Golden Beach Park Hotel 4*– Atsauksmes

19
Novērtējums 7.810
№3 viesnīcas reitingā Zelta smiltis
8.2 Numurs
9.0 apkalpošana
8.8 Tīrība
8.6 Uzturs
8.6 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Zelta smilšu ziemeļu daļā, zaļā parkā, uz neliela kalna, aiz viesnīcām Grifid Metropol un Lilia. Šī ir mierīga, klusa vieta, attālināta no centra. Pa krastmalu kursē mini vilciens uz kūrorta centru. Nokāpšana uz pludmali un promenādi notiek pa nelielām kāpnēm. Viesnīcā ir labi numuri un draudzīgs personāls. Viesnīca tika atvērta 2004. gadā. Pēdējā renovācija veikta 2010. gadā. Sastāv no vienas 9 stāvu ēkas. Piemērots ģimenes brīvdienām.Vairāk →
аватар Valkov_Vladimir
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atsauksmes par viesnī cā m ir ļ oti labas, un tā ir patiesa. Tas tieš ā m ir labs, man patika vairā k nekā Turcijā . Ē diens lielisks, ļ oti ē rts. Uz pludmali jā kā pj pa kā pnē m, citā di viss kā rtī bā . Laba telpu uzkopš ana un paš as telpas - viss ir brī niš ķ ī gi. … Tomēr ▾ Atsauksmes par viesnī cā m ir ļ oti labas, un tā ir patiesa. Tas tieš ā m ir labs, man patika vairā k nekā Turcijā . Ē diens lielisks, ļ oti ē rts. Uz pludmali jā kā pj pa kā pnē m, citā di viss kā rtī bā . Laba telpu uzkopš ana un paš as telpas - viss ir brī niš ķ ī gi.
аватар Kilimnik_Anna
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī cā bija problē mas ar gaisa kondicionē tā ju. Viesnī ca tika izvē lē ta tuvu jū rai, bija animā cija un iekš telpu baseins. Reģ istrē š anā s notika ā tri, viss bija lieliski. Viesnī cai gandrī z nav teritorijas, ļ oti maza. … Tomēr ▾ Viesnī cā bija problē mas ar gaisa kondicionē tā ju. Viesnī ca tika izvē lē ta tuvu jū rai, bija animā cija un iekš telpu baseins. Reģ istrē š anā s notika ā tri, viss bija lieliski. Viesnī cai gandrī z nav teritorijas, ļ oti maza. Internets ir maksas. Ē diens bija lielisks, viss bija labi un garš ī gi.
аватар Artem9
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atpū tā mies Bulgā rijā , Golden Beach Park Hotel, es to izvē lē jos, jo man patika. Viss, kas jums nepiecieš ams, bija š ajā viesnī cā . Izlasī ju internetā , patika apraksts, foto. Braucā m paš i, atbraucā m 4dien, tā tad uzreiz bijā m iekā rtojuš ies, istabiņ a laba, tī ra, kā rtī ga, viss skaidrs. … Tomēr ▾ Atpū tā mies Bulgā rijā , Golden Beach Park Hotel, es to izvē lē jos, jo man patika. Viss, kas jums nepiecieš ams, bija š ajā viesnī cā . Izlasī ju internetā , patika apraksts, foto. Braucā m paš i, atbraucā m 4dien, tā tad uzreiz bijā m iekā rtojuš ies, istabiņ a laba, tī ra, kā rtī ga, viss skaidrs. Es zinu, ka tie puiš i, kurus autobuss atveda pulksten 6:00 no rī ta, negaidī ja, ka viņ i tiks nokā rtoti lī dz pulksten 12:00, lai gan tur bija bē rni, nebija numuru, š ķ iet, vai es nezinu. . . Ē diens izcils un daudzveidī gs! Viesnī cas teritorija nav ī sti liela, bet viesnī ca atrodas ļ oti interesanti. Pie viesnī cas nesā kas diž s kalns, tā pē c aiz viesnī cas ir 4. stā vs, bet no jū ras puses - 9. stā vs, teritorijā ir 3 baseini, volejbola laukums, iekš telpu baseins, trenaž ieru zā le - viss ir. par patī kamu uzturē š anos. Ir tikai kalni un jū ra, tā pē c teritorija ir nedaudz ierobež ota. Blakus krastmalai ir tramvaji, tvaika lokomotī ves, tirdzniecī ba, daudzi veikali, kafejnī cas, restorā ni, vienalga. Š ī nav pirmā reize, kad atpū š amies, tā pē c gidiem nepievē rš am uzmanī bu, jo ī paš i tā pē c, ka ceļ ojam paš i, tā pē c par viņ u piedā vā tajā m ekskursijā m neko nevaru pateikt. . Man patika viss š ajā viesnī cā , es gribē ju to, ko es saņ ē mu. Bijā m ar diviem bē rniem, viss bija viņ u atpū tai. Man patika vieta un patika pā rē jais. Es atgrieztos š ajā viesnī cā vē lreiz.
аватар Konoplianka
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
2015. gada jū nija sā kumā atpū tā mies kopā ar ģ imeni ar 12 gadus vecu bē rnu un draugiem. No Dņ epropetrovskas devā mies ar autobusu. Man patika viesnī ca, ir ar ko salī dzinā t, pagā juš ajā gadā atpū tā mies š eit, Zelta smiltī s, Atlasā , 4 *. … Tomēr ▾ 2015. gada jū nija sā kumā atpū tā mies kopā ar ģ imeni ar 12 gadus vecu bē rnu un draugiem. No Dņ epropetrovskas devā mies ar autobusu.
Man patika viesnī ca, ir ar ko salī dzinā t, pagā juš ajā gadā atpū tā mies š eit, Zelta smiltī s, Atlasā , 4 *.
Numuri ir plaš i un tī ri. Istaba atradā s pirmajā stā vā , pa balkonu bija ē rti nokļ ū t volejbola laukumā un baseinā . Baseins jauks, vairā kos lī meņ os. Ir iekš telpu. Blakus baseinam sauļ oš anā s krē sli un saulessargi, labs bā rs. Starp brokastī m, pusdienā m un vakariņ ā m varat ē st picu, cī siņ us, saldē jumu. Vietē jā s raž oš anas alkohols, alus gandrī z bezalkoholisks, bet auksts! ! ! Ē diens restorā nā SUPER. Jū nija sā kumā arbū zi, melones, banā ni, greipfrū ti, ā boli, ķ irš i, kivi, apelsī ni. Visdaž ā dā kie gaļ as ē dieni, dā rzeņ i, salā ti, dā rzeņ i, saldumi. Katrai gaumei! Ja ir kā di jautā jumi, rakstiet, atbildē š u
evgeniy_morgun@mail. ru
Lai jaukas brī vdienas Bulgā rijā! ! !
аватар chaliy
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s paš i izvē lē jā mies viesnī cu pē c atsauksmē m internetā un nezaudē jā m. Pagā juš ajā vasarā atpū tā mies Albenā , man arī ļ oti patika, bet numuriņ š š ajā viesnī cā ir lielā ka izmē ra, labi iztī rī ja (pat naudu, ko atstā jā m istabenei rokdarbiem, no dvieļ iem nepaņ ē ma). … Tomēr ▾ Mē s paš i izvē lē jā mies viesnī cu pē c atsauksmē m internetā un nezaudē jā m. Pagā juš ajā vasarā atpū tā mies Albenā , man arī ļ oti patika, bet numuriņ š š ajā viesnī cā ir lielā ka izmē ra, labi iztī rī ja (pat naudu, ko atstā jā m istabenei rokdarbiem, no dvieļ iem nepaņ ē ma). Arī mē beles ir jaunā kas nekā Albenā .
Pabarojā m normā li, nekad nebijā m izsalkuš i, tieš i otrā di, visiem kļ uva labā k: gan bē rniem, gan pieauguš ajiem. Bū sim priecī gi braukt vē lreiz!
аватар v1p9r84
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
4* viesnī ca. Mums ir viss iekļ auts komplekts. Man patika viss viesnī cā : naktsmī tne, ē dinā š ana un attieksme. Pirmajā s dienā s viesnī ca bija gandrī z pilna - š ķ iet, ka daudz rumā ņ u ieradā s brī vdienu nedē ļ as nogalē . … Tomēr ▾ 4* viesnī ca. Mums ir viss iekļ auts komplekts. Man patika viss viesnī cā : naktsmī tne, ē dinā š ana un attieksme. Pirmajā s dienā s viesnī ca bija gandrī z pilna - š ķ iet, ka daudz rumā ņ u ieradā s brī vdienu nedē ļ as nogalē . Daž kā rt pat bija grū ti atrast galdiņ u restorā nā . Bufete ir pilna ar daž ā diem labumiem. Daudz auksto uzkodu, salā tu un izcirtņ u. Cū kgaļ a, liellopa gaļ a, vistas gaļ a daž ā dos veidos. Kaut kā pī le un jē rs bija klā t. Augļ i: ā boli, kivi, citrusaugļ i, pā rdalī ti uz pusē m vai veseli. Ē dā m pat zemenes, arbū zu un meloni. Saldē jumus, kū kas, jogurtus utt.
Pē c 6. maija viesnī ca bija manā mi tukš a. Protams, arī bufetes daž ā dī ba samazinā jā s. Bet tomē r bija no kā izvē lē ties, un viss bija ļ oti garš ī gi. Alkohols netika ļ aunprā tī gi izmantots, bez maksas mums bija baltvī ns un sarkanvī ns, martini, vermuts, rums, dž ins, brendijs, menta - tā es atcerē jos. Reģ istratū ras bā rā papildus iepriekš minē tajam ir virkne dzē rienu, tostarp maksas. No dzē rieniem soda, pepsi, mirinda apelsī ns un citrons, 7up, toniks, ananā su un citrusaugļ u dzē rieni nav gā zē ti (sulas tipa, bet vairā k kā yuppie).
Ē š ana bija viens no svarī gā kajiem svē tku priekiem. Pirmo nedē ļ u dzī vojā m 7. stā vā istabiņ ā ar logiem uz mež a plantā ciju, pē c viesnī cas izpostī š anas mums palū dza mainī t istabiņ u ar skatu uz jū ru, un tikā m pā rcelti uz 9. stā vu. Kad viesnī ca ir pustukš a, š ķ iet, ka esat savā villā : sauļ oš anā s krē sli un baseins ir tukš i, es negribu peldē ties / sauļ oties : ) Nav nekā da pū ļ a, viss ir mierī gi. Vienī gais, kas man nepatika viesnī cā , bija Wi-Fi: pirmkā rt, tas ir maksas (4 levas/dienā ); otrkā rt, telpā ir slikta komunikā cija; c-3, iegā dā to Wi-Fi var izmantot tikai pieslē dzot tam 1 ierī ci (piemē ram, pieslē dzot telefonu, vairs nevaru pieslē gt portatī vo datoru, vai otru telefonu). Reģ istratū rā var izmantot pilnu interneta ā trumu. Tā pē c devā mies izmantot bezmaksas Wi-Fi (zvanī t caur Skype utt. ) uz citu viesnī cu : ) Un š ajā viesnī cā Wi-Fi iegā dā jā mies tikai vienu reizi. Kopumā viesnī ca ir lieliska, iesaku.
Крокодильчег Слонег
аватар
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
mazliet apbē dinā ts. Domā ju, ka no Bulgā rijas bū s labā ki iespaidi. satikā s š ā di: angliski paskaidroja, ka nesaprot krieviski, iedeva atslē gas un rokassprā dzes (mums bija viss iekļ auts) un viss. Es biju š okē ts, ja godī gi. … Tomēr ▾ mazliet apbē dinā ts. Domā ju, ka no Bulgā rijas bū s labā ki iespaidi. satikā s š ā di: angliski paskaidroja, ka nesaprot krieviski, iedeva atslē gas un rokassprā dzes (mums bija viss iekļ auts) un viss. Es biju š okē ts, ja godī gi. Nekas netika paskaidrots, nekas netika rā dī ts. Man radā s iespaids, ka mē s tur esam katru gadu un visi zinā m, kā pē c mums kaut kas jā skaidro. veļ u mainī ja gandrī z katru dienu (dzeramnaudu neatstā jā m), ē diens nav ī paš i daudzveidī gs, augļ u ir daudz, bet ne pirmais svaigums. tas, kas bija palicis pā ri, piemē ram, no rī ta vakariņ ā m, tika redzē ts citos ē dienos (piemē ram, kastroļ os, picā ), no atlikuš ajiem augļ iem tika dots kaut kas lī dzī gs ž elejai. 3 dienas mē ģ inā ju dabū t gludekli, paskaidroju, ka papildus lidojumam vē l viena diena jā pabrauc vilcienā , vajadzē ja izgludinā t bē rna lietas, bet nesanā ca. viņ iem ir 3 gludekļ i visai viesnī cai, izdalī ja, bet numuriņ u numurus nepierakstī ja. kā š is. vā cieš u ir daudz, viņ us tur ļ oti mī l un ciena. bez animā cijas, bē rniem atkal vā cu valodā un bulgā ru valodā . nav diez ko tī rs, tur par to neuztraucas (kā pē c jā mazgā stikli durvī m, atkal sasmē rē s) pludmale netī ra (buļ ļ i, plastmasas stikli) jū ra arī nav tī ra, sī polu galvas, blī ves, utt peldē ja, kad viņ i atstā ja to paš u man ī sti nepatika attieksme, ne uz redzē š anos, nekas. Kopumā viesnī ca mums nepatika. kurš runā angliski vai vā ciski, ir vieglā k. Ja es kā dreiz doš os vē lreiz, es noteikti neieš u uz š o viesnī cu. par 4 zvaigznē m viņ š to noteikti nevelk, un jū s nevarat likt dienestam vairā k par 3.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар gazono
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Sā ksim ar izlī gumu Ieradā mies 11:00 un uzreiz norē ķ inā jā mies, turklā t nekā du papildu samaksu viņ iem neprasī ja. Apmetuš ies milzī gā divistabu "suite" numurā ar skatu uz jū ru, Starp citu, septī tais stā vs. … Tomēr ▾ Sā ksim ar izlī gumu
Ieradā mies 11:00 un uzreiz norē ķ inā jā mies, turklā t nekā du papildu samaksu viņ iem neprasī ja.
Apmetuš ies milzī gā divistabu "suite" numurā ar skatu uz jū ru,
Starp citu, septī tais stā vs.
papildus gaisa kondicionē tā js istabā (guļ amistabā ).
Un tas ir papildus galvenajam centrā lajam gaisa kondicionē tā jam.
Viņ i tī rī ja katru dienu - viņ i pat nesniedza mā jienu par dzeramnaudu, bet mē s nebijā m mantkā rī gi, mē s neapvainojā mies
Istabā viss darbojā s, pat fē ns vannas istabā .
Minibā rs bija piepildī ts ar alkoholiskajiem dzē rieniem un bezalkoholiskajiem dzē rieniem.
Mums tas bija pā rspī lē ti.
Teritorija nav liela, bet iekopta
jū ra ir blakus 5 minū tes augš ā pa kā pnē m un tad pā ri ceļ am.
Viesnī cā ir divi peldbaseini - viens iekš telpu, otrs ā ra ar ū denskritumu.
Baseinos nepeldē jos, neko nevaru pateikt. Man vienkā rš i patī k jū ra.
Personā ls ir atsaucī gs un ļ oti draudzī gs.
Ē diens ir visaugstā kajā lī menī - gandrī z viss ir garš ī gs.
Priecā jos, ka personā ls cenš as. Turklā t viss, sā kot no reģ istratū ras lī dz istabenei un viesmī lim.
Dzē rienus bā ros varat dzert, š ī nav Ē ģ ipte jums.
Biju kopā ar sievu un abi bijā m apmierinā ti.
Starp citu, iepriecinā t savu sievu nav viegli.
боковой вид с балкона вид с балкона две комнаты номера
аватар
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Š ovasar nolē mā m atpū sties Bulgā rijā un nenož ē lojam ne mazums. Mums ir divi bē rni 3 gadi un 11 gadi, braucā m ar maš ī nu cauri Rumā nijai, ceļ u var pā rvietot. Ar bē rniem bijā m pirmo reizi, domā ju, ka brauksim vē l. … Tomēr ▾ Š ovasar nolē mā m atpū sties Bulgā rijā un nenož ē lojam ne mazums. Mums ir divi bē rni 3 gadi un 11 gadi, braucā m ar maš ī nu cauri Rumā nijai, ceļ u var pā rvietot. Ar bē rniem bijā m pirmo reizi, domā ju, ka brauksim vē l. Jū ra 10 min no viesnī cas (bē rnu soli) ļ oti silta, tī ra. Krastā ir tī ras smiltis, pē c izvē les var paņ emt guļ amkrē slu, lietussargs par atseviš ķ u samaksu. Pirmā rinda pludmalē ir tas, kurš vē las gulē t uz smiltī m. Tomē r, protams, ejot uz jū ru pa to kā pnē m - 180 gab, sā kumā š ķ iet daudz, bet pē c pā ris dienā m to vairs nepamana. Ē dinā š ana mums bija - viss iekļ auts ļ oti ē rta ģ imenei. Daž ā das ē dienkartes, bū s ar ko pabarot bē rnus - piena ē dieni, tvaicē ti, vā rī ti, gaļ a, zivis, deserti, ž eleja, pankū kas no rī tiem. Trī s baseini pieauguš ajiem, tī ņ iem, bē rniem - 60 cm. skaista - plaš a - ikdienas uzkopš ana. Viņ i saprot ukraiņ us, krievus, bet jums ir jā zina angļ u valoda, jo viesnī cā strā dā jauni bulgā ri, viņ i vairs nemā cā s krievu valodu, ir daudz vā cieš u, rumā ņ u.. .
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Kā du dienu mē s ar vecā kiem nolē mā m doties atvaļ inā jumā , gribē jā m kaut ko klusu, ideā li piemē rotu ģ imenes atpū tai. Vē rsā mies Ceļ ojumu klubā "Sezona 5". Aģ entū ras meitene mums piedā vā ja ceļ ojumu uz Bulgā riju, uz Golden Sands kū rortu. … Tomēr ▾ Kā du dienu mē s ar vecā kiem nolē mā m doties atvaļ inā jumā , gribē jā m kaut ko klusu, ideā li piemē rotu ģ imenes atpū tai. Vē rsā mies Ceļ ojumu klubā "Sezona 5". Aģ entū ras meitene mums piedā vā ja ceļ ojumu uz Bulgā riju, uz Golden Sands kū rortu. Aģ entū ra bija apmierinā ta ar viņ u apkalpoš anu, viņ i ā tri paņ ē ma tieš i to, ko vē lē jā mies, un pats galvenais, tas bija lē ti. Patieš ā m, Golden Sands infrastruktū ra bija pilnī gi piemē rota ģ imenes atpū tai. Pateicoties atrakciju parkiem, bē rnu baseiniem un rotaļ u laukumiem, kā arī mini klubiem un bē rnu centriem, kur bē rnu var atstā t uz vairā kā m stundā m vai uz visu dienu pieredzē juš u skolotā ju un animatoru uzraudzī bā . Mums ieteica palikt Golden Beach Park viesnī cā . Es iesaku š o viesnī cu visiem, cenas ir pieņ emamas. Viesnī ca atrodas gleznainā vietā . Ir 3 ā ra baseini, viens no tiem bē rniem un viens dž akuzi baseins iekš pusē , kā arī trenaž ieru zā le, sauna un skaistumkopš anas salons. Vakarā uz vietas notiek daž ā das aktivitā tes. Numuri ir plaš i un tī ri. Viesnī cas personā ls ir draudzī gs, daudzi runā krieviski. Jū ra silta, 3 metri no pludmales lī dz viduklim, ļ oti skaisti un augsti viļ ņ i, pieauguš ie, plunč ā joties pa viļ ņ iem, jutā s kā bē rni. Tas bija lieliski! ! !
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
Parādīt vairāk »


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Aladzha klosteris
Novērtējums 7.0
Bulgārija, Zelta smiltis
Arhitektūra, Reliģija, Stats

Отель расположен в северной части Золотых песков, среди зеленого парка, на небольшом возвышении, за отелями Grifid Metropol и Lilia. Это спокойное, тихое место, удаленное от центра. По набережной курсирует мини-поезд до центра курорта. Спуск к пляжу и набережной — по небольшой лестнице. В отеле хорошие номера и доброжелательный персонал. Отель открыт в 2004 году. Последний ремонт сделан в 2010 году. Состоит из одного 9-этажного корпуса. Плодходит для семейного отдыха.

Atrašanās vieta Отель расположен в 800 м от центра курорта Золотые Пески, в 19 км от г. Варана, в 25 км от аэропорта г. Варна.
Pludmales apraksts В 200 м от пляжа. Вход в море: печсчаный. Бар на пляже (платно). Полотенца (депозит). Для гостей отеля (на питании All Inclusive Plus) предоставляется 2 лежака и 1 зонт на номер на пляже «Rolba Beach» и следующие услуги: 10.00-18.00 вода, пиво, сок и б/а напитки; 10.00-11.00 и 15.00-17.00 -холодные закуски, фрукты; 12.00-14.00 легкий обед (салаты, мясо гриль, картофель-фри).
 • 2. rinda
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, факс/ксерокопирование, Wi-Fi в лобби (платно), услуги по глажке одежды, room service (платно), интернет-кафе, 1 конференц-зал (с оборудованием, на 60 чел.), 2 ресторана — 1 основной ресторан на 410 чел., с террасой, ресторан A la Carte — барбекю Golden Beach (платно), 3 бара (лобби-бар, у бассейна, бар на пляже), магазины, 1 открытый бассейн (2 секции), 1 крытый бассейн бесплатно (подогреваемый), у бассейна зонтики, шезлонги: бесплатно, полотенца: депозит.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins  FREE 
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autonoma
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • ārsts
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детская секция с маленькой горкой в бассейне для взрослых, анимационная программа для детей, мини-диско, детский клуб (4-12 лет), детская коляска: по запросу, платно.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Дартс: бесплатно, аквааэробика: бесплатно, мини-гольф бесплатно (депозит), бочче: бесплатно, мини-футбол: платно, электронные игры: платно, библиотека, массаж: платно, анимация: бесплатно.
 • džakuzi  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • futbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 247 номеров.

Istabās

Центральный кондиционер, телевизор, спутниковое ТВ, Wi-Fi (платно), сейф (платно), телефон, мини-бар (платно), ванная комната, фен, балкон. Уборка номера: ежедневно, смена полотенец: ежедневно, смена белья: 2 раза в неделю, room service: платно.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi
 • balkons/terase
Adrese Golden Sands, 9007 Varna, Bulgaria
Tālruņi: Tel: +35952355101 Fax: +35952355329
Tīmekļa vietne: Golden Beach Park Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб.