Preslav 3*– Atsauksmes

20
Novērtējums 8.910
№1 viesnīcas reitingā Zelta smiltis
6.1 Numurs
7.5 apkalpošana
6.3 Tīrība
9.4 Uzturs
9.2 Infrastruktūra
Neliela 3 stāvu viesnīca Preslav ir ērti paslēpta zaļā vidē blakus galvenajām kūrorta izklaidēm. Viesnīca sastāv no divām daļām, kas savienotas ar vestibila bāru. Nosegta eja ved tieši uz blakus esošās viesnīcas Ambasador spa centru. Viesnīca tika uzcelta 1980. gadā un pēdējo reizi renovēta 2015. gadā. Atrodas 500 metru attālumā no Zelta smilšu kūrorta centra.Vairāk →
аватар Sadova_Olha
 •  apceļots 3 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Izvē lē jos no budž eta viesnī cā m! Lai bū tu lē ti, tuvu jū rai un nevis trokš ņ ainā vietā . Cerī bas pā rspē ja paš as sevi. Ē diens ir Ļ OTI LABS. Daudz daž ā du ē dienu, daudz augļ u. Mani pā rsteidza fakts, ka katru vakaru bija arbū zi. … Tomēr ▾ Izvē lē jos no budž eta viesnī cā m! Lai bū tu lē ti, tuvu jū rai un nevis trokš ņ ainā vietā . Cerī bas pā rspē ja paš as sevi. Ē diens ir Ļ OTI LABS. Daudz daž ā du ē dienu, daudz augļ u. Mani pā rsteidza fakts, ka katru vakaru bija arbū zi...un nevis tas, ka tie bija vakariņ u sā kumā , bet tie tika pastā vī gi griezti...visi vakariņ oja. Tas pats ar saldē jumu...bija daudz (vismaz 5 veidi) un tieš ā m GARDĪ GI, bē rnī bas garš a))). Atraš anā s vieta: 5 minū š u gā jiena attā lumā no jū ras, parkā - tas ir vienkā rš i lieliski. izejot no karstā s jū ras un nezinot, kur doties, ieej viesnī cas teritorijā un te tevi sagaida vē sums...
Visi darbinieki ir draudzī gi. Ž ē l, ka visi saprot krieviski (((angļ u valoda ir slikta. Bet viņ i ir draudzī gi.
Un tas bija iespaidī gā k. ka viesnī cā nebija maskavieš u vai arī viņ i uzvedā s ļ oti klusi, lai neviens viņ us nepamanī tu)))))
аватар irina_1901
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Viesnī ca izvē lē ta pē c principa – tuvu jū rai, klusa vieta, ē dinā š ana viss iekļ auts. Viesnī ca ir lē ta, diezgan vidē ja cena. Vieta tieš ā m laba. Mē s ieradā mies pē c 15:00 un nekavē joties tikā m apsē duš ies. … Tomēr ▾ Viesnī ca izvē lē ta pē c principa – tuvu jū rai, klusa vieta, ē dinā š ana viss iekļ auts. Viesnī ca ir lē ta, diezgan vidē ja cena. Vieta tieš ā m laba. Mē s ieradā mies pē c 15:00 un nekavē joties tikā m apsē duš ies. Tagad vairā k. Mū su istaba atradā s 2 stā vā , maza, bet tī ra. Santehnika ir pareiza. Bet tumš i, no loga paveras skats uz ē nainu aleju. Dvieļ i slikti izž uva. Viesnī cā nav lifta, ir tikai 3 stā vi, bet kā pņ u ir daudz, tā s ir visur.
Jū ra ir tuvu, 5 minū š u gā jiens ē nā . Pludmale normā la, nav netī ra. Netā lu ir atvē rti vā rti uz Riviera pludmali, lai tur varē tu arī pastaigā ties. Lietussargi par 10 levā m, sauļ oš anā s krē sli arī . Bet brī vā zona ir pietiekami liela, var pagulē t zem sava lietussarga uz paklā jiņ iem.
Uzturs. Tā ir pā rsteidzoš i laba kvalitā te. Bet ē dienu izvē le ir maza. Gardas smalkmaizī tes. Saldē jums no pusdienā m. To var iznest uz istabu un visi to darī ja. Sū dzī bu no darbiniekiem nebija. Rotovī russ netika novē rots, lai gan mē s to gaidī jā m, jo ​ ​ bija antisanitā ru apstā kļ u elementi.
Nav servisa. Vairā k nav ko teikt.
Lielā kais viesnī cas trū kums ir tas, ka tajā s tiek pieņ emtas bē rnu grupas. Pē c tam, kad bē rni restorā nā ir cū kkū ts, viesmī ļ iem nav laika tī rī t galdus, un viņ i nesteidzas. . . Bet ē diens tiek pasniegts lī dz pē dē jam brī dim.
Viesnī cā ir divi bā ri, baseina bā rs un vestibila bā rs. Baseins labs, dziļ š , ar bē rnu sekciju.
Trū kumi ietver faktu, ka viesnī cā ir tik daudz mazu bē rnu, sā kot no zī daiņ iem. Tas nav ī paš i labi, ja viņ u č ī kstē š ana ir dzirdama no visur.
Tā pē c padomā jiet un izlemiet, izsveriet visus plusus un mī nusus. Vairā k tur nebrauksim, gribam, lai pā rē jais ir ATPŪ TA. Nā kamreiz izvē lē simies dā rgā ku viesnī cu.
аватар Anatolij707473
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Diezgan pieklā jī ga viesnī ca. Sā kumā gribē ju izvē lē ties viesnī cu tuvā k centram, bet beigā s nenož ē loju, jo tā ir zaļ a zona, praktiski Zelta smilš u nomale, kur vakarā var normā li atpū sties, varē ja aizbraukt uz centru, tur pastaigā ties, nebija nekā da trakā trokš ņ a, kā centrā . … Tomēr ▾ Diezgan pieklā jī ga viesnī ca. Sā kumā gribē ju izvē lē ties viesnī cu tuvā k centram, bet beigā s nenož ē loju, jo tā ir zaļ a zona, praktiski Zelta smilš u nomale, kur vakarā var normā li atpū sties, varē ja aizbraukt uz centru, tur pastaigā ties, nebija nekā da trakā trokš ņ a, kā centrā . Apkalpoš ana un ē dinā š ana viesnī cā laba, kaut arī.3*. Pats par sevi Zelta smilš u ciemats nav liels, ē rta saziņ a ar Varnu, ir marš ruta autobuss. Principā man patika Bulgā rija, vienī gais, kas attiecas uz Eiropu, tā ir netī ra. Mans ē diens bija viss iekļ auts, diezgan pieklā jī gs, neviens nebija saindē jies, bija muš as, bet karstumā no tā m nevar atrauties. Viesnī cā ieradā mies vē lu, iedeva pā ris sviestmaizes un kaut ko no citrusaugļ iem, reģ istrē š anā s noritē ja labi. Mani iekā rtoja pirmajā stā vā , sā kumā nepatika, negribē ju pirmo stā vu, bet man teica, ka administrators lemj, viņ i labi nesaprata krievu valodu, bet principā bija labi pirmajā stā vā . Tikko lasī ju atsauksmes, ka pirmajā stā vā ir mitrs, bet varbū t š is ir citā gadalaikā , bet vasarā tas bija normā li. Pati viesnī ca ir forš i uzbū vē ta, cietokš ņ a, pils formā , iekš ā zaļ ā zona, galdi, kaut kā ds avots. Mā jī ga, klusa, mierī ga viesnī ca, vairā k rosī š anā s tā lā k. Turklā t ir neliela pastaiga un centrs ir gandrī z blakus, ir tirgus, veikali, daudz siltummaiņ u, daž ā das izklaides. Viesnī cas gids mums piedā vā ja ekskursijas, tā s bija dā rgā kas nekā vietē jā s aģ entū rā s, tač u mū s brī dinā ja, ka vietē jā m aģ entū rā m ir problē mas ar apdroš inā š anu, tā pē c labā k pirkt no sava pā rstā vja no tū roperatora. Izbraucu vienu ekskursiju, man patika. Vienī gais mī nuss, ka bulgā ri slikti runā krieviski, nā cā s uz pirkstiem rā dī t vai ieslē gt tulku un runā t bulgā ru valodā . Bet kopumā viesnī ca man patika, viss bija labi.
аватар Marija775000
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Viesnī cu izvē lē jā mies pē c ceļ ojumu aģ enta ieteikuma un ļ oti ž ē l. Ir ar ko salī dzinā t, jo viņ i pastā vī gi atpū tā s "trī skā rš os" ar "viss iekļ auts" sistē mu - š ī viesnī ca to neuzdroš inā s saukt par "trī s zvaigznē m". … Tomēr ▾ Viesnī cu izvē lē jā mies pē c ceļ ojumu aģ enta ieteikuma un ļ oti ž ē l. Ir ar ko salī dzinā t, jo viņ i pastā vī gi atpū tā s "trī skā rš os" ar "viss iekļ auts" sistē mu - š ī viesnī ca to neuzdroš inā s saukt par "trī s zvaigznē m".
No pozitī vā : klusa vieta, tuvu jū rai, laipns personā ls. Un tas laikam arī viss.
Istaba bija ģ imenes istaba: salī dzinoš i tī ra, bet mē beles bija izmiruš as, duš ai bija tā ds pats nosaukums (aizkars bija ī ss, praktiski nebija sā nu, tas appludinā ja visu vannas istabu). Dvieļ i tiek mainī ti ceturtajā dienā , netī ri un slapji un trī s dienas gulē s uz grī das, agrā k tos neņ ems. Tī rī ja katru dienu, tā tad izskata labad (mitra mopa noslaucī ja grī du pastaigu zonā s un vannas istabā ). Nav pludmales dvieļ u. Autostā vvieta automaš ī nā m ir maksas, 10 levas dienā (bez maksas tiek deklarē ts rezervā cijā - tas ir meli). Peldbaseins - pieauguš ajiem, bē rnu (ja to var saukt par apli ar diametru aptuveni 3-3.5 m) nav norobež ots no pieauguš ā.1, 3-1.9 m dziļ umā . Animā cijas bē rniem vispā r nav. Bē rniem no rī ta un vakarā - sausais muslis ar piena pulveri. Pusdienā s - kopī ga ē dienkarte. Dzē rienus no automā ta vestibila bā rā var ņ emt tikai bā ra darba laikā (10.00-21.00), tad tas ir tabu, pat parasts dzeramais ū dens, kas, starp citu, arī bija jā izlū dz no bā rmeņ a. Restorā ns ir atseviš ķ s jautā jums. Ē diens parasts, bulgā ru virtuve, pavā rs mē ģ inā ja, bet viņ š nav burvis, no cirvja zupu pagatavot nevar. Saldē jums - tikai pusdienā s un tikai restorā nā . Nedod Dievs aiznest augli bē rnam uz istabu, par maizes gabaliņ u vispā r nebija ne runas. Faktiski - tas ir pansionā ts, nē , tas nav "viss iekļ auts". Visur netī rs, blakus neviens netī ra (pā ris soļ us no baseina ir atkritumu kaudze un izlietoto degvielas tvertņ u noliktava (blakus autostā vvietai), laukums pirms ieejas un pagalms ir vairā k vai mazā k iztī rī ts, tas arī viss.
Bet nospiedoš ā kais iespaids par pludmalē m: 10 dienu laikā neesmu redzē jis, ka kā ds tī rī tu smiltis, pat maksas laukumu. Darbinieks apmaksā tajā zonā staigā ja vismaz vakarā , savā ca lielus atkritumus (pudeles, salvetes utt. ), viss pā rē jais palika melots. Un brī vā zona ir pilnī gi š ausmī ga: smiltī s un smiltī s varē ja atrast visu: no saplī suš iem stikliem lī dz izlietotiem prezervatī viem. Jū ra ir tī ra un silta, bet vienmē r bija vē jš un viļ ņ i, no atpū tniekiem dzirdē ju, ka ir gandrī z nemainī ga parā dī ba, ļ oti reti nav vē ja.
Kopumā otrreiz noteikti nebrauksim un citiem neiesaku, ī paš i ģ imenē m ar bē rniem. Nož ē lojam, ka nedevā mies uz Albenu pie mī ļ ā s “Orhidejas” – tā ir kā debesis un zeme, salī dzinot ar Zelta smiltī m un Preslavu. . . gribē jā m pamē ģ inā t ko jaunu. . . izmē ģ inā jā m ar nosaukumu ((((
Vā rdu sakot, kurš vē las sadzī viskā s apkalpoš anas "š armu" un jū ru - varat droš i iet, dabū jiet to pilnī bā )))
аватар oxadan
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Atpū tā s ar diviem bē rniem no 2017. gada 22. jū lija 12 dienas. Telpas ir daž ā das. Vispirms apmetā s absolū ti briesmī gi. Vecs, kam nepiecieš ams remonts, briesmī ga pelē juma un kanalizā cijas smaka. Vairā k kā bezpajumtnieku hostelis. … Tomēr ▾ Atpū tā s ar diviem bē rniem no 2017. gada 22. jū lija 12 dienas. Telpas ir daž ā das. Vispirms apmetā s absolū ti briesmī gi. Vecs, kam nepiecieš ams remonts, briesmī ga pelē juma un kanalizā cijas smaka. Vairā k kā bezpajumtnieku hostelis. Es tieš ā m nesatraucos. Ar lielā m grū tī bā m pē c divā m dienā m pā rvā cā s uz citu vē l mazā ku platī bu (telpa nav lielā ka par 10 m2), bet pē c remonta. Bijā m priecī gi, jo pat neizpakojā m koferus, baidī jā mies sajust š o briesmī go smaku. ē diens ir briesmī gs. Biež i vien vienkā rš i nebija ko ē st. Es nerunā ju par to, kas bija desas, sieri, desiņ as, bet pat gurķ i un tomā ti bija uz ē damī bas robež as. Ietaupī jumi ir fantastiski! Kā diem vadī tā jiem jā bū t, lai viesnī cā Bulgā rijā bū tu baigie dā rzeņ i un garš augi? Istabas netī ras. Pats tī rī ju pā ris reizes. Pirmā lī nija ir iež ogota vairā ku kilometru garumā . Ja dodaties uz tuvā ko pludmali, kur beidzas ž ogs, jū s nokļ ū stat brī vā s pludmales pleķ ī tī , kur cilvē ki guļ ļ oti tuvu viens otram un ir daudz atkritumu. Ī sti atkritumi, kurus neviens nekad neiztī ra. Var doties tā lā k 10 minū tes gar pludmali un nokļ ū t normā lā pludmalē ar normā lu brī vo zonu. Bet tas noteikti nav 150 m lī dz pludmalei, bet jau kilometrs. Jā , viesnī ca atrodas diezgan klusā , koku ieskautā vietā , bet tas ir vienī gais pluss. Otrreiz tur nebrauktu. Viesnī cas ī paš nieks ir ā rkā rtī gi tuvredzī gs un skops.
аватар katerinakras201
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mē s apmetā mies š ajā viesnī cā augusta sā kumā . Viesnī ca piesaistī ja ar patī kamo cenu un tuvumu jū rai. Man ļ oti patika zaļ ā zona. Jū ra ir tikai akmens metiena attā lumā – tas bija ļ oti ē rti. Kas attiecas uz ē dienu: izvē le nebija liela (viss bija pē c troikas standartiem), bet tajā paš ā laikā viss bija garš ī gi. … Tomēr ▾ Mē s apmetā mies š ajā viesnī cā augusta sā kumā . Viesnī ca piesaistī ja ar patī kamo cenu un tuvumu jū rai. Man ļ oti patika zaļ ā zona. Jū ra ir tikai akmens metiena attā lumā – tas bija ļ oti ē rti. Kas attiecas uz ē dienu: izvē le nebija liela (viss bija pē c troikas standartiem), bet tajā paš ā laikā viss bija garš ī gi. Viesnī ca attaisno savu cenu, labprā t atgrieztos. Iesaku š o viesnī cu ģ imenē m ar bē rniem)
аватар A_Vishnya
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Es izlasī ju vairā kas negatī vas atsauksmes. Pā rskats ar nosaukumu "Agony..." mani arī neapturē ja, jo. likā s, ka mokas bija vī rieš a galvā =)))) Nu, tagad pastā stī š u par mū su brī niš ķ ī go atvaļ inā jumu!!! ! Pirmkā rt, nedodieties uz š o viesnī cu, ja esat viens vai jauns pā ris – š ī vieta nav domā ta jums. … Tomēr ▾ Es izlasī ju vairā kas negatī vas atsauksmes. Pā rskats ar nosaukumu "Agony..." mani arī neapturē ja, jo. likā s, ka mokas bija vī rieš a galvā =))))
Nu, tagad pastā stī š u par mū su brī niš ķ ī go atvaļ inā jumu!!! !
Pirmkā rt, nedodieties uz š o viesnī cu, ja esat viens vai jauns pā ris – š ī vieta nav domā ta jums. Pā ri ceļ am ir viesnī cas, kas ī paš i paredzē tas š ai atpū tnieku kategorijai. No pulksten 10:00 lī dz 23:00 ir "elle rū dī š ana" š ī vā rda labā nozī mē .
"Preslav" ir klusa ģ imenes viesnī ca bē rniem ar vecā kiem un vecā kiem pā riem. Vakaros mū su bē rnu ballī tē saskaitī ju lī dz 17 bē rniem reģ ionā.5-8 gadi =))).
Paš as zelta smiltis ir dabas rezervā ts. Skaistums ir neparasts. Ļ oti jautrs ballī š u kū rorts. Mū su viesnī ca atrodas prom no ballī tē m, parkā .
Jā , parks ir novā rtā un prasa kopš anu, bet paš i koki tā pē c nav kļ uvuš i sliktā ki, un vā veres ir tikai palielinā juš ā s.
Mē s esam divas ģ imenes ar trim bē rniem. Mē s ieguvā m nelielu istabiņ u treš ajā stā vā ar papildu gultu. Un draugiem ar diviem bē rniem bija divistabu dzī voklis. Istabā viss "savdepovski", bet viss tī rs un kā rtī gs, nekas nav salū zis. Istaba tika tī rī ta katru dienu, dvieļ i VIENMĒ R tika mainī ti, kad es tos izmetu uz grī das. Veļ u mainī ja reizi nedē ļ ā , bet ja jā maina ā rpus grafika, tad met uz grī das un uzliec virsū.2 levas =)))) (50 rubļ i) un viss tiks pā rtaisī ts ar "gulbjiem" .
Ar karstu ū deni nekad 15 dienas nebija nekā du problē mu.
Uzturs!! ! ! Tas ir kaut kas. Visi ieradā s ar svara pieaugumu. Neiespē jami noturē ties. Ļ oti daudzveidī gs. Zupas, vairā ku veidu gaļ a, zivis, mī dijas, arbū zi, persiki, fetas siers, deserts un daudzas citas garš ī gas lietas. Droš i vien daž iem bija grū ti atrast galdiņ u, ja atnā cā t pusdienlaika vidū . Bet varu teikt, ka daž kā rt gaidī jā m (pā ris reizes visa atvaļ inā juma laikā ) ne vairā k kā.5 minū tes un bija galdiņ š . ja jū s ieradī sities deguna laikā pusdienā s un vakariņ ā s. Jū s varat sē dē t ē rti.
Saldē jumu bē rniem vienmē r dabū ja un vairā kas reizes. Viņ i paš i stā vē ja š ajā mazajā rindā un savervē ja viņ u. Visi pieauguš ie saprata, ka saldē jums ir bē rniem. Un nebija nekā da aizvainojuma, kā redzē ju vienā no Ukrainas atbildē m, ka viņ i nedabū ja saldē jumu =))))
Vī ns ir balts un sarkans, ne no tiem labā kajiem, bet var dzert pirmā s dienas. Bā rmeņ i Nasko un Bocho pagatavoja lieliskus kokteiļ us - bija garš ī gi. Alus ļ oti labs. Kopumā viss bulgā ru alus ir labs.
Viss personā ls ir ļ oti pretimnā koš s un draudzī gs, viesnī cas Sevdolina lielais š efs vienmē r ir savā vietā un satriec visus. Brī niš ķ ī ga sieviete.
Apkalpoš ana un attieksme bija ļ oti laba.
Mums paveicā s, ka mū su atvaļ inā juma laikā viesnī cā bija bē rnu nometne no Balakirevas, viņ u pionieru vadī tā js organizē ja bē rnu diskotē kas, bē rni sadega =))))
Viesnī cas iekš ienē (un tā ir apaļ a) ir pagalms, puķ es, viss kopts. Jā , vecie Savdep galdi sabojā skatu, bet tiem ir tī rs galdauts. Piedod, bet pat sabiedriskā tualete pirmajā stā vā vienmē r bija tī ra un izmazgā ta. Lai gan viesnī cas stā vs vakaros pulcē jā s lejā =))) Bē rni spē lē jā s savā ballī tē un pieauguš ie - lo-inclusive =))))
Mē s bijā m vairā kas reizes uz Varnu. Zelta smiltī s cenas daudzā m precē m ir 2 reizes dā rgā kas - bet tas ir kū rorts =))).
Netā lu ir jū ra, devā mies pa labi lī dz molam, tur ir seklums bē rniem. Vietas vienmē r bija, š oferus ņ ē ma reti. Jū ra ir skaidra un silta.
Divas reizes ī rē ts auto 7-vietī gs Opel 50 eiro dienā . Apceļ ojā m visu Bulgā riju. Bija Nesebā rā , Burgasā , Saulainajā krastā , Kavarnā (tur ir briesmī gi), Kaliakra ragā (pā rsteidzoš i skaisti), Akmens mež ā . Ekskursijā s nedevā mies. mums patī k braukt.
Mums bija brī niš ķ ī ga gide Marianna. 23. jū nijā Pulkovo mums neatsū tī ja abas somas, kuras es ieliku bagā ž ā =)))) bet vienu atsū tī ja tikai nā kamajā dienā , tā pē c Marianna pati to paņ ē ma no lidostas un atveda uz manu viesnī cu. Un tad man vajadzē ja steidzami izņ emt gudrī bas zobu, tā pē c Marianna ieteica superķ irurgu Varnā , kurš par 60 eiro man lieliski izņ ē ma zobu. (Oktora Auš eva klī nika - kā dam var noderē t - iesaku. ) =))
Pā rē jo aizē noja tikai atgrieš anā s lidojums ar Transaero - tač u tas neattiecas uz atsauksmē m par viesnī cu.
Mē s visi esam ļ oti satraukti. !! ! ! Tur visi ar bē rniem. Atvainojos par pareizrakstī bu =)))
аватар nastenkakissik
Laba diena, dā rgais tū rist! Bulgā rijā bijā m pirmo reizi, laika posmā no 2014. gada 1. lī dz 10. jū nijam. Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz atsauksmē m, minimā lo attā lumu no jū ras, pā rtiku. Un viņ i nekļ ū dī jā s savā izvē lē . … Tomēr ▾ Laba diena, dā rgais tū rist! Bulgā rijā bijā m pirmo reizi, laika posmā no 2014. gada 1. lī dz 10. jū nijam. Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz atsauksmē m, minimā lo attā lumu no jū ras, pā rtiku. Un viņ i nekļ ū dī jā s savā izvē lē . Nekad neesmu nož ē lojis, ka izvē lē jos š o viesnī cu.
Braucā m ar autobusu no Ukrainas. Ceļ š ir garš . 25 stundas. Ja iespē jams, brauciet ar vilcienu uz paš u pē dē jo Ukrainas pilsē tu, kur autobuss var jū s sagaidī t, vienlaikus samazinot autobusā pavadī to laiku.
Ierodoties viesnī cā , mū s uzreiz iekā rtoja un izstā stī ja uzturē š anā s noteikumus viesnī cā . Mē s bijā m trī s pieauguš ie, un viņ i mums iedeva lielu, gaiš u, plaš u istabu ar milzī gu balkonu. Istabas ir visparastā kā s. Telpā viss darbojā s labi. Ledusskapī nebija nepatī kamas smakas, kā tas biež i notiek viesnī cā s, vienmē r bija karsts ū dens ar labu spiedienu. Mē beles nav jaunas, bet gultas, principā , ir ļ oti ē rtas. Istaba tika tī rī ta katru dienu. Trū kums: gulta netika mainī ta pat reizi 8 dienā s, un dvieļ i netika mainī ti vienu reizi, izgriež ot no tiem smieklī gus mazus dzī vniekus))
Viesnī cas plusi: 1) atrodas 4 minū š u gā jiena attā lumā no jū ras un 2 minū š u attā lumā no veikaliem, kafejnī cā m, diskotē kā m. Tajā paš ā laikā viesnī cas teritorijā valda klusums, diskotē ku mū zika nav dzirdama un neviens netraucē atpū sties; 2) visas viesnī cas ir augstceltnes un to ieskauj satiksme, kafejnī cas un veikali, un Preslav atrodas neliela parka iekš ienē un ir slē gts no ziņ kā rī go atpū tnieku acī m. Jū s varat mierī gi gulē t pie baseina vai sē dē t uz balkona, kamē r neviens no garā mgā jē jiem uz jums neskatā s; 3) Preslav – viena no retajā m viesnī cā m, kurai ir mā jī gs, kluss iekš pagalms, kur karstā dienā droš i iedzert kafiju un pasē dē t koku ē nā ; 4) izcila virtuve!!! ! ! Viss garš ī gi, ļ oti mā jā s gatavots! Garš ī gi vietē jie vī ni un brendijs. Nedzeriet sulu - tas ir kaut kas . . kaut kas bezgarš ī gs, piemē ram, lē ts dzē riens ((4) ļ oti draudzī gs un uzmanī gs personā ls.
Kopumā viesnī ca mums ļ oti patika! Iesaku š o viesnī cu! Budž ets un atbilst 3 zvaigznē m. Ja vē laties klusu ģ imenes atpū tu netā lu no jū ras - jū s esat Preslavā .
Es nedaudz uzrakstī š u par pludmali. Visas Zelta smilš u pludmales ir oficiā li bezmaksas, tač u privā tī paš nieki ī rē.80% pludmales, norobež o š o teritoriju un novieto sauļ oš anā s krē slus un saulessargus. Jū s nevarat novietot savus dvieļ us starp sauļ oš anā s krē sliem. Ja vē laties sauļ oties nož ogotā teritorijā - maksā jiet naudu. Sauļ oš anā s krē slu noma - 8 levas dienā (4 eiro). Lietussargs - 8 lev.
Tas ir viss. Es novē lu jums visiem labas brī vdienas.
аватар QuentinT
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Es priecā jos sveikt jū s, dā rgie ceļ otā ji, tū risti, atpū tnieki vai plā nojat savas brī vdienas Bulgā rijā , jo ī paš i Golden Sands Resort - Preslav Hotel! : ) Vē los padalī ties ar savu pieredzi par uzturē š anos š ajā viesnī cā. … Tomēr ▾ Es priecā jos sveikt jū s, dā rgie ceļ otā ji, tū risti, atpū tnieki vai plā nojat savas brī vdienas Bulgā rijā , jo ī paš i Golden Sands Resort - Preslav Hotel! : )

Vē los padalī ties ar savu pieredzi par uzturē š anos š ajā viesnī cā.
Pirms ceļ ojuma izpē tī ju pieprasī jumu pē c atseviš ķ ā m budž eta viesnī cā m š ajā pasakainajā valstī , kuru apmeklē ju otro reizi. Atpū tā s ar meiteni, laika posmā no 02.06. 2013 lī dz 14.06. 2013, biļ ete diviem maksā ja 7200 UAH, tika rezervē ta februā ra pē dē jā s dienā s ar kaut kā du superatlaidi 660 eiro visam, ieskaitot vī zas un autobusu braucienu diviem, kas faktiski kalpoja kā viens no galvenajiem izvē les kritē rijiem. š ī s viesnī cas.

Tagad pē c bū tī bas:
1. Viesnī ca - tā skaļ i teikts, es š o ē ku apzī mē tu kā pionieru nometni, un tā lu no "Artek": ) galē jā kā rtā to var pielī dzinā t pansionā tam. Bē rnu tumsa, kas ierodas / izbrauc / ierodas un izbrauc ar pā rsē š anos, tas viss tiek uzvilkts lielā straumē , jo.
bē rniem atlaide ir ievē rojama un viņ i tur atpū š as grupā s, galvenokā rt no bijuš ā s NVS valstī m, pie mums bija maskavieš i, jakuti, ukraiņ i. Pagaidā m visas detaļ as atstā š u, tā s tiks ņ emtas vē rā #2 un #3 sadaļ ā (ē diens/pakalpojums). Pati naktsmī tne diezgan apmierinoš a, esam nepretenciozi cilvē ki, mums viss derē ja, mani pā rsteidza spiediens duš ā , kā no š ļ ū tenes, pats duš as rokturis tika izvilkts no birstes, no tā das ū dens straumes. Matrač i ir cieti, uz atsperu bloka, sā kumā bija jū tams kā ds diskomforts, pē c tam, laikam jau pieraduš i, tā pē c neiesaku š o viesnī cu cilvē kiem ar mugurkaula izliekumiem, jo ​ ​ starp daudzatsperu bloks, ko izmantoju mā jā s un parastais metā la atsperu bloks - atš ķ irī ba ir ļ oti bū tiska.
Kopumā istaba ir pieļ aujama, ar visu nepiecieš amo, lai tur paliktu. Fē ns, gludeklis - nē , trauku arī nav.
Fē nu neprasī ja, meitene atnesa savu, gludeklis ir reģ istratū rā , istabā nedod, gludini turpat aiz stū ra, uz gludinā mā dē ļ a, stulbi, neē rti bet tā das ugunsdroš ī bas prasī bas (kā mums uz vietas skaidroja) es tā du atbilstu pirmo reizi. Bija gaisa kondicionieris, neredzē ju vajadzī bu to ieslē gt, saistī bā ar to arī neinteresē jos, kur atrodas vadī bas panelis. Mitrā tī rī š ana katru dienu, veļ as un dvieļ u maiņ a bija 3 reizes 12 naktī s.
Tagad secī bā +/- skaitļ i un izvietojumi kopumā:
Plusi: laba duš a, istaba ar vecā m mē belē m nedaudz iegrimusi 70. gadu atmosfē rā , kad tika celta š ī "viesnī ca", logi ar izeju uz parku, kurā principā bija pilnī bā iegrimis viss Golden Sands kū rorts.
Mī nusi: no sī kumiem balkons ar sadaloš ā m koka restē m, caur kurā m ir redzami tuvumā atpū š oties cilvē ki, nav skaņ as izolā cijas, nav iespē jas iziet uz balkona, bet tas nav kritiski, jo.
ī stenī bā nav ko sē dē t, krē slu lī dzī ba un kaut kā ds plastmasas ķ eblī tis "galda" lomā , krē sla atzveltne noslī d ar nelielu muguras slodzi uz to. Uz balkona nav elementā ras virves - drē bju ž ā vē š anai mē ģ inā ju dabū t reģ istratū rā , bet nesanā ca, nevarē ja nopirkt, jo gribē ja to darī t Varnā , nē . atrast to tur, un kū rortā viņ i pamanī ja to pā rdot tikai pē dē jā s atpū tas dienā s, nenopirka. Nav lifta. Pē c skaita, viss.

2. Uzturs. "Restorā ns" atrodas pagrabā.0 stā vā , uz ielas ir neliela terase. Ē diens ir diezgan ē dams, bez volā niem un pā rpilnī bas, bet pusdienā s un vakariņ ā s 12 naktis tomē r bija daž ā dī ba. Ē dienā neesam izvē lī gi, vienī gais, ko centā mies neē st š ī s mā kslī gi bezgarš ī gā s desiņ as. Standarta bulgā ru trijotnes diē ta ar gaļ u, zivī m, dā rzeņ iem.
Augļ i bija klā t, mū su uzturē š anā s laikā vienmē r bija ā boli, apelsī ni, ļ oti iepriecinā ja garš ī gie greipfrū ti, pē dē jā nedē ļ ā bija cī ņ a par persikiem, ķ irš iem un aprikozē m. Bija saldē jums, vairā k par to virtuves mī nusos. Pati virtuve atgā dina krodziņ u pilī , smagas metā la lustras ar ierastajā m neaizsegtajā m lampā m. Vidē ji koka galdi un ļ oti apjomī gi koka krē sli.

Tagad kā rtī bā , +/- ē diens:

Plusi: stikla trauki alkoholiskajiem un bezalkoholiskajiem dzē rieniem, kas mani personī gi ļ oti iepriecinā ja, jo man riebjas dzerš ana no plastmasas (un tas galvenokā rt pieņ emts š ā da lī meņ a viesnī cā s), daž ā di cū kgaļ as ē dieni, man ļ oti patika un attiecī gi Es atceros cū kgaļ as ribiņ as pē dē jā ē dienreizē.
Burtiski uz piecā m dienā m atradā m medus baklavu, par kuru, kā saproti, nebija pamatī ga cī ņ a ar jaunī bu, bet, kad izdevā s pagrā bt, tad bija mazi svē tki, tieš ā m supergarš ī ga lieta : ) Viss par saldumiem, vienmē r nebija cepumi ar kā du krē jumu, brokastī s ik pa laikam ē da mazus kruasā nus ar ievā rī jumu.

Mī nusi: virtuve, iespē jams, ir tā muš a, kas izsvī tro vispā rpieņ emamo iespaidu par š o ē ku ar nosaukumu Preslav. Patiesī bā viņ as sakā rtoš ana gatavo cepeš pannu ar traukiem paplā tē m, pareizā k sakot, pilnī gs organizē tī bas trū kums, kad personā lam bija jā atgā dina par beidzamo ē dienu, un tas jā dara regulā ri, kas nesagā dā ja ne mazā ko prieku.
Kā jau iepriekš minē ju par saldē jumu, saldē jums ir cits stā sts, uz visā m 12 naktī m ē du 2 reizes, sakarā ar to, ka tur no paš a vakariņ u sā kuma lī dz beigā m bija baigā rinda ar bē rniem, kuri mē ģ ina izvilkt no ī paš i plā niem plastmasas traukiem, kas nokarā jā s zem karoš u spiediena – š o sasaluš o brī numu.

Tā pat virtuvi iepriecinā ja fakts, ka pie ieejas tajā , tikā m regulā ri pā rbaudī ti, prasot istabiņ as numuru, konsekventi pusdienā s un vakariņ ā s, likā s, ka viņ i ir vienaldzī gi pret mū su sarkanajā m rokassprā dzē m, runā jot par All inclusive, un mē s vispā r esam cilvē ki no ielas, kas nā ca paē st par brī vu un nakš ņ ot uz bezmaksas dī vā na, protams, es pā rspī lē ju, bet tā es uztvē ru paš reizē jo situā ciju tur. Starp citu, rokassprā dzes bez viesnī cas nosaukuma, ko atkal neesmu satikusi.
Iepriecinā ja arī gadī jums, kad pirmo reizi varē ju stumt ceļ u pie saldē juma un piepildī t glā zi ar š o sasaluš o masu, mē ģ inot pamest "restorā na" teritoriju, mani apturē ja cirtaini- matains pseido apsardzes darbinieks, kurš man aizliedza iziet no virtuves teritorijas ar saldē jumu, protams, uz skaidru jautā jumu kā pē c - adekvā ta atbilde nesekoja, vienkā rš i pie sienas rā dī ja izdrukā tu papī ru, ar saldē jumu izsvī trots. Protams, es nepildī ju viņ a norā dī jumus un patvaļ ī gi atstā ju vietu, kur iepriekš ņ ē mu ē dienu, viņ i pastiepa roku un mē ģ inā ja atstā t mani vē derā , izsaucoties: "Rokas nost, " viņ š krasi mainī jā s. viņ am sejā , un vē l kaut kas ilgi kliedza pē c mums bulgā ru valodā.
Frī kartupeļ os tika izcepts ods, nav kritisks, bet virtuves tī rī bas lī menis runā ne no tā s labā kā s puses. Foto pievienots.
"Restorā nā " nekad nebija pietiekami daudz vietu, cilvē ki bija spiesti steigties ar pilniem š ķ ī vjiem, acis meklē ja brī vus galdiņ us, bija visdabiskā kā kauš ana par brī vu krē slu (ī paš i bē rnu vidū , un tas ir ā rpus sezonas ). Droš i vien viss virtuvē.

Apkalpoš ana:
Mē s esam saprā tī gi cilvē ki un saprotam, ka par tā du naudu nevar prasī t piecu zvaigž ņ u izš ķ irtspē jas lī meņ a servisu, kurā neieradā mies, bet tomē r gribu izcelt tieš i š o momentu, jo, manuprā t, tas ir PAMATS vienu, izvē loties viesnī cu. Gandrī z visi virtuves apkalpotā ji bija ļ oti jauni, š ķ ita, ka viņ i š eit tika savervē ti tikai uz sezonu, kas paies un bū s jauna pretendentu partija.
Viņ i izskatī jā s pē c izspū ruš iem puikā m, ģ ē rbuš ies baltā apakš ā un melnā augš ā , savukā rt krekli bija bez izmē ra un ne vienmē r bija iestiepti biksē s, daž i valkā ja dž insus un krā sainus kreklus, atļ ā vā s skaļ i kaut ko apspriest bulgā ru valodā , ejot starp galdi, paš as maltī tes laikā , kas radī ja trokš ņ aina tirgus atmosfē ru.
Kopumā lū gumi reģ istratū rā tika izpildī ti ā tri, bet ne bez zaudē jumiem, divas reizes tika izsaukts elektriķ is, pē c pirmā s reizes gaisma nostrā dā ja pā ris stundas un atkal pazuda, otrreiz remonts tika veikts labā k nekā iepriekš ē jā viens.
Izrakstoties no istabas, kurai bija jā bū t pulksten 12:00, mē s izgā jā m no istabas pulksten 11:00, viņ i atteicā s novietot koferus no pulksten 11 lī dz 16 savā reģ istratū rā lī dz mū su pā rveš anai, viņ i piedā vā ja tos atstā t. atvē rta telpa, ā rpus viņ u skatu laukuma, tur, kur bija pagalms, un ikviens, kurš gribē ja, varē ja atvē rt koferi un dabū t visu, kas viņ am patika, bet pē c daž ā m pā rrunā m reģ istratū ras darbinieks pā rliecinā jā s, ka mū s vajadzē tu ielaist telpā ar video uzraudzī bu un atstā jiet tur mū su abus pieticī gos koferus. All inclusive dzē rieniem un alkoholam mī nuss ir tas, ka tas ir spē kā vestibila bā rā tikai lī dz 21-00, kas mani personī gi uzjautrinā ja un lika iepriekš savā kt vē lamo un izņ emt no "Restorā na", lai ne. lai vē lā k aizskrietu uz veikalu .
Man arī jā atved viens š ausmī gs gadī jums par vestibila bā ru, pā rsteidzoš i man patika alus viesnī cā , tā nosaukums ir Pinsko (varē tu kļ ū dī ties), tas ir ļ oti garš ī gs, bet tas ir garš ī gs tikai, dī vainā kā rtā , tikai virtuvē . , un baseina bā rā , vestibila bā ra reģ istratū rā tas ir pilnī gi nepareizs alus, bet tas nav par to. Kaut kā es, kas piegā ju pie bā ra, pasū tī ju alu, aiz bā ra stā vē ja bā rmenis un cilvē ks, acī mredzot, vai nu santehniķ is, vai cilvē ks, kurš maina tapas ar alu, pieslē dzot tiem kaut kā das caurules komunikā cijas. Situā cija ir sekojoš a, š is "mehā niķ is" bloķ ē ja eju uz alus krā nu, un bā rmenis, it kā nekas nebū tu noticis, klusī bā pasniedza viņ am glā zi, kurā viņ š ielē ja alu, viņ š paņ ē ma glā zi gandrī z aiz augš ē jā s malas, vieta, kur mē s paceļ am lū pas un dzeram jebkuru š ķ idrumu, ar savā m netī rajā m, nemazgā tajā m rokā m pē c pī pju apstrā des.
Protams, es š o alu nedzē ru, bā rmenim tika izteikta piezī me un š ķ idrums ā tri devā s tā lā k uz izlietni. Pē c tam mainī jā s vē l viens bā rmenis, manuprā t visprā tī gā kais, viņ u sauc Mā rtiņ š , kurš man ielē ja alu. .
Baseins, kuru nekad neapmeklē ju, pietiekama daudzuma sauļ oš anā s krē slu trū kums, saskaitī ju ap 25 visai viesnī cai, tā ir daudzu š ā da lī meņ a viesnī cu problē ma, bet 25 tā dam numuriņ u skaitam ir nepieņ emami. Viss iekļ auts pie baseina darbojas tikai pē c principa alus + atš ķ aidī ts UPI, viss, nekas vairā k, ļ oti trū cī gi, neinteresē jos par tā darba laiku, ko atceros, glā bē ji ir no 8 lī dz 17 stundā m katru dienu.

Vē lā k nolē mu aprunā ties ar vadī tā ju, parastu darbinieku, viņ u sauc Rado, kurš mani uzklausī ja, bet praktiski nekomentē ja, ko atstā ju sū dzī bu grā matā.
Turklā t mani pā rsteidza tas, ka negatī vā s atsauksmes tika apzī mogotas ar slavinoš ā m uzslavā m, es speciā li nofotografē ju apskatu un paš u š o "recenziju ž urnā lu" bez drukā š anas un numurē tā m lapā m, bet tas nav svarī gi, es personī gi numurē ju lī dz plkst. puse no ž urnā la, diez vai tas kaut kā ietekmē s turpmā kos ierakstus, bet tomē r. Es viņ am uzdevu jautā jumu par istabas numuru, kas pastā vī gi tika uzdots pie ieejas ē damzā lē , atbildē ju neviennozī mī gi, cik saprotu, "viesnī ca" nedarbojas nevienā citā sistē mā , piemē ram: BB, HB, tikai AL (Viss iekļ auts) par ko liecina uzraksts par cenā m paš ā reģ istratū rā , viņ š arī norā dī ja sekojoš o: kā ds iebrauca pē c dokumentiem par pilnu devu, bet patiesī bā sanā ca savā dā k, saka, ka sajauca dokumentus, un š ajā sakarā viņ i bija spiesti prasī t istabu skaitu, tas ir maz ticams, jo
maz ticams, ka š ā dos gadī jumos kā ds bū tu zvanī jis uz ī sto numuru, pie š ā diem apstā kļ iem pieņ ē mā m, ka viņ i vienkā rš i ievadī juš i viena vai otra cilvē ku skaita virtuves apmeklē jumu statistiku, lai saprastu, cik daudz ē diena vajag. pagatavots.

No zaudē jumiem:
Nevienam negrē koš u, bet no numura pazuda mazs zelta gredzentiņ š , meitenei ir divi, visu laiku tika atstā ti vienā vietā , un vienā jaukā brī dī netika atrasts. Ir versija, ka mē s to varē jā m nejauš i notriekt / pā rvietot no galda uz grī du, ar daž ā m mū su lietā m, pē c tī rī š anas tas varē tu nonā kt apkopē jas lupatā un nomazgā t tualetē s, bet daž i atstā ja negatī vu nospiedums, viņ i nesauca trauksmi, viņ i visu pā rbaudī ja paš i, pā rvietojot mē beles, bet diemž ē l bez rezultā tiem.
Es tajā ļ oti "bē dī gi slavenajā " restorā nā atstā ju sporta vē jjaku, kuru droš i izņ ē ma vai nu darbinieki, vai viesnī cas viesi, kas patiesī bā nav pā rsteidzoš i, jo tajā galvenokā rt dzī voja mū su brā ļ i slā vi!
Tā ds ir viss mans stā sts kopumā , detalizē tas bildes bū s pē c pā ris dienā m.

P. S. Vē los piebilst, ja gribi paslē pties no mū su ikdienas, nedzirdē t krievu runu, neskatī ties uz kā jā m, lai nesaķ ertu bē rna galvu ar elkoni pie tuvā kā s ē diena paplā tes, un atpū sties lī menī , kas nav daudz augstā ks par to, ko es š eit aprakstī ju, labā k pā rmaksā t stingrā k simts eiro no cilvē ka, rū pī gā k izpē tī t viesnī cu apskatus un doties uz Saulaino Krastu, jo man likā s, ka Zelta smiltis ir pielā gotas mū su cilvē kiem, krievu / Gruzī nu mū zika skanē ja no katras otrā s tavernas, neko tā du nemanī ju pagā juš ajā gadā Saulainajā krastā It was.
Izdarī jā m secinā jumus, paspē jā m pabraukā t pa Bulgā riju, iemī lē t to vē l vairā k, bet tā te nemaz nav.

Novē lu jums patī kamu uzturē š anos un patī kamu apkalpoš anu par jū su naudu!
Visu to labā ko un uz drī zu tikš anos draugi!
аватар chopova
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
… Tomēr ▾
вечерний внутренний дворик
Parādīt vairāk »


iemiesojums vidminnissa
Jūnijā meitene "Janica" bija suvenīru pārdevēja viesnīcā. Viņa nav no Ukrainas, Krievijas vai Bulgārijas. Lūdzu, palīdziet man viņu atrast Facebook
10 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 4 atbildi
iemiesojums juli0205
Labdien visiem! Izvēlējāmies Peslav 3 * viesnīcu, ceļojam ar 8 gadīgu bērnu. Pastāsti man, kas bija, kur labāk pusdienot un vakariņas? Kādas ir aptuvenās cenas? Un ko ir vērts redzēt? Paldies!
11 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 6 atbildes
iemiesojums snuker
Kāpēc pārtika ir galvenā apskatu tēma? Daži no jūras un neatceros. Kāpēc tu tur devies? Interesanti zināt, kāda tur ir jūra, vai pludmale ir laba, vai sauļošanās krēsli ir maksas, kāds ir dziļums. Ēd mājās un tad ēd.
11 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 3 atbildi
iemiesojums myroslavkru
Labdien. Uztraucas par Rietumukrainu. Mūs interesē iespēja izīrēt 4 istabas 2 personām. (2 istabas ar papildu gultu (3 bērni 6, 5, 4 gadi. Ar 3 ēdienreizēm dienā. (+ stāvvieta 2 automašīnām). Ar 3 ēdienreizēm dienā). Atbildiet uz [email protected] DYAKUY!
11 gadiem atpakaļ  •  1 abonents nav atbilžu
iemiesojums marika83
Назодимся н астадии выбора гостиницы. Выбираем варианты отеле 3*. Читала отзывы о гостинице Преслав, кажется ничего...Хотелось бы услышать свежие комментарии...либо советы по другим вариантам в данном ценовом диапазоне. Зарнее благодарна за выши отзывы.
14 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 3 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Aladzha klosteris
Novērtējums 7.0
Bulgārija, Zelta smiltis
Arhitektūra, Reliģija, Stats

Небольшой 3-х этажный отель Preslav уютно спрятался в окружении зелени рядом с основными развлечениями курорта. Отель состоит из двух частей, соединяющихся с лобби баром. Крытый проход ведет прямо в бальнеологический центр соседнего отеля Ambasador. Отель был построен в 1980 году, последняя реновация проводилась в 2015 году. Расположен в 500 метрах от центра курорта Золотые пески.

Atrašanās vieta Отель расположен в южной части курорта Золотые Пески, рядом с комплексом «Ривьера», в 25 км от аэропорта Варна. В 3 минутах ходьбы от отеля останавливается местный автобус. До бассейна Акваполис 700 метров.
Pludmales apraksts Муниципальный песчаный пляж расположен в 150 м от отеля. Длина пляжной полосы — 3,5 км, ширина до 100 метров.
 • 2. rinda
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, услуги по глажке одежды (платно), Wi-Fi на территории отеля — бесплатно, сейфна ресепшен (платно), 1 главный ресторан, 2 бара: лобби-бар, бар у бассейна, магазин, 1 открытый бассейн (зонтики, шезлонги — бесплатно). В отеле допускается размещение с домашними животными (платно, весом до 8 кг).

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детская секция в бассейне. Услуги няни (по запросу).
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports Массаж: платно.
 • galda teniss
 • sporta zāle
Telpu apraksts

В отеле 158 номеров.

Istabās

Душ/ванна, фен, туалетные принадлежности, кондиционер, телевизор, кабельные каналы, телефон, бесплатный Wi-Fi, мини-холодильник, утюг на ресепшн (платно), балкон. Уборка номера ежедневно, смена белья: 2 раза в неделю, смена полотенец: 2 раза в неделю.

 • vanna/duša
 • fēns
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi  FREE 
 • virtuve / virtuvīte (ne visās istabās)
 • ledusskapis
 • balkons/terase
Adrese 9007 Золотые Пески, Варна, Болгария
Tālruņi: Тел.: +35952355810 Факс: +359885805913
Tīmekļa vietne: Preslav
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).