Viesnīcas problēmas ir jūsu problēmas!

Rakstīts: 5 septembris 2022
Ceļošanas laiks: 26 augusts — 24 septembris 2022
Viesnīcas vērtējums:
1.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 1.0
apkalpošana: 1.0
Tīrība: 4.0
Uzturs: 2.0
Infrastruktūra: 6.0
Bijā m š ajā viesnī cā no 2022. gada 25. augusta lī dz 3. septembrim kopā ar visu ģ imeni. Problē mas sā kā s jau no pirmā s dienas. Bija jā pē rk skats uz jū ru, lai dabū tu bezmaksas lietussargu un 2 sauļ oš anā s krē slus. Viesnī cā ieradā mies 5 no rī ta. Nebija atļ autas ne brokastis, ne pusdienas. Cik daudz mē s neprasī jā m vismaz kaut ko, lai pabarotu tikai savus bē rnus (3 un 5 gadus vecus). Mums ar degunu bakstī ja noteikumus un pulksteni...Reģ istrē š anā s pulksten 14:00 un ne sekundi agrā k. Ļ oti rupjš un nedraudzī gs personā ls! (un š ī ir tikai 1 norē ķ inu diena)
1. Istaba == bija ļ oti veca/nobruž ā ta. Bē rnam nebija gulta --- bet vienkā rš i izvelkamais dī vā ns. Metā la siets un 2 kā ju caurules = č ī kstē ja, noliecā s gandrī z lī dz grī dai, un ar mazā kajā m kustī bā m kā jas paš ķ ī rā s uz sā niem un bē rns nokrita uz grī das. 1 kontaktligzda uzdzirksteļ oja, otrajā nebija strā vas. Ledus gaisma vannas istabā mirgoja. Televizors rā dī ja ar spē cī giem traucē jumiem. Balkons bija 80 centimetrus plats. Tikai 1 krē sla platums muca (kā izrā dī jā s, 6-7 stā vi visi tā di).
Atgā dinā š u, istabiņ a ar skatu uz jū ru...Uz lū gumu mainī t istabiņ u, tikā m maigi nosū tī ti, piedā vā jot skatu uz parku/stā vvietu, pazaudē jot bezmaksas pludmali. Rezultā tā.1 dienā pilns bars remontē tā ju istabā . Ar atvā ž amu viņ i vienkā rš i piestiprinā ja metru garu koka kluci, savijot ar saiš ķ iem, lai tas neatslā btu ...(pievienoš u fotoattē lu)

Bija 1 nakts ļ oti smaga, 2 stundas lietus ar stipru vē ju...kas parasti neko labu neliecina. . bet ne š ai viesnī cai!! ! Tas bija murgs visiem!!! ! Sliktā kais murgs ir 2 augš ē jos stā vos un sā nu istabā s (mū sē jais bija tieš i tā ds 6. stā vā ). Istabā no jebkuras vietas lija ū dens - logi tik ļ oti izlaidā s, ka č ī kstē jā m uz grī das. Caurumi tika aizbā zti ar dvieļ iem. Pilot no griestiem - visiem! Naktī bija aptuveni 50 cilvē ku, kuri lū dza reģ istratū rā palī dzī bu plū dos. Kā ds pilē ja gultā , kā ds uz sienā m un visiem bija grī da ū denī !! ! Daž i prasī ja viens otram pudeles, lai no grī das nosmeltu ū deni! 7. stā vs pat appludinā ja gaiteņ us!
Un no griestiem viss gludi plū da lejā katrā istabā . Atkal reģ istratū rā paraustī ja plecus - saka, ka laikapstā kļ i - nav darbinieku. Un viņ i bija ļ oti rupji pret visiem. Nekas un neviens nepalī dzē ja! Š ausmas ir vienkā rš as!! ! (pievienota fotogrā fija)
2. Bē rnu stū rī tis == nokā puš i uz viesnī cas pagalmu, devā mies meklē t rotaļ u laukumu un baseinu bē rniem ar gokra. (viens no mū su viesnī cas izvē les kritē rijiem) Atrasts-- tika slē gts bē rnu baseins ar slidkalniņ u. Un pa ceļ am ilgu laiku - no apakš as lī dz sā niem apstā dī jumiem. Ejam uz rotaļ u laukumu - slidkalniņ š ir saplaisā jis tieš i vidū - bet salī mē ts...katru reizi, kad bē rni kustē jā s lejā , viņ i sū dzē jā s par š o š uvi. Vairā k kā.1/2 reizes nebrauca. Š ū poles labā slē dzene bija gandrī z izvilkta un š ū poties nebija iespē jams un bī stami. Uz ko reģ istratū ra paraustī ja plecus, piedā vā jot doties uz maksas batutiem. . (pievienoš u foto)
3. Restorā ns == Bezgalī gas rindas! Es nezinu, kas notiek ar viesnī cas vadī bu, bet ar to viss beidzā s un sabojā jā s!

Bija kā di 3 kafijas automā ti (2 ā rpusē un 1 iekš ā ), no kuriem tikai 1 darbojā s nepā rtraukti!! ! Sakarā ar to visi centā s paņ emt 2/4 tases, lai atkal nestā vē tu pusstundu. Katru rī tu 30min rinda pē c kafijas! Visa viesnī ca 1 automaš ī nai. Krū zes ā tri beidzā s – tā s netika mainī tas. Brī vdienā s dzē rā m kafiju no plastmasas krū zē m. Bā rā : vī ns ir beidzies apmē ram 3 dienas. Arī plastmasas glā zes alum ir zelta vē rtas. Kā mums paskaidroja, daž i piegā des pā rtraukumi. Pē dē jā s 3 dienas pat vestibilā bija pieejami tikai 2 veidu kokteiļ i no saraksta. Viss ir beidzies!

Ē diens == ļ oti mazs sortiments: 1/2 veida zupas (tā tad gaidī ju bulgā ru zupas...bet te tā s vienkā rš i gatavoja nevis pavā rs, bet apkopē ja), 4 gaļ as paplā tes (1 zivs / 1 vista / 1 cū kgaļ a un 1 cepta desa / desiņ as), 4 garnē jumam: vai nu frī kartupeļ i vai rī si sajaukti ar makaroniem ..
(viens un tas pats 10 dienas), 4 salā tiem (tomā ti + gurķ i / sasmalcinā ti burkā ni / salā ti un majonē ze elle ar visu) un tos paš us tomā tus un gurķ us griež ot atseviš ķ i.
Rezultā tā : kaut kas bija garš ī gs, bet kaut kas bija taisni neē dams / pā rsā lī ts STIPRI ļ oti / vai nu negarš ī gs un kā slampā t (bija visas tā das zupas) un ļ oti MAZ darbinieku. Š ī iemesla dē ļ rindas ir bezgalī gas uz visu. Tikai gaidu traukus, tad ē dienu, tad galdu tī rī š anu.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu