Lieliska viesnīca!!! Pieklājīgi 4*

Rakstīts: 17 jūlijā 2023
Ceļošanas laiks: 1 — 12 jūlijā 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Biznesa braucieniem; Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 6.0
apkalpošana: 8.0
Tīrība: 6.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Izvē lē jos no budž eta viesnī cā m! Lai bū tu lē ti, tuvu jū rai un nevis trokš ņ ainā vietā . Cerī bas pā rspē ja paš as sevi. Ē diens ir Ļ OTI LABS. Daudz daž ā du ē dienu, daudz augļ u. Mani pā rsteidza fakts, ka katru vakaru bija arbū zi...un nevis tas, ka tie bija vakariņ u sā kumā , bet tie tika pastā vī gi griezti...visi vakariņ oja. Tas pats ar saldē jumu...bija daudz (vismaz 5 veidi) un tieš ā m GARDĪ GI, bē rnī bas garš a))). Atraš anā s vieta: 5 minū š u gā jiena attā lumā no jū ras, parkā - tas ir vienkā rš i lieliski. izejot no karstā s jū ras un nezinot, kur doties, ieej viesnī cas teritorijā un te tevi sagaida vē sums...
Visi darbinieki ir draudzī gi. Ž ē l, ka visi saprot krieviski (((angļ u valoda ir slikta. Bet viņ i ir draudzī gi.
Un tas bija iespaidī gā k. ka viesnī cā nebija maskavieš u vai arī viņ i uzvedā s ļ oti klusi, lai neviens viņ us nepamanī tu)))))
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu