Viesnīca normāla, vidējas kvalitātes

Rakstīts: 16 augusts 2023
Ceļošanas laiks: 7 — 15 augusts 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
5.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 5.0
apkalpošana: 4.0
Tīrība: 6.0
Uzturs: 5.0
Infrastruktūra: 6.0
Viņ i gā ja caur operatoru TPG
Autobuss e. lī nijas tū re - Ukrainas pā rvadā tā js
Bulgā rija, Zelta smiltis, Vemaras pludmale
Uzņ ē mums Bulgā rijā ir Teddy Cam

Piedzī vojumi sā kā s ar autobusa nosū tī š anu.
Nosū tī š anas laiks tika pā rcelts par 1 stundu agrā k, un mē s neesam brī dinā ti. Par laimi, š oferis atzvanī ja un mē s dzī vojā m netā lu no izbraukš anas vietas.

Ceļ ojums ir grū ts. 25 stundas (no tā m 7.5 uz divā m robež ā m) autobusā bez tualetes. Protams, bija pieturas, bet, kad bē rnam ļ oti vajag, tad neko nevar izdarī t (ar kaut ko mums bija problē mas). Autobusa salonā sā kumā bija ē rti, bet vē lā k, kad visi elpoja, kļ uva karsti, un kondicionieris nebija ieslē gts...tikai naktī , kad visi gulē ja. Š oferi bija pieklā jī gi, eskorta vairs nebija. Viens no vadī tā jiem bija agresī vā ks braukš anā , ļ oti strauji bremzē ja, mantas krita, bē rns nokrita no krē sla.
Jū s varat uzlā dē t tā lruni pie vadī tā ja.
Wi-Fi nebija.
Ieraš anā s viesnī cā.
Mū s aizveda uz stā vlaukumu pie viesnī cas. Plkst. +-11:00.
Reģ istrē š anā s pulksten 14:00.
Pā rģ ē rbā mies, mantas drī kstē jā m atstā t istabiņ ā reģ istratū rā . Viņ i nepasniedza pusdienas, bet pulksten 15:00 tika atvē rts bā rs, kurā varē ja uzkodas.
Piere ir mā jī ga un vē sa.
Mana draudzene un viņ as dē ls tika iekā rtoti 14:00.
Un man bija jā gaida ar saviem 2 bē rniem.
Kad rezervē jā m viesnī cu, obligā ts nosacī jums bija, ka numuriņ š tiek pieš ķ irts 1. -2. stā vā , ar guļ amvietā m visiem.
Ap 14:30. Viņ i iedeva istabu 7. stā vā.
Kad es atteicos paņ emt numuru, mani vienkā rš i ignorē ja. Viņ i teica, ka citu skaitļ u nav. Tad viņ i nepievē rsa uzmanī bu manam lū gumam piezvanī t administratorei. Viņ i vienkā rš i apkalpoja citus apmeklē tā jus vai novē rsā s no manis (vecā ka dā ma pā rī ar jaunu, cirtainu, melnu sievieti). Sā ku zvanī t uz ceļ ojumu aģ entū ru Ukrainā , kur mē s devā mies ekskursijā . Tikai pē c tam atnā ca administratore un sā ka skaidrot, ka viņ iem nav numuru maniem pieprasī jumiem...
Es vē lreiz jautā ju, kā pē c viņ i apstiprinā ja rezervā ciju? Viņ a tikko atkal sā ka iedot man istabu 7. stā vā.
Tikai pē c maniem atteikumiem un draudiem man piedā vā ja istabu 3. stā vā.

Viesnī cā cilvē ki biež i strī dē jā s ar reģ istratū ras darbiniekiem. Viņ iem radā s iespaids, ka tā ir pilnī gi normā la prakse. Ignorē t nevis risinā t jautā jumus – arī.

Numurs ir daudz mazā ks nekā mums rezervē ts. Kad dī vā ns tika izklā ts, eja bija ļ oti maza.
Pā rē jais ir vairā k vai mazā k normā li.
Vienī gais, ka skapī pietrū ka plauktu, kur bū tu iespē jams salikt jaunā kā s meitas lietas.
Bet kaut kā iztikā m bez tā.
Istabā ir drē bju skapis, gulta, dī vā ns, galds ar krē slu, kafijas galdiņ š , naktsgaldiņ š , kondicionieris, televizors, mini ledusskapis (bet televizoram un ledusskapim ir tikai viena izeja) , nedarbojā s izeja pie naktsgaldiņ a, pie otrā naktsgaldiņ a vispā r nebija izejas (lampas uz skaistumkopš anas skapjiem). Tā pē c iesaku paņ emt lī dzi pagarinā tā ju vai tē ju.
Vannas istabā (duš a, tualete, izlietne, telefons, kaut kas lī dzī gs fē nam.
Rozetes nav, tikai fē nā , bet adapteri tomē r vajag!! ! Dvieļ i (2 gab. /personai)
Ziepes, duš as ž eleja un š ampū ni.
Uz balkona ir krē sls, sienas ž ā vē jamais statī vs drē bē m (bet dī beļ i izlī da no sienas, tā pē c tur varē jā m izž ā vē t tikai sī kumus).

Ē diens ir garš ī gs. Ir daudz, no kā izvē lē ties. Mē s nekad nebijā m izsalkuš i. Garš ī gi rullī š i, no rī ta, bē rnu š okolā des bumbiņ as vai pā rslas un piens, augļ i pieticī gi, bet pietiekami.
Nebija pā kš augu (garneles, eksotiski augļ i utt. ).
Bezmaksas bā ri vestibilā un verandā pie ē damzā les, arī no 15 lī dz 17 uzkodas + saldē jums.

Sporta zā le ir slē gta (š ķ iet, ka grī da ir sabrukusi), ir neliels rotaļ u laukums (slī dkalniņ š un š ū poles). Baseini (1. pie ē damistabas, 2. zemā k ir lielā ks, nedaudz netī rs, jo apkā rt no krū miem krī t lapas un ziedi (nu, tī rī š ana ir tikai slotiņ a... ), 3. ir bē rnu baseins. baseins ar slidkalniņ u, pa kreisi pie kā pnē m uz krastmalu , bet tur gandrī z nekad neviena nav, tas ir vairā k kā slidkalniņ š mazā vannā ).
Tā pē c, ja plā nojat iepirkties, labā k doties uz Varnu (+-18 km).
Krastmalā ir daudz biroju, kur var samainī t naudu.
Mū su atvaļ inā jums iekrita augusta sā kumā -vidū.
Ū dens jū rā ir tī rs, bet temperatū ra ir atkarī ga no laikapstā kļ iem.
Man radā s iespaids, ka š eit ir diezgan vē jains rajons. Visu laiku bija vē jains. Daž as dienas ir bijis vē trains un pē dē jā s divas dienas ir traki viļ ņ i, bet laba iespē ja fotografē ties.
Brī ž iem apmā cies un lī st, bet laikam tā mē s tur nokļ uvā m.

Izbraukš anas diena!!!
Yuhu! Piedzī vojumi turpinā s!!!
Paldies par viesnī cu!
Izbraukš ana ir 11:00, bet mums vienalga iedeva vakariņ as, ū deni un dzē rienus! Lī dz faktiskajai izbraukš anai 13:10.

13:10 mū s marš ruta autobuss aizveda uz autobusu.
Izkrita trasē , saulē . Vienā pusē atkritumu izgā ztuve, otrā ceļ š . Autobuss kavē jā s 1 stundu. Tas ir, nostā vē jā m 1.5h uz putekļ ainas, smirdī gas un karstas trases. - marš ruta autobusa tū re (pā rvadā tā js)

Par pā rvadā tā ju atseviš ķ i iespaidi!
Tas ir miskaste!!! ! Vienkā rš i š ausmas!!! ! Nekas pieklā jī gs nenā k prā tā...
Salonā ir salū zuš i gaisa kondicionieri pa kreisi, stū re, labie sē dekļ i (tie nesalokā s. Un ja esi garā ks par 165 cm, tev vienkā rš i nav vietas kā jā m).
Ar problē mu viņ i vē rsā s pie eskorta Anastasijas.
Sā kumā viņ a sū dzī bas ignorē ja, pē c vairā kkā rtē jiem aicinā jumiem vicinā ja rokas (salauzta, neko nevar izdarī t... )


Karstums salonā kļ uva neizturams. Visas drē bes pielipuš as pie ķ ermeņ a. Bē rnam palika slikti. Man sā ka palikt slikti...Tualetes nav. Es kā du laiku stā vē ju ar bumbu pie bē rna mutes uz kā pnē m. Tad viņ a piegā ja pie vadī tā jiem un lū dza atvē rt logu un atraut aizkaru. Uz ko bija neapmierinā ti atteikumi. Un tikai pē c mana piedā vā juma apsē sties manā vietā , lai turē tu bē rna bumbiņ as, vai lai mē s atnā kam un uzmē tā jam...Nedaudz atlaida.
Ejam tā lā k. Salonā ar atvē rtu aizkaru un logu kļ uva ē rtā k, nebija tik karsti!
Dež urante Anastasija vairā kas reizes apjautā jā s par bē rna labklā jī bu. Paldies!
Ieradā mies bez starpgadī jumiem.
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu