Iespaids bija vairāk nomācošs nekā patīkams.

Rakstīts: 7 septembris 2023
Ceļošanas laiks: 20 — 27 augusts 2023
Viesnīcas vērtējums:
3.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 4.0
apkalpošana: 4.0
Tīrība: 4.0
Uzturs: 4.0
Infrastruktūra: 4.0
2023.  gada augusts.

Kopē jais iespaids par atpū tu š ajā viesnī cā atstā ja drī zā k nomā coš s nekā patī kams.
Es centī š os bū t vismaz nedaudz objektī vs.

Viesnī ca, visticamā k, ir trī svietī ga (pē c viesnī cu klasifikā cijas) nekā č etrinieks. Bet vispirms vispirms:


Atraš anā s vieta no jū ras un centra - ne 30 metri no jū ras, neļ aujiet sevi apmā nī t - tur, pirmkā rt, no viesnī cas jā nokā pj pa kā pnē m, jā š ķ ē rso ceļ š , jā paiet garā m tenisa kortiem un noplucis pludmales bā rs. , tad ej uz jū ru. Izrā dā s 150-200 metri. Un pati viesnī ca atrodas diezgan tā lu no kū rorta un izklaides centra (1.5-2 km - 15-20 minū š u gā jiens vai arī var staigā t ar maziem vilcieniem (5 lev), tā pē c nakts ballī š u cienī tā jiem ir jā rē ķ inā s.

Ē kas un teritorija - viss ir kaut kā...kā teikt, rodas sajū ta, ka visas viesnī cas apkā rt izskatā s labā k pē c pasū tī juma (pat blakus viesnī ca Lilia, par kuru nav ī paš i mež a atsauksmes, un tā izskatā s labā k ā rē ji) , ī si sakot, vismaz ā rē jais kosmē tiskais remonts netraucē ja .
Un vē l viena lieta - viesnī cā ir daudz darbinieku, nu vai nevarē tu no rī ta atrast 2-3 cilvē kus, izslaucī t vismaz lapas viesnī cas priekš ā un uz kā pnē m, no ā rpuses tā izskatā s ne pā rā k kopts no apkā rtnes. Otrā s kā pnes pie baseina ir diezgan stā vas, un zem tā m vakaros kū p picē rija, visapkā rt tā da pati nekopta.

Istabas ir vairā k vai mazā k, lai gan, ja sā k meklē t vainu, tur var atrast daudz nepilnī bu (piemē ram, durvis uz balkonu neslē dzā s normā li, labi, ka kondicionieris strā dā ja labi), vā jš interneta signā ls iekš ā . istaba ir liels, trekns mī nuss. Parasti, kā parasti, ķ ē ru tikai reģ istratū rā un kaut kur gaiteņ os. Dvieļ i tika mainī ti katru dienu, atkritumi, tomē r arī gultas veļ a - nē , uz visu uzturē š anā s laiku. Ī sā k sakot, visa tī rī š ana sanā ca lī dz š ā dam, viņ i, manuprā t, nekad to pat neslaucī ja.

Baseins - teiksim vairā k nekā.100 istabā m un 5 dzī vokļ iem ir ļ oti mazs, solā riju rezervē š ana pie baseiniem notiek pē c vecā principa - atstā ja no rī ta dvieli uz visu dienu un devā s biznesā (lai gan ir rakstī ts, ka tas ir aizliegts) ī sumā - tad pirmais piecē lā s un č ī bas. Dienas laikā daudz bē rnu un diezgan skaļ š . Ir rakstī ts, ka peldē ties baseinā nedrī kst pē c 18.00, man likā s, ka tā ir, bet izrā dā s, ka daž i noteikumi ir nerakstī ti - ī paš i viesiem un trokš ņ ainā m kompā nijā m no Ungā rijas un Rumā nijas. Piemē ram - pē dē jie 2 vakari viesnī cā bija nepatī kami pā rsteigti - troksnis, troksnis, nakts peldē š ana lī dz pusnaktij un alkohola dzerš ana tieš i baseinā pie š iem "viesiem". Ar pilnī gu administrā cijas piekriš anu. Neglī ts.

Pludmale un bā rs - sauļ oš anā s krē sli nobruž ā ti, bez matrač iem, lietussargi arī nav pirmais svaigums, bet kaut kā cenš aties tam nepievē rst pā rā k lielu uzmanī bu. Daž kā rt bija problē ma ar bezmaksas sauļ oš anā s krē sliem, bet tā tika atrisinā ta.
Bā rs pludmalē - godī gi sakot 4 zvaigž ņ u viesnī cai, tas ir kauns. Nož ogotā un nesakoptā teritorija ir izmisusi, it kā atpū stos kaut kur Zatokā vai Koblevo 90. gados. Varē ja visu sakā rtot tikpat normā li kā , piemē ram, kaimiņ u viesnī cā s.


Restorā ns (vai drī zā k ē damistaba) - maz, ļ oti maz vietu, daž reiz jā meklē.5 minū tes, kur apsē sties, kas ir iekš ā , kas ir ā ra terasē , vai, piemē ram, jā atnā k vakariņ u beigā s. Troksnis iekš ā ir kā padomju ē damistabā , bet ar rumā ņ u nokrā su, kas ir pastā vī gi un visur, kā jau kā ds te rakstī ja - ka ē damzā lē vai pludmalē , ī si sakot, š o viesnī cu nevar nosaukt par klusu.
Ē diens bija ok, bet pē c 2-3 dienā m gribas daž ā dī bu, ir labi vismaz vakarā , reizē m parā dī jā s kas jauns. Dzē rieni ir vidē jas un než ē lī gas kvalitā tes (vī ns no tetrapakā m, vietē jais alus, kokteiļ i, laikam tas bija atkarī gs no bā rmeņ a).

Par personā lu - saprotu, ka tur lielā kā daļ a vī rieš u ir no Ē ģ iptes, un meitenes ir ukraiņ i. Dī vaina kombinā cija, tomē r par viņ iem nebija nekā du pretenziju - ā tri visu sakopa, palī dzē ja, ja radā s jautā jumi.

Tā tad rezumē jot - nezinu, kurš š ai vietai liek tik augstus reitingus un izcilas atsauksmes internetā . Droš i vien tiem, kam patī k š ā da veida atvaļ inā jums, es dzirdē ju, ka daž i š eit atgriezī sies nā kamgad. Neesmu izvē lī ga, bet man nepatika. Viesnī ca nav tā s naudas vē rta, kas tiek prasī ta par uzturē š anos. Pē c š ī s viesnī cas turpmā k vienmē r meklē š u viesnī cas ar tikai pieauguš ajiem iespē ju, jo visas š ī s tā saucamā s "ģ imenes" viesnī cas ir uzceltas. Man ir vajadzī gas klusas un relaksē još as brī vdienas. Es saprotu, ka pē dē jā laikā viss ir sadā rdzinā jies, iepriekš par š ā du naudu Turcijā bija viegli atpū sties, bet bulgā ru viss iekļ auts, protams, nevar salī dzinā t ar turku - kā staigā t uz mē nesi.
Ja jū s meklē jat klusu, patī kamu atpū tu pie jū ras - brauciet, mans padoms jums. Nevajadzē tu sabojā t garastā vokli, pat ja esat ļ oti izturī gs pret stresu, par to paš u naudu vai nedaudz vairā k jū s varat atrast kaut ko pienā cī gu.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu