Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Varna

Novērtējums 9.3
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 8.0
 • 
№4. Gran Ivan 3*
Novērtējums 7.0
 • 
Novērtējums 7.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Varna pievienot stāstu
ĻOTI LABA VIESNĪCA
Š ajā viesnī cā palieku ne pirmo reizi - viss ir ļ oti labi. Un pē c remonta - vienkā rš i super e Iesaku visiem! ! !
 •  5 gadiem atpakaļ
Labākā viesnīca Bulgārijā!
Izvē lē jā mies š o viesnī cu, jo tā atrodas Bulgā rijas labā kajā pilsē tā un atrodas paš ā centrā , netā lu no parka un jū ras.
 •  6 gadiem atpakaļ
Ļoti laba viesnīca
Laba viesnī ca Varnas centrā . Netā lu no jū ras. Blakus daudziem restorā niem. Viesnī cā jaukais kazino). Personā ls bija ļ oti laipns un izpalī dzī gs.
 •  6 gadiem atpakaļ
laba atrašanās vieta un skats no balkona
Viesnī ca tika izvē lē ta, jo centrā DBL STANDARTA RENOVATĒ TA ISTABA - noteikti iesaku, daudz labā k. Vannas istabas ir vē dinā tas.
 •  6 gadiem atpakaļ
Ideāla vieta!
Ļ oti patī kama viesnī ca tiem, kas vē las pavadī t laiku jū rā bez liekiem pakalpojumiem. Kas ir: lielisks skats uz jū ru, 24/7 dž akuzi, sauna, jauka jumta terase ar vē l vienu dž akuzi, ļ oti jauks personā ls, mā jī ga a...
 •  9 gadiem atpakaļ
Šī viesnīca ir daži dzīvokļi jaunā dzīvojamā ēkā
Pirmo reizi atvaļ inā jumā Bulgā rijā . Š ī viesnī ca ir daž i dzī vokļ i jaunā dzī vojamā ē kā .
 •  11 gadiem atpakaļ
Grand Ivan 3*
Principā viesnī ca ir tiem, kam jā brauc tā lā k (netā lu no lidostas autoostas) un kuri ieradā s (kā mē s) iepirkties Molā .
 •  11 gadiem atpakaļ
tūrisms
lieliska atraš anā s vieta. luksusa dizaina viesnī ca, izcila apkalpoš ana, brokastis, internets. viss ok, viss tuvumā , 15min gā jiens pa gā jē ju lī dz jū rai, cena+kvalitā te super, 5 zvaigž ņ u viesnī cas atmosfē ra
 •  12 gadiem atpakaļ
Labākā dizaina viesnīca.
Lieliska cenas un kvalitā tes attiecī ba. Lieli numuri ar mū sdienī gu dizainu. Numuros ir viss, kas nodroš ina ē rtu uzturē š anos!
 •  12 gadiem atpakaļ
sapņi sabruka, tiklīdz viņi ieraudzīja "viesnīcu"
viesnī ca**, kurā nav kondicioniera, nav balkona, nav vietas, kur var iedzert kafiju diviem, nav iespē jas vienkā rš i pasē dē t ā rā , nav fē na, nav stikla utt.
 •  13 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Varna