Excelsior Hotel 4*– Atsauksmes

5
Novērtējums 9.210
№2 viesnīcas reitingā Zelta smiltis
8.0 Numurs
8.5 apkalpošana
8.0 Tīrība
10.0 Uzturs
9.0 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas kalnā kūrorta dienvidu daļā, zaļā parkā. Renovēts 2011. gadā. Viesnīca piemērota ģimenēm ar bērniem, jo ​​tajā ir plaša sporta un izklaides programma.Vairāk →
аватар ostap_bender_1982
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Tā bija pirmā reize Bulgā rijā . Ģ imene 2 pieauguš ie, 2 bē rni. Bet viesnī ca ir vairā k nekā.3 zvaigznes, lai gan tie, kas atpū š as pie jū ras, par to nedomā ! Viesnī cas vē rtē jums 4 no 5, personā lam arī (4 no 5). … Tomēr ▾ Tā bija pirmā reize Bulgā rijā . Ģ imene 2 pieauguš ie, 2 bē rni. Bet viesnī ca ir vairā k nekā.3 zvaigznes, lai gan tie, kas atpū š as pie jū ras, par to nedomā ! Viesnī cas vē rtē jums 4 no 5, personā lam arī (4 no 5). Krievu valodu saprot pilnī gi visi, bet 60% atpū tnieku ir vā cieš i, ar viņ iem vienmē r var atrast kopī gu valodu. Ē diens - super 5 no 5 (atseviš ķ i rī ta pankū kā m ar ievā rī jumiem). Virtuve ir daudzveidī ga, cieņ u š efpavā ram! ! ! Jū ra ir 15-20 minū š u gā jiena attā lumā , bet ir alternatī va - autobuss no viesnī cas. GODĪ GI ES NEGRIBĒ JU IZVĒ RTIES - IESAKU!! ! !
аватар
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Nesen ierados kopā ar vī ru. Teikt, ka man patika, nozī mē neteikt neko. Protams, bija arī mī nusi, sā kš u ar tiem: Vaļ a, krievu meitene, strā dā reģ istratū rā , uzvedas ļ oti rupji un necienī gi, daž reiz lī dz absurdam, sā kot ar to, kad nepaņ em atslē gas istabas, sakot, ka viņ ai nav laika, turklā t atstā jot novā rtā un beidzot ar (tas notika ar mums pē c tam, kad pagarinā jā m istabu uz vienu dienu), ka viņ a pē c minū tes piezvanī ja un rupji teica: "Ņ emiet vē rā , ja pā rdomā jat, Naudu neatdoš u. … Tomēr ▾ Nesen ierados kopā ar vī ru. Teikt, ka man patika, nozī mē neteikt neko. Protams, bija arī mī nusi, sā kš u ar tiem: Vaļ a, krievu meitene, strā dā reģ istratū rā , uzvedas ļ oti rupji un necienī gi, daž reiz lī dz absurdam, sā kot ar to, kad nepaņ em atslē gas istabas, sakot, ka viņ ai nav laika, turklā t atstā jot novā rtā un beidzot ar (tas notika ar mums pē c tam, kad pagarinā jā m istabu uz vienu dienu), ka viņ a pē c minū tes piezvanī ja un rupji teica: "Ņ emiet vē rā , ja pā rdomā jat, Naudu neatdoš u. . . " . Bū s labi sakopt, ja apkopē jai uzreiz pastā stī sit, kas jums nepatī k. Nu, pietiks par mī nusiem. Lī dz jū rai jā brauc apmē ram 10 minū tes, atpakaļ ir grū tā k un ilgā k, viesnī ca atrodas kalnā . Katru stundu no viesnī cas uz pludmali un atpakaļ kursē autobuss (bez maksas). Pludmale ir ideā la, Turcija un Ē ģ ipte atpū š as. Mē s ar vī ru nolē mā m jau pē c pirmā s dienas, nā kamgad tikai š eit. Tiesa, sauļ oš anā s krē sli, matrač i un lietussargs ir nedaudz dā rgi: 8 lev sauļ oš anā s krē sls 8 levas matracis, 3 levas lietussargs (kurss 1 eiro 1.8 lev, labā k var nomainī t viesnī cā ). Lai gan pat š ī nav nekā da problē ma, gandrī z neviens tos nepē rk, viņ i vienkā rš i nopē rk lietussargu par aptuveni 18 leviem un vē lā k to ved mā jā s - tā nav problē ma. Viesnī ca ir atseviš ķ s jautā jums. Viņ i barojas "kauš anai"; garš ī gi, liela izvē le no visa un vienmē r, pat nav par ko sū dzē ties. Ekskursijā s runā ju ar cilvē kiem no citā m viesnī cā m - " debesis un zeme" . Viesnī cā ir ļ oti labs peldbaseins, daž i pat daž reiz neiet uz pludmali, animā cija izklaidē visu dienu, ē dieni un dzē rieni pie baseina no rī ta lī dz vakaram, arī bē rni tiek izklaidē ti visu dienu. Runā t var ilgi, vispā r visiem iesaku, skaistā jū ra un brī niš ķ ī ga viesnī ca.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар Tonij_Miha
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Golden Sands viesnī ca Excelsior 3 zvaigznes. Atpū tuš ā s divas ģ imenes 2+1 (bē rni 6 un 3 gadi). No 02.08. 2013 lī dz 16.08. 2013. Viesnī ca ļ oti laba. Ē diens ir lielisks, daudzveidī gs un garš ī gs. Gaļ a (vista, cū kgaļ a, liellopa gaļ a, steiks) Garnē jums (makaroni, 3 veidu kartupeļ i, dā rzeņ i). … Tomēr ▾ Golden Sands viesnī ca Excelsior 3 zvaigznes. Atpū tuš ā s divas ģ imenes 2+1 (bē rni 6 un 3 gadi). No 02.08. 2013 lī dz 16.08. 2013. Viesnī ca ļ oti laba. Ē diens ir lielisks, daudzveidī gs un garš ī gs. Gaļ a (vista, cū kgaļ a, liellopa gaļ a, steiks) Garnē jums (makaroni, 3 veidu kartupeļ i, dā rzeņ i). Augļ i (arbū zs, melone, plū mes, nektarī ns, persiks, ā boli, apelsī ns). Tieš ā m garš ī gi un bē rniem patika. Istabas ir labas, tā das paš as kā mū su divas istabas bija parkā , jauks skats un kluss. Istabu uzkopš ana katru dienu. Personā ls runā krieviski, draudzī gs (gan "reģ istratū rā ", gan restorā nā ). Jā , fotogrā fijas viesnī cu mā jaslapā s ir vecas, tā m ir jauns restorā na dizains jū ras stilā (jauks un mū sdienī gs). Animā cija laba, ka tā ir bē rniem un pieauguš ajiem (vingrojumi pa dienu, volejbols, š autriņ as, vakarā futbols, ū dens aerobika, spē les pie baseina. Bulgā ru dzē rieni (rakia, alus, vī ns, rums, kokteiļ i, fanta, pepsi, kafija, karstā š okolā de, uzkodas pie peldbaseina (frī kartupeļ i, pica, dā rzeņ i, saldē jums). Lī dz jū rai ir jā brauc 10 minū tes, garā m Palmas viesnī cā m, un š ķ iet, ka Mac labajā pusē ir Golden Yavor, un tad uz pa kreisi ir Golden Line, un jū s ieskrienat pa labi uz bezmaksas pludmali vai bezmaksas mikroautobuss kursē no viesnī cas saskaņ ā ar grafiku. Mums visiem tas patika, un arī bē rniem. Viesnī ca ir cenas un kvalitā tes attiecī ba. Jā , pā rsvarā vā cieš i, rumā ņ i, poļ i, krievi ir ļ oti maz.
аватар
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
laba viesnī ca, par trim zvaigznē m vē l labā k! mē s vē lamies sekot lī dzi. gadā … Tomēr ▾ laba viesnī ca, par trim zvaigznē m vē l labā k! mē s vē lamies sekot lī dzi. gadā
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 16 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū tā mies ar draugu Bulgā rijā viesnī cā Excelsior no 2008. gada 15. - 29. septembrim. Bija otrā reize Bulgā rijā . Viesnī ca pieklā jī ga (gandrī z tikai vā cieš i), ē diens vienkā rš i super. Personā ls ir pretimnā koš s un draudzī gs (ī paš s paldies Petjai Markovskajai reģ istratū rā ), viņ i brī vi runā krieviski. … Tomēr ▾ Atpū tā mies ar draugu Bulgā rijā viesnī cā Excelsior no 2008. gada 15. - 29. septembrim. Bija otrā reize Bulgā rijā .
Viesnī ca pieklā jī ga (gandrī z tikai vā cieš i), ē diens vienkā rš i super. Personā ls ir pretimnā koš s un draudzī gs
(ī paš s paldies Petjai Markovskajai reģ istratū rā ), viņ i brī vi runā krieviski.
Telpas ir tī ras, regulā ri uzkoptas (arī tad, kad tas nebija nepiecieš ams). Jū ra nav tā lu.
Ieteicams. Visa patī kama atpū ta un pozitī vas emocijas.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Aladzha klosteris
Novērtējums 7.0
Bulgārija, Zelta smiltis
Arhitektūra, Reliģija, Stats

Отель находится на возвышенности в южной части курорта, в зеленом парке. Реконструирован в 2011 году. Отель подходит для семейного отдыха с детьми, ведь в нем организована обширная спортивная и развлекательная программа.

Atrašanās vieta Всего 300 метров отделяют отель от центра курорта с различными магазинами и развлечениями, ближайшей автобусной остановки и супермаркета. Аквапарк находится в 1,5 км от отеля, а расстояние до монастыря Аладжа составляет 4 км. Поездки до Албены, Балчика, дельфинария Варны и кафедрального собора займут от 10 до 20 минут.
Pludmales apraksts 300 м от отеля.
 • 3. un tālāk
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

2 бара, барбекю.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
Izklaide un sports Игровая комната.
 • džakuzi
 • galda teniss
 • tenisa korti
 • sporta zāle
 • ūdens aktivitātes
 • niršana
 • vindsērfings
 • makšķerēšana
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 200 номеров.

Istabās

В каждом номере есть гостиная зона, письменный стол и кабельное телевидение, кондиционер. Собственная ванная комната с душем укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vanna/duša
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • ledusskapis
 • balkons/terase
Adrese 9007 Золотые Пески, Болгария
Tālruņi: +359 52 357 116
Tīmekļa vietne: Excelsior Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги yes. Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис, теннис. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. В отеле есть водные развлечения. Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами виндсерфинга, рыбной ловли. Любители подводного мира могут воспользоваться услугой дайвинга. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб.