Arkutino Family Resort Hotel 4*– Atsauksmes

5
Novērtējums 6.410
№25 viesnīcas reitingā Sozopole
9.0 Numurs
9.0 apkalpošana
8.0 Tīrība
10.0 Uzturs
4.0 Infrastruktūra
Ģimenes pārvaldītā viesnīca Arkutino atrodas Bulgārijas dienvidu krastā. Privātā pludmale atrodas 300 metru attālumā no viesnīcas. Viesnīca tika atvērta 2009. gadā, pēdējā renovācija tika veikta 2011. gadā. Arkutino Family Resort aktīvi piedalās vides aizsardzības pasākumos.Vairāk →
аватар _645892
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca tika izvē lē ta relaksē još ā m brī vdienā m, un tuvu jū rai (lai gan pirmā rinda, bet tā izrā dī jā s apmē ram 150...ā boli, persiki, nektarī ni, vī nogas, arbū zs, melone, plū mes, aprikozes), saldē jums un daudz kas cits, transfē rs kopumā bija apmierinā ts, kopā braucā m no lidostas ar mikroautobusu un uz lidostu. … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta relaksē još ā m brī vdienā m, un tuvu jū rai (lai gan pirmā rinda, bet tā izrā dī jā s apmē ram 150...ā boli, persiki, nektarī ni, vī nogas, arbū zs, melone, plū mes, aprikozes), saldē jums un daudz kas cits, transfē rs kopumā bija apmierinā ts, kopā braucā m no lidostas ar mikroautobusu un uz lidostu.
Istaba mū s sagaidī ja ar vī nu un augļ u vā zi, ū deni deva katru dienu un arī tī rī ja, istaba bija tī ra un ē rta.
Reģ istratū rā darbinieki pā rsvarā krieviski runā još i, ir tikai viens veikals un tas teritorijā , rajonā , 10 km attā lumā , ir tikai mež s, jo. Viesnī ca atrodas dabas rezervā tā .
Pludmale ar bezmaksas sauļ oš anā s krē sliem un guļ amkrē sliem, jū ra nebija ī paš i mierī ga, tā pē c glā bē ji neļ ā va peldē t tā lu no krasta, bet tur varē ja mierī gā k aiziet lī dz molam, lai gan nav sauļ oš anā s krē slu.
Ir animatori bē rniem, tematiskie vakari pieauguš ajiem.
Kopumā viesnī ca mierī gai, klusai laika pavadī š anai.
аватар
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Š ajā viesnī cā atpū tā mies no 2012. gada 9. lī dz 23. septembrim. Ar laikapstā kļ iem mums ī paš i nepaveicā s. No 15 atpū tas dienā m 6-7 bija mā koņ ainas un lietainas dienas. Jū ra bija ļ oti vē traina, glā bē ji pludmalē izkā ra sarkano karogu un visus izdzina no jū ras. … Tomēr ▾ Š ajā viesnī cā atpū tā mies no 2012. gada 9. lī dz 23. septembrim. Ar laikapstā kļ iem mums ī paš i nepaveicā s. No 15 atpū tas dienā m 6-7 bija mā koņ ainas un lietainas dienas. Jū ra bija ļ oti vē traina, glā bē ji pludmalē izkā ra sarkano karogu un visus izdzina no jū ras. Kopumā.4-5 dienas izdevā s normā li nopeldē t! Laikapstā kļ i mū s pievī la un nedaudz sabojā ja mū su brī vdienas. Par viesnī cu. Ī paš i izvē lē jā mies klusu vietu atpū tai un arī viesnī cas atraš anā s vieta tam atbilst. Viesnī ca atrodas valsts rezervā ta teritorijā un tā pē c atrodas tā lu no citā m apdzī votā m vietā m. Tuvā kā viesnī ca "Saint Thomas" atrodas kilometra gā jiena attā lumā pa ceļ u gar jū ru. Mū su viesnī ca Arkutino Resort atrodas kalnā , jū ras krastā , maza pilsē tiņ a ar trī sstā vu mā jā m, "chalet" stilā . Viesnī ca ir diezgan jauna, manuprā t, š ī ir treš ā sezona. Teritorija nav ī paš i liela, bet viss ir mā jī gs un skaists, ir baseini pieauguš ajiem un bē rniem, trī s bā ri, divi restorā ni (viens ir maksas). Viesnī cas teritorijā ir pat neliela kaplič a un sporta laukums. . Ē diens restorā nā nebija tik daudzveidī gs kā Turcijā , bet vienmē r kvalitatī vs un garš ī gs, bija svaigi dā rzeņ i, vienmē r gaļ a, vistas gaļ a daž ā dā s versijā s, sautē ti dā rzeņ i, zivis. No dzē rieniem netika ņ emts labs sarkanvī ns un baltvī ns, alus, stiprie dzē rieni. No augļ iem, persikiem, nektarī niem, arbū ziem, apelsī niem, saldumiem. Starp pusdienā m un vakariņ ā m viņ i gatavoja picu, desiņ as un grilē tas aknas. Visi bija pilni un priecī gi. Septembrī atpū tnieku jau bija maz: jaunas ģ imenes ar maziem bē rniem, mā miņ as ar bē rniem, veci cilvē ki. Pā rsvarā tie bija bulgā ri, vā cieš i, rumā ņ i un 20 procenti krievu. Animā cija š ajā laikā vairs netika veikta, tā pē c katrs pats izklaidē jā s, kā vien varē ja. Un mū su viesnī cas gids no Alfa-Servisa vispā r neparā dī jā s! ! ! Viesnī cas personā ls ir svaigi nosaldē ts, bū tu staž ē š anā s Turcijā vai Ē ģ iptē , vismaz mē nesi! Kopumā bulgā ri ir ļ oti draudzī gi cilvē ki. Mē s devā mies atvaļ inā jumā ar 4 cilvē ku grupu: es, mana sieva un mū su draugi. Sliktos laikapstā kļ os noī rē jā m auto (Opel Zafira 50 eiro dienā ) uz divā m dienā m un braucā m uz tuvē jā m pilsē tā m. Sozopole ir 10-12 kilometru attā lumā , ir vē rts redzē t. Skaista promenā de ar vecā m bruģ ē tā m š aurā m ieliņ ā m un Nesebā ru 70-75 kilometrus no mums. Arī interesanta pilsē ta. Rezervā tā ir izstrā dā ti 9 pā rgā jienu marš ruti, no kuriem devā mies 7, viens marš ruts ar laivu pa Ropotamo upi (maksā.8 levas), redzē jā m daudz interesantu putnu un pat mež acū ka devā s uz upi iedzert. Divsimt metru attā lumā no viesnī cas, ja š ķ ē rsojat ceļ u, uz ezera atrodas skatu laukums. Tur aug baltā s ū densrozes, bezbailī gi gulbji, ū dens bruņ urupuč i, gā rņ i. Ceļ š no viesnī cas lī dz jū rai veda pa koka klā ju cauri smilš u kā pā m aptuveni 350 metru garumā . Vietas ir neparasti skaistas. Kā pā s aug baltas smilš u lilijas, skrien mazas ķ irzakas! Pludmale ir smilš aina, liela piekrastes josla. Jū ra ļ oti skaista, dzī vī ga, daudz zivju, mī dijas, rapans, krabji. Mē s devā mies peldē ties uz akmeņ iem no savas pludmales pa labi no 700 metriem, peldē jā mies ar maskā m. Un vispā r, kad laika apstā kļ i ļ ā va, mē s peldē jā mies daudz. Jū ra tī ra, aizpeldē jā m ļ oti tā lu un dibens bija redzams, fantastiski, satikā m milzī gas medū zas. Kopsavilkums. Atpū ta tiem, kas ir noguruš i no burzmas un vē las atgū t spē kus, ieelpot jū ras gaisu, baudī t lieguma dabu, savukā rt izklaides ziņ ā bū s jā paļ aujas uz saviem spē kiem.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Uzreiz brī dinā š u: pirms tam es biju Bulgā rijā.2 reizes. . . un arī.4 *. . . tā pē c Arkutino punktu skaits veidojā s tieš i caur salī dzinā š anas prizmu. . . Teritorija. Viesnī ca atrodas kalna malā...teritorija ir, teiksim, kompakta. … Tomēr ▾ Uzreiz brī dinā š u: pirms tam es biju Bulgā rijā.2 reizes. . . un arī.4 *. . . tā pē c Arkutino punktu skaits veidojā s tieš i caur salī dzinā š anas prizmu. . . Teritorija. Viesnī ca atrodas kalna malā...teritorija ir, teiksim, kompakta. . . tā pē c infrastruktū ra ir burtiski "iespiesta" atvē lē tajā vietā...Nominā li ir 21 mā ja 3 stā vos (katrā apmē ram 6 istabas) - tā s stā v viena pie otras, it kā trī s rindā s. . . dzī voja augstā kajā mā jā nogā zē (Nr. 9). . . Rezultā tā uzkā pš ana "mā jā s" bija kā ieš ana uz N stā vu. . . vairā kas reizes jaunā ko (5 gadi) nā cā s vienkā rš i nē sā t rokā s - puika bija noguris staigā t. . . Apakš ā : reģ istratū ra + viss iekļ auts restorā ns + a la carte restorā ns. . . apmē ram pa vidu: peldbaseins, baseina bā rs, bē rnu klubs, veikals un vē l pā ris. . . Augš stā vā ir vē l viens restorā ns. Š is restorā ns bija mū su kaimiņ š - tā pē c daž i vā rdi par to atseviš ķ i. Viesu avē nijā restorā ns ir atvē rts lī dz 24 stundā m. . . pie ieejas viesnī cā ir tā s reklā ma - darba laiks no 18 lī dz 2. . . vispā r bija tā , ka mū zika skanē ja pē c 24. . . Maigi sakot: tas nav ē rti. . . Un vē l viena lieta: parasti automaš ī nas paliek autostā vvietā pie ieejas teritorijā . Bet bija izņ ē mumi. . . viena tā da "izņ ē muma" modinā tā js mani naktī pamodinā ja. . . paskatī jos - 3 no rī ta. . . Tas arī nav ī sti atvaļ inā jums. . . Numurs. Bija ģ imene ar skatu uz jū ru (lai gan, ja es bū tu zinā jusi par apkā rtni ar restorā nu, noteikti bū tu atteikusies no jū ras skata). Diezgan atbilstoš s numurs ar 2 atseviš ķ ā m istabā m. Tiesa, gaiteņ a praktiski nav. . . Redzē ju, ka kaimiņ i atstā ja ielas apavus istabas durvju priekš ā...Katrā numurā ir atseviš ķ a split un TV. Tač u krievvalodī go kanā lu nebija - bē rns skatī jā s multfilmas bulgā ru valodā , vecā kie skatī jā s olimpiā di (tulkojums parasti nav vajadzī gs) vai ziņ as bulgā ru/vā cu valodā...Peldbaseins. Viņ š nav liels. Sastā v no 3 daļ ā m (daž ā di dziļ umi), bet tomē r situā cijai ar vilni jū rā un tik daudz cilvē ku - tas ir mazs. . . Jū rā bija vē trains - sarkanie karogi karā jā s 10 dienas (jū s nevarat peldē t). . . pā rē jā laikā - dzeltens. . . baseina zona ir pilna ar cilvē kiem/dvieļ iem. . . pat lietas nav kur likt. . . vispā r kurš pirmais piecē lā s - tas un kedas. . . Uzturs. Pieauguš ie atradī s savu ē dienu. Ir pat bā rbekjū - picas, dā rzeņ u/gaļ as grils. Bet mazā kam bē rnam - mums bija grū ti atrast pā rtiku. Lai gan atkā rtoju, viesnī cā atpū tā s daudzi bē rni, tač u atseviš ķ s bē rnu vai diē tiskais galds principā nav nodroš inā ts, un kopī gs galds IMHO joprojā m nav gluž i adekvā ts š ā dai auditorijai. Sā kumā es brī dinā ju - mē s bijā m bulgā ru valodā.4 zvaigznē s, un tā pē c rē ķ inā jā mies ar iespē ju izvē lē ties selektī vu bē rnu ē dienu. . . tas ir, tie nozī mē ja kā du vienkā rš u galdu, nevis garš vielu vai ceptu ē dienu - tos paš us neraudzē tos rī sus (bez kukurū zas / zirņ iem / sē nē m / garš vielā m) / kartupeļ us (atkal bez garš vielā m) un vā rī tus dā rzeņ us / gaļ u (bez mē rcē m). . . Un š eit daž reiz viņ i nonā ca strupceļ ā - ē diens ir pieņ emams pieauguš ajiem, bet es to nedoš u bē rnam. . . atklā tas bezcerī bas gadī jumā mazais ē da sieru ar maizī ti, kas ž ā vē ta uz tostera - par laimi, garš oja. . . bija mē ģ inā jumi ar vā rī tiem dā rzeņ iem kā piedevu (puķ kā postu) - manuprā t, vienkā rš i neveiksmī gi. . . kaut kas pusgatavs/pusjē ls. . . Viņ i piedā vā ja zupas un taratoru (piemē ram, okroshka). . . bet subjektī vā skatī jumā tā s arī ne vienmē r ir piemē rotas bē rnam. . . Apdroš inā š ana + veselī ba. Mū su gadī jumā situā ciju sarež ģ ī ja zarnu infekcija, kas parā dī jā s 3. dienā...bē rns vē ma. . . Sā kumā viņ i domā ja par "aklimatizā ciju". . . bet beigā s viņ š vē ma pat pē c vā rī ta ū dens. . . Teritorijā pie pirmā s palī dzī bas punkta/istabas atrodas ā rsta telefons (neesmu redzē jis atvē rtu) vai arī var zvanī t apdroš inā š anai. . . izvē lē jā s otro - izsaukumus uz medicī nas centru un palī dzī bu. Ā rsts ieradā s stundas laikā (varbū t ā trā k): skatī jā s, prasī ja, taustī ja....spriedums: vasara - enterovī rusa infekcija. Vienojā mies par injekciju un vē l daž iem "priekiem". Viņ š izrakstī ja recepti nā trija citrā tam (bet aptieka atrodas Sozopolē ). Labi, ka pie manis bija rehidrons - 2 dienas lodē ja. Kur pacē la puš umu - velns zina, bet tad ar selektī vo uzturu nebija viegli. . . Pludmale. Lai to sasniegtu, nepiecieš amas 7-10 minū tes. . . 300 metri plus vai mī nus. . . pē c teritorijas - uz koka grī das starp kā pā m. . . Pludmale ir atvē rta - brī vdienā s un tikai darba dienā s ierodas arī bulgā ri. Arkutino viesiem ir sadaļ a ar saviem saulessargiem/sauļ oš anā s krē sliem. Kreisajā pusē piekļ aujas neliela tukš a vieta, tad atkal lietussargi, tad atkal tukš a un laivu stacija. Pa labi - daž i lietussargi un tad gara smilš u sloksne. . . tuvā k tā s beigā m - mež onī ga pludmale, kurā atradā s vairā ki "mež onī gie" atpū tnieki. . . Pludmales aizsargā jamajā daļ ā glā bē ji, kā paredzē ts, svilpo no pulksten 8 lī dz 18 un aptur mē ģ inā jumus iekļ ū t ū denī dziļ ā k/tā lā k, nekā uzskata par droš u. . . Pā ris reizes redzē jā m viņ us "peldē jam" atpū tniekiem. . . pie izejas no pludmales - duš a. . . bet ar pā rģ ē rbš anā s kabī nē m - kaut kā nesanā ca. . . ieraudzī ja kaut ko, kas izskatī jā s pē c kajī tes metā la karkasa - konstrukcija stā vē ja netā lu no celiņ a. . . bet neapvilkts - daž i bezsaimnieka. . . Vakarā pludmali sijā ja uz speciā la aparā ta - vismaz tī ra (klī dis ā rpus pludmales "sakā rtotā s" teritorijas - tur nož ē lojamā ks stā voklis). . . Atpū tnieki. Daudzi bulgā ri + krievi ar bē rniem. Arī ukraiņ i. Pamanī ju arī maš ī nas ar Rumā nijas un Moldovas numuriem, un, manuprā t, motociklus ar vā cu. Dzirdē ta vā cu runa un kaut kā pat franč u valoda. . . Cilvē ki ir daž ā di. . . Viesnī ca izteikusi lū gumu nenā kt uz restorā nu peldkostī mā . Bet tomē r š eit satikti indivī di peldbiksē s + t-kreklos. Tos, kas "gā juš i cauri" alkoholam, neredzē jā m. Tomē r lielā kā daļ a apmeklē tā ju ir vecā ki/vecvecā ki ar bē rniem. Personā ls. Krievu valodu saprot reģ istratū rā + bā rmeņ i + restorā nā + bē rnu klubā . Viņ i arī piedā vā ja sazinā ties angļ u valodā . Viņ i pasmaidī ja par letes piedā vā jumu runā t vā ciski. . . Tiesa, kad radā s vajadzī ba, virtuvē pie viena pavā ra skaidrojā s vā ciski – viņ š ilgu laiku dzī voja Vā cijā . Mē s viens otru labi sapratā m. Internets. Bija wifi. Bezmaksas. . . Bet, lai par to zinā tu, jums ir jā vē las to iegā dā ties. . . Tikko uz informā cijas stenda infa ar cenu par loginu/paroli kaut kā di 10 eiro (manuprā t, 20 lev) uz 7 dienā m. . . aizgā ja pirkt - izrā dī jā s, ka informā cija ir novecojusi, un wifi tagad ir bezmaksas. Bet tu nezinā si, kamē r nesaņ emsi. . . Cits. Lī dzi jā ņ em moskī tu atbaidī š anas lī dzeklis. . . lī dz ar krē slas iestā š anos viņ i aktī vi uzbrū k. . . turklā t kā partizā ni - klusi. . . jū s vienkā rš i jū tat, kā ķ ermenis sā k niezē t no kodumiem. . .
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Atraš anā s vietaAtraš anā s vietas dē ļ izvē lē jos š o viesnī cu (nevis pilsē tā , bet gan dabas nomalē ). Mež ā - kazenes (tikai uzmanī gi, var uzkā pt uz č ū skas), kā pā s - lilijas un sī kas ķ irzakas, purvā (ieeja par maksu) - bruņ urupuč i. … Tomēr ▾ Atraš anā s vietaAtraš anā s vietas dē ļ izvē lē jos š o viesnī cu (nevis pilsē tā , bet gan dabas nomalē ). Mež ā - kazenes (tikai uzmanī gi, var uzkā pt uz č ū skas), kā pā s - lilijas un sī kas ķ irzakas, purvā (ieeja par maksu) - bruņ urupuč i. Tomē r atraš anā s vietā bija viens mī nuss - viesnī ca stā v tieš i uz š osejas, daž iem numuriem ir logi gandrī z uz š osejas un ar skatu, citiem ir logi uz baseinu un bā ru, kur visu dienu skan mū zika, tā pē c mī ļ ā kais klusumam vajadzē tu piemaksā t par istabu ar skatu uz jū ru (tas ir, uz krū miem). (Un tajā paš ā laikā no turienes nav viegli aizbraukt uz pilsē tu. Ja ir cilvē ki, ir viesnī cas mikroautobuss, kas viesus atved uz Sozopoli uz 2.5 stundā m. Nokļ ū t ar saviem spē kiem ir daudz grū tā k: grafiks plkst. regulā ri autobusi un mikroautobusi, kas kursē pa marš rutu Primorsko - Sozopole, viesnī ca nezina, un š ie mikroautobusi nedrī kst apstā ties pie balsojoš iem pilsoņ iem. Vē l viens veids ir maksā t par automaš ī nu vai taksometru. )Istaba Parasta divvietī ga istaba, ē kas tika uzceltas nevis tik sen tur viss ir jauns un standarts Eiropas viesnī cai. Tomē r 4 zvaigž ņ u lī menim š ā das telpas platī ba ir pā rā k maza, pat bē rnu gultiņ u, ja nepiecieš ams, diez vai var izspiest starp balkonu un divguļ amo gultu. TV kanā li ir tikai bulgā ru un vā cu, bulgā ru valodā skanē ja skaista tautas mū zika. Apkalpoš ana un ē dinā š ana Regulā ra bufete (izvē le nav tik gigantiska kā Turcijā , bet tas tā pē c, ka pati viesnī ca nav tik liela). Viss, ko mē ģ inā ju, bija garš ī gi un svaigi (tikai vienu reizi bija tomā ts ar kaut ko melnu iekš ā ), virtuve ir eiropeiska un vietē ja. Bezmaksas dzē rieni (piemē ram, vī ns) ir sliktas kvalitā tes, bet labam alkoholam it kā vajadzē tu izspiesties visur. No personā la puses nā k daž i krieviski runā još ie. Izklaide Publika tur ir vā cieš i un paš i bulgā ri ar saviem bē rniem. Bē rniem tiek piedā vā ta izklaides programma attiecī gajā s valodā s. Bija folkloras vakars ar nelielu dziesmu un deju kolektī vu un pastaigu pa oglē m. Pludmale Pludmale ir paš valdī bas, bet viesnī cai ir sava pludmales daļ a ar bezmaksas sauļ oš anā s krē sliem, tā lā k var doties uz neapsargā to pludmali. Lī cis ir sekls, smilš ains, tieš i piemē rots bē rniem (lai gan veselī gas medū zas burā augustā un septembrī jū ra jau sā k atdzist). Pludmalē ir kanoe laivu, vē jdē ļ u u. c. noma.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Uzreiz rezervē š u - esam pirmo reizi Bulgā rijā . Un tā pē c kū rorts tika izvē lē ts ilgi un skrupulozi. Starp priekš rocī bā m bija: klusums, mež s, tī ra pludmale, viss iekļ auts. Visu dabū jā m uzreiz Arkutino Family Resort piedā vā jumā , kur viesnī ca atrodas dabas lieguma vidū . … Tomēr ▾ Uzreiz rezervē š u - esam pirmo reizi Bulgā rijā . Un tā pē c kū rorts tika izvē lē ts ilgi un skrupulozi. Starp priekš rocī bā m bija: klusums, mež s, tī ra pludmale, viss iekļ auts. Visu dabū jā m uzreiz Arkutino Family Resort piedā vā jumā , kur viesnī ca atrodas dabas lieguma vidū . Sā kš u ar mī nusiem. Pareizā k sakot, no trū kuma, jo viņ š ir vienī gais. Tie ir odi (tie gan ir daudzkā rt mazā ki nekā Ukrainas kū rortos un nav tik augstprā tī gi. Kož , ausī nebumz). Un š ajā ziņ ā nav nekā pā rsteidzoš a. Netā lu no viesnī cas atrodas Rapotamo dabas rezervā ts, kura pamatā ir purvs. Tieš i paskatī ties uz to un tā s iemī tniekiem tū ristus ved no visas Bulgā rijas. un te - tikai 2 levas un tu esi iekš ā . Viesnī cas numuros odi ir paredzē ti tikai uz logiem un ventilā cijas atverē m. Balkona durvju nav. Tā pē c, ja uzkrā tos reids vai kaut kas tamlī dzī gs, jums vienmē r ir garantē ts svaigs gaiss telpā un ausij tī kama putnu č ivinā š ana. PAR NUMURU Mē s ar vī ru atpū tā mies divvietī gā , bez zvaniem un svilpieniem. Š ī ir neliela istaba ar koridoru, 10 metru istabu un vannas istabu. Karstais ū dens vienmē r ir pieejams, jo katrā istabā ir boileris. Elektrī bas padeves pā rtraukuma nav. Viesnī ca ir jaunā kā , tā pē c mē beles un visas komunikā cijas ir praktiski neviena neskartas. Priekš namā - ietilpī gs skapis ar daž ā diem nodalī jumiem. un pat ledusskapis. Istabā divguļ amā gulta, TV, kondicionieris, telefons, naktsgaldiņ š , spogulis, fē ns (fē ns ir vā jš . Der tikai vieglai matu ž ā vē š anai. Ja esi pieradis veidot, ņ em savu). Uz balkona - veļ as ž ā vē tā js un plastmasas mē beles. Viņ i izved atkritumus no istabas un katru dienu veic mitro tī rī š anu. Gulta tiek mainī ta ik pē c divā m dienā m. Iekļ autas ziepes, š ampū ns un duš as ž eleja. Ē du kopā ar vī ru no Moldovas, tā pē c mums nebija ī paš u atš ķ irī bu ē dienos. Viss ir pazī stams un principā nekas neparasts. Tā pat kā visur citur ir bufete. Brokastis vienmē r ir viens un tas pats ē diens. Tradicionā ls brokastī s. Vā rī tas olas, skrobs, olu kultenis, cepts bekons, desiņ as, desa, siers, dā rzeņ i, Shopska salā ti, pankū kas. Uz atseviš ķ a galda - kefī rs, jogurts, graudaugi, musli. Piens, tē ja, kafija. Bet pusdienas un vakariņ as ir daž ā das. Divas reizes nedē ļ ā tematiskā s vakariņ as. Mums bija jū ras veltes un tradicionā lie bulgā ru ē dieni. Atbilstoš i tē mai – pasniegš ana. Ē diens man patika, trauki vienmē r tī ri, apkalpoš ana laipna. Dzē rieni ir viegli, alus, vī ns un stiprie alkoholiskie dzē rieni plū st kā ū dens. maisī jumi tiek gatavoti verandā , vestibila bā rā un pie baseina - tiek pasniegti alkoholiskie un bezalkoholiskie kokteiļ i, alkohols, bezalkoholiskie dzē rieni: fanta, kola, sprite. Sulu nav. Uzkodu bā rā vienmē r ir svaigas ā trā s uzkodas: pica, frī kartupeļ i un kā da veida gaļ a. Visi ē dieni un dzē rieni viss iekļ auts no 10.30 lī dz 22.30. Turklā t par naudu var iedzert un paē st a la carte restorā nā , kas strā dā lī dz pusnaktij. Tā pat jebkura stipruma dzē rieni tiek pasniegti piano bā rā , kas viesus gaida no pulksten 22.30 lī dz 4. Gribu atzī mē t, ka cenas ir ļ oti pieņ emamas, mums pā rsteidzoš i zemas. Bā rā atstā jā m 60 levas (500 lei) kopā ar dzeramnaudu, un tajā paš ā laikā es piedzē ros - tekilu (6 levas vienā reizē ), vī rs - viskiju (5 levas porcija). Mū su Moldovas bā ros izklaidē š anā s ar š ā du dzē rienu lietoš anu ir daudzkā rt dā rgā ka. IZKLAIDE Animā cija, š autriņ as, fitness, teniss - bez maksas. Reizi nedē ļ ā - bulgā ru folkloras vakars ar tautas dejā m uz oglē m. Pieauguš ajiem, kam patī k atpū sties ar garš u, laipni lū dzam maksas piano bā rā . Es ī paš i nolē mu izcelt š o pagrī di, jo paliku vislielā kajā sajū smā no redzē tā un dzirdē tā . Interjers ir pā rsteidzoš s, jo diezgan primā rā viesnī cas vidē ar koka mē belē m š is bā rs parā dī ja augsto tehnoloģ iju topa melnbalto toņ u kombinā cijā . Dzē rieni ī sti, galva no rī ta nesā pē ja, bet paģ iras bija jū tamas. Pianists ir ī sts maestro. Baltas klavieres, degoš a jauna brunete melnā kreklā ar mazā m baltā m svī trā m, patī kams vokā ls. Viņ š var visu. Blū zs, dž ezs, rokenrols, š ansons, pops un pat roks. Tu noteici vakara toni. BEACH š eit tiek saukts par mež onī gu. Sazinoties ar dež urantiem (viņ i zina trī s valodas: bulgā ru, vā cu, angļ u). Ir arī viens krievu bā rmenis, kurš jau 5 gadus dzī vo Bulgā rijā . Tā tad. Viņ š skaidroja, ka pludmali dē vē par mež onī gu, jo tā netiek tī rī ta. Bet, godī gi sakot, tas ir ļ oti tī rs, nav smiltī s ieraktas kukurū zas serdes, un fekā lijas nepeld jū rā , kas biež i sastopams Ukrainas kū rortos. Maz aļ ģ u. Un tie parā dā s tikai pirms vē tras. Pati pludmale atrodas lī cī . Tā pē c lī dz reā lajam dziļ umam bū s nepiecieš ams ilgs laiks, lai dotos pa jū ru. PS Brī vdienas š ajā viesnī cā ir piemē rotas romantiskiem mī ļ otā jiem un pā riem, tostarp tiem, kuriem ir ļ oti mazi bē rni. Mū su reģ istrā cijā bija vā cu pā ris ar mazuli 3 mē neš us. Starp citu, viesnī cas viesi - lielā koties - bulgā ri un vā cieš i. Bija divas rumā ņ u ģ imenes, viena krievs, un mē s esam pirmie moldā vi š ajā kū rortā )))
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Taverna Mehana Sozopol
Novērtējums 8.0
Bulgārija, Sozopole
Restorāni, kafejnīcas
Ravadinovas pils
Novērtējums 7.0
Bulgārija, Sozopole
Arhitektūra, Stats
Sozopoles cietokšņa sienas
Novērtējums 7.0
Bulgārija, Sozopole
Arhitektūra, Stats

Семейный отель Arkutino расположен на южном побережье Болгарии. Собственный пляж находится в 300 метрах от отеля. Отель был открыт в 2009 г., последняя реновация проводилась в 2011 г. Семейный курортный комплекс Arkutino принимает активное участие в мероприятиях по охране окружающей среды.

Atrašanās vieta 5 км от курорта Дюни. 10 км от Созополя и Приморско. 50 км от аэропорта г. Бургас.
Pludmales apraksts Пляж в 300 м.
 • 1. rinda
Viesnīcā

2 ресторана, барбекю-бар, лобби-бар, бар у бассейна и ресторан с панорамным видом на море. Круглосуточная стойка регистрации.

 • A la carte restorāns
 • autostāvvieta
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • transfērs uz/no lidostas
Bērniem Анимационная программа для детей, отделение для детей в бассейне для взрослых. Максимальное количество детских кроваток в номере - 1.
 • bērnu peldbaseins
Izklaide un sports В распоряжении гостей в семейном отеле Arkutino бесплатные спортивный и фитнес-центр, а также прокат велосипедов на территории. За дополнительную плату гости могут посетить оздоровительный центр с сауной и паровой баней. Массажные процедуры, также можно заказать за дополнительную плату.
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna/vanna/hammam
 • sporta zāle
Telpu apraksts

Состоит из 4-этажного главного корпуса и комплекса 3- 4-этажных дополнительных корпусов. Всего в отеле 160 номеров.

Istabās

В номерах представлено: душ, фен, центральный кондиционер, телевизор, телефон, Wi-fi, холодильник.

 • vanna/duša
 • fēns
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors
 • tālrunis
 • interneta wi-fi  FREE 
 • modināšanas pakalpojums
 • balkons/terase
Adrese Arkutino, 8001 Sozopol, Bulgaria
Tālruņi: 0550/22077,
0882 449990,
0882 477744,
Факс: 0550/22071
E-pasts: arkuti[email protected]
Tīmekļa vietne: Arkutino Family Resort Hotel
FAQ