Viesu nama Andonov (Rai) apskats

Rakstīts: 12 oktobris 2018
Ceļošanas laiks: 6 — 17 septembris 2018
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Izvē lē jos š o viesnī cu, jo par to Booking. com bija labas atsauksmes. Mū su viesnī cā nebija ne teritorijas, ne baseina, ne animā cijas, ne gida, ne ē dinā š anas, drī zā k tas bija dzī voklis, kā privā tmā jā . Tas bija ļ oti tuvu jū rai, kas man patika, kaut kur 2 minū š u gā jienā . Viss bija tuvu: veikali, restorā ni. Ar numuru - viss kā rtī bā , bija viss nepiecieš amais, trū kumus neatradu. Nekas ī paš s, budž eta atvaļ inā jums, normā ls, pieklā jī gs, bez sū dzī bā m. Vienī gais ne lielais mī nuss ir tas, ka viņ i bija trokš ņ aini no rī ta, tieš i 9:00, viņ i nevis klauvē ja, bet ielika atslē gu istabā un grasī jā s to tī rī t. Man tas bija agrs, man trokš ņ ains. . . visu laiku kaut kas tika tī rī ts uz grī das, viņ i ļ oti gribē ja to tī rī t : )) Bet labi iztī rī ja.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu