Grifid Vistamar Hotel 4*– Atsauksmes

5
Novērtējums 9.110
№8 viesnīcas reitingā Zelta smiltis
9.0 Numurs
10.0 apkalpošana
10.0 Tīrība
9.5 Uzturs
9.5 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas pludmalē, piemērota ģimenēm ar bērniem un āra aktivitātēm. Plaši, stilīgi numuriņi, daudzveidīgs ēdiens. Viesnīcas viesi var izmantot daļu no kaimiņos esošā Grifid Bolero infrastruktūras, taču šī viesnīca piedāvā arī daudz iespēju aktīvai atpūtai. Pēdējā renovācija tika veikta 2019. Viesnīca sastāv no vienas ēkas ar trīs sekcijām: 6 stāvu, 10 stāvu un 8 stāvu.Vairāk →
аватар svetlanmatvejeva
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Laba diena visiem ceļ otā jiem. Š ī nav pirmā reize, kad atrodamies GRIFID HOTEL VISTAMAR. Atpū tā mies ar vī ru. Pē c remonta/rekonstrukcijas kļ uva vē l pievilcī gā ka. Uzreiz ir skaidrs, ka viņ i nav ietaupī juš i naudu uz dizaineru. … Tomēr ▾ Laba diena visiem ceļ otā jiem.

Š ī nav pirmā reize, kad atrodamies GRIFID HOTEL VISTAMAR.

Atpū tā mies ar vī ru. Pē c remonta/rekonstrukcijas kļ uva vē l pievilcī gā ka. Uzreiz ir skaidrs, ka viņ i nav ietaupī juš i naudu uz dizaineru. Mū sdienī gs bē niņ u stils priecē aci. Viesnī ca pozicionē sevi kā.4 * (zvaigznes), bet š eit jū s varat dot visus 5 + *. Es zinu, ko es saku, mē s esam ļ oti ilgi ceļ ojuš i pa visu pasauli un ir tā di "pieci", kas ir ļ oti tā lu no Vistamar. Un tā par visu kā rtī bā . Norē ķ ins — vairā k par to zemā k. Numurs - mē s ar vī ru rezervē jā m Concept numuru ar skatu uz jū ru. Lieliska istaba 5. stā vā , plaš a. Viss atbilst fotoattē liem, kas norā dī ti viesnī cas oficiā lajā vietnē.

Telpas bē niņ i. Logi uz grī du. Liels balkons - dī vā ns ar spilveniem, š ū poš anā s krē sls, galds (+pelnu trauks), oriģ inā ls veļ as ž ā vē tā js. Numurā ir "king" izmē ra gulta, dī vā ns ar spilveniem, galds ar iebū vē tu mini bā ru.
Starp citu, tas tika papildinā ts regulā ri - katru dienu (divi aliņ i, divi ū deņ i, kola un fanta), nebija jā skrien pē c neviena. Apkopē ji ar to labi tika galā . Viens pī ts krē sls, pie sienas 50’ televizors, liels spogulis pī tā rā mī – stā v uz grī das. Vannas kā tā das nav. Tas joprojā m ir bē niņ u stils. Divas izlietnes atrodas “gaitenī ” zonā , š eit ir duš a, kas atdalī ta tikai ar salokā mā m durvī m no matē ta stikla + oriģ inā ls drē bju pakaramais kā pņ u veidā no plā niem baļ ķ iem (koku stumbriem) un pī ts grozs priekš . netī ra veļ a / dvieļ i. Dvieļ i tika mainī ti katru dienu, turklā t uz gultas tika uztaisī tas visā das gulbju figū riņ as, jū ras viļ ņ i, sirsniņ as utt. . Tualete aizveras ar normā lā m durvī m, ar to viss kā rtī bā . Regulā ri tika papildinā ti tualetes papī ra ruļ ļ i. Istaba vienmē r bija labi iztī rī ta. Kopumā viesnī cas tī rī ba ir visaugstā kajā lī menī . Apkopē ji - ļ oti cenš as, visu dienu kaut ko tī ra un mazgā.
Visur viss ir kā rtī gs un tī rs.

Tieš s skats uz jū ru, pirmā lī nija. Katru dienu es satiku sauli no rī ta. Saullē kts ir tikai brī nums, ka katru dienu uzlec un viss sā kas no jauna, it kā no nulles...(saullē kts plkst. 06:08.06:09, un katru dienu + viena minū te. jū ras bija daudz. Ē diens - mū su numurā (Concept sea view room) ir iekļ auts pakalpojums "Ultra All Inclusive", kas nozī mē , ka mē s varē tu izmantot ne tikai visus restorā nus, bā rus un kafejnī cas, tā teikt, "publisko", bet arī SKY bā ru jumts. Tur arī pasū tī jā m (bezmaksas / tas bija iekļ auts cenā ) a-la carte vakariņ as (visiem pā rē jiem viesiem 36 lev viens cilvē ks). Pasū tī jā m arī a la carte vakariņ as – bulgā ru virtuvi, itā ļ u virtuvi un klasisko virtuvi. Viņ i jau pagā juš i garā m viesnī cas pirmajā stā vā ī paš ā zonā . Diemž ē l netikā m pie citā m a la carte vakariņ ā m blakus esoš ajā s Bolero viesnī cā s - Ā zijas un meksikā ņ u virtuve, Metropol - Fusion a la carte restorā ns (9 soļ u molekulā rā ē dienkarte). Viss bija aizņ emts.
Es gribu teikt vienu - tas, kurš vē las notievē t, tas ir, ievē ro diē tu, tad viņ a š eit noteikti nav. Ē dieni š eit ir lieliski un daudzveidī gi! Zivis un jū ras veltes, gaļ a - teļ a gaļ a, jē ra gaļ a, liellopu gaļ a, cū kgaļ a; mā jputni - vistas un tī tara gaļ a; sagriezti sautē ti un neapstrā dā ti dā rzeņ i, visa veida salā ti, augļ i un saldumi. Pusdienā s un vakariņ ā s vē l divu veidu zupas. Nu tikā m arī (9. augusts) uz svinī gā m vakariņ ā m (+ dzī vā mū zika un vakarā uzstā š anā s/koncerts) - bija garš u salū ts, ē dieni un to pasniegš anas veidi....Vienkā rš i krā š ņ i!! ! Pirmajā stā vā esoš ā kafejnī ca piedā vā plaš u kafijas un konditorejas izstrā dā jumu izvē li. Cik viss ir garš ī gi, bet jā domā par figū ru.

Uzkodu bā rā varat baudī t tikko pagatavotas picas, hamburgerus un citus ā trā s uzkodas. Vestibila bā rs, baseina bā rs un pludmales bā rs piedā vā daž ā dus alkoholiskos un bezalkoholiskos dzē rienus un kokteiļ us.
Ļ oti gribu atzī mē t un pateikt MILZĪ GU PALDIES meitenē m, kas mū s apkalpo a la carte vakariņ ā s (bulgā ru, klasiskā un itā ļ u virtuve). Viņ u vā rdi bija Zlata un Mina. Viņ i ir lieliski biedri!! ! Pasniedza ā tri, vienmē r ar smaidu, stā stī ja no kā š is ē diens ir gatavots. Baseins ir pē c rekonstrukcijas, tā pē c man likā s, ka tas kļ uva lielā ks. Ap baseinu ir pievienoti sauļ oš anā s krē sli. Sanā cā m tā dā laikā , ka atpū tnieku bija ļ oti, ļ oti daudz (rumā ņ i, bulgā ri, vā cieš i). Tas bija ļ oti skaļ š , bet es atkā rtoju vē lreiz Tī rī š anas darbinieki - viņ i strā dā ja ļ oti labi! Tī rī ts pastā vī gi. Bā ra zē ni no galdiem nekavē joties noņ ē ma nolietotā s glā zes un kafijas tases. Dvieļ u maiņ a (Change of towels) notiek tepat pie baseina, speciā lā telpā , blakus tualetē m. Kā jau teicu iepriekš , mū su numurā (Concept sea view room) ir iekļ auts pakalpojums "Ultra All Inclusive", kas nozī mē , ka mē s varam izmantot baseinu uz viesnī cas jumta.
Tas ir mazs (amatieram), kam nepatī k troksnis pie lielā baseina, tad lū k. Ir labi sauļ oš anā s krē sli ar matrač iem un pī ti-makramē lietussargi. Viss ir ļ oti stilī gi. Ir arī duš a un tualete + iepriekš minē tais SKY bā rs.

Jū ra - jū ra savā vietā ! Siltas, maigas, dzeltenas smiltis, normā la ieeja jū rā - ne pā rā k maiga un ne pā rā k asi dziļ a. Lietussargi un sauļ oš anā s krē sli ir "cenā ". Viņ u ir pietiekami daudz, jo GRIFID HOTEL - viņ as (VISTAMAR, BOLERO, METROPOL) pludmales zona ir ļ oti liela. Jū s vienmē r varat atrast vietu. Lai gan bija tā di indivī di, kuri no rī tiem (pirms brokastī m) ieņ ē ma sauļ oš anā s krē slus un nenā ca visu dienu. Informā cija par to, ko sauļ oš anā s krē sli neaizņ ems, atrodas daudzā s vietā s viesnī cā . Š ajā gadī jumā pludmales zē ni strā dā ja ļ oti labi, viņ i saprata, kurš to dara labi, savā ca dvieļ us plastmasas maisiņ ā un novietoja tos pie pludmales bā ra. Neveiksmī gs (vai drī zā k neaudzinā ts) ī paš nieks tos varē tu tur atrast un paņ emt. Pludmale/smiltis no rī ta savesta kā rtī bā , iztī rī ta.
Ne gluž i ideā ls, bet š is pludmales posms bija daudz tī rā ks nekā pie "ADMIRAL-a". Vienī gais, ko neatradā m (pakalpojums, uz kuru paļ aujamies), ir priviliģ ē ta pludmales zona ar bā ra servisu (kā teikts viesnī cas oficiā lajā tī mekļ a vietnē - priviliģ ē ta pludmales zona ar bā ra apkalpoš anu). Ž ē l gan!

Animatori - bē rni un pieauguš ie ir iesaistī ti visu dienu un KATRU dienu! Kaut kas tā ds, ko nedara daudzas citas viesnī cas. Pie lielā baseina atrodas skatuve un bē rnu stū rī tis. Viņ i tur patieš ā m rū pē jas par bē rniem. Spē les, konkursi un dejas, viss kopā ar bē rniem. Un uzreiz kopā vairā ki animatori. Izklaide tiek nodroš inā ta arī pieauguš ajiem. Bocha, pludmales volejbols, ū dens aerobika, ū dens polo un daudz kas cits. Visu neredzē jā m, jo ​ ​ vairā k laika pavadī jā m pie jū ras vai ekskursijā s. Vakarā obligā ti 1 stunda - bē rnu diskotē ka un tad aptuveni pusotru stundu ilgs priekš nesums pieauguš ajiem. Vai arī paš i animatori vai pieaicinā tie kolektī vi un mā kslinieki. Kopumā viņ i man neļ ā va garlaikoties.
Viesnī cas vestibilā karā jas visu dienas pasā kumu programma. Vairā k nekā vienu reizi dzirdē jā m atpū tnieku sarunu no citā m viesnī cā m - "cik š eit ir lieliski, jautri, bet mums tā nav ... ".

Nu, tagad, kā parasti, medus mucā vajadzē tu bū t karotei medus. Reģ istrē š anā s/reģ istrē š anā s viesnī cā . Atgā dinu vē lreiz, ka neesam pirmo reizi š ajā viesnī cā un daudzus pakalpojumus (kurus viesnī ca nodroš ina) atceramies no pē dē jā s reizes. Ne par kā du servisu mums nestā stī ja!! ! Nav vietas, kur nomainī t dvieļ us, nav bezmaksas a-la carte vakariņ u, nav GRIFID taksometru pakalpojumu, nav konceptuā la jū ras skatu numura ekskluzī va servisa viesiem - ne vā rda!! ! Ne tas, ka vī rieš iem vakariņ ā s ir nepiecieš ams dress code (garā s bikses)! Un ja cilvē ks atnā ktu pirmo reizi! ? Bet visvairā k mani pā rsteidza tas, ka tas bija teikts viesnī cas oficiā lajā mā jaslapā Runā jamā s valodas: bulgā ru, angļ u, vā cu, franč u, krievu”, apkalpojoš ais personā ls (negribu viņ us saukt citā di) absolū ti NĒ . VĀ RDI krievu valodā.
Un tagad, tikai nā kamajā dienā , mums izdevā s (nejauš i) pie reģ istratū ras notvert/satikt meiteni, kura runā ja krieviski. Mē s nezinā m viņ as vā rdu (ž etons viņ ai nebija - ž etons), viņ ai acī mredzot ir augstā ks statuss nekā dež urantē m - viņ a atrisinā ja visus strī dus. Liels paldies par jū su palī dzī bu!! ! Kopumā svē tki izdevā s! Viss negatī vais tiks aizmirsts un paliks tikai labas atmiņ as! VISTAMAR - mē s jū s ļ oti mī lam un ceram, ka atbrauksim vē l gozē ties saulī tē , izpeldē ties maigajā jū rā un izjust visas viesnī cas rū pes par saviem mī ļ ajiem!! ! Es iesaku š o viesnī cu visiem. Viņ š tieš ā m ir ļ oti labs!! !
аватар ALENUSHKA70
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Fotoattē lā viesnī ca bija pagā juš ogad, bet tik un tā bija laba 3* bet tur ir mainī jies ī paš nieks un viesnī ca tagad velk 4 * Bet ne par to ir runa. Svarī gā kais lai pludmale tī ra, saule zviļ ņ i un lietussargi jū rā ir BEZ MAKSAS un tas ir Bulgā rijā . … Tomēr ▾ Fotoattē lā viesnī ca bija pagā juš ogad, bet tik un tā bija laba 3* bet tur ir mainī jies ī paš nieks un viesnī ca tagad velk 4 * Bet ne par to ir runa. Svarī gā kais lai pludmale tī ra, saule zviļ ņ i un lietussargi jū rā ir BEZ MAKSAS un tas ir Bulgā rijā . par lietussargiem ir jā maksā . Un jū ra, nav tuvā k jū rai kā no š ī s viesnī cas, un tajā paš ā laikā tā atrodas centrā , kur nav tik skaļ š . Baseins ir forš s, dž akuzi, bet pats forš ā kais ir baseina bā rs. Viesnī cā mē beles ir jauns LCD TV, uz grī das flī zes (lai gan tas nesagā dā daudz neē rtī bas un var nokrist uz slapjā s grī das), bet numuriņ os ar skatu uz jū ru uz grī das ir paklā js. Viņ i tī ra un maina dvieļ us katru dienu (pat bez $). Virtuve ir lieliska ē dienkarte katrai gaumei, gā ju ar bē rniem 15 un 5 gadi, abiem bija ko ē st un katru dienu kaut kas jauns, lai gan brokastis nebija oriģ inā las. Apkalpojoš ais personā ls ir vienkā rš i apbrī nojams, var jautā t un palī dzē s, bā rmeņ i un pavā ri restorā nā ir vienkā rš i super. Reģ istratū rā neiesaku dot $, viņ i dara tikai to, par ko maksā ekskursija. Atseviš ķ a saruna par animatoriem ar bē rniem, tie ir no rī ta lī dz 23-00, rotaļ u laukums (lai gan rotaļ lietu nepietiek) rotaļ u laukums. Kas ir tikai ū dens aerobikas un vakara š ovu un koncertu vē rts. Esmu apmierinā ta un plā noju braukt nā kamgad.
аватар Julia25
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
… Tomēr ▾
Хороший отдых Хороший отдых Хороший отдых Хороший отдых Хороший отдых Хороший отдых Хороший отдых Хороший отдых
аватар green
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Nakš ņ oš ana -10 pā rtika - 5 serviss - -4 darbinieki - 2 un lī dzī gi pirmajā dienā , kad ieradā mies, mums nebija nodroš inā ta autostā vvieta, lai gan vietas bija, tad kā dam grupas dalī bniekam bija vē dera uzpū š anā s, daž as dienas vē lā k novē rojā m sanitā ro iecirkni viesnī cā , pē c daž ā m stundā m peldē jā mies baseinā un bē rns un sieva katru dienu smagi saindē jā s, pie ē damistabas bija ļ oti kaitinoš as rindas, darbinieki nemainī ja dvieļ us un beigā s nemaz neuzvilka. … Tomēr ▾ Nakš ņ oš ana -10
pā rtika - 5
serviss - -4
darbinieki - 2
un lī dzī gi
pirmajā dienā , kad ieradā mies, mums nebija nodroš inā ta autostā vvieta, lai gan vietas bija, tad kā dam grupas dalī bniekam bija vē dera uzpū š anā s, daž as dienas vē lā k novē rojā m sanitā ro iecirkni viesnī cā , pē c daž ā m stundā m peldē jā mies baseinā un bē rns un sieva katru dienu smagi saindē jā s, pie ē damistabas bija ļ oti kaitinoš as rindas, darbinieki nemainī ja dvieļ us un beigā s nemaz neuzvilka.
аватар yka
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Bijā m ar draugu un ar bē rniem no 08/01-08/08, pirms tam atpū tā mies Turcijā un Ē ģ iptē , bija ar ko salī dzinā t. Biļ ete diviem ar bē rnu maksā apmē ram 1100 eiro. Visas ē dinā š anas ir iekļ autas. Teikt, ka pā rē jais nav naudas vē rts - nelasi neko, ko teikt : ) Vienī gais, kas paspilgtinā ja mū su atvaļ inā jumu, bija patī kama komunikā cija vienam ar otru, jo dzī vojam daž ā dā s pilsē tā s un tiekamies vasarā , atvaļ inā jumā . … Tomēr ▾ Bijā m ar draugu un ar bē rniem no 08/01-08/08, pirms tam atpū tā mies Turcijā un Ē ģ iptē , bija ar ko salī dzinā t. Biļ ete diviem ar bē rnu maksā apmē ram 1100 eiro. Visas ē dinā š anas ir iekļ autas. Teikt, ka pā rē jais nav naudas vē rts - nelasi neko, ko teikt : )
Vienī gais, kas paspilgtinā ja mū su atvaļ inā jumu, bija patī kama komunikā cija vienam ar otru, jo dzī vojam daž ā dā s pilsē tā s un tiekamies vasarā , atvaļ inā jumā . Viss ir ļ oti dā rgi! ! ! Mū su Krima ir tikpat dā rga, bet 10 reizes labā ka nekā Zelta smilš u kū rorts. Starp citu, smiltis nemaz nav "Zeltainas", drī zā k netī ras, izsmē ķ i guļ , pudeles no rī tiem krū mos netiek izņ emtas, savukā rt pludmales ir privā tas, sauļ oš anā s krē sli un saulessargi ir maksas.
Nav par ko sū dzē ties-izvē le bija mū su. Paskatī jā mies uz tautu uz valsti brauksim uz samta sezonu Krimā vienalga vai tī rs, netī rs vai dā rgs-bet savē jie : )


iemiesojums Tatyana.967
Vai ir divvietīgi numuri?
9 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
iemiesojums freeman_3310
Vai varat, lūdzu, pastāstīt, vai šajā viesnīcā vai Grifid Bolero notiek vakara izrādes? Aktīviem jauniešiem (kam sporta animācijas klātbūtne ir svarīga) labāk palikt Grifid Bolero vai Grifid Wistamar?
10 gadiem atpakaļ  •  1 abonents nav atbilžu
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Aladzha klosteris
Novērtējums 7.0
Bulgārija, Zelta smiltis
Arhitektūra, Reliģija, Stats

Отель находится на берегу моря, подходит для семейного отдыха с детьми и для активного отдыха. Просторные стильные номера, разнообразное питание. Гости отеля могут пользоваться частью инфраструктуры соседнего Grifid Bolero, но и данный отель предлагает массу возможностей для активного досуга. Последний ремонт сделан в 2019 году. Отель состоит из одного здания с тремя секциями: 6-этажной, 10- этажной и 8-этажной.

Atrašanās vieta Отель в курортном комплексе Золотые Пески, в 30 км от аэропорта города Варна, в 500 м от центра курорта.
Pludmales apraksts В 10 м от отеля. Пляж Золотых Песков протянулся вдоль всего курорта. Общая протяженность пляжа Золотых Песков в Болгарии — около 3,5 км. Ширина берега — от 50 до 100 метров. Наиболее широкая пляжная полоса — в центральной и северной части. Вся территория пляжа — это мелкозернистый песок, камней нет. Но вход в море не такой пологий, как на пляже Солнечного Берега, с детьми придется поискать зону с плавным заходом в море.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

В главном ресторане отеля Grifid Vistamar подают фирменные блюда местной кухни. Каждые 10 дней в отеле-партнере, расположенном в соседнем здании, устраивают тематический ужин «шведский стол» и тематический ужин «шведский стол». В лобби-баре представлен широкий ассортимент напитков. При предварительном бронировании гости могут посетить бар с обслуживанием по меню. В баре у бассейна, баре у бассейна, лобби-баре, кафе Patisserie & Ice с гостиной зоной на открытом воздухе подают бесплатные местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки, прохладительные коктейли, кофе, чай, разливное бочковое пиво.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Анимационная программа для детей, отделение для детей в бассейне для взрослых, детская дискотека.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports К услугам гостей бесплатный открытый бассейн со встроенной детской секцией, крытый бассейн с подогревом и гидромассажной ванной, которым можно пользоваться бесплатно, а также фитнес-зал. По запросу и за дополнительную плату проводятся сеансы массажа. Все гости отеля Grifid Vistamar могут бесплатно посещать аквапарк Grifid в отеле Grifid Bolero. Команда аниматоров организует занятия аэробикой, аквагимнастикой, пилатесом, пилатесом, зумбой, зумбой, зумбой, задним двором, неторопливой прогулкой по пляжу, скандинавской ходьбой, расслабляющей прогулкой по пляжу, скандинавской ходьбе, расслабляющей прогулкой на пляж и скандинавской ходьбой.
 • džakuzi  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • animācija
Telpu apraksts

Всего 299 номеров.

 • vanna/duša
 • fēns
 •  FREE 
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • balkons/terase
 • ledusskapis (ne visās istabās)
Adrese Golden Sands resort, Varna 9007, Bulgaria
Tālruņi: +359 52 394 972
Tīmekļa vietne: Grifid Vistamar Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.