (tieš i vakarā baseini ir slē gti un bē rniem nav kur bļ aut. . . acī mredzot istabā kliedz ausī s vecā kiem)) ))....
Man beidzot nav nekas pret bē rniem, vienkā rš i ja esi jauns, nevis ģ imene ar bē rniem, tad š ī viesnī ca ir priekš tevis. . . neteikš u, ka tur ir mierī gi, bet gluž i otrā di, dzī ve apkā rt nav kaut kas tā ds, kas vā rā s, bet vienkā rš i izrauj no konteksta un laika izjū tas, kad nesaproti, kur ir nakts un kur diena, jo svē tki tieš ā m notiek visu diennakti. . .
Kopumā...visiem, kas vē las neaizmirstami atpū sties un kuriem izklaides un diskotē ku un bā ru nakts trokš ņ i ir tikpat neatņ emama brī vdienu sastā vdaļ a kā pludmale (kas, starp citu, ir ļ oti tuvu.... 200 metri) - jū s esat š eit.... Viesnī ca atbilst savā m 4 zvaigznē m. . . )))) Un mē s ne tikai nebijā m vī luš ies viesnī cas izvē lē , bet esam tik apmierinā ti ar to, ka jau esam nolē mu uz turieni aizbraukt nā kamgad))))) Un visbeidzot Zeltainie ir vienkā rš i super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! !!!!! !
Izklaidei Bulgā rijā nav pat ko meklē t citu kū rortu...
Tici man, es ī sti nezinu, par ko es runā ju.
Veiksmi visiem un veltiet vē l dienas atpū tai. . .
Mums bija 2 nedē ļ as un mē s tikai š ņ ukstē jā m mā jupceļ ā , negribē jā m braukt prom. . .
Tā nu gribē jā s turpinā t saldo, vē traino, visu ņ emoš o Goldens fiestu!!! !
Turpinā m festivā lu! ! !
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru


iemiesojums j2010
Kas atpūtās šajā viesnīcā vai citi, pastāstiet, cikos tiek pasniegtas brokastis. Mēs ierodamies 1400. Respektīvi, brokastis jau būs pagājušas?Vai var kaut kā pārcelt?Bulgārijā ir tāda pusdienu kastīšu sistēma kā Turcijā un Ēģiptē?
13 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
iemiesojums j2010
Cik tie maksā, man ir MTS un dzīve. Var būt lētāk zvanīt no dažām kartēm, jāzvana uz mobilajiem un fiksētajiem tālruņiem.
13 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 7 atbildes
iemiesojums j2010
Kāds rakstīja, ka paņēmis līdzi starptautisku karti ar grivnām un tur samaksājis, apmainījis bankā. Šķiet, ka tas ir izdevīgāk un valūtas kurss ir augstāks
13 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
iemiesojums j2010
Vai ir jēga ņemt līdzi lietussargu un piepūšamo matraci, kā daži saka
13 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 5 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Aladzha klosteris
Novērtējums 7.0
Bulgārija, Zelta smiltis
Arhitektūra, Reliģija, Stats

Отель находится на берегу моря в курорте Золотые Пески и состоит из двух корпусов. Предлагает хорошее соотношение цена-качество. Рекомендуется для молодежного отдыха, рядом несколько популярных ночных клубов. Построен в 1978 году. Последний ремонт сделан в 2015/2016 году. Отель состоит из двух корпусов.

Atrašanās vieta Отель в курортном комплексе Золотые Пески, в 20 км от аэропорта города Варна, в 500 м от центра курорта.
Pludmales apraksts Пляж в 200 м. Пляж Золотых Песков протянулся вдоль всего курорта. Общая протяженность пляжа Золотых Песков в Болгарии — около 3,5 км. Ширина берега — от 50 до 100 метров. Наиболее широкая пляжная полоса — в центральной и северной части. Вся территория пляжа — это мелкозернистый песок, камней нет. Но вход в море не такой пологий, как на пляже Солнечного Берега, с детьми придется поискать зону с плавным заходом в море.
 • 3. un tālāk
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

В ресторане с террасой подают блюда болгарской и интернациональной кухни. В здании отеля работает супермаркет.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детское отделение в бассейне.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports В распоряжении гостей оздоровительный центр с крытым и открытым бассейнами, паровой баней, сауной, гидромассажной ванной и фитнес-центром с бесплатным доступом.
 • sauna/vanna/hammam  FREE 
 • džakuzi  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 228 номеров.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši (ne visās istabās)
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • balkons/terase
Adrese 9007, Varna, Zlatni Piasatzi
Tālruņi: +359 52 389 710
Tīmekļa vietne: Shipka Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.