Pliska Hotel 3*– Atsauksmes

10
Novērtējums 5.410
№44 viesnīcas reitingā Zelta smiltis
7.9 Numurs
7.0 apkalpošana
7.1 Tīrība
1.9 Uzturs
3.7 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Zelta smilšu kūrorta dienvidu daļā, netālu no rosīgiem iepirkšanās centriem, 500 metru attālumā no centra. Tā tika uzcelta 1971. gadā un pēdējo reizi renovēta 2010. gadā. Pārtikas veikals atrodas 100 metru attālumā no viesnīcas Pliska. Varnas centrs ar daudzām kafejnīcām, restorāniem un bāriem atrodas 15 km attālumā. Varnas piejūras parks atrodas 20 minūšu brauciena attālumā. Viesnīca atrodas netālu no ūdens atrakciju parka. Piemērots ģimenēm.Vairāk →
аватар marv350eva
 •  apceļots 3 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 5.0
Viesnī ca laba, lai gan teritorija maza. Istabas ir tī ras, uzkopj katru dienu. Lī dz jū rai 7 minū tes, sauļ oš anā s krē sli 18 eiro!! ! diviem, labi, vai dodieties uz pludmales bezmaksas stublu. Nu labi, ejam. No mī nusiem. Š is ir pansionā ts! Sajū ta, ka viesnī ca parakstī jusi lī gumu ar Rumā nijas novecojoš o veco ļ auž u arodbiedrī bu. … Tomēr ▾ Viesnī ca laba, lai gan teritorija maza. Istabas ir tī ras, uzkopj katru dienu. Lī dz jū rai 7 minū tes, sauļ oš anā s krē sli 18 eiro!! ! diviem, labi, vai dodieties uz pludmales bezmaksas stublu. Nu labi, ejam.
No mī nusiem. Š is ir pansionā ts! Sajū ta, ka viesnī ca parakstī jusi lī gumu ar Rumā nijas novecojoš o veco ļ auž u arodbiedrī bu. Daž kā rt tika iekļ auti Alcheimera, Parkinsona, vā jprā ta un citi "š armi". Kurli kliedzoš i nekaunī gi pensionā ri no Rumā nijas. Rindas pē c ē diena ir kā mauzolejā , stā vi 15 minū tes. Ē dienu nav, bulgā ru siera un tomā ta klā tbū tne mū s izglā ba. Daž reiz zupas ir labas. Dzer kā jupi, vemj. Alkohols, ieskaitot alu, atš ķ aidī ts. Bā rmenis var viegli kļ ū t nepatī kams. Rinda uz liftu ir 10 minū tes gara. Ī sā k sakot, liekš ķ ere nervozi atpū š as. Infrastruktū ra nav paredzē ta tik daudziem cilvē kiem, nabadzī gs personā ls, arkls kā vergi kambī zē .
аватар JUlija888609
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī cā ieradā mies 4 no rī ta, reģ istrē š anā s 2 pē cpusdienā , ar bē rniem nebija ē rti gaidī t 8 stundas. Man patika istabiņ a, skaists skats uz jū ru, ļ oti labi iztī rī ts. Ar apkalpoš anu viss bija labi. … Tomēr ▾ Viesnī cā ieradā mies 4 no rī ta, reģ istrē š anā s 2 pē cpusdienā , ar bē rniem nebija ē rti gaidī t 8 stundas. Man patika istabiņ a, skaists skats uz jū ru, ļ oti labi iztī rī ts. Ar apkalpoš anu viss bija labi. Ē diens arī mums derē ja, trū kumus neatradā m. Mē s bijā m 2 lī nijā s, nebija atseviš ķ as pludmales no mū su viesnī cas, nebija sauļ oš anā s krē slu, mē s tos pirkā m atseviš ķ i. Blakus bija veikali, kafejnī cas, restorā ni, klubi. Kas attiecas uz 3 * viesnī cu, viss ir tī rs, tī rs, labs personā ls.
аватар filippovich1
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Ceļ oja ar lielu grupu. Ierodoties mū s sagaidī ja nepatī kams pā rsteigums: 2 cilvē ku reģ istrē š anā s notika nevis viesnī cā Pliska, bet gan viesnī cā Shipka, jo Pliskā visi numuri ir aizņ emti, lai gan saskaņ ā ar vienoš anos č eka. … Tomēr ▾ Ceļ oja ar lielu grupu. Ierodoties mū s sagaidī ja nepatī kams pā rsteigums: 2 cilvē ku reģ istrē š anā s notika nevis viesnī cā Pliska, bet gan viesnī cā Shipka, jo Pliskā visi numuri ir aizņ emti, lai gan saskaņ ā ar vienoš anos č eka. -in atrodas Pliskā . Par Shipku, konkrē tu atkritumu izgā ztuvi, ir atseviš ķ a saruna. Divas dienas vienalga dzī vojā m pie draugiem Pliskā . Kam bū s interesanti lasī t par Shipka Hotel, izlasiet manu atsauksmi par to kopā ar fotoattē lu. Pē c 2 dienā m problē ma ar viesnī cu tika atrisinā ta un bijā m apmetuš ies Pliskā . Viss iekļ auts komplekts! Esmu ļ oti apmierinā ta....viss tī rs, uzkopš ana veikta atbildī gi un laicī gi, pieklā jī gs personā ls. Virtuve ir vienkā rš a, bet kā cilvē ks neesmu izvē lī gs, ē du visu ar prieku))) Atseviš ķ i vē los izcelt bā rmeņ u un viesmī ļ u darbu! ! ! Puiš i un meitenes ir vienkā rš i gudri, atbildī gi un centī gi! ! Stefans, Kristijs, Koko, Nikolajs ir labā kie!!! ! ! Pā rē jā laikā mē s sadraudzē jā mies, tagad mums pietrū kst)))) Vā rdu sakot.... izvē loties š o viesnī cu, jū s to nenož ē losit, domā ju, ka paliks tikai patī kamas atmiņ as !! ! ))))
Вид с террасы на бассейн! Всё чистенько, аккуратно и просто отлично)))
аватар Grigorjev
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Atpū tā mies viesnī cā pliska golden sands no 2013. gada 14. lī dz 21. jū lijam. viesnī ca ir tī ra un glī ta (ja jums ir vienalga) personā ls, labi, tas ir atseviš ķ s jautā jums. uzņ emš ana vispā r ir murgs, negrib palī dzē t, uzreiz visu nosū ta un ej paš i izdomā kā savas problē mas. … Tomēr ▾ Atpū tā mies viesnī cā pliska golden sands no 2013. gada 14. lī dz 21. jū lijam. viesnī ca ir tī ra un glī ta (ja jums ir vienalga) personā ls, labi, tas ir atseviš ķ s jautā jums. uzņ emš ana vispā r ir murgs, negrib palī dzē t, uzreiz visu nosū ta un ej paš i izdomā kā savas problē mas. Gribē ju ī rē t auto, nē , zvanī ju divas reizes, tad pateicu jū su problē mas, iedevu papī rus un uz redzē š anos. aizgā ja pie viesmī ļ iem pie vī riem, viņ i uzreiz kā das problē mas gribi ekskursiju vai ko citu. Es saku maš ī na man. kā das problē mas rodas cenrā dis, izvē lies, viņ š piezvanī ja (no sava telefona) un piekrita un visa problē ma. viņ i tī ra istabas, labi, viņ i tā s vispā r netī ra (iznes miskasti un saklā j gultas). pat naudas dē ļ netī ra (varbū t 1 leva maz iedeva), bet ja tā , tad smī nē ja. baroja ar parastu mā jā s gatavotu pā rtiku (vista, gaļ a, dā rzeņ i, salā ti, augļ i), zivis un austeres bija pat. labā k pirkt visas ekskursijas pludmalē (salī dzinā jumam, viesnī cā.40 eiro pludmalē.35-40 lev. Puse no cenas). Viesnī cā ir daudz vā cieš u, celieties jautri, viņ i izveido labu kompā niju, pat ja jū s nesaprotat. ar istabā m situā cija ir tur divi lifti, ja grū ti, tad lī dz 4 stā vam, citā di bū s jā pē ra kā jā m no viena lifta uz otru. mē s uzreiz pē c ieraš anā s prasī jā m istabu ar skatu uz jū ru, protams, ka mums iedeva. ar skatu uz jū ru.
tagad ar pludmali. Pirmo reizi iesaku izstaigā t apli pa ceļ u (vai nu pa labi pa klusu ielu, vai pa kreisi pa trokš ņ ainiem veikaliem un baravā m) 15-30 minū tes. bet vispā r izej no viesnī cas, pa kreisi 50 metrus ir kafejnī ca ar baseinu un tur krū mos pa labi (akmens kā pnes) pa taciņ u uz leju 5 minū tes nesteidzī gā solī un esi uz pludmale. kā du ē dienu izvē lē ties izlemj pats, ņ ē mā m viss iekļ auts, lai vienmē r bū tu paē dis. jaunieš iem pludmalē ir viss pica (3 lauvas liels gabals) makduck, visā das kafejnī cas restorā ni, nu es domā ju, ka cenas ē dot kafejnī cā s bū s pat nedaudz dā rgā kas. dienas diskotē kas pludmalē (atkal ar vā cieš iem). Nakts diskotē kas ir tā das, ja viss iekļ auts, tad mē s tā darī jā m vakarā pasē dē jā m viesnī cā lī dz 10 (alkohola tirdzniecī ba beidzas 10). Pirms slē gš anas savā cā m alkoholu un pasē dē jā m. tu dabū uzkodu pirms 21.00 cik gribi un sē di un neviens neko nesaka. un tad uz diskotē ku. viņ iem ir ielas ballī te. rej pie katras diskotē kas bet norakstī t nevar. mums patika krievu diskotē ka bezmaksas ieeja un glā ze degvī na un gurķ i.
Nu droš i vien visas sajū tas, daudz kas, ļ oti lielu tekstu nevarē s nodot.
аватар Natapyg
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Sveiki! Mē s kā.4 cilvē ku ģ imene (3 pieauguš ie un 1 bē rns) atpū tā mies Pliskā augusta otrajā pusē . Viesnī cā ieradā mies ap 18.30, diezgan ā tri iedeva atslē gu un devā mies meklē t savu istabiņ u. Mū su dzī voklis atradā s 3. … Tomēr ▾ Sveiki!
Mē s kā.4 cilvē ku ģ imene (3 pieauguš ie un 1 bē rns) atpū tā mies Pliskā augusta otrajā pusē .
Viesnī cā ieradā mies ap 18.30, diezgan ā tri iedeva atslē gu un devā mies meklē t savu istabiņ u.
Mū su dzī voklis atradā s 3. stā vā , bet tā kā viesnī ca atrodas "kalnā ", stā vu skaits neatbilst skatam pa logu. Patiesī bā mē s nonā cā m pirmajā stā vā , no kura paveras skats uz briesmī go, netī ro kalnu veģ etā ciju. Tur (uz balkona) bija tieš ā m drē gns, tumš s un baisi, un bez š iem kokiem neko nevarē ja redzē t. Varbū t kā dam tas nav svarī gi, bet mums patī k vakarā pasē dē t uz balkona bez eksotiskiem kukaiņ iem, tā pē c bē rni bija saš utuš i. Ī sā k sakot. . . no rī ta mans vī rs devā s pie menedž era un mums bez problē mā m piedā vā ja 2 dzī vokļ us, no kuriem izvē lē ties. Mē s izvē lē jā mies 8. stā vu, un visa uzturē š anā s bija ļ oti apmierinā ta ar to.
VIESNĪ CA bez teritorijas vaasche. Tikai basģ itā rists un niecī gs rotaļ u laukums blakus, salauzts gabalos, lai gan ideja (dizains un atraš anā s vieta) ir laba. Ir veikals, tur bija lē tā kais dzirkstoš ais ū dens un ziepes. WiFi vestibilā . Istabā s dzirdamī ba no koridora ir vienkā rš i lieliska, durvis ir no plā na saplā kš ņ a. Par laimi, mums uz grī das bija klusi kaimiņ i, un mū su istaba atradā s gaiteņ a galā …
UZTURS. Mums bija viss iekļ auts. Brokastis, kā jau vairumā Bulgā rijas viesnī cu: visu veidu olas, pā rslas, siers, desiņ as, nejauka desa, garš ī gs medus, bulciņ as. . . Vakariņ ā m lī dzī gas vakariņ as brī ž iem bija labas, brī ž iem nebija no kā izvē lē ties. Tač u vienmē r bija daž ā di dā rzeņ i un gaļ a, vai vista. No augļ iem: arbū zs katrā ē dienreizē , melone, persiki, ā boli, plū mes. . . Mē s ar vecā ko meitu tikko ē dā m arbū zu, melonei (bulgā ru) ir nedaudz specifiska garš a, bet arī nekā , persiki ir grezni, mē s nekad neņ ē mā m citus augļ us . Bija visā di mini cepumiņ i. . . Kafija bija tā -tā (esmu bijusi citā viesnī cā un vienkā rš i ir pretī gi), tē ja ar ū deni no dzesē tā ja netika uzvā rī ta, un UPI, protams, kur bez tiem . Es precī zi nezinu, kas bija iekļ auts alkoholiskajos dzē rienos - viņ i paņ ē ma alu un dž ina toniku - viņ i nesaindē jā s. Saldē jums tika dots pē cpusdienas uzkodā m, jū s ņ emat jebkuru š ķ irni tieš i no kastē m...
Lobby bā rā , paš ā ē dnī cā strā dā divi nepatī kamā kie č aļ i, meitenes-puiš i principā ir ā tri un draudzī gi. Plastmasas krū zes tiek mazgā tas atvē rtas.
Pirmajā mū su uzturē š anā s nedē ļ ā ē dnī cā un baseinā tā bija mē reni pā rpildī ta: vienmē r bija brī vi sauļ oš anā s krē sli, nebija galdiņ u un rindu pē c ē diena. Un tad rumā ņ i ieradā s lielā skaitā (un es sapratu, ka tas izrā dī jā s rasists). Burvī gi, nepatī kami č igā ni, kas nā k milzī gos klanos, acī mredzot š ī viesnī ca ir vē rsta uz viņ iem (pie ieejas ir izkā rtnes ar ē dienkarti 2 valodā s: angļ u un rumā ņ u). Kļ uva neiespē jami tikt pie ē diena (par saldē jumu klusē ju!! ! ), baseinā bija pā rpildī ts, vispā r tie bija kaitinoš i. Ž ē l rumā ņ i.
BASEINI - 3. divi atvē rti un silts iekš telpā s Starp "jū rā m" arī tur draiskojamies. . . Ī paš i labs iekš telpu. Ir sauna - par maksu un kā sporta zā le augš ē jā vestibilā , bet mē s to neredzē jā m.
ISTABA, atkā rtoju, ka mums bija dzī voklis, tī rs, plaš s, ar iež ogotu gultu (proti, gultu, nevis ar nobī dī tiem matrač iem), divvietī gu dī vā nu, izvelkamo krē slu utt. Kopumā , salī dzinot ar standartu, dodieties dubultā , vietas ir pietiekami daudz, un balkons ir liels. TV ir vecs. Nav matu ž ā vē tā ja. Kalpone pagrieza gulbjus par naudu un izmeta miskasti.
PLUDMA un pieeja tai ir neliela vilš anā s. Š ķ iet, ka tas ir tuvu pludmalei, nevis tuvoties Rivjē ras dē ļ . Tiesa, pē c pieredzes mē s sapratā m, ka Rivjē ra ir laime. Pirmajā rī tā mē s ar bē rniem naivi ieskrē jā m Rivjē ras galvenajā ieejā (vakarā pirms tam viegli tikā m cauri), un viņ i man laipni parā dī ja, kur jā iet. Par laimi, pateicoties Julia, T atsauksmei, mē s ā tri sapratā mies pa ceļ u un nonā cā m Rivjē ras brī vajā zonā un izbraucā m pa galveno ieeju. Vakarā devā mies uz to paš u Rivjē ru (caur Preslavu), tikai no otras puses (kur ir liels, silts sē rū deņ raž a avots), un atkal izgā jā m ā rā pa galveno ieeju, vispā r jau pieradā m...un pat nesasprindzinā jā s. Un paš ā Smilš u pludmalē , zonā , kur nav sauļ oš anā s krē slu, nav pat kur stā vē t, ne tikai apgulties un ir TIK Ļ OTI NETĪ RĪ GI, pateicoties mū su lī dzbraucē jiem tū ristiem.
Blusas un punduri pludmalē plosī jā s vairā kas dienas. Mums (izņ emot jaunā ko) tomē r, kā jau visiem pludmalē esoš ajiem, bez pā rtraukuma bijā m briesmī gi sakosti un niezē juš i, nekā di antihistamī ni nelī dzē ja ne lokā li, ne iekš ē ji. Tikko lī dz histē rijai vairs negribē jā s iet uz jū ru, tad, par laimi, tā s pē kš ņ i pazuda.
Mū su ģ imenei paš iem Zelta smiltis nez kā pē c nepatika. Tas ir tī ri subjektī vi, jo. nebija ī paš u iemeslu neapmierinā tī bai. Kū rorts ir kā kū rorts. Pusaudž iem - jaunieš iem - jautri, mazajiem: pā ris š ū puļ krē sli un piepū š amie slidkalniņ i.
Aizbraucā m uz Aquapolis akvaparku, tas atrodas gandrī z aiz viesnī cas, tuvā k nekā jū rai. Iesā cē jiem derē s. . . Mums ar slidkalniņ iem nepietika, bē rni bija lieliski!
Uz Varnu braucā m ar taksi, lai gan autobusi kursē no pieturas pie viesnī cas (Nr. 409). Karstuma dē ļ nevarē jā m izbaudī t Varnas skices, jaunā kais sā ka gausties, devā mies uz grand Mall. Tiem, kam nav iespē jas ceļ ot uz ā rzemē m, iepirkš anā s tur neapš aubā mi š ķ itī s brī niš ķ ī ga.
Kopumā svē tki bija IZDEVĪ GI. Viesnī ca normā la, ja bez pretenzijā m, tad var iet
аватар snuker
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Atpū tā mies no 27. jū lija lī dz 3. augustam. Viņ i paņ ē ma brokastis un vakariņ as. Neskatoties uz ē diena vienmuļ ī bu, ē st varē ja vienmē r. Sabojā tiem pā rtikas produktiem vajadzē tu apmesties 5 * viesnī cā . … Tomēr ▾ Atpū tā mies no 27. jū lija lī dz 3. augustam. Viņ i paņ ē ma brokastis un vakariņ as. Neskatoties uz ē diena vienmuļ ī bu, ē st varē ja vienmē r. Sabojā tiem pā rtikas produktiem vajadzē tu apmesties 5 * viesnī cā . Š ajā viesnī cā ir 3 ē dinā š anas veidi: brokastis (tū ristiem bez rokassprā dzē m), brokastis + vakariņ as (zaļ ā s aproces) un viss iekļ auts (sarkanā s rokassprā dzes). Lielais trū kums ir maksas sauļ oš anā s krē sli un saulessargi (2 gultas + 2 matrač i + lietussargs = 150 UAH dienā ). Bet tas ir visa kū rorta trū kums. Un viesnī cā mū s nokaitinā ja lifts, ļ oti smacī gs. Un arī apvainojā s par tū ristu rupjī bā m pie baseina: 24 stundas bija dvieļ i un ar visiem tukš ajiem sauļ oš anā s krē sliem nebija kur apsē sties. Personā ls teicami runā krievu valodā , nekā du problē mu nebija.
аватар bachata
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 2.0
Es ceļ oju kopā ar savu vī ru un 13 gadus vecu bē rnu. Man praktiski nav ar ko salī dzinā t - tā bija pirmā reize ā rzemē s atvaļ inā jumā . Iedomā jos, ka komforta ziņ ā nebū s ī paš i ē rti, domā ju, ka to kompensē s jū ra un normā ls "viss iekļ auts" ē diens. … Tomēr ▾ Es ceļ oju kopā ar savu vī ru un 13 gadus vecu bē rnu. Man praktiski nav ar ko salī dzinā t - tā bija pirmā reize ā rzemē s atvaļ inā jumā . Iedomā jos, ka komforta ziņ ā nebū s ī paš i ē rti, domā ju, ka to kompensē s jū ra un normā ls "viss iekļ auts" ē diens. . . Izturē jā m tikai 1 vakariņ as un pusdienas, tad vakariņ ojā m kafejnī cā , kur arī , starp citu, 3. dienā bija izsmelts ē dienu limits.
Starp augļ iem bija arbū zi, melones un zaļ ā s plū mes. Viesnī cas ē diens ir vienmuļ š un neliela ē dienu izvē le. Istaba praktiski netika iztī rī ta, pē c 2 levā m tika nomainī ti dvieļ i un tad atkal (par kā du brī numu). Ļ oti kaitinā ja tas, ka viesnī cā visas sabiedriskā s vietas bija bez kondicioniera – zā les, restorā ns. Ļ oti smacī gs un karsts. Atkal nevaru salī dzinā t ar Turciju vai Ē ģ ipti, bet gandrī z visu Bulgā rijas (tostarp 3 *, 4 * un 5 *) viesnī cu iezī me ir tā da, ka ā ra gaisa kondicioniera bloks atrodas uz istabas balkona - t. i. ir nereā li atvē rt durvis - jū s nokļ ū stat gā zes kamerā )). Ja jū su gaisa kondicionē tā js ir izslē gts, tuvumā ir vē l viens. Izrā dā s, ka visa viesnī ca ā rpusē tiek apsildī ta papildus 40 grā du karstumam.
Piedzē ruš ies un kliedzoš i vā cieš i viesnī cā s - tā laikam ir visu Bulgā rijas viesnī cu nelaime - pirmajā naktī negulē jā m, tad tieš ā m nekā
Mans secinā jums ir uz Bulgā riju - vai nu laba viesnī ca ar normā lu pā rtiku, vai cita valsts. Tikai palasot atsauksmes un paskatoties viesnī cu fotogrā fijas, var ak, cik nepareizi. Pliska nevelkas uz cieta 3. Ī paš i atcerē jos to vā rdus, kas man patika, bet atceros tikai stā vē š anu blakus "Elē nai" un "Dolce Vitai" (un vē l pā ris Zelta smilš u otrā galā )
аватар zagladkin
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Š odien izbraucam no viesnī cas. Teiksim tā , ka es gaidī ju sliktā ko. Bija daudzā s valstī s š ogad nolē ma doties uz Bulgā riju bez bē rniem. Viesnī ca 3 personā m ļ oti iesaku. Ņ em VISU un neklausies citos, naudas izteiksmē daudz nevinnē si. … Tomēr ▾ Š odien izbraucam no viesnī cas. Teiksim tā , ka es gaidī ju sliktā ko. Bija daudzā s valstī s š ogad nolē ma doties uz Bulgā riju bez bē rniem. Viesnī ca 3 personā m ļ oti iesaku. Ņ em VISU un neklausies citos, naudas izteiksmē daudz nevinnē si. Viesnī cu piebaro uz kauš anu, vienī gā s brokastis vienmuļ as, bet tas sī kums. Mī nusam nav savas teritorijas, bet no centra zelta smilš u malā valda klusums. Apstā š anā s Varnā.4 minū tes. Lī dz pludmalei caur Preslavu 7 minū tes. Š eit Preslavs neiesaka biezokņ us. Lai visiem laba atpū ta.
аватар pimp12
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Laba diena visiem. Atpū tos Pliskā.3 * no 31. jū lija lī dz 7. augustam 2 pieauguš ie un 2 bē rni. Paņ ē mā m hb, vakariņ ojā m kafejnī cā s un restorā nos, visi bija apmierinā ti ar 3 zvaigž ņ u viesnī cu stingri. Tagad kā rtī bā . … Tomēr ▾ Laba diena visiem. Atpū tos Pliskā.3 * no 31. jū lija lī dz 7. augustam 2 pieauguš ie un 2 bē rni. Paņ ē mā m hb, vakariņ ojā m kafejnī cā s un restorā nos, visi bija apmierinā ti ar 3 zvaigž ņ u viesnī cu stingri.
Tagad kā rtī bā . Istaba bija ģ imenes istaba, iedeva dzī vokļ iem 2istabas ar skatu uz jū ru +, tā lvadī bas pults no kondicioniera un TV bija istabā nemaksā ja papildus +. Istabā jā ievieto
karti uz atslē gā m speciā lā spraugā , lai bija gaisma, tur iebā za karti no taksofona un kondicionieris nepā rtraukti pū ta un alus ledusskapī nemitī gi dzesē ja, kad aizbraucā m +.
Tī ra katru dienu, dvieli mainī ja nemitī gi ja met uz grī das, veļ u mainī ja vienreiz un kaut kā di ventilatori griezā s, aizejot iedevu istabenei dzeramnaudu 5 levas, bija
Apmierinā ta viņ a teica, ka vā cieš i un rumā ņ i ir skopi, un krievi vienmē r dod labus dzeramnaudas, istaba tiek tī rī ta slapjā +. Piedzē ruš ies rumā ņ i un vā cieš i naktī s bļ auj, bet mums par laimi nē
dzirdē ts +. Normā ls ē diens nepaliks izsalcis, brokastis vienmuļ as olas daž ā dos veidos, desas, desas, sieri, salā ti daž ā di, smalki, augļ i, tē ja un kafija un jupi +. Vakariņ as 2 veidi
zupas, kartupeļ i daž ā di, cū kgaļ as, liellopa vai vistas salā ti daž ā di, smalkmaizī tes, augļ i, tē ja un kafija, nu UPI+. Viesnī cai ir 2 iekš telpu un ā ra baseini, kur var plunč ā ties, un
teritorija maza, bet principā nevajag; vajag pastaigā t pa kū rortu ir veikali, kafejnī cas, izklaide un visā di atkritumi +. Vienmē r pusdienojā m aptuveni daž ā dā s iestā dē s
50 lev par č etriem cilvē kiem, kuri nepaē da, paņ ē ma lī dzi, var pat kasti iedot +.
viņ iem labā k patika balinā tā js, bet mē s neuzstā jā m, ka tas ir atvaļ inā jums +. Mē s devā mies pastaigā uz Varnu, tā nav maza pilsē ta, mē s devā mies uz Aladž as klosteri, tas ir virs smiltī m, mē s devā mies
dž ipu safari ir forš a lieta, nopē rc ekskursijas tur pludmalē lē tā k un brauc uz akvaparku, labā k 16.00 un lē tā k un uz slidkalniņ iem mazā k cilvē ku +. Vecā ki
paaudze labi runā krieviski, un jaunieš i arvien vairā k runā angliski, bet mums tas nepacē lā s, vienmē r var piekrist +.
Kā redzat, mī nusus nemeklē jā m, lai gan tos var atrast visur, noskaņ ojieties labi un izbaudiet dzī vi, mums tā ds ir!! !
Ja jū s man kaut ko jautā siet, es atbildē š u, bet augusta beigā s es aizbraucu uz ciemu, lai pabeigtu atvaļ inā jumu.
аватар vik_yil
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Daudzas reizes esmu uzturē jies Pliskā ! Š ī viesnī ca atbilst savā m zvaigznē m. Paņ ē mu tikai brokastis: desu un daž ā da veida sierus, olas, salā tus, desertus, augļ us - ē st var! Un vakarā jū s varat atrast lē tu kafejnī cu vakara atpū tai. … Tomēr ▾ Daudzas reizes esmu uzturē jies Pliskā ! Š ī viesnī ca atbilst savā m zvaigznē m. Paņ ē mu tikai brokastis: desu un daž ā da veida sierus, olas, salā tus, desertus, augļ us - ē st var! Un vakarā jū s varat atrast lē tu kafejnī cu vakara atpū tai. Un tad var atgriezties viesnī cā uz diskotē ku pagrabā! ! ! Atpū tieties ar prieku!


iemiesojums maria_pech
Interesē ēdināšana un apkalpošana viesnīcā
10 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 5 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Aladzha klosteris
Novērtējums 7.0
Bulgārija, Zelta smiltis
Arhitektūra, Reliģija, Stats

Отель находится в южной части курорта Золотые пески, вблизи оживленных торговых аллей, в 500 м от центра. Был построен в 1971 году, последний ремонт проводился в 2010 году. Продуктовый магазин находится в 100 метрах от отеля Pliska. Расстояние до центра Варны, где работают многочисленные кафе, рестораны и бары, составляет 15 км. До приморского парка в Варне можно доехать за 20 минут. Отель находится недалеко от аквапарка. Подходит для семейного отдыха.

Atrašanās vieta Расстояние до аэропорта Варны составляет 25 км.
Pludmales apraksts Отель находится в 300 м от берега моря.
 • 3. un tālāk
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и комната хранения багажа. Есть терраса для загара с шезлонгами и полотенцами/зонтиками. Предоставляются услуги по глажению одежды. Размещение домашних животных не допускается. На территории отеля есть магазины.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • darījumu centrs
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • izmitināšana ar dzīvniekiem  FREE 
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports Дискотека.
Telpu apraksts

В отеле 148 номеров.

Istabās

В номерах: балкон, кондиционер, Wi-Fi, душ, туалет, полотенца, TV: спутниковое, телефон, холодильник.

 • vanna/duša
 • fēns
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi  FREE 
 • ledusskapis
 • balkons/terase
Adrese 9007 Золотые Пески, Болгария
Tālruņi: +359 52 355 639
Tīmekļa vietne: Pliska Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).