Palm Beach 4*– Atsauksmes

15
Novērtējums 4.410
№55 viesnīcas reitingā Zelta smiltis
5.0 Numurs
4.9 apkalpošana
4.9 Tīrība
4.6 Uzturs
4.8 Infrastruktūra
Viesnīca aizņem nelielu, koptu teritoriju. Uzcelta 2001. gadā. Pēdējā renovācija tika veikta 2009. Viesnīca sastāv no vienas 7 stāvu ēkas. Ieteicams ģimenes brīvdienām.Vairāk →
аватар _357651
 •  apceļots 11 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 3.0
2023.  gada augusts. Kopē jais iespaids par atpū tu š ajā viesnī cā atstā ja drī zā k nomā coš s nekā patī kams. Es centī š os bū t vismaz nedaudz objektī vs. Viesnī ca, visticamā k, ir trī svietī ga (pē c viesnī cu klasifikā cijas) nekā č etrinieks. … Tomēr ▾ 2023.  gada augusts.

Kopē jais iespaids par atpū tu š ajā viesnī cā atstā ja drī zā k nomā coš s nekā patī kams.
Es centī š os bū t vismaz nedaudz objektī vs.

Viesnī ca, visticamā k, ir trī svietī ga (pē c viesnī cu klasifikā cijas) nekā č etrinieks. Bet vispirms vispirms:

Atraš anā s vieta no jū ras un centra - ne 30 metri no jū ras, neļ aujiet sevi apmā nī t - tur, pirmkā rt, no viesnī cas jā nokā pj pa kā pnē m, jā š ķ ē rso ceļ š , jā paiet garā m tenisa kortiem un noplucis pludmales bā rs. , tad ej uz jū ru. Izrā dā s 150-200 metri. Un pati viesnī ca atrodas diezgan tā lu no kū rorta un izklaides centra (1.5-2 km - 15-20 minū š u gā jiens vai arī var staigā t ar maziem vilcieniem (5 lev), tā pē c nakts ballī š u cienī tā jiem ir jā rē ķ inā s.

Ē kas un teritorija - viss ir kaut kā...kā teikt, rodas sajū ta, ka visas viesnī cas apkā rt izskatā s labā k pē c pasū tī juma (pat blakus viesnī ca Lilia, par kuru nav ī paš i mež a atsauksmes, un tā izskatā s labā k ā rē ji) , ī si sakot, vismaz ā rē jais kosmē tiskais remonts netraucē ja .
Un vē l viena lieta - viesnī cā ir daudz darbinieku, nu vai nevarē tu no rī ta atrast 2-3 cilvē kus, izslaucī t vismaz lapas viesnī cas priekš ā un uz kā pnē m, no ā rpuses tā izskatā s ne pā rā k kopts no apkā rtnes. Otrā s kā pnes pie baseina ir diezgan stā vas, un zem tā m vakaros kū p picē rija, visapkā rt tā da pati nekopta.

Istabas ir vairā k vai mazā k, lai gan, ja sā k meklē t vainu, tur var atrast daudz nepilnī bu (piemē ram, durvis uz balkonu neslē dzā s normā li, labi, ka kondicionieris strā dā ja labi), vā jš interneta signā ls iekš ā . istaba ir liels, trekns mī nuss. Parasti, kā parasti, ķ ē ru tikai reģ istratū rā un kaut kur gaiteņ os. Dvieļ i tika mainī ti katru dienu, atkritumi, tomē r arī gultas veļ a - nē , uz visu uzturē š anā s laiku. Ī sā k sakot, visa tī rī š ana sanā ca lī dz š ā dam, viņ i, manuprā t, nekad to pat neslaucī ja.
Baseins - teiksim vairā k nekā.100 istabā m un 5 dzī vokļ iem ir ļ oti mazs, solā riju rezervē š ana pie baseiniem notiek pē c vecā principa - atstā ja no rī ta dvieli uz visu dienu un devā s biznesā (lai gan ir rakstī ts, ka tas ir aizliegts) ī sumā - tad pirmais piecē lā s un č ī bas. Dienas laikā daudz bē rnu un diezgan skaļ š . Ir rakstī ts, ka peldē ties baseinā nedrī kst pē c 18.00, man likā s, ka tā ir, bet izrā dā s, ka daž i noteikumi ir nerakstī ti - ī paš i viesiem un trokš ņ ainā m kompā nijā m no Ungā rijas un Rumā nijas. Piemē ram - pē dē jie 2 vakari viesnī cā bija nepatī kami pā rsteigti - troksnis, troksnis, nakts peldē š ana lī dz pusnaktij un alkohola dzerš ana tieš i baseinā pie š iem "viesiem". Ar pilnī gu administrā cijas piekriš anu. Neglī ts.

Pludmale un bā rs - sauļ oš anā s krē sli nobruž ā ti, bez matrač iem, lietussargi arī nav pirmais svaigums, bet kaut kā cenš aties tam nepievē rst pā rā k lielu uzmanī bu. Daž kā rt bija problē ma ar bezmaksas sauļ oš anā s krē sliem, bet tā tika atrisinā ta.
Bā rs pludmalē - godī gi sakot 4 zvaigž ņ u viesnī cai, tas ir kauns. Nož ogotā un nesakoptā teritorija ir izmisusi, it kā atpū stos kaut kur Zatokā vai Koblevo 90. gados. Varē ja visu sakā rtot tikpat normā li kā , piemē ram, kaimiņ u viesnī cā s.


Restorā ns (vai drī zā k ē damistaba) - maz, ļ oti maz vietu, daž reiz jā meklē.5 minū tes, kur apsē sties, kas ir iekš ā , kas ir ā ra terasē , vai, piemē ram, jā atnā k vakariņ u beigā s. Troksnis iekš ā ir kā padomju ē damistabā , bet ar rumā ņ u nokrā su, kas ir pastā vī gi un visur, kā jau kā ds te rakstī ja - ka ē damzā lē vai pludmalē , ī si sakot, š o viesnī cu nevar nosaukt par klusu.
Ē diens bija ok, bet pē c 2-3 dienā m gribas daž ā dī bu, ir labi vismaz vakarā , reizē m parā dī jā s kas jauns. Dzē rieni ir vidē jas un než ē lī gas kvalitā tes (vī ns no tetrapakā m, vietē jais alus, kokteiļ i, laikam tas bija atkarī gs no bā rmeņ a).
Par personā lu - saprotu, ka tur lielā kā daļ a vī rieš u ir no Ē ģ iptes, un meitenes ir ukraiņ i. Dī vaina kombinā cija, tomē r par viņ iem nebija nekā du pretenziju - ā tri visu sakopa, palī dzē ja, ja radā s jautā jumi.

Tā tad rezumē jot - nezinu, kurš š ai vietai liek tik augstus reitingus un izcilas atsauksmes internetā . Droš i vien tiem, kam patī k š ā da veida atvaļ inā jums, es dzirdē ju, ka daž i š eit atgriezī sies nā kamgad. Neesmu izvē lī ga, bet man nepatika. Viesnī ca nav tā s naudas vē rta, kas tiek prasī ta par uzturē š anos. Pē c š ī s viesnī cas turpmā k vienmē r meklē š u viesnī cas ar tikai pieauguš ajiem iespē ju, jo visas š ī s tā saucamā s "ģ imenes" viesnī cas ir uzceltas. Man ir vajadzī gas klusas un relaksē još as brī vdienas. Es saprotu, ka pē dē jā laikā viss ir sadā rdzinā jies, iepriekš par š ā du naudu Turcijā bija viegli atpū sties, bet bulgā ru viss iekļ auts, protams, nevar salī dzinā t ar turku - kā staigā t uz mē nesi.
Ja jū s meklē jat klusu, patī kamu atpū tu pie jū ras - brauciet, mans padoms jums. Nevajadzē tu sabojā t garastā vokli, pat ja esat ļ oti izturī gs pret stresu, par to paš u naudu vai nedaudz vairā k jū s varat atrast kaut ko pienā cī gu.
Отель и басейн. Басейн Басейн Отель Вторая лестница Басейн Пляж и лежаки пляж
аватар Vik_vik
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Sveiki. Pirmo reizi rakstu atsauksmi, lai gan biju jū rā Ē ģ iptē un Itā lijā , arī infotū rē pa Bulgā rijas krastu pirms 5 gadiem. Sliktā kā viesnī ca, kurā esmu bijusi, č etras zvaigznes ir par daudz. Netī ras, vecas, mazas istabas, daudz pakā pienu, ē diens ir atseviš ķ s stā sts, to sauc: "kā visu gaļ u sabojā t ar vienu garš vielu" un tieš ā m, slikti, daudz sabojā ta ē diena, pateicoties stulbiem pavā riem. … Tomēr ▾ Sveiki. Pirmo reizi rakstu atsauksmi, lai gan biju jū rā Ē ģ iptē un Itā lijā , arī infotū rē pa Bulgā rijas krastu pirms 5 gadiem. Sliktā kā viesnī ca, kurā esmu bijusi, č etras zvaigznes ir par daudz. Netī ras, vecas, mazas istabas, daudz pakā pienu, ē diens ir atseviš ķ s stā sts, to sauc: "kā visu gaļ u sabojā t ar vienu garš vielu" un tieš ā m, slikti, daudz sabojā ta ē diena, pateicoties stulbiem pavā riem. Par alkoholu nerakstī š u, tas ir loģ iski, kas tas ir. Zha un viesnī ca atrodas tā lu no centra. Ļ oti jautri bija arī uzpū stā m rumā ņ u ģ imenē m, kas dienā m ilgi trokš ņ o neatkarī gi no tā , vai tā ir ē damistaba vai pludmale, bet tas, acī mredzot, tur ir normā li. Vispā r, pirmo reizi! Gribē ju mā jā s pē c 2 atvaļ inā juma dienā m! Paldies, Pē rļ u pludmale, Golden Sands, uz Bulgā riju vairs nebraukš u!
Бассейн
аватар slepoypost
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
No Bulgā rijas neko daudz negaidī ju, viesnī cu izvē lē jos pē c draugu ieteikuma. Ierodoties, biju patī kami pā rsteigta par apkalpoš anas lī meni un bufetes daudzveidī bu un garš ī gumu. Es runā ju par alkoholu no draugu vā rdiem - "normā ls" (es pats to nedzeru). … Tomēr ▾ No Bulgā rijas neko daudz negaidī ju, viesnī cu izvē lē jos pē c draugu ieteikuma. Ierodoties, biju patī kami pā rsteigta par apkalpoš anas lī meni un bufetes daudzveidī bu un garš ī gumu. Es runā ju par alkoholu no draugu vā rdiem - "normā ls" (es pats to nedzeru).
Istabas tī ras, kā rtī gas, Wi-Fi pieejams un bez maksas, televizori pat gudri, rakņ ā jos iestatī jumos un mierī gi skatī jos visus krievu kanā lus caur internetu.
Pludmalei arī paveicā s - 50 metri no viesnī cas. Un es zinu, ka Bulgā rijā ir ļ oti daudz viesnī cu 500-1500 m rā diusā no jū ras pat bez pludmales, par kurā m tad piemaksā ap 20 eiro pā rim.
Kopumā - tikai pozitī vi iespaidi, pē c gadiem 3-5 noteikti te atkal skatī š os.
Отель днём Отель ночью. Отель днём.
аватар kastet
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Mē s palikā m 2014. gada septembra vidū . Istaba laba, liela, ar skatu uz jū ru, krē sls, galds, vannasistaba arī normā la, uzkopš ana laba, ir pludmales dvieļ i. pie baseina ir sauļ oš anā s krē sli. Jū rā brī vu nav. Tuvu jū rai. … Tomēr ▾ Mē s palikā m 2014. gada septembra vidū . Istaba laba, liela, ar skatu uz jū ru, krē sls, galds, vannasistaba arī normā la, uzkopš ana laba, ir pludmales dvieļ i.
pie baseina ir sauļ oš anā s krē sli. Jū rā brī vu nav.
Tuvu jū rai.
Mī nusi - viesnī cas tips iekš ā - paklā js ē damistabā , tam ir traipi no nokrituš ā ē diena, galdi, galdauti - viss kā ē damistabā , nevis restorā nā .
Medum nav mazu veidņ u, nav tē jkarotes. Medus bija jā lej plastmasas glā zē s.
Ē diens - brokastis labas, daudz kas, cepa banī ti, pī rā gus, omletes, olas, sieru, desu, zivis. Vakariņ ā s izvē le ļ oti maza, zivs bija 1 reizi, ē diens ne vienmē r ir garš ī gs. Daudz kastroļ u. Augļ i - plū mes, negatavi persiki.
Viesnī ca ir 3 zvaigznes.
Personā ls ir cieņ pilns un uzmanī gs.
Internets tikai vestibilā .
аватар Incubus
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī ca ir labs bulgā ru "č etrinieks", nav par ko sū dzē ties. Plusi: par smieklī gu naudu viņ i uzlaboja istabu uz skatu uz jū ru, cilvē ku maz, brokastis ir bagā tī gas, lai arī vienmuļ as. Par uzkopš anu sū dzī bu nav, personā ls prā tī gs. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir labs bulgā ru "č etrinieks", nav par ko sū dzē ties. Plusi: par smieklī gu naudu viņ i uzlaboja istabu uz skatu uz jū ru, cilvē ku maz, brokastis ir bagā tī gas, lai arī vienmuļ as. Par uzkopš anu sū dzī bu nav, personā ls prā tī gs. Baseins mazs, tī rs, viņ i rū pē jas par bē rniem. Darbojas lī dz 16:00, bet neviens netraucē , pat ja tu peldi vakarā . Pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, visi ar saulessargiem. Pretī viesnī cai vienī gais pludmales gabals, kas nav pā rpildī ts ar sauļ oš anā s krē sliem, ir bē rnu nometņ u teritorija. Pasaka un svē tki, maz bē rnu. Tuvumā ir daudz restorā nu. Pati viesnī ca ir kalnā , bet pirmajā lī nijā , piemē ram, no tā paš a Berlī nes dā rza, ejiet daudz tā lā k. Solī ds č etrinieks piecu ballu skalā , iesaku jaunā m ģ imenē m klusai atpū tai.
Mī nusi izskatā s pē c niķ oš anas: piemē ram, ļ oti skaļ š stā vvads. Ū dens saplū st ar ū denskrituma rū koņ u)) Es nedaudz nopļ ā vu verandas durvis - viņ i paš i to pamanī ja un pagrieza. Pirmā stā va istabā s ir nelielas virtuvī tes, bet nav katlu un pannu. Netī ra pē c grafika, bet kā grib, bet katru dienu. Bijā m apmierinā ti, tieš ā m paveicā s - ir č etrinieki, kas ir daudz sliktā ki, tā lā k no jū ras un netī rā ki. Tajā paš ā lī nijā š ī viesnī ca, iespē jams, ir vispieticī gā kā , tač u, kā saka, "vienkā rš ī ba nav grē ks". Precī zi pieticī gs, nav nabags vai sarkans. Jū s varat iet bez domā š anas.
аватар vovan85
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Es nekad nebū tu domā jusi, ka doš os uz Bulgā riju. Bet tad es jutu, ka nav vē rts atteikties. Ī sā k sakot, tas notika tā , viņ i lidoja. Nu, turklā t, jums ir jā iet visur, ielieciet ķ eksī ti - es jau pa ceļ am sevi mierinā ju)) Un mē s nonā cā m Zelta smiltī s, nosaukums bija iepriecinoš s, un, ziniet, velns nav tik briesmī gs. … Tomēr ▾ Es nekad nebū tu domā jusi, ka doš os uz Bulgā riju. Bet tad es jutu, ka nav vē rts atteikties. Ī sā k sakot, tas notika tā , viņ i lidoja. Nu, turklā t, jums ir jā iet visur, ielieciet ķ eksī ti - es jau pa ceļ am sevi mierinā ju)) Un mē s nonā cā m Zelta smiltī s, nosaukums bija iepriecinoš s, un, ziniet, velns nav tik briesmī gs...
No lidostas lī dz viesnī cai nobraucā m nepilnā stundā – tas ir pirmais, kas mums iepatikā s, nevis stresa. Viesnī cu uzreiz nesakā rtoja, bet tā ir lietu kā rtī bā , devā mies klaiņ ot pa apkā rtni. Klī stot viņ š atzī mē ja, ka mū su viesnī cnieks atrodas ļ oti pat nekā , "dzī ves" centrā - nu, paskatieties paš i: veikali, restorā ni, bā ri - tie visi ir viegli sasniedzami, domā jā m, ka bū s ko darī t vakaros.
Ejot un numurs bija gatavs, es saku. Viņ i mū s iekā rtoja pirmajā stā vā , es jau grasī jos bū t saš utis, man nav laba attieksme pret pirmajiem stā viem, tad es izgā ju uz balkona, skats nelī dzinā s jū rai, un balkons, puiš i, manā mā jā ir mazā ks))) Istaba, starp citu, arī ir liela. Izlē ma pā rē jo. Viņ i neuzminē ja. Lī dz jū rai 200 metri, smiltis tieš ā m zeltainas, nu dzeltenas tā dā nozī mē ) Jauka pludmale, bez akmeņ iem. Ir patī kami iekā pt ū denī .
Serviss. . . Viss kaut kā lē ni, bet no otras puses, Maskavā esam pieraduš i kaut kur skriet, un atvaļ inā jumā visu centā mies darī t automā tiski. . . Bet pē c daž ā m dienā m pierod pie š ī bulgā ru lē numa un atslā buma. un pat nogarš ot) Galvenais ir iziet ā rā , kad nepiecieš ams) Bet par kvalitā ti man nebija pretenziju, viņ i savu darbu dara normā li.
Ē diens bija - "var ē st", nu, nekas ī paš s, viņ i redzē ja labā k, viņ i arī izstaigā ja iestā di, piemē ram, tuvumā ir restorā ns, tas ir nekas.
Kopumā viesnī ca bija apmierinā ta. Mē s labi atpū tā mies, mē s ar draudzeni kopumā labi pavadā m laiku, tagad esam Bulgā rijā !
аватар
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atvaļ inā jumā ar vī ru. No dzī ves Palmbī č ā bija tikai patī kami iespaidi. Tas ir nedaudz ā rpus centra, lai gan pirmajā lapā , un, neskatoties uz to, ka tuvumā ir bā ri un restorā ni, tas ir salī dzinoš i kluss. Tā kā mū su brī vdienā s jū ra joprojā m nebija pietiekami silta, mē s novē rtē jā m baseinu. … Tomēr ▾ Atvaļ inā jumā ar vī ru. No dzī ves Palmbī č ā bija tikai patī kami iespaidi. Tas ir nedaudz ā rpus centra, lai gan pirmajā lapā , un, neskatoties uz to, ka tuvumā ir bā ri un restorā ni, tas ir salī dzinoš i kluss. Tā kā mū su brī vdienā s jū ra joprojā m nebija pietiekami silta, mē s novē rtē jā m baseinu. Interesants novē rojums: viesnī cā s, kur pā rsvarā atpū š as vā cieš i, baseins nav pā rpildī ts. Pā rsvarā Palmbī č ā ierodas krievi, tā pē c baseins ir tukš s. Netā lu no vestibila bā ra ir pieejams bezmaksas bezvadu internets. Turklā t ir datori ar maksas internetu. Istabas ir tī ras un mē belē tas tieš i tā , kā redzams fotogrā fijā s. Nianse: divguļ amā gulta ir divas pusotras, saliktas kopā . Istaba tiek uzkopta katru dienu, dvieļ i tiek mainī ti, pat ja tie netiek izmesti uz grī das. Atpū tas nedē ļ ā trī s reizes tika ielocī ti dvieļ i gulbju figū rā s utt. Personā ls pā rsvarā ir krieviski runā još s. Ē diens bija ļ oti labs, gaidī ju sliktā ko. Izlasot atsauksmes par bezgaumī gajā m un nedaudzveidī gajā m barotavā m lielā kajā daļ ā Zelta smilš u 4 zvaigž ņ u viesnī cu, viņ i tomē r izmantoja iespē ju un paņ ē ma puspansiju (brokastis + vakariņ as). Nevajadzē ja nož ē lot. Augļ i, ogas, dā rzeņ i, daž ā di salā ti vienmē r bija pā rpilnī bā . Liela desertu izvē le. Vakariņ ā s daž ā di gaļ as ē dieni, bet zivju ē dienu nebija. No mī nusiem attiecī bā uz pā rtiku: puspansijā dzē rieni vakariņ ā s nav iekļ auti. Palmbī č ā ir boulings, biljards, spa procedū ras, spē ļ u automā ti, iekš telpu baseins. Pretī vestibila bā ram ir valū tas maiņ a, kurss diezgan pieņ emams, rindu nav, ko nevar teikt par valū tas maiņ as punktu Raiffeisen, kas atrodas krastmalā centrā . Zemā s dzī ves dā rdzī bas iemesls ir fakts, ka, lai gan paš ai viesnī cai ir 4 zvaigznes, vestibila bā ram un restorā nam ir tikai 3 zvaigž ņ u sertifikā ts. Kopumā Palmbī č a ir lē ta, relaksē još a atpū tas vieta.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар Olexiy
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Atpū tos ar draugiem 2011. gada jū nijā . Man ļ oti patika viesnī ca. Trī s no mums dzī vojā m divistabu dzī voklī . Lielisks skats uz jū ru! Manuprā t, viesnī ca atrodas kū rorta labā kajā vietā . Viesnī cas priekš ā ir pludmale "bē rnu nometnē m", kur vienmē r ir daudz vietas. … Tomēr ▾ Atpū tos ar draugiem 2011. gada jū nijā . Man ļ oti patika viesnī ca. Trī s no mums dzī vojā m divistabu dzī voklī . Lielisks skats uz jū ru! Manuprā t, viesnī ca atrodas kū rorta labā kajā vietā . Viesnī cas priekš ā ir pludmale "bē rnu nometnē m", kur vienmē r ir daudz vietas. Pastaiga lī dz trokš ņ ainā kajā m kū rorta vietā m aizņ em lī dz 15 minū tē m.
Ē dieni - bufetes tipa brokastis bija vienmuļ as, lai gan diezgan pietiekamas.
Personā ls ir draudzī gs un pretimnā koš s. Istabas ir tī ras un mē beles ir jaunas.
Iesaku visiem!
аватар Julia25
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Laba viesnī ca krieviem. … Tomēr ▾ Laba viesnī ca krieviem.
Понравилось завтрак море (штормило) Рассвет номер номер ванная комната Понравилось
аватар Frikle
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Vispā r man patika. Istabas skaistas, tī ras, tī rī tas katru dienu, jauni dvieļ i un veļ a. Pludmale ir viegli sasniedzama. Nokā pu lejā pa trepē m (nesaprotu, kā pē c viņ i to uzskata par garu, baisi, bī stamu utt. , tā das normā las kā pnes !! ! ) š ķ ē rsoju mazu taciņ u, pagā ju garā m vienai kafejnī cai un te tev pludmale . … Tomēr ▾ Vispā r man patika. Istabas skaistas, tī ras, tī rī tas katru dienu, jauni dvieļ i un veļ a. Pludmale ir viegli sasniedzama. Nokā pu lejā pa trepē m (nesaprotu, kā pē c viņ i to uzskata par garu, baisi, bī stamu utt. , tā das normā las kā pnes !! ! ) š ķ ē rsoju mazu taciņ u, pagā ju garā m vienai kafejnī cai un te tev pludmale . . mitrov 20 kopumā visu ceļ u =)
Jū ra bija mierī ga, tikai lī dz vakaram pī kstē ja dubļ i un bija ā rkā rtī gi nepatī kami peldē ties. Medū zu praktiski nebija. Slikti, ka par solā riju maksā . Runā jot par sauļ oš anā s krē sliem. Pludmalē strā dā ja ļ oti nepatī kami zē ni. Varē ja nosū tī t ī sziņ ā , kad zvanī ja, lai samaksā tu par solā riju, bija jā gaida, kamē r paš i cienā s nā kt augš ā...izdzina no neapmaksā tiem sauļ oš anā s krē sliem, bet naudu neņ ē ma, teica, lai gaida. par "galveno".
Ē diens tik-tā...normā li ē dā m tikai pā ris reizes, augļ u maz un viss bezgarš ī gs. Nā cā s "paē st" tuvā kajā s kafejnī cā s.
Baseinā ir maz cilvē ku, kas ir ļ oti gandarī ts! Ļ oti liels pluss ir tas, ka centrs ir ļ oti tuvu, lī dz tam jā brauc 15-20 minū tes, bet tieš ā m var normā li pastaigā t vai aiziet uz kafejnī cu. Ja esi noguris, lī dz viesnī cai var piebraukt ar vilcienu (visu laiku gā ja), maksā santī mu. Ir vietas, kur iegā dā ties suvenī rus, un viss ir salī dzinoš i lē ts. Netā lu no viesnī cas ir 2 mazie tirgi, kur var iegā dā ties uzkodas vakaram vai pludmalē bē rniem.
Kopumā man viss patika, par maziem trū kumiem ! ! ! Ciets 4!
Неделя в палм бич Неделя в палм бич Неделя в палм бич Неделя в палм бич Неделя в палм бич
Parādīt vairāk »


iemiesojums julia0610
едем автобусным туром интересует сколько можно провезти сигарет через румынскую границу.необходимо ли декларировать фото технику.
14 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 4 atbildi
iemiesojums kuzzzya
Meklēju ceļabiedru uz Bulgāriju Braucu ar auto. Es dzīvoju Harkovā. gatavs doties no 4. septembra.
15 gadiem atpakaļ  •  1 abonents nav atbilžu
iemiesojums Julia25
Patiesais jautājums ir, vai ir vērts doties uz šo viesnīcu? Cik labi tas ir, jūsuprāt? Viesnīcā principā eju tikai gulēt un paēst brokastis. Mani vairāk interesē ekskursijas un pastaigas pa Varnu, un, protams, jūra un pludmale.
15 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 8 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Aladzha klosteris
Novērtējums 7.0
Bulgārija, Zelta smiltis
Arhitektūra, Reliģija, Stats

Отель занимает небольшую ухоженную территорию. Построен в 2001 году. Последний ремонт сделан в 2009 году. Отель состоит из одного 7-этажного здания. Рекомендуем для семейного отдыха.

Atrašanās vieta Отель в курортном комплексе Золотые Пески, в 28 км от аэропорта города Варна, в 18 км от центра Варны, в 500 м от центра курорта.
Pludmales apraksts В 30 м от пляжа. Пляж Золотых Песков протянулся вдоль всего курорта. Общая протяженность пляжа Золотых Песков в Болгарии — около 3,5 км. Ширина берега — от 50 до 100 метров. Наиболее широкая пляжная полоса — в центральной и северной части. Вся территория пляжа — это мелкозернистый песок, камней нет. Но вход в море не такой пологий, как на пляже Солнечного Берега, с детьми придется поискать зону с плавным заходом в море.
 • 2. rinda
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

3 конференц-зала, 2 бара. В ресторане подают блюда болгарской, русской и интернациональной кухни.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • nesmēķētāju numuri
 • vēlā izbraukšana
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports В числе удобств отеля открытый бассейн с детской секцией, шезлонгами и зонтиками. Также в распоряжении постояльцев фитнес-центр, детская игровая площадка, столы для игры в бильярд и боулинг-клуб X-treme.
 • galda teniss
 • sporta zāle  FREE 
 • animācija
Telpu apraksts

Всего 109 номеров.

 • vanna/duša
 • fēns
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi  FREE 
 • tējas/kafijas automāts (ne visās istabās)
 • balkons/terase
Adrese Golden Sands, Bulgaria
Tālruņi: +359 52 394 394
Tīmekļa vietne: Palm Beach
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.