Vemara Beach 4*– Atsauksmes

15
Novērtējums 3.910
№54 viesnīcas reitingā Zelta smiltis
3.9 Numurs
3.4 apkalpošana
5.4 Tīrība
4.3 Uzturs
6.2 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas 20 metru attālumā no krastmalas un 200 metru attālumā no Zelta smilšu kūrorta centra, 9 km attālumā no Sv. Konstantīna un Elēnas kūrorta un 17 km attālumā no Varnas. Viesnīca tika uzcelta 2000. gadā un atjaunota 2013. gadā. Viesnīca ir lieliski piemērota ģimenēm.Vairāk →
аватар _480764
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 5.0
Viņ i gā ja caur operatoru TPG Autobuss e. lī nijas tū re - Ukrainas pā rvadā tā js Bulgā rija, Zelta smiltis, Vemaras pludmale Uzņ ē mums Bulgā rijā ir Teddy Cam Piedzī vojumi sā kā s ar autobusa nosū tī š anu. Nosū tī š anas laiks tika pā rcelts par 1 stundu agrā k, un mē s neesam brī dinā ti. … Tomēr ▾ Viņ i gā ja caur operatoru TPG
Autobuss e. lī nijas tū re - Ukrainas pā rvadā tā js
Bulgā rija, Zelta smiltis, Vemaras pludmale
Uzņ ē mums Bulgā rijā ir Teddy Cam

Piedzī vojumi sā kā s ar autobusa nosū tī š anu.
Nosū tī š anas laiks tika pā rcelts par 1 stundu agrā k, un mē s neesam brī dinā ti. Par laimi, š oferis atzvanī ja un mē s dzī vojā m netā lu no izbraukš anas vietas.
Ceļ ojums ir grū ts. 25 stundas (no tā m 7.5 uz divā m robež ā m) autobusā bez tualetes. Protams, bija pieturas, bet, kad bē rnam ļ oti vajag, tad neko nevar izdarī t (ar kaut ko mums bija problē mas). Autobusa salonā sā kumā bija ē rti, bet vē lā k, kad visi elpoja, kļ uva karsti, un kondicionieris nebija ieslē gts...tikai naktī , kad visi gulē ja. Š oferi bija pieklā jī gi, eskorta vairs nebija. Viens no vadī tā jiem bija agresī vā ks braukš anā , ļ oti strauji bremzē ja, mantas krita, bē rns nokrita no krē sla.
Jū s varat uzlā dē t tā lruni pie vadī tā ja.
Wi-Fi nebija.
Ieraš anā s viesnī cā.
Mū s aizveda uz stā vlaukumu pie viesnī cas. Plkst. +-11:00.
Reģ istrē š anā s pulksten 14:00.
Pā rģ ē rbā mies, mantas drī kstē jā m atstā t istabiņ ā reģ istratū rā . Viņ i nepasniedza pusdienas, bet pulksten 15:00 tika atvē rts bā rs, kurā varē ja uzkodas.
Piere ir mā jī ga un vē sa.
Mana draudzene un viņ as dē ls tika iekā rtoti 14:00.
Un man bija jā gaida ar saviem 2 bē rniem.
Kad rezervē jā m viesnī cu, obligā ts nosacī jums bija, ka numuriņ š tiek pieš ķ irts 1. -2. stā vā , ar guļ amvietā m visiem.
Ap 14:30. Viņ i iedeva istabu 7. stā vā.
Kad es atteicos paņ emt numuru, mani vienkā rš i ignorē ja. Viņ i teica, ka citu skaitļ u nav. Tad viņ i nepievē rsa uzmanī bu manam lū gumam piezvanī t administratorei. Viņ i vienkā rš i apkalpoja citus apmeklē tā jus vai novē rsā s no manis (vecā ka dā ma pā rī ar jaunu, cirtainu, melnu sievieti). Sā ku zvanī t uz ceļ ojumu aģ entū ru Ukrainā , kur mē s devā mies ekskursijā . Tikai pē c tam atnā ca administratore un sā ka skaidrot, ka viņ iem nav numuru maniem pieprasī jumiem...
Es vē lreiz jautā ju, kā pē c viņ i apstiprinā ja rezervā ciju? Viņ a tikko atkal sā ka iedot man istabu 7. stā vā.
Tikai pē c maniem atteikumiem un draudiem man piedā vā ja istabu 3. stā vā.
Viesnī cā cilvē ki biež i strī dē jā s ar reģ istratū ras darbiniekiem. Viņ iem radā s iespaids, ka tā ir pilnī gi normā la prakse. Ignorē t nevis risinā t jautā jumus – arī.

Numurs ir daudz mazā ks nekā mums rezervē ts. Kad dī vā ns tika izklā ts, eja bija ļ oti maza.
Pā rē jais ir vairā k vai mazā k normā li.
Vienī gais, ka skapī pietrū ka plauktu, kur bū tu iespē jams salikt jaunā kā s meitas lietas.
Bet kaut kā iztikā m bez tā.
Istabā ir drē bju skapis, gulta, dī vā ns, galds ar krē slu, kafijas galdiņ š , naktsgaldiņ š , kondicionieris, televizors, mini ledusskapis (bet televizoram un ledusskapim ir tikai viena izeja) , nedarbojā s izeja pie naktsgaldiņ a, pie otrā naktsgaldiņ a vispā r nebija izejas (lampas uz skaistumkopš anas skapjiem). Tā pē c iesaku paņ emt lī dzi pagarinā tā ju vai tē ju.
Vannas istabā (duš a, tualete, izlietne, telefons, kaut kas lī dzī gs fē nam.
Rozetes nav, tikai fē nā , bet adapteri tomē r vajag!! ! Dvieļ i (2 gab. /personai)
Ziepes, duš as ž eleja un š ampū ni.
Uz balkona ir krē sls, sienas ž ā vē jamais statī vs drē bē m (bet dī beļ i izlī da no sienas, tā pē c tur varē jā m izž ā vē t tikai sī kumus).

Ē diens ir garš ī gs. Ir daudz, no kā izvē lē ties. Mē s nekad nebijā m izsalkuš i. Garš ī gi rullī š i, no rī ta, bē rnu š okolā des bumbiņ as vai pā rslas un piens, augļ i pieticī gi, bet pietiekami.
Nebija pā kš augu (garneles, eksotiski augļ i utt. ).
Bezmaksas bā ri vestibilā un verandā pie ē damzā les, arī no 15 lī dz 17 uzkodas + saldē jums.
Sporta zā le ir slē gta (š ķ iet, ka grī da ir sabrukusi), ir neliels rotaļ u laukums (slī dkalniņ š un š ū poles). Baseini (1. pie ē damistabas, 2. zemā k ir lielā ks, nedaudz netī rs, jo apkā rt no krū miem krī t lapas un ziedi (nu, tī rī š ana ir tikai slotiņ a... ), 3. ir bē rnu baseins. baseins ar slidkalniņ u, pa kreisi pie kā pnē m uz krastmalu , bet tur gandrī z nekad neviena nav, tas ir vairā k kā slidkalniņ š mazā vannā ).
Tā pē c, ja plā nojat iepirkties, labā k doties uz Varnu (+-18 km).
Krastmalā ir daudz biroju, kur var samainī t naudu.
Mū su atvaļ inā jums iekrita augusta sā kumā -vidū.
Ū dens jū rā ir tī rs, bet temperatū ra ir atkarī ga no laikapstā kļ iem.
Man radā s iespaids, ka š eit ir diezgan vē jains rajons. Visu laiku bija vē jains. Daž as dienas ir bijis vē trains un pē dē jā s divas dienas ir traki viļ ņ i, bet laba iespē ja fotografē ties.
Brī ž iem apmā cies un lī st, bet laikam tā mē s tur nokļ uvā m.

Izbraukš anas diena!!!
Yuhu! Piedzī vojumi turpinā s!!!
Paldies par viesnī cu!
Izbraukš ana ir 11:00, bet mums vienalga iedeva vakariņ as, ū deni un dzē rienus! Lī dz faktiskajai izbraukš anai 13:10.

13:10 mū s marš ruta autobuss aizveda uz autobusu.
Izkrita trasē , saulē . Vienā pusē atkritumu izgā ztuve, otrā ceļ š . Autobuss kavē jā s 1 stundu. Tas ir, nostā vē jā m 1.5h uz putekļ ainas, smirdī gas un karstas trases. - marš ruta autobusa tū re (pā rvadā tā js)

Par pā rvadā tā ju atseviš ķ i iespaidi!
Tas ir miskaste!!! ! Vienkā rš i š ausmas!!! ! Nekas pieklā jī gs nenā k prā tā...
Salonā ir salū zuš i gaisa kondicionieri pa kreisi, stū re, labie sē dekļ i (tie nesalokā s. Un ja esi garā ks par 165 cm, tev vienkā rš i nav vietas kā jā m).
Ar problē mu viņ i vē rsā s pie eskorta Anastasijas.
Sā kumā viņ a sū dzī bas ignorē ja, pē c vairā kkā rtē jiem aicinā jumiem vicinā ja rokas (salauzta, neko nevar izdarī t... )

Karstums salonā kļ uva neizturams. Visas drē bes pielipuš as pie ķ ermeņ a. Bē rnam palika slikti. Man sā ka palikt slikti...Tualetes nav. Es kā du laiku stā vē ju ar bumbu pie bē rna mutes uz kā pnē m. Tad viņ a piegā ja pie vadī tā jiem un lū dza atvē rt logu un atraut aizkaru. Uz ko bija neapmierinā ti atteikumi. Un tikai pē c mana piedā vā juma apsē sties manā vietā , lai turē tu bē rna bumbiņ as, vai lai mē s atnā kam un uzmē tā jam...Nedaudz atlaida.
Ejam tā lā k. Salonā ar atvē rtu aizkaru un logu kļ uva ē rtā k, nebija tik karsti!
Dež urante Anastasija vairā kas reizes apjautā jā s par bē rna labklā jī bu. Paldies!
Ieradā mies bez starpgadī jumiem.
Ліфти План готелю Лобі Лобі Бар в лобі Вид з готелю на море і пляж Тераса, сцена Платний бар біля великого басейну
аватар stanyarodev
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 1.0
Bijā m š ajā viesnī cā no 2022. gada 25. augusta lī dz 3. septembrim kopā ar visu ģ imeni. Problē mas sā kā s jau no pirmā s dienas. Bija jā pē rk skats uz jū ru, lai dabū tu bezmaksas lietussargu un 2 sauļ oš anā s krē slus. … Tomēr ▾ Bijā m š ajā viesnī cā no 2022. gada 25. augusta lī dz 3. septembrim kopā ar visu ģ imeni. Problē mas sā kā s jau no pirmā s dienas. Bija jā pē rk skats uz jū ru, lai dabū tu bezmaksas lietussargu un 2 sauļ oš anā s krē slus. Viesnī cā ieradā mies 5 no rī ta. Nebija atļ autas ne brokastis, ne pusdienas. Cik daudz mē s neprasī jā m vismaz kaut ko, lai pabarotu tikai savus bē rnus (3 un 5 gadus vecus). Mums ar degunu bakstī ja noteikumus un pulksteni...Reģ istrē š anā s pulksten 14:00 un ne sekundi agrā k. Ļ oti rupjš un nedraudzī gs personā ls! (un š ī ir tikai 1 norē ķ inu diena)
1. Istaba == bija ļ oti veca/nobruž ā ta. Bē rnam nebija gulta --- bet vienkā rš i izvelkamais dī vā ns. Metā la siets un 2 kā ju caurules = č ī kstē ja, noliecā s gandrī z lī dz grī dai, un ar mazā kajā m kustī bā m kā jas paš ķ ī rā s uz sā niem un bē rns nokrita uz grī das. 1 kontaktligzda uzdzirksteļ oja, otrajā nebija strā vas. Ledus gaisma vannas istabā mirgoja. Televizors rā dī ja ar spē cī giem traucē jumiem. Balkons bija 80 centimetrus plats. Tikai 1 krē sla platums muca (kā izrā dī jā s, 6-7 stā vi visi tā di).
Atgā dinā š u, istabiņ a ar skatu uz jū ru...Uz lū gumu mainī t istabiņ u, tikā m maigi nosū tī ti, piedā vā jot skatu uz parku/stā vvietu, pazaudē jot bezmaksas pludmali. Rezultā tā.1 dienā pilns bars remontē tā ju istabā . Ar atvā ž amu viņ i vienkā rš i piestiprinā ja metru garu koka kluci, savijot ar saiš ķ iem, lai tas neatslā btu ...(pievienoš u fotoattē lu)
Bija 1 nakts ļ oti smaga, 2 stundas lietus ar stipru vē ju...kas parasti neko labu neliecina. . bet ne š ai viesnī cai!! ! Tas bija murgs visiem!!! ! Sliktā kais murgs ir 2 augš ē jos stā vos un sā nu istabā s (mū sē jais bija tieš i tā ds 6. stā vā ). Istabā no jebkuras vietas lija ū dens - logi tik ļ oti izlaidā s, ka č ī kstē jā m uz grī das. Caurumi tika aizbā zti ar dvieļ iem. Pilot no griestiem - visiem! Naktī bija aptuveni 50 cilvē ku, kuri lū dza reģ istratū rā palī dzī bu plū dos. Kā ds pilē ja gultā , kā ds uz sienā m un visiem bija grī da ū denī !! ! Daž i prasī ja viens otram pudeles, lai no grī das nosmeltu ū deni! 7. stā vs pat appludinā ja gaiteņ us!
Un no griestiem viss gludi plū da lejā katrā istabā . Atkal reģ istratū rā paraustī ja plecus - saka, ka laikapstā kļ i - nav darbinieku. Un viņ i bija ļ oti rupji pret visiem. Nekas un neviens nepalī dzē ja! Š ausmas ir vienkā rš as!! ! (pievienota fotogrā fija)
2. Bē rnu stū rī tis == nokā puš i uz viesnī cas pagalmu, devā mies meklē t rotaļ u laukumu un baseinu bē rniem ar gokra. (viens no mū su viesnī cas izvē les kritē rijiem) Atrasts-- tika slē gts bē rnu baseins ar slidkalniņ u. Un pa ceļ am ilgu laiku - no apakš as lī dz sā niem apstā dī jumiem. Ejam uz rotaļ u laukumu - slidkalniņ š ir saplaisā jis tieš i vidū - bet salī mē ts...katru reizi, kad bē rni kustē jā s lejā , viņ i sū dzē jā s par š o š uvi. Vairā k kā.1/2 reizes nebrauca. Š ū poles labā slē dzene bija gandrī z izvilkta un š ū poties nebija iespē jams un bī stami. Uz ko reģ istratū ra paraustī ja plecus, piedā vā jot doties uz maksas batutiem. . (pievienoš u foto)
3. Restorā ns == Bezgalī gas rindas! Es nezinu, kas notiek ar viesnī cas vadī bu, bet ar to viss beidzā s un sabojā jā s!
Bija kā di 3 kafijas automā ti (2 ā rpusē un 1 iekš ā ), no kuriem tikai 1 darbojā s nepā rtraukti!! ! Sakarā ar to visi centā s paņ emt 2/4 tases, lai atkal nestā vē tu pusstundu. Katru rī tu 30min rinda pē c kafijas! Visa viesnī ca 1 automaš ī nai. Krū zes ā tri beidzā s – tā s netika mainī tas. Brī vdienā s dzē rā m kafiju no plastmasas krū zē m. Bā rā : vī ns ir beidzies apmē ram 3 dienas. Arī plastmasas glā zes alum ir zelta vē rtas. Kā mums paskaidroja, daž i piegā des pā rtraukumi. Pē dē jā s 3 dienas pat vestibilā bija pieejami tikai 2 veidu kokteiļ i no saraksta. Viss ir beidzies!

Ē diens == ļ oti mazs sortiments: 1/2 veida zupas (tā tad gaidī ju bulgā ru zupas...bet te tā s vienkā rš i gatavoja nevis pavā rs, bet apkopē ja), 4 gaļ as paplā tes (1 zivs / 1 vista / 1 cū kgaļ a un 1 cepta desa / desiņ as), 4 garnē jumam: vai nu frī kartupeļ i vai rī si sajaukti ar makaroniem ..
(viens un tas pats 10 dienas), 4 salā tiem (tomā ti + gurķ i / sasmalcinā ti burkā ni / salā ti un majonē ze elle ar visu) un tos paš us tomā tus un gurķ us griež ot atseviš ķ i.
Rezultā tā : kaut kas bija garš ī gs, bet kaut kas bija taisni neē dams / pā rsā lī ts STIPRI ļ oti / vai nu negarš ī gs un kā slampā t (bija visas tā das zupas) un ļ oti MAZ darbinieku. Š ī iemesla dē ļ rindas ir bezgalī gas uz visu. Tikai gaidu traukus, tad ē dienu, tad galdu tī rī š anu.
Это При дожде капает с потолка и по стенам. Благо не в кровать. Другим номерам повезло меньше. Отель старый и при сильном дожде все верхние этажи похожи на это. Также и в номерах на полу! даже после вызова ремонтника балкон? где? детский бассейн с горкой -- закрыт и наверно сто лет не обслуживался. при дожде пришлось закрывать щели с окон т.к. заливало весь пол! и так у всех номеров! верхний 7 этаж утонул. Никто и не пытался убирать-- топило всех с 7 до 3 этажа. наш номер какраз был под этим
аватар juliaer
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Esam tū risti no Igaunijas, biļ etes pirkā m no Tez tour. Ar š o ceļ ojumu kompā niju tika galā pirmo reizi un uzreiz iznā ca "cant". Bulgā rijas lidostā mū s informē ja, ka Kaliakra Palace viesnī cā mums nav nevienas istabas, un pirmā s divas dienas nakš ņ osim viesnī cā Lilia. … Tomēr ▾ Esam tū risti no Igaunijas, biļ etes pirkā m no Tez tour. Ar š o ceļ ojumu kompā niju tika galā pirmo reizi un uzreiz iznā ca "cant". Bulgā rijas lidostā mū s informē ja, ka Kaliakra Palace viesnī cā mums nav nevienas istabas, un pirmā s divas dienas nakš ņ osim viesnī cā Lilia. Visticamā k, tā bija viesnī cas, nevis kompā nijas "jamba". Tā kā tū risti no citā m firmā m arī netika apdzī voti laikā . Viesnī ca Lilia ir pilnī ga "... ". Tā tad,
kad pā rvā cā mies uz Kaliakru, tā tieš ā m bija pils, viesnī cas pā rstā vji mums par sagā dā tajā m neē rtī bā m apsolī ja divus superior istabiņ us ar skatu uz jū ru. Viņ i tieš ā m mums nodroš inā ja vienu istabu, lai gan tā bija pirmajā stā vā un jū ra nebija redzama, Un mū su draugiem iedeva istabu ceturtajā stā vā , kur tas pretī gi smirdē ja, Viņ us, protams, pē c tam pā rcē la, bet pirmā s trī s atpū tas dienas tika sabojā tas.
Ko var teikt par viesnī cu, tā patieš ā m atrodas tieš i pludmalē . Man patika bulgā ru virtuves vakars.
Un principā ē diens ir daudzveidī gs, daudz gaļ as un dā rzeņ u. Nav animā cijas, ja ir, tad viss ir paredzē ts vā cieš iem. Divas dienas prasī jā m uzlikt krievu dziesmu, , , , neuzlika pat par naudu. Man patika promenā de-veikali, bā ri, visi ļ oti draudzī gi, iesaku jaunieš iem uz diskotē ku ARROGANCE-piecas zā les ar daž ā du mū ziku. Un tomē r, septembra vidū Bulgā rijā jau auksts, , , , gaiss +23, ū dens +19, vispā r ir kā Igaunijā vasarā !! ! Ī paš s paldies istabenei, kura katru dienu uzkopa mū su istabu un meitenei pludmales bā rā (manuprā t viņ u sauca Asia), kura taisa lieliskus kokteiļ us!!!! !
А еще обязательно полетайте!!!! Это показывает термометр на Золотых песках в середине сентября,но это-неправда Алкоголь вредит вашему здоровью!!!! Обязательно сделайте рыбий педикюр! Слааадкое!!!!! Холл отеля отель-вид с пляжа Ночной отель
аватар na-tusya
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Nonā cu š ajā viesnī cā nejauš i. Man bija bail doties, jo Bulgā rija no pē dē jā brauciena atstā ja ne tos labā kos iespaidus. Palika apmierinā ts. Viesnī cas interjers, apkalpoš ana, virtuve - viss patika. Gā ja 3 ģ imenes. … Tomēr ▾ Nonā cu š ajā viesnī cā nejauš i. Man bija bail doties, jo Bulgā rija no pē dē jā brauciena atstā ja ne tos labā kos iespaidus. Palika apmierinā ts. Viesnī cas interjers, apkalpoš ana, virtuve - viss patika. Gā ja 3 ģ imenes. Mē s paņ ē mā m standarta numuru ar skatu uz jū ru. ieradā s naktī . Iekā rtojā mies ierodoties istabiņ ā.1. stā vā (mū suprā t - otrajā ) ar skatu uz kokiem, aiz kuriem jū ra : ). No rī ta sū dzē jā mies vadī tā jai, ka neredzam jū ru un (ak, brī nums! ) Tikā m pā rcelti uz superior istabiņ u (bez papildus maksas! ) 3. stā vā tieš i virs viesnī cas galvenā s ieejas bez jebkā dā m jautā jumiem. Skats ir lielisks! Istaba milzī ga, atš ķ irī bā no standarta ir tē jkanna, krū zes, tē ja, kafija, seifs. Mī nusi: diezgan skaļ š naktī . Izrā dā s, ka vā cieš i nav sliktā ki par krieviem! daž reiz viņ i bļ auj uz ielas zem logiem, tad viņ i steidzas pa gaiteni drū zmā . Otrā ģ imene paņ ē ma standartu ar skatu uz parku. apmetā s sā nu istabā ar skatu uz kaimiņ u viesnī cu, kas atkal traucē ja nakts diskotē kai. Es domā ju, ka telpā m, no kurā m paveras skats uz autostā vvietu, jā bū t pilnī gi klusā m. Treš ā ģ imene sastā vē ja no 5 cilvē kiem un paņ ē ma 2 istabu apartamentus. š ī istaba ir nedaudz lielā ka par standarta, un to pā rdala stikla bī dā mā s durvis ar aizkaru. Diezgan tumš s. Arī skatu uz jū ru bloķ ē ja koki, tač u viņ i atteicā s tos pā rvietot - nebija piemē rotas telpas. Gultas veļ a tika mainī ta 2 reizes 10 dienu laikā , dvieļ i tika mainī ti katru dienu. Ē diens garš ī gs un daudzveidī gs. Ē dienu izvē le nav tik liela kā Turcijā , bet viss ir ē dams. Ē dā m par daudz, bet bija cilvē ki, kas sū dzē jā s. Saldē jums pieejams visu diennakti. Nedzeniet bē rnus prom. Vairā kas dienas nedē ļ ā dzī vā mū zika restorā nā . Darbinieki runā daž ā dā s valodā s un ir ļ oti draudzī gi un izpalī dzī gi. Sporta laukumā . pā rklā jums - ņ emiet kedas, basā m kā jā m nav iespē jams. Lietussargi, sauļ oš anā s krē sli pludmalē ir maksas (visi 4 eiro). Veikalā nopirkt lietussargu maksā.5 eiro, tač u tie ir diezgan trausli un nav lietojami vē jainā laikā . Kopumā jū s varat droš i iet.
аватар alexa_73
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Septembrī atpū tā mies. Kaliakras pili izvē lē jā mies pē c draugu ieteikuma, kuri pagā juš ajā gadā atpū tā s. Mē s devā mies kopā ar saviem vecā kiem, 10 gadus veco brā ļ adē lu un 7 gadus veco meitu. Tajā paš ā laikā bija iespē ja salī dzinā t daž ā dus skaitļ us. … Tomēr ▾ Septembrī atpū tā mies. Kaliakras pili izvē lē jā mies pē c draugu ieteikuma, kuri pagā juš ajā gadā atpū tā s. Mē s devā mies kopā ar saviem vecā kiem, 10 gadus veco brā ļ adē lu un 7 gadus veco meitu. Tajā paš ā laikā bija iespē ja salī dzinā t daž ā dus skaitļ us. Galī gā s š ķ iet nedaudz mazā kas, bet tā s ir sadalī tas divā s istabā s. Centrā esoš ie ir ļ oti plaš i. Kad apmainī jā mies istabā m ar vecā kiem, mē s dzī vojā m gala istabā . Bet pat no š ejienes jū ra bija lieliski redzama (lai gan tuvā kajā viesnī cā var redzē t arī kaimiņ us : )) Ē dienu bija daudz, daž ā di. Pat man, veģ etā rietei, nevajadzē ja badoties. Un pā rē jā ģ imene bija diezgan daž ā di gaļ as ē dieni. Ī paš i patika bulgā ru virtuves diena.
Otrajā dienā pasū tī jā m restorā nu visai kompā nijai. Mē s ļ oti gribē jā m izmē ģ inā t haizivis. Š eit! Atradu vienu sū dzī bu: deserts restorā na ē dienkartē nebija super-duper, lai gan bija ļ oti skaists. Bet varbū t tas ir tā pē c, ka bijā m ļ oti "noalgoti". Pauze starp ē dienreizē m tieš ā m ir tikai no 2 lī dz 7:30. Daudz pā rtikas. Daž ā di un garš ī gi)))
Kas mani iepriecinā ja: nebija pastā vī gu jautā jumu: parā diet man savu rokassprā dzi. Ir vairā ki bā ri, vestibila bā rs ir atvē rts visu diennakti. Meitene tur gatavo forš us kokteiļ us, bet kokteiļ puiš i nav ī paš i labi, bet lej tā dā s proporcijā s, kā das tu prasi.
Par tī rī š anu: tī ra katru otro dienu. Veļ a tika mainī ta 3. dienā , un dvielis tika mainī ts trī s reizes nedē ļ ā .
Sauļ oš anā s krē sli pludmalē , jā , par samaksu. Bet ar gultas pā rklā jiem un dvieļ iem kaut kā tikā m galā .
Par animā ciju. Ar bē rniem septembrī tika darī ts maz. Nu, lielā kā daļ a bē rnu tajā laikā jau bija aizgā juš i. Bē rnu diskotē ka ir ī sa, tikai 15-20 minū tes, tad sā kas animā cijas programma. Roberto prezentē no parodiju š oviem lī dz uguns š oviem. No kaimiņ u viesnī cā m nā ca apskatī ties.
Kopumā ar atpū tu bijā m ļ oti apmierinā ti, domā jam, ka nā kamgad brauksim uz š ejieni, ja atkal dosimies uz Bulgā riju.
аватар nnrodina
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Divas nedē ļ as atpū tā mies ar vī ru un diviem bē rniem, dē lu 12 gadi un meitu 1.9 gadus vecu. Pamatojoties uz bē rnu vecumu, viņ i izvē lē jā s valsti, kū rortu un viesnī cu. Neskatoties uz bailē m un cerī bā m, gan mē s, gan bē rni bijā m ļ oti apmierinā ti. … Tomēr ▾ Divas nedē ļ as atpū tā mies ar vī ru un diviem bē rniem, dē lu 12 gadi un meitu 1.9 gadus vecu. Pamatojoties uz bē rnu vecumu, viņ i izvē lē jā s valsti, kū rortu un viesnī cu. Neskatoties uz bailē m un cerī bā m, gan mē s, gan bē rni bijā m ļ oti apmierinā ti. Sā kumā es negribē ju iet prom.
Plusi:
1. Superlidojums - 1 stunda 20 minū tes, bē rniem nav laika garlaikoties, viņ i mierī gi iztur lidojumu.
2. Minimā la aklimatizā cija, jū ra ir daudz siltā ka un ē rtā ka nekā Krimā .
3. Viesnī ca ir vairā k kā kompakta teritorija - mī nuss salī dzinā jumā ar Turciju un vē l jo vairā k Ē ģ ipti, bet pluss tiem, kam jā skrien pē c bē rna un ar bē rnu : ), un tajā paš ā laikā manā mi vairā k kā citiem viesnī cas. Attiecī bā uz RFP pludmales tuvums ir patieš ā m unikā ls, neskatoties uz soļ iem no ieejas vestibilā .
4. Telpai jauns, diezgan kvalitatī vs remonts 2012. gadā , telpas pilnī bā atbilst uz vietas esoš ajai fotogrā fijai; Jū s varat atpū sties tiem, kas ir pieraduš i pie Turcijas, un tiem, kas ieradā s no Hilton-Hyatt no Eiropas. Superior - 32-35 metri, absolū ti ē rta naktsmī tne diviem pieauguš ajiem (ja nepiecieš ams, trī s), pieauguš am bē rnam un zī dainim (bezmaksas gulta), skaists balkons ar mē belē m, tieš s skats uz jū ru, klusums pē c 23:00
5. Ultra iekļ auts - garas, agras brokastis (no 7.30), agrā s pusdienas (no 12.00), agrā s vakariņ as no 18.00 - lieliski maziem bē rniem, dzē rieni gandrī z bez pā rtraukuma, nedaudz importē ti un vietē jie diezgan labas kvalitā tes - vermuts, viskijs, brendijs , vī ns un alus.
6. Ē dienu kvalitā te - pieauguš ajiem: ik pa laikam labā k par labu Turcija gaļ as sagatavoš anas sortimenta un veidu dē ļ (cū kgaļ a, jē ra gaļ a, liellopa gaļ a, vista - vienmē r, malta, sautē ta, grilē ta). Bē rniem - jogurts trī s reizes dienā - salds un skā bs, zupas - pā rsvarā caurspī dī gas pusdienā s un vakariņ ā s, divu vai trī s veidu, brokastu putras - manna gandrī z katru dienu, piena auzu pā rslas, retā k rī si, pankū kas, olas. Vā rī ti rī si, kartupeļ i, makaroni, puķ kā posti - vajadzī bas gadī jumā var pievienot buljonam. Kvalitatī vi augļ i, vienmē r daudz - persiki, arbū zi, vī nogas, ā boli, plū mes. Laba kafija, sulas - dzert var, bet bez fanā tisma : ).
7. Baseini mazi, bet tī ri un patī kami, maziem bē rniem labā k doties uz pludmali - smiltis, sekls ū dens, neslī d.
8. Viegli apstā kļ i - istabā atļ auti augļ i, dzē rieni plastmasā , mazā kajiem pā ris reizes ē dienu nesa pā rtikas termosā . Bet personā ls brauc arī liftā ar atpū tniekiem ar ratiem ar veļ u, pusdieno tajā paš ā restorā nā utt.
9. Apkā rt krastmala ar atrakcijā m un š ū polē m, restorā niem, bā riem, veikaliem
10. Animā cija - nedaudz teritorijas dē ļ , bet abiem bē rniem ļ oti patika, ī paš i animatori un vakara diskotē ka bē rniem paš iem mazā kajiem.
11. Ļ oti kvalitatī va un lē ta masā ž a, kosmē tiskā t. sk.
Mī nusi:
1. Dvieļ i ir tikai numurē ti, nepiecieš ams savs pludmalei un baseinam (7-15 eiro pie viesnī cas).
2. Gids nav viesnī cas gids, bet operatoram - 25 kū rorta viesnī cā m visa informā cija par viesnī cu ir reģ istratū rā , no gida ir tikai transfē rs, pē c vē lē š anā s ekskursijas.

3. Pludmale ir paš valdī bas, tī rī ba ļ oti nosacī ta, smē ķ ē š ana nav aizliegta, ir maksas (sauļ oš anā s krē sls 4 eiro, lietussargs 4 eiro, matracis 2 eiro) un brī vā zona - sauļ oš anā s krē slu priekš ā un aizmugurē viņ iem. Ja ar bē rniem - ē rtā k brī vi - tuvā k ū denim.
4. Trenaž ieru zā le - lapene ar vienu stieni un diviem salū zuš iem simulatoriem.
5. Miniklubs tieš ā m mini - vienas š ū poles, slidkalniņ š , un lapene zī mē š anai, bet atkal bē rni, diezgan izlutinā ti, priecā jā s.
Kopā : lieliski atpū tā mies, tā du servisu pat nebijā m gaidī juš i, ī paš i salī dzinot ar mū su dzimto Krimu un par to nepiecieš amo naudu. Negribē jā s iet prom.
Jauku atpū tu!
аватар lesya8040
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Standarta numuriņ i ir mazi, daudz bojā jumu, lai dabū tu labu istabu, ir jā lamā jas un jā maksā , baseins ir netī rs, kontingents ir niķ ī gs rumā ņ u, viņ i pat zog dvieļ us un ņ em sauļ oš anā s krē slus, ja nav, tad noņ em dvieļ us. … Tomēr ▾ Standarta numuriņ i ir mazi, daudz bojā jumu, lai dabū tu labu istabu, ir jā lamā jas un jā maksā , baseins ir netī rs, kontingents ir niķ ī gs rumā ņ u, viņ i pat zog dvieļ us un ņ em sauļ oš anā s krē slus, ja nav, tad noņ em dvieļ us. Ē diens ir labs, animā cija - labi darī ts, viņ i cenš as. Ejiet tikai uz augstā ko, skats uz jū ru skaists, bet trokš ņ ains, pagalms neglī ts, bet kluss. Par sauļ oš anā s krē sliem ir jā maksā , var paņ emt lī dzi savus lietussargus un dvieļ us un gulē t uz smiltī m.
аватар riabec78
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pirmo reizi atpū tā s Bulgā rijā . Pirms tam viņ i atpū tā s dā rgā s pieczvaigž ņ u viesnī cā s Antā lijā . Ko es gribu teikt. Pirmkā rt: viesnī cas numuriņ i ir ļ oti skaisti (vismaz 7. stā vā ), otrkā rt: ē diens ir diezgan garš ī gs (iedeva daudz cū kgaļ as, un cū kas uz iesma, un cepti galoni, viņ i iedeva ceptu haizivi, apmē ram bulgā ru valodā pipari zem siera vispā r, es klusē ju Ļ OTI GARŠ Ī GI!! ! ), treš kā rt: interesanti ir tas, ka Bulgā rijā nav kā Turcijā , ja atpū š as vienā viesnī cā , tad uz citu nebrauksi. … Tomēr ▾ Pirmo reizi atpū tā s Bulgā rijā . Pirms tam viņ i atpū tā s dā rgā s pieczvaigž ņ u viesnī cā s Antā lijā . Ko es gribu teikt. Pirmkā rt: viesnī cas numuriņ i ir ļ oti skaisti (vismaz 7. stā vā ), otrkā rt: ē diens ir diezgan garš ī gs (iedeva daudz cū kgaļ as, un cū kas uz iesma, un cepti galoni, viņ i iedeva ceptu haizivi, apmē ram bulgā ru valodā pipari zem siera vispā r, es klusē ju Ļ OTI GARŠ Ī GI!! ! ), treš kā rt: interesanti ir tas, ka Bulgā rijā nav kā Turcijā , ja atpū š as vienā viesnī cā , tad uz citu nebrauksi. Š eit jū s dodaties, kur vien vē laties. Pē c vakariņ ā m trī s stundas pastaigā jā mies pa krastmalu, skatoties citu viesnī cu animā ciju. Arī Kaliakrā animā cija bija laba. Bē rniem jau bija par maz animā cijas, jo bē rnu vairs tikpat kā nebija. Pensijas vecuma vā cieš u bija daudz, bet tas tā pē c, ka ir septembris. Vispā r visiem iesaku septembrī atpū sties. Bē rnu ir mazā k, jū ra silta, ā rā nav ī paš i karsts. Protams, Kaliakrā nav tas, kas ir Turcijas 5 zvaigznē s: gulta tiek mainī ta ik pē c 3 dienā m, tī rī š ana diezgan vā ja, pludmalē par sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem jā maksā , bet mē s bijā m ar vienu- gadu vecs bē rns un tu nevari ar viņ u apgulties sauļ oš anā s krē slā , tā pē c nekad nepirki sauļ oš anā s krē slus, neviens neatdzī vojā s! Un restorā nā ir mazā ka saldumu izvē le, lai gan man tur ļ oti garš oja kū kas. Nepatī kams pā rsteigums bija tikai stā vvietas cena 100$ par 10 dienā m.
Кровать в номере Сидя в ресторане видно море В номере Ванная комната
аватар Mirobell
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Ceļ oju ar savu 15 gadus veco meitu. Viesnī ca nav maza, pirmajā lī nijā septiņ stā vu, jū ra blakus. Tas, ka paš valdī bas pludmales mū s nebrī dinā ja un bijā m nepatī kami pā rsteigti, ka par sauļ oš anā s krē slu, lietussargu bija jā maksā. … Tomēr ▾ Ceļ oju ar savu 15 gadus veco meitu. Viesnī ca nav maza, pirmajā lī nijā septiņ stā vu, jū ra blakus. Tas, ka paš valdī bas pludmales mū s nebrī dinā ja un bijā m nepatī kami pā rsteigti, ka par sauļ oš anā s krē slu, lietussargu bija jā maksā.8 levas, tā pē c mums ar meitu katru dienu bija jā maksā.24 levas + 6 levas par 2 matrač iem, kas ir apmē ram 16 eiro, t. i. , uz 10 dienā m 160 eiro. Mums tie bija negaidī ti izdevumi. Viesnī cā ir 2 nelieli lifti. ko tu nevari sagaidī t, tā pē c gā jā m kā jā m, veciem cilvē kiem ir grū ti. Mē s dzī vojā m treš ajā stā vā , faktiski ceturtajā , zā le un restorā ns atradā s pirmajā stā vā . Istaba ar skatu nevis uz jū ru un tualete ir normā la izmē ra. Par skatu uz jū ru laikam bija jā samaksā kabatā . Neesam ar lieliem pieprasī jumiem, pietika. Sienas apstrā dā tas ar dekoratī vo apmetumu; Mums bija sieviete vecumā , bija tī rs, 10 dienā s dvielis tika mainī ts 4 reizes, gan lielas, gan mazas. Uz pludmali vedā m daudz, jo pludmales dvieļ u nav! Vienreiz nomainī ta gultas veļ a. Sū dzē jā s citi atpū tnieki no citiem stā viem. kas tik un tā netika noņ emti vai noņ emti. nemainot dvieļ us un veļ u, lī dz nesastrī dies. Daudzi viesnī cu darbinieki saprot krieviski, bet ja viņ iem pajautā , tad viņ i vispā r neko nesaprot! Ir jā bū t pā rā k neatlaidī gam, lai kaut ko sasniegtu. Ē diens nebija ī paš i garš ī gs un biež i bija auksts. darbinieki smaida un nav ī paš i uzskrē juš i. BET TAS VISS PIRMS JŪ RAS UN SMILŠ AINAS PLUDMAĻ AS IZBALS. JŪ RA IR TĪ RA UN MAIGA. KĀ DS IR Ļ OTI GUDRS DOMĀ JĀ S, KĀ TĪ RĪ T JŪ RU PĒ C LIELISKĀ S MAZGĀ Š ANAS UN LAIKA LAIKA! ! !
аватар KOLIS.K
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Mē s palikā m Kaliakra pilī . Izbraucā m cauri Solvex. Satika normā li (Dora). Pā rstā vji ierodas viesnī cā gandrī z katru dienu. Bet, kad radā s jautā jumi – lai atrisinā tu problē mu –, viņ i maigi izvairā s no atbildes. Tu visu izlem pats. … Tomēr ▾ Mē s palikā m Kaliakra pilī . Izbraucā m cauri Solvex. Satika normā li (Dora). Pā rstā vji ierodas viesnī cā gandrī z katru dienu. Bet, kad radā s jautā jumi – lai atrisinā tu problē mu –, viņ i maigi izvairā s no atbildes. Tu visu izlem pats. Viesnī ca ir normā la. Tikai nianse. Piemaksā jot par skatu uz jū ru, jū s iegū stat skatu no gala. Viņ i to uzskata jū rā . Un operators arī par to neko nesaka. Es cī nī jos 3 dienas lī dz uzvarē ju. Netā lu atrodas pludmale. Lietussargs 160 rubļ i, sauļ oš anā s krē sls 160 rubļ i, dvielis 120. Tā tad rē ķ iniet. Mē s sauļ ojā mies uz smiltī m. Neviens neparā dā s. Atstā jiet dvieļ us uz visu dienu. Nekā netrū ka. Ē diens ir daudzveidī gs, izņ emot brokastis. Dzelzs problē ma. Ir tikai 2 no tiem. Sacensī bā s 4 dienas. Nauda tika mainī ta Raiffeisen bankā (labā kā likme). Pastaiga min. 5-7. Bē rniem animatori strā dā visu dienu, izņ emot svē tdienu. Netā lu esoš ajā viesnī cā ir uzbū vē ta skatuve, kurā grupas uzstā jas katru dienu (no pulksten 2:00 lī dz 14:00). Ja vē laties gulē t, jums ir jā aizver balkona durvis. Kopumā man patika, bet rakstī ju par niansē m.
Parādīt vairāk »


iemiesojums fedwd2008
Хочу к вам на отдых
12 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 1 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Aladzha klosteris
Novērtējums 7.0
Bulgārija, Zelta smiltis
Arhitektūra, Reliģija, Stats

Гостиница расположен в 20 м от набережной и в 200 м от центра курорта Золотые пески, в 9 км от курорта Св. Константин и Елена и в 17 км от Варны. Отель построен в 2000 году, а реновирован в 2013 году. Гостиница прекрасно подойдет для семейного отдыха.

Atrašanās vieta Расстояние от отеля до аэропорта Варны составляет 30 км.
Pludmale
 • 1. rinda
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

К услугам гостей открытая терраса. На территории есть магазин. Круглосуточная стойка регистрации, индивидуальная регистрация заезда/отъезда, общий лаундж и комната хранения багажа.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Водная горка для детей.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Спортивная площадка, шахматы, дартс, мини-футбол.
 • galda teniss
 • volejbols
 • basketbola laukums
 • sporta zāle
 • aerobika
 • animācija
Telpu apraksts

Отель предлагает 240 комфортабельных номеров.

Istabās

В номерах: балкон, кондиционер, ванна / душ, туалет, полотенца, фен, TV: спутниковое, телефон, холодильник.

 • vanna/duša
 • fēns
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors
 • tālrunis
 • balkons/terase
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • tējas/kafijas automāts (ne visās istabās)
Adrese Золотые пески, Болгария
Tālruņi: +359 52 357 040
E-pasts: kaliakrap[email protected]
Tīmekļa vietne: Vemara Beach
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис, волейбол, баскетбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал, аэробикой. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.