Chuchulev Hotel 3*– Atsauksmes

35
Novērtējums 7.110
№5 viesnīcas reitingā Sozopole
6.8 Numurs
6.9 apkalpošana
6.9 Tīrība
1.7 Uzturs
9.1 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Sozopoles jaunajā daļā. Uzcelta 2004. gadā, pēdējo reizi renovēta 2016. gadā. No lielākās daļas viesnīcas numuru paveras gleznains skats uz jūru. Piemērots ģimenēm.Vairāk →
аватар Alla_Sergejko
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 5.0
Viesnī ca atrodas Sozopoles pilsē tas centrā . Mums bija ekonomiskā istaba. Numuriņ š normā ls, tikai nakš ņ oš anai. jums jā iet uz vannas istabu koridorā , bet tikai jū s to izmantojat. No istabas ir uzreiz izeja uz pagalmu ar rozē m, kur var padzerties vai ē st lī dz ieraugā m ē rces zem kā jā m, tā s ir daudz un jā uzmanā s, tikko aplē jā m ar verdoš u ū deni, un tad palū dza kaut ko apkaisī t, tad istabā s dzē ra tē ju, jo tā s ē rces uzkā pa pat uz peldkostī miem, kas ž ū st iekš pagalmā . … Tomēr ▾ Viesnī ca atrodas Sozopoles pilsē tas centrā . Mums bija ekonomiskā istaba. Numuriņ š normā ls, tikai nakš ņ oš anai. jums jā iet uz vannas istabu koridorā , bet tikai jū s to izmantojat. No istabas ir uzreiz izeja uz pagalmu ar rozē m, kur var padzerties vai ē st lī dz ieraugā m ē rces zem kā jā m, tā s ir daudz un jā uzmanā s, tikko aplē jā m ar verdoš u ū deni, un tad palū dza kaut ko apkaisī t, tad istabā s dzē ra tē ju, jo tā s ē rces uzkā pa pat uz peldkostī miem, kas ž ū st iekš pagalmā . Augš ē jos stā vos š ā du problē mu droš i vien nebija. Numurs tiek uzkopts pē c pieprasī juma.
аватар olga.leg4encko
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Reģ istrē š anā s un izrakstī š anā s notika ā tri un bez problē mā m. Istabas tī ras, ļ oti ē rtas mē beles, ē rta gulta, istabā viss nepiecieš amais. Wifi darbojas lieliski. Patika gardā s brokastis viesnī cā . … Tomēr ▾ Reģ istrē š anā s un izrakstī š anā s notika ā tri un bez problē mā m. Istabas tī ras, ļ oti ē rtas mē beles, ē rta gulta, istabā viss nepiecieš amais. Wifi darbojas lieliski. Patika gardā s brokastis viesnī cā .
аватар irinabelan54
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pirmie vā rdi, ko vē los teikt, ir pateicī bas vā rdi saimniecei par sirsnī go uzņ emš anu un sirsnī gajā m rū pē m par mums, viesnī cas viesiem! Dzī vojam tur otro reizi un esam ļ oti apmierinā ti! Tī rs un ē rts, viss kā rtī bā , istabā lielisks wi fi, pilns pildī jums ar nepiecieš amo aprī kojumu, tē jkanna, pilns ledusskapis, gludeklis! Brī niš ķ ī gs, ziedoš s pagalms ar galdiņ iem, kur ir tik patī kami iedzert tasi kafijas! Visa infrastruktū ra atrodas pastaigas attā lumā , divas pludmales, un viss Sozopoles skaistums un miers ir jū su priekš ā . … Tomēr ▾ Pirmie vā rdi, ko vē los teikt, ir pateicī bas vā rdi saimniecei par sirsnī go uzņ emš anu un sirsnī gajā m rū pē m par mums, viesnī cas viesiem! Dzī vojam tur otro reizi un esam ļ oti apmierinā ti! Tī rs un ē rts, viss kā rtī bā , istabā lielisks wi fi, pilns pildī jums ar nepiecieš amo aprī kojumu, tē jkanna, pilns ledusskapis, gludeklis! Brī niš ķ ī gs, ziedoš s pagalms ar galdiņ iem, kur ir tik patī kami iedzert tasi kafijas! Visa infrastruktū ra atrodas pastaigas attā lumā , divas pludmales, un viss Sozopoles skaistums un miers ir jū su priekš ā . Viesnī ca ir lieliski piemē rota aktī viem, pozitī vi domā još iem tū ristiem! Mums visiem patika, paldies!
аватар Tatjana254425
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Izvē loties viesnī cu, paskatī jos atsauksmes, izvē lē jos kaut ko mazu, mā jī gu, un man ļ oti patika Chuchulev Hotel, arī citi man ieteica. Š ī viesnī ca mani nepievī la. Istaba bija nedaudz mazā ka nekā biju gaidī jusi, bet labierī cī bu ziņ ā viss bija kā nā kas. … Tomēr ▾ Izvē loties viesnī cu, paskatī jos atsauksmes, izvē lē jos kaut ko mazu, mā jī gu, un man ļ oti patika Chuchulev Hotel, arī citi man ieteica. Š ī viesnī ca mani nepievī la. Istaba bija nedaudz mazā ka nekā biju gaidī jusi, bet labierī cī bu ziņ ā viss bija kā nā kas. Viņ i mani izkā rtoja bez papildu maksas agrā k nekā dienas laikā . Ieradā s agri no rī ta un uzreiz iedeva istabiņ u. Patika, ka no istabas bija izeja uz terasi ar puķ ē m, tur ir ļ oti omulī gi, saimnieki jauki cilvē ki. Tā bija ļ oti maza, mā jī ga viesnī ca. Ē diens man nebija iekļ auts, bet visi veikali, kafejnī cas, tirgus ir ļ oti tuvu, lī dz tiem, kā arī lī dz pilsē tas pludmalei, ir apmē ram 5 minū tes. Iesaku š o viesnī cu!
аватар Tatjana254425
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Jauka, mā jī ga ģ imenes viesnī ca 3 minū š u attā lumā no Kavatsi pludmales. Atpū tos mazā , bet klusā "ekonomikas" istabā ar atseviš ķ u izeju uz pagalmu ar puķ ē m un kaķ iem. Ļ oti ē rta gulta ar ortopē disko matraci, labas mē beles, tī ra. … Tomēr ▾ Jauka, mā jī ga ģ imenes viesnī ca 3 minū š u attā lumā no Kavatsi pludmales. Atpū tos mazā , bet klusā "ekonomikas" istabā ar atseviš ķ u izeju uz pagalmu ar puķ ē m un kaķ iem. Ļ oti ē rta gulta ar ortopē disko matraci, labas mē beles, tī ra. Numurā ir kondicionieris, wi-fi. Vannas istaba atradā s gaitenī . Tī rī š ana - vismaz katru dienu, tikai atstā jiet atslē gu reģ istratū rā . Numurā nav fē na, bet ja sazinā sies ar reģ istratū ru, tad iedos un piedā vā s paturē t lī dz izrakstī š anā s brī dim. Vispā r ļ oti jauki, smaidī gi un draudzī gi saimnieki, runā krieviski. Bija ļ oti agra reģ istrē š anā s (6:00), bet saimniece iekā rtojā s uzreiz bez papildu maksā jumiem, kā arī piedā vā ja izvē lē ties no 2 numuriem. Viņ a man pastā stī ja, kur atrodas pludmale, kur var garš ī gi un lē ti paē st. Man bija liels prieks dzī vot un atpū sties Sozopolē viesnī cā Chuchulev ***
Выход из номера в цветочный дворик
аватар zhvavayaby
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī cu izvē lē jā mies pē c draugu atsauksmē m, jo ​ ​ ceļ ojumā devā mies ar diviem bē rniem, jaunā kajam ir 3 gadi. Bijā m ļ oti uztraukuš ies, jo mazs bē rns ir "ī paš a iedoma". Un viņ iem neizdevā s. … Tomēr ▾ Viesnī cu izvē lē jā mies pē c draugu atsauksmē m, jo ​ ​ ceļ ojumā devā mies ar diviem bē rniem, jaunā kajam ir 3 gadi. Bijā m ļ oti uztraukuš ies, jo mazs bē rns ir "ī paš a iedoma". Un viņ iem neizdevā s. Viesnī ca ir brī niš ķ ī ga. Gā dī gā un viesmī lī gā saimniece Stefā nija mū s sirsnī gi sveicinā ja un iekā rtojā s istabā . Mē s ieguvā m istabu ar diviem balkoniem, no kuriem viens ir vairā k kā terase, vienkā rš i milzī gs, par prieku mū su mazulim. Ir divas guļ amistabas, katra plaš a un glī ta. Apstā kļ i brī niš ķ ī gi, viss, kas ģ imenei nepiecieš ams brī vdienā m. Ieejas viesnī cā ir veidotas no daž ā dā m pusē m, tā pē c tā s nekrustojas ar pā rē jiem iemī tniekiem. Vē l viena bū tiska viesnī cas priekš rocī ba ir tā s atraš anā s vieta. Blakus ir viss: pludmales, rotaļ u laukums, veikali, siltummaiņ i un bankomā ti. vakarā var pastaigā ties uz amfiteā tri, kur katru vakaru notika koncerti (starp citu, bez maksas). Saimnieki ļ oti viesmī lī gi, draudzī gi, it kā nemanā mi, bet tiklī dz ir vajadzī ga palī dzī ba, vienmē r ir klā t. Visas problē mas tika atrisinā tas ā tri, vienmē r ar smaidu. Brī niš ķ ī ga viesnī ca, lieliski saimnieki, lieliska uzturē š anā s! Paldies Č uč eļ evam!
аватар g-drigo_mail.ru
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Lieliska ekonomiskā viesnī ca. Laba cenas un kvalitā tes attiecī ba. Brokastis viesnī cā nav, bet Bulgā rijā tā nav problē ma, apkā rtne ir pilna ar kafejnī cā m katrai gaumei un ienā kumiem. Reģ istrē š anā s bez kavē š anā s. … Tomēr ▾ Lieliska ekonomiskā viesnī ca. Laba cenas un kvalitā tes attiecī ba.
Brokastis viesnī cā nav, bet Bulgā rijā tā nav problē ma, apkā rtne ir pilna ar kafejnī cā m katrai gaumei un ienā kumiem.
Reģ istrē š anā s bez kavē š anā s.
Ir Wi-Fi, nekā du problē mu nebija. Jū ra ir tuvu - pusotrs kvartā ls. Baseins - nē .
Ir numuriņ i ar skatu uz jū ru (Hā rmanī tes pludmalē ), kalniem un kaimiņ u apakš mā ju jumtiem, tie ir augš ē jie stā vi - tā di ir 4 (nav lifta, tas jā ņ em vē rā , pasū tot istabu).
Ir numuri ar skatu uz ielu.
Pirmajā stā vā - numuriņ i ar visā m ē rtī bā m (lai gan daž i nesaprot, kā pē c, viņ i raksta, ka vannas istaba ir kopī ga, neticu - viņ i melo). Telpas ir tā das paš as kā stā vos, bet bez balkona tā vietā ir izeja uz nelielu iekš pagalmu ar rozē m un dekoratī vajiem augiem - š ī s telpas ir lē tā kas.
Saimniece ļ oti jauka - tieš ā m draudzī ga.
Kopumā tiem, kas vē las pieticī gi un lē ti, bet labi atpū sties - iesaku.
 отель Чучулев - дворик отель Чучулев - дворик  номер в отеле Чучулев
аватар anni-1512
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū tā s š ajā viesnī cā no 2016. gada 6. lī dz 20. septembrim. Izvē loties no lielā Sozopoles pilsē tas viesnī cu saraksta, man patika š ī mazā , ģ imenes pā rvaldī tā viesnī ca, un, lū k, es nekļ ū dī jos. … Tomēr ▾ Atpū tā s š ajā viesnī cā no 2016. gada 6. lī dz 20. septembrim. Izvē loties no lielā Sozopoles pilsē tas viesnī cu saraksta, man patika š ī mazā , ģ imenes pā rvaldī tā viesnī ca, un, lū k, es nekļ ū dī jos. Jū s sagaidī s ļ oti jauka sieviete, saimniece Stefā nija, kura lieliski runā krievu valodā . Kā ļ oti ne vienaldzī gs cilvē ks, viņ a tev visu izstā stī s, kas, kur, kā pē c un kā pē c. Gan jau tu pats orientē sies nā kamajā dienā . Viesnī cas atraš anā s vieta tā da, ka esi 2min no jū ras, centrs tas pats, lī dz vecpilsē tai patī kami ejot, 15min. Viesnī cā ir viss nepiecieš amais-gludinā mais dē lis, tē jkanna istabā , kondicionieris , tv (3 krievu kanā li), ledusskapis, Wi-Fi bez problē mā m, jauna santehnika, masī vas mē beles, veļ a ar viesnī cas logo izš uvumu un galvenais, nepiecieš amī bas gadī jumā jums nekas netiks liegts. No augš ē jiem stā viem paveras brī niš ķ ī gs skats uz jū ru, savukā rt pagraba stā vā ir patī kami pasē dē t nelielā dā rziņ ā , kurā pā rsvarā ir ziedoš as rozes. Apkā rtnē ir daudz kafejnī cu, katrai gaumei, bulgā ru virtuve neliks vilties. Augļ us jū s atradī siet ceļ ā no viesnī cas uz jū ru. Ko vē l vajag noguruš am ceļ otā jam, kurš atbraucis no drū mā s Sanktpē terburgas? Jū ra burvī ga, laiks kā pavē lē ts! Gaisā senā s, senā s pilsē tas miers un svē tlaime! No š iem viesmī lī gajiem cilvē kiem saproti, ka gribas š eit atgriezties vē l un vē l. Kas jā , budž eta tū ristam š eit ir siltums un jū tī gums. Novē lu jums patī kamu un nesteidzī gu uzturē š anos Chuchulev Hotel!
Вид из отеля Садик отеля (середина сентября) Восход солнца
аватар xenia-86
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Š ajā viesnī cā atpū tā mies no 15. lī dz 22. augustam ekonomiskajā istabiņ ā pagraba stā vā , bet š is numurs, man š ķ iet, ir pat labā ks par standarta numuriem, jo ​ ​ mums bija sava ieeja istabā no pagalma un varē ja iekļ ū t viesnī cā jebkurā laikā , pat ja viesnī cas durvis jau bija aizvē rtas. … Tomēr ▾ Š ajā viesnī cā atpū tā mies no 15. lī dz 22. augustam ekonomiskajā istabiņ ā pagraba stā vā , bet š is numurs, man š ķ iet, ir pat labā ks par standarta numuriem, jo ​ ​ mums bija sava ieeja istabā no pagalma un varē ja iekļ ū t viesnī cā jebkurā laikā , pat ja viesnī cas durvis jau bija aizvē rtas. Pirms ieieš anas istabā bija elegants dā rzs ar ziedoš u krū mu un koku jū ru. Pirms ieieš anas istabā ir dvieļ u ž ā vē tā js un galds ar diviem krē sliem, lai varē tu sē dē t ā rā pie kafijas tases vai vī na glā zes, apbrī nojot ziedoš o dā rzu. Viesnī cas ieejas priekš ā atrodas kafijas automā ts, lai gan naktī tas bija aizslē gts. Numurā ir arī viss nepiecieš amais: tē jkanna, krū zes, televizors ar krievu kanā liem, tualete ar duš u, galds un divi krē sli, divguļ amā gulta, divi naktsgaldiņ i, ledusskapis un drē bju skapis un kondicionieris. Istaba ļ oti tī ra un ē rta, istabā logu nebija, bet istabas durvis bija stikls ar š auru logu un tumš ā m ž alū zijā m, lai pē c vē lē š anā s varē tu atvē rt ž alū zijas un nedaudz pavē rt logu. . Saimniece ir ļ oti draudzī ga un labestī ga sieviete, lieliski pā rvalda krievu valodu un labprā t atbild uz visiem jautā jumiem un lū gumiem. Vakaram kaut kā aizņ ē mā mies fē nu, tā pē c viņ a atļ ā va to paturē t lī dz viņ a aizbraukš anai. Ierodoties istabā , mū s sagaidī ja patī kams pā rsteigums, kā jau jaunlaulā tajiem: dekorā cija sirsniņ u un gulbju veidā uz gultas ar rož u ziedlapiņ ā m un vī nu un augļ iem uz galda)))) Tas bija nenormā li jauki! Kad izgā jā m no viesnī cas 5:00, saimniece izgā ja mū s izvest, neskatoties uz to, ka ā rā vē l bija tumš s un visi viesi un viesnī cas personā ls vē l gulē ja)) Viesnī cas atraš anā s vieta ir ideā la: lī dz Centrā lais Melnā s jū ras laukums 5 minū š u gā jiena attā lumā , lī dz tuvā kajai Harmani pludmalei 10 minū š u gā jiena attā lumā (apmē ram 80 metri). Ja vē l dosimies uz Sozopoli, noteikti paliksim š ajā viesnī cā! ! !
аватар nauminna1
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca izvē lē ta pē c ceļ ojumu aģ entū ras ieteikuma un atsauksmē m internetā , reģ istrē š anā s noritē ja labi Man patika viesnī cas numuriņ i, zaļ ā s zonas Istaba bija tī ra un kā rtī ga Ļ oti … Tomēr ▾ Viesnī ca izvē lē ta pē c ceļ ojumu aģ entū ras ieteikuma un atsauksmē m internetā , reģ istrē š anā s noritē ja labi
Man patika viesnī cas numuriņ i, zaļ ā s zonas
Istaba bija tī ra un kā rtī ga
Ļ oti laba apkalpoš ana un garš ī gas brokastis
Es iesaku š o viesnī cu visiem
Parādīt vairāk »


iemiesojums lgs_13
Izlasīju vienu 2013. gada atsauksmi, kurā bija teikts, ka ir daži ekonomiskās klases numuriņi, kuros nav tualetes un vannas istabas, un šī atrodas koridorā dažus soļus no istabas.
8 gadiem atpakaļ  •  6 abonenti 7 atbildes
iemiesojums lgs_13
Šis jautājums ir ļoti interesants, un vai viņi maksā?
8 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 3 atbildi
iemiesojums sakir_olga
Divi pieaugušie. Nepieciešama relaksējoša pauze. Budžets ir pieticīgs
9 gadiem atpakaļ  •  9 abonenti 33 atbildi
iemiesojums im2lhvxv
Vai tai ir tualete, vannas istaba un balkons?
10 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 7 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Taverna Mehana Sozopol
Novērtējums 8.0
Bulgārija, Sozopole
Restorāni, kafejnīcas
Ravadinovas pils
Novērtējums 7.0
Bulgārija, Sozopole
Arhitektūra, Stats
Sozopoles cietokšņa sienas
Novērtējums 7.0
Bulgārija, Sozopole
Arhitektūra, Stats

Отель находится в новой части Созополя. Построен в 2004 году, последний ремонт был в 2016 году. Большинство номеров отеля располагают живописным видом на море. Подходит для семейного отдыха.

Atrašanās vieta Отель в новой части города Созополь, в 45 км от аэропорта города Бургас, в 100 м от центра нового города.
Pludmales apraksts До пляжа Харманите — 80 метров.
 • 3. un tālāk
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, факс/ксерокопирование, услуги по глажке одежды, аренда утюга (бесплатно), сувенирный магазин.

 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
Izklaide un sports
 • niršana
 • makšķerēšana
Telpu apraksts

Состоит из одного 4-этажного здания. В отеле 23 номера.

Istabās

В номерах представлено: душ, фен (по запросу), кондиционер, Wi-fi (бесплатно), телевизор (есть русскоязычные телеканалы), мини-холодильник (бесплатно), набор для приготовления чая/кофе.

 • vanna/duša
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • interneta wi-fi  FREE 
 • tējas/kafijas automāts
 • ledusskapis
 • balkons/terase
Adrese 12, Parvi Mai Str., Sozopol, Bulgaria
Tālruņi: Tel./Fax: +359 550 2 23 12 Mobile: +359 888 197 787
Tīmekļa vietne: Chuchulev Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами рыбной ловли. Любители подводного мира могут воспользоваться услугой дайвинга.