Zefir Hotel 3*– Atsauksmes

10
Novērtējums 7.510
№31 viesnīcas reitingā Saulainā pludmale
6.8 Numurs
6.8 apkalpošana
7.7 Tīrība
7.6 Uzturs
8.0 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Saulainā Krasta kūrorta dienvidu daļā. Nesebras jaunā pilsēta atrodas aptuveni 1 km attālumā. Pēdējo reizi viesnīca tika atjaunota 2010. gadā, viesnīca ir piemērota ģimenes atpūtai, kā arī izbraucieniem ar draugiem.Vairāk →
аватар victoriakovryzhnykh
 •  apceļots 9 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 8.0
š ī ir 3* viesnī ca, viss kā rtī bā , tuvu jū rai telpas ir vecas, bet tī ras nav pludmales dvieļ u pludmales krē sli un saulessargi tiek apmaksā ti bā rs pludmalē ir maksas - tas nav no viesnī cas ē diens ir garš ī gs un labi … Tomēr ▾ š ī ir 3* viesnī ca, viss kā rtī bā , tuvu jū rai
telpas ir vecas, bet tī ras
nav pludmales dvieļ u
pludmales krē sli un saulessargi tiek apmaksā ti
bā rs pludmalē ir maksas - tas nav no viesnī cas
ē diens ir garš ī gs un labi pagatavots bez dedzinā š anas vai liekiem taukiem
аватар TANJA477932
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Man š ajā viesnī cā viss derē ja. Tikai tī rī š ana š eit nebija ī paš i liela, bet man viss patika. Reģ istrē š anā s noritē ja gludi un ā tri, neviens nevienu negaidī ja. Bijā m apmierinā ti ar viesnī cas teritoriju, pludmali un jū ru, gatavojamies š urp braukt vē lreiz, ja viss bū s labi. … Tomēr ▾ Man š ajā viesnī cā viss derē ja. Tikai tī rī š ana š eit nebija ī paš i liela, bet man viss patika. Reģ istrē š anā s noritē ja gludi un ā tri, neviens nevienu negaidī ja. Bijā m apmierinā ti ar viesnī cas teritoriju, pludmali un jū ru, gatavojamies š urp braukt vē lreiz, ja viss bū s labi. Internets bija lielisks un nekarā jā s. Ē diens bija lielisks, bagā tī ga ē dienu izvē le un ņ em cik gribi.
Varu droš i ieteikt š o viesnī cu brī vdienā m.
аватар kel4uk
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 1.0
Viesnī ca veca, netī rumi, odi! Personā ls rupjš , stulbs kā vadī tā js! Ē diens viss pā rā k sā ļ š , nav garš ī gs, ē dienkarte tie paš i augļ i, puvuš i, netī ri, palikuš i izsalkuš i, ē duš i citos restorā nos. … Tomēr ▾ Viesnī ca veca, netī rumi, odi! Personā ls rupjš , stulbs kā vadī tā js! Ē diens viss pā rā k sā ļ š , nav garš ī gs, ē dienkarte tie paš i augļ i, puvuš i, netī ri, palikuš i izsalkuš i, ē duš i citos restorā nos. Piemaksā par visu: kondicionieris, istaba pie baseina(ar rotaļ u laukumu bē rniem-troksnis , kliedz) aizkavē š anā s istabā.3 stundas €20, lietussargs un guļ amkrē sls €10. Pretī ga vieta.
аватар lukas-vingart
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Viesnī ca tā -tā , apkalpoš ana pretī ga, ne pirmo reizi atpū tā mies ar ģ imeni Bulgā rijā , neko tā du neesam redzē juš i, ē diens nav ī paš i labs, viesnī ca var bū t 3 zvaigznes, bet virtuve un serviss nav 1 zvaigzne, bijā m 9 dienas pa š o laiku ne reizi nemainī jā m gultu, dvieļ us mainī ja katru dienu Wi-Fi vestibilā normā li istabiņ ā slikts, 50 metri no jū ras kā iekš ā viesnī cas apraksts neatbilst patiesī bai, viesnī cai nav savas vietas pludmalē , par saulessargiem un sauļ oš anā s krē sliem ir jā maksā. … Tomēr ▾ Viesnī ca tā -tā , apkalpoš ana pretī ga, ne pirmo reizi atpū tā mies ar ģ imeni Bulgā rijā , neko tā du neesam redzē juš i, ē diens nav ī paš i labs, viesnī ca var bū t 3 zvaigznes, bet virtuve un serviss nav 1 zvaigzne, bijā m 9 dienas pa š o laiku ne reizi nemainī jā m gultu, dvieļ us mainī ja katru dienu Wi-Fi vestibilā normā li istabiņ ā slikts, 50 metri no jū ras kā iekš ā viesnī cas apraksts neatbilst patiesī bai, viesnī cai nav savas vietas pludmalē , par saulessargiem un sauļ oš anā s krē sliem ir jā maksā.10 lev (5 eiro) viesnī cas klimatā (kondicionieris) maksā.15 lev dienā , man' t ieteiktu, pirms ejam palasam recenzijas krieviski un vā ciski, tur vā cieš iem visu raksta, tie ir meli, esam no Vā cijas.
аватар id134592296
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Atpū ta Bopgarijā . Viesnī ca atrodas gandrī z pludmalē . Tī rī š ana tika veikta katru dienu. Gultas veļ a tika mainī ta pē c 5 dienā m, dvieļ us varē ja mainī t biež ā k. Ē diens un apkalpoš ana man bija ideā li. … Tomēr ▾ Atpū ta Bopgarijā . Viesnī ca atrodas gandrī z pludmalē . Tī rī š ana tika veikta katru dienu. Gultas veļ a tika mainī ta pē c 5 dienā m, dvieļ us varē ja mainī t biež ā k. Ē diens un apkalpoš ana man bija ideā li. Vakaros skanē ja dzī vā mū zika. Man nepatika, ka vakaros pie vienas no restorā na darbiniecē m viesojā s viņ as draugi vai radi un viņ a rezervē ja viņ iem 2 galdiņ us, kas paredzē ti atpū tniekiem. Protams, viņ i ē da bez maksas.
аватар mishchenkosv81
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Ļ oti laba viesnī ca. Pā rsvarā atpū š as vā cieš i un poļ i, kuš u un ukraiņ u ir ļ oti maz. Istabas tika tī rī tas katru dienu. Ē diens ir normā ls, brokastis pamatā ir vienā das, un vakariņ as ir daudzveidī gas. … Tomēr ▾ Ļ oti laba viesnī ca. Pā rsvarā atpū š as vā cieš i un poļ i, kuš u un ukraiņ u ir ļ oti maz. Istabas tika tī rī tas katru dienu. Ē diens ir normā ls, brokastis pamatā ir vienā das, un vakariņ as ir daudzveidī gas. Pagalmā ir pieauguš o baseins un bē rnu baseins ar slidkalniņ u un strū klaku. Netā lu no jū ras, apmē ram 5 minū tes, pa smilš u kā pā m pa koka celiņ iem. Kopumā laba viesnī ca. Es iesaku.
аватар
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Jā , Irina, tev ir taisnī ba par visu. Tikko atbraucu un nosē dumi ir š ausmī gi - lai gan es arī neesmu ī paš i jauns. Bet vienī gais pluss starp tiem vā cieš iem, kas turas, lai nenokristu, izskatī jos par 20 gadiem jaunā ka. Ja gribi sabojā t garastā vokli, aiziet. … Tomēr ▾ Jā , Irina, tev ir taisnī ba par visu. Tikko atbraucu un nosē dumi ir š ausmī gi - lai gan es arī neesmu ī paš i jauns. Bet vienī gais pluss starp tiem vā cieš iem, kas turas, lai nenokristu, izskatī jos par 20 gadiem jaunā ka. Ja gribi sabojā t garastā vokli, aiziet.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Tagad tā ir 3* viesnī ca. Visas priekš rocī bas par papildus samaksu. Kondicionieris uz 14 dienā m + 70 eiro, skats no balkona uz baseinu + 56 eiro. Tikai viņ i aizmirsa mums pastā stī t, ka viņ iem tur atrodas arī skatuve animatoriem. Tā lī dz 23.00 "baudī jā m" vā cu dziesmas. … Tomēr ▾ Tagad tā ir 3* viesnī ca. Visas priekš rocī bas par papildus samaksu. Kondicionieris uz 14 dienā m + 70 eiro, skats no balkona uz baseinu + 56 eiro. Tikai viņ i aizmirsa mums pastā stī t, ka viņ iem tur atrodas arī skatuve animatoriem. Tā lī dz 23.00 "baudī jā m" vā cu dziesmas. VISAS animā cijas ir vā cu valodā . Man ļ oti patika baseini gan pieauguš ajiem, gan bē rniem. Ī stos sauļ oš anā s krē slus vajadzē tu aizņ emties 8.00, pretē jā gadī jumā ar to nepietiks. Ē diens ir vienmuļ š un nav ī paš i piemē rots bē rniem. Lai gan viesnī cā ir daudz bē rnu. Nekā das putras, kotletes pikantas, un desiņ as bezgarš ī gas. Vakarā visi dzē rieni, ieskaitot ū deni, ir apmaksā ti. Mē s dzē rā m arbū zu. Bē rnam lī dzi tika atnesta sula. Pē c trim dienā m pieradā m, un jutā mies kā mā jā s : ) Viss ir ļ oti jauki, neskatoties uz to, ka lielā kā daļ a ir vā cieš i. Lī dz augustam ieradā s daudzi krievi ar bē rniem. Ģ imenes viesnī ca. Viesnī cas priekš ā ir vilciena pietura uz Saulaino Krastu. Blakus viesnī cai Kotva. Par papildu samaksu ir pieejams mini akvaparks. maksa. Viesnī ca atrodas netā lu no Nesebras. sauļ oš anā s krē sli un saulessargi pie baseiniem ir bez maksas. Pludmale Bulgā rijā ir MAKSĀ TA, izņ emot brī vā s zonas (5%). Tas ir aizņ emts no 9.00.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Atpū tā s 2009.  gada jū lijā (pē dē jais). Ko lai saka) Sanā ksmes ballī te Bulgā rijas teritorijā - (Balkan Express) plkst. 3. Neklausieties nevienā tū roperatorā par komfortabliem apstā kļ iem, ***+ un visu to, gaisa kondicionē š anas klā tbū tni telpā un a fē ns vai labs serviss (tas viss ir meli ! ! ! ). … Tomēr ▾ Atpū tā s 2009.  gada jū lijā (pē dē jais). Ko lai saka) Sanā ksmes ballī te Bulgā rijas teritorijā - (Balkan Express) plkst. 3. Neklausieties nevienā tū roperatorā par komfortabliem apstā kļ iem, ***+ un visu to, gaisa kondicionē š anas klā tbū tni telpā un a fē ns vai labs serviss (tas viss ir meli ! ! ! ). Animā cija notiek tikai vā cu valodā (ņ emot vē rā , ka ir daudz krievvalodī go atpū tnieku). Ē diens vienmuļ š , apkalpoš ana slikta. Pē c izskata š ķ iet, ka viņ š nonā cis pansionā tā (tā tad, kurš vē las redzē t lielā ku auditoriju jaunā ku un mazā ku veco ļ auž u ģ imenes, bē rnus, no kuriem vienkā rš i ir neaptverami daudz prā tu - uz 1 ir apmē ram 2.3 bē rni pieauguš ais) noteikti neatrodas Zephyr. Istabas, no mazā k paaugstinā ta trokš ņ a viedokļ a, kas nā k no ielā m, tad š is ir labais spā rns no galvenā s ieejas. Kas attiecas uz dež urantē m, konkrē ti telpu uzkopš anu, tad jā atzī mē personā la godprā tī ba (viss paliks savā s vietā s), uzkopš ana notiek izskata dē ļ , tā s galvenokā rt tiek izsū ktas, jo putekļ i uz mē belē m ir uzkrā jis pienā cī gu biezumu lī dz mū su aizieš anai. Tualetes papī rs ir pā rpilnī bā , dī vaini, ka ziepes un š ampū nus bija jā lū dz, daž i atpū tnieki nospļ ā vā s un nopirka sevi veikalos. Animatoriem ir jā dod savs pienā kums, viņ i visu nedarī ja slikti, vienī gais, ko arī gribē ju, lai sacensī bas notiktu ne tikai vā cu valodā (gan pieauguš ajiem, gan bē rniem). Istabā s NAV gaisa kondicionē tā ju! Mē s nebijā m vienī gie, kas ar to saskā rā s, kam Maskavas tū roperators apsolī ja, ka istabā bū s kondicionieris un fē ns. Skaidrs, ka nav ne viena, ne otra. Ja no kreisā spā rna attiecī bā pret ieeju joprojā m var redzē t piekā rtus gaisa kondicionē tā jus (no baseina puses tos var redzē t), tad viņ i it kā saka, piemē ram, piemaksā t par tiem (lai gan Maskava par to neteica ne vā rda ), tā du istabu joprojā m ir maz, tā pē c sagatavojieties istabai bez frī ž iem) Un nekā das 3 zvaigznes, kā apliecinā ja arī Maskavas tū roperators Zephyr - ** Vā rdu sakot, no maniem vā rdiem un daudziem citiem atpū tniekiem, kurus tur satikā m. - nedodieties atpū sties uz Zefiru, lī dzekļ us var izmantot mā jokļ a ī rē š anai uz jū su uzturē š anā s laiku Bulgā rijā (ī paš i Saulainajā krastā ), ir cilvē ki, kas tur ī rē savus dzī vokļ us (cena ir tā da pati, ja beigas nav lē tā k, bet ir daudz ē rtā k), es zinu sevi, jo es gā ju atpū sties uz 2 nedē ļ ā m faktiski uz Zephyr, bet vairā kas dienas man vē l bija jā dzī vo tā dos ī rē tos dzī vokļ os. Tā kā Zefī ram nebija spē ka, un tā kā mē s atnā cā m atpū sties, nevis sasprindzinā t nervus, tad ar pildspalvu pamā jā m Zefī ram.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар koshmarik33
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca atrodas netā lu no pludmales 100 metru attā lumā , lai nokļ ū tu jū rā , vispirms jā š ķ ē rso smilš u kā pa, kas ir pat interesanti. Viesnī cai nav savas pludmales, tā pē c par sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem pludmalē ir jā maksā . … Tomēr ▾ Viesnī ca atrodas netā lu no pludmales 100 metru attā lumā , lai nokļ ū tu jū rā , vispirms jā š ķ ē rso smilš u kā pa, kas ir pat interesanti. Viesnī cai nav savas pludmales, tā pē c par sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem pludmalē ir jā maksā .
Pie baseina vienmē r ir daudz cilvē ku, animatori izklaidē bē rnus un pieauguš os, bet visa programma ir tikai vā cu valodā , jo. viesnī cas atpū ta, pā rsvarā vā cieš i.
Ē diens (man bija "viss iekļ auts") nav slikts, protams, bufete, bet pusdienas un vakariņ as daž ā das. Gardi dā rzeņ i un vistas ē dieni. Tikai reizē m trauki nav labi nomazgā ti.
Serviss nav slikts, tī ra katru dienu, bet veļ u man ne reizi nemainī ja nedē ļ as laikā . Protams, istabā nav vannas, parasta uzlabota dizaina duš a, salī dzinot ar padomju sistē mu, un pat vienu reizi no rī ta vairā kas stundas nebija ū dens: kaut kas salū za.
Netā lu no viesnī cas pietur vilciens, un Saulainā Krasta centrā var nokļ ū t par 3 levā m. Netā lu no viesnī cas atrodas senā Nesebras pilsē ta, lī dz tai var aiziet 15-20 minū š u laikā .
Netā lu no viesnī cas ir veikali, aptieka, netā lu no viesnī cas ir ļ oti skaistas rozes. Kopumā , protams, š ī viesnī ca ir 3 zvaigž ņ u lī menī .
Pats galvenais, protams, ir jū ra. Pludmales smilš ainas, dziļ ums sekls, jū ra skaidra, jū nija vidū +23, tikai pē cpusdienā biež i paceļ as vē jš un peldē ties kļ ū st neiespē jami, jo ir auksti izkā pt no ū dens.


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Отель расположен в южной части курорта Солнечный берег. Расстояние до Нового города Несебра составляет примерно 1 км. Последний раз гостиница реновирована в 2010 г. Отель подойдет для семейного отдыха, а также для поездки с друзьями.

Atrašanās vieta Расстояние от отеля до аэропорта Бургаса составляет 24,1 км.
Pludmale
 • 1. rinda
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

К услугам гостей открытая терраса. Размещение домашних животных допускается по предварительному запросу. На территории отеля есть магазины. Стойка регистрации работает круглосуточно.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • izmitināšana ar dzīvniekiem  FREE 
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports
 • volejbols
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
Telpu apraksts

Отель предлагает 275 комфортабельных номеров.

Istabās

В каждом номере имеется кабельное телевидение и холодильник. Все номера оснащены собственной ванной комнатой и балконом, который выходит на просторные сады отеля.

 • vanna/duša
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • ledusskapis
 • balkons/terase
Adrese 8240 Солнечный берег, Болгария
Tālruņi: +359 55 422 833
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в волейбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).