Neiesaku!!!!!!!!

Rakstīts: 28 augusts 2023
Ceļošanas laiks: 18 — 25 augusts 2023
Viesnīcas vērtējums:
1.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 1.0
apkalpošana: 2.0
Tīrība: 1.0
Uzturs: 1.0
Infrastruktūra: 1.0
Atpū ta 2023.  gada augustā . Tā bija miskaste. Neiesaku ne valsti, ne viesnī cu. Jū ra ir netī ra, sekla, nav sā ļ a. Pā ris dienas virs jū ras bija nedaudz naftas. Sauļ oš anā s krē sli un saulessargi jū rā - 20 levas par komplektu. Speciā lus apavus nevajag, bet pilsē tā s ir daudz gliemež vā ku, tas ir nepatī kami kā jā m.
Netā lu no viesnī cas, uz ceļ a, viss ir piegruž ots. Atkritumi tur guļ jau gadiem, tā da sajū ta un ir visur (
Aizbraucā m uz pilsē tu, tur ir Padomju Savienī ba, nav ko redzē t, ko apmeklē t, nav pat vietas, kur nopirkt zivis, par krabjiem un garnelē m nemaz nerunā jot.

Viesnī ca ir tikai Ravshon un Jamshut celta nojume. Viss sabrū k vai nedarbojas. Gultasveļ a ir veca un netī ra, to maina tikai ik pē c trim dienā m. Reģ istratū rā ir meitenes, kuras sazinā s krievu vai ukraiņ u valodā , cenš as palī dzē t un uzklausī t, tač u daudzas lietas nav no viņ ā m atkarī gas. Neiesaku! Izvē lies citu valsti!
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu