Wela Hotel 4*– Atsauksmes

21
Novērtējums 8.410
pamatā
21 atsaukt
№4 viesnīcas reitingā Saulainā pludmale
8.4 Numurs
7.9 apkalpošana
8.2 Tīrība
9.0 Uzturs
7.8 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Saulainā Krasta ziemeļu daļā, 200 metru attālumā no pludmales. Tā sastāv no divām 5 stāvu ēkām: pirmā celta 2004. gadā, otrā – 2012. gadā. Tā piedāvā restorānus, bārus, spa, izklaidi pieaugušajiem un bērniem. Viesnīca ir lieliski piemērota relaksējošai un aktīvai atpūtai ar visu ģimeni.Vairāk →
аватар liubowpoeche
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Š ovasar jū nijā atbraucā m no Polijas un pavadī jā m 8 neaizmirstamas dienas. Lieliska viesnī ca, kurā apkalpotā ji ir 5 zvaigznes, nevis 4, mē s apmeklē jā m 3 š ā das virtuves kontinentus, kalpi, bā ra kalpi nekad nav satikuš ies. … Tomēr ▾ Š ovasar jū nijā atbraucā m no Polijas un pavadī jā m 8 neaizmirstamas dienas. Lieliska viesnī ca, kurā apkalpotā ji ir 5 zvaigznes, nevis 4, mē s apmeklē jā m 3 š ā das virtuves kontinentus, kalpi, bā ra kalpi nekad nav satikuš ies. Ī paš i gribu izcelt restorā na un bā ra vadī tā ju, bā rmeni Anž eliku par godprā tī gu darbu, par jauko apkalpoš anu. Desmit vē lē jā s atstā t labā kā s atmiņ as, kas pavadī tas Bulgā rijā , par ko mē s jums pateicamies!
аватар
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca Wela ir 4*, bet ticiet man, tā ir pelnī jusi visas 5 zvaigznes. Viesnī ca ir tī ra, sakopta, ļ oti labi uzturē ta, mē beles jaunas, viss ideā li ar santehniku. Es nepiedzī voju absolū ti nekā das neē rtī bas, atpū š oties š ajā viesnī cā . … Tomēr ▾ Viesnī ca Wela ir 4*, bet ticiet man, tā ir pelnī jusi visas 5 zvaigznes. Viesnī ca ir tī ra, sakopta, ļ oti labi uzturē ta, mē beles jaunas, viss ideā li ar santehniku. Es nepiedzī voju absolū ti nekā das neē rtī bas, atpū š oties š ajā viesnī cā . Gultas ir ļ oti ē rtas, un tajā s ir patī kami gulē t. Ē diens ļ oti garš ī gs, aromā ts vien bija tā vē rts. Un kafija tur vispā r ir brī niš ķ ī ga, nekad iepriekš nebiju mē ģ inā jis, mē reni skā ba un ļ oti sā tī ga. Teritorija ir liela un ļ oti skaista, mums patika pa to pastaigā ties, lai apbrī notu saulrietu, bija brī niš ķ ī gs skats. Pē c brī vdienā m man ir tikai pozitī vas atmiņ as. Ja man jautā tu, vai vē los apmesties viesnī cā Wela Hotel, es atbildē tu - "JĀ ! ". Man tieš ā m viss ļ oti patika. Paldies visiem, kas ir iesaistī ti š ī s viesnī cas sakā rtoš anā , jū s esat lieliski biedri.
аватар KarinaAndrienko
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Labdien! Es vē los dalī ties iespaidos par pā rē jo Wela Hotel 4 *. Mē s devā mies pagā juš ajā vasarā , un mums tas ļ oti patika! ))) Viesnī ca ir š ika un vienkā rš i izveidota atpū tai) Tikai 5 minū tes lī dz pludmalei) Istabas ir ļ oti skaistas, visas spilgtā s krā sā s) Skaistais skats no loga ir pacilā još s. … Tomēr ▾ Labdien! Es vē los dalī ties iespaidos par pā rē jo Wela Hotel 4 *. Mē s devā mies pagā juš ajā vasarā , un mums tas ļ oti patika! ))) Viesnī ca ir š ika un vienkā rš i izveidota atpū tai) Tikai 5 minū tes lī dz pludmalei) Istabas ir ļ oti skaistas, visas spilgtā s krā sā s) Skaistais skats no loga ir pacilā još s. Viesnī cā ir arī peldbaseins, bā rs un sauna. Vē l paspē ju aiziet uz kosmē tiskajā m procedū rā m, aiziet uz sporta zā li. Un ar vī ru spē lē jā m tenisu, badmintonu, š autriņ as un mini golfu) Izmē ģ inā jā m visu, š eit ir daudz izklaides, jums nebū s garlaicī gi) Mē s brī vajā laikā devā mies uz Nesebras pilsē tu, tā ir ļ oti tuvu , kur apmē ram 15 minū tes. Nedaudz iepazinā mies ar vietē jo kultū ru, paē dā m garš ī gi. Arī paš ā viesnī cā ir daudz restorā nu un ē diens ir š iks)) Man patika banitsa - tradicionā la bulgā ru kā rtainā mī kla, neparasta, bet ļ oti garš ī ga. Kopumā es iesaku visiem, kas vē las atpū sties un atpū sties no vietē jā s burzmas)
аватар anya-gorbach
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Sveiki! Pirmo reizi mū ž ā radā s vē lme uzrakstī t atsauksmi (lai gan ne pirmo reizi ā rzemē s: Turcija, Malta, Taizeme, Grieķ ija, Austrija, Sicī lija) Viesnī cai tika pieš ķ irtas 4 zvaigznes, nevis 5, kā man š ķ iet, tikai tā pē c, ka tā nav pirmajā rindā . … Tomēr ▾ Sveiki! Pirmo reizi mū ž ā radā s vē lme uzrakstī t atsauksmi (lai gan ne pirmo reizi ā rzemē s: Turcija, Malta, Taizeme, Grieķ ija, Austrija, Sicī lija)
Viesnī cai tika pieš ķ irtas 4 zvaigznes, nevis 5, kā man š ķ iet, tikai tā pē c, ka tā nav pirmajā rindā . Pastaiga lī dz jū rai 3-5 minū tes. 1000 metri tur nav (kā rakstī ts aprakstā ). Un viss pā rē jais ir lieliski. Tas viss ir atkarī gs no jū su garastā vokļ a! Ja jū s ieradā ties meklē t trū kumus, jū s atradī sit 5 zvaigznē s. viesnī cas. Tā tad par viesnī cu:
1) Mani ļ oti pā rsteidza viesu daudznacionā lums (paš i bulgā ri, un rumā ņ i, moldā vi, amerikā ņ i, briti, vā cieš i, krievi, ukraiņ i, ī sumā )
2) istabā s viss mā jī gi, tī ri, kompakti, nekas vairā k. Gulta mainī ta 2 reizes 7 atvaļ inā juma dienu laikā . Dvieļ i tika mainī ti tikai tad, ja jū s tos nometā t uz vannas istabas grī das. Uzkopa, kamē r bijā m brokastī s. Ļ oti ē rti, starp citu.
3) Ē diens. Nu, es nezinu, protams, jū s varat atrast vainu, bet jū s nevē laties. Es rakstu tā , kā bija. Brokastis VIENMĒ R ir vienā das. Omlete, olu kultenis, bekons, vā rī tas olas, dā rzeņ i, salā ti, saldumi, musli, piens, augļ i, tē ja, kafija. Pusdienas un vakariņ as tiek dublē tas, tač u katra diena ir atš ķ irī ga. Gaļ a bija: cū kgaļ a, liellopu gaļ a, teļ a gaļ a, vista, zivis. Garnē jums: makaroni, kartupeļ i, rī si, tvaicē ti dā rzeņ i, vā rī ti kartupeļ i, cepti. Pusdienā s un vakariņ ā s vienmē r bija pirmie ē dieni. Uz verandas vienmē r bija kaut kas grilē ts, vai nu karbonā des, vai kotletes, vai vistas gabaliņ i. Ī sā k sakot, jū s nepaliksit izsalkuš i.
4) Alkohols. Viss ietver tikai vietē jos, diezgan pieļ aujamos. Kopumā ir 4 bā ri. Galvenajā restorā nā , vestibilā , pie baseina un verandā . Tiesa, alkoholu lej caur zobiem, mums, ukraiņ iem un krieviem! Vestibila bā rs strā dā lī dz 12 naktī , tā pē c bez alkohola nepaliksi!
5) Ī PAŠ S PALDIES ANIMĀ CIJAS KOMANDAI!!! ! ! Puiš i ir vienkā rš i lieliski!!! ! ! Katru vakaru kaut kas jauns. Mē s gā jā m visu laiku un nenož ē lojā m. Pulksteņ a mehā nisms, prieks! Viņ i kā du vakaru sarī koja bulgā ru vakaru (saņ ē ma daudz lielā ku baudu nekā devā s ekskursijā , pē c tam nož ē loja izmesto naudu) Starp citu, viņ i nopirka ekskursiju uz Bulgā rijas ciematu laukumā netā lu no viesnī cas (pilnī ga krā pniecī ba , mums teica, ka š ī ir labā kā ekskursija. labā ku priekš nesumu nekur citur neatradī siet, varu teikt, ka man galī gi nekas nepatika, ne ē diens, ne izklaides programma)
6) Minerā lū dens baseinā . Tā ds prieks, nav balinā tā ja smakas un nepatī kama sajū ta degunā.....
Kopumā iesaku viesnī cu!
аватар ipad2009
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Lieliska viesnī ca, 5 min no jū ras, savu zvaigž ņ u vē rta, ē diens lī menī un garš ī gs, laba animā cija … Tomēr ▾ Lieliska viesnī ca, 5 min no jū ras, savu zvaigž ņ u vē rta, ē diens lī menī un garš ī gs, laba animā cija
аватар I.gorelko
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Atpū tā s 11 naktis ar diviem jau diezgan pieauguš iem bē rniem 16 un 13 gadus veciem. Tū risma kompā nija Solvex piedā vā ja š o viesnī cu kā izdevī gu iespē ju bē rnam lī dz 13 gadu vecumam ar atlaidi izmitinā š anai. Viss tika noorganizē ts visaugstā kajā lī menī . … Tomēr ▾ Atpū tā s 11 naktis ar diviem jau diezgan pieauguš iem bē rniem 16 un 13 gadus veciem. Tū risma kompā nija Solvex piedā vā ja š o viesnī cu kā izdevī gu iespē ju bē rnam lī dz 13 gadu vecumam ar atlaidi izmitinā š anai. Viss tika noorganizē ts visaugstā kajā lī menī . Mū s sagaidī ja lidostā un aizveda uz viesnī cu, un viesnī ca uzreiz tika iekā rtota un pabarota ar vakariņ ā m. Uzņ ē muma Yulia pā rstā ve nā kamajā dienā ļ oti detalizē ti instruē ja gan ekskursijā s, gan izbraucot. Viesnī cas personā ls ir ļ oti draudzī gs. Animatori strā dā ja katru dienu, viņ i bija ļ oti jautri un jauni. Viesmī ļ i restorā nā ir vienkā rš i lieliski - strā dā ja ā tri un kvalitatī vi, nekad neesmu redzē jis nenotī rī tu galdu. Un viņ i baroja lieliski: bufete, viss ir svaigs un garš ī gi pagatavots. Katru dienu augļ i: ā boli, apelsī ni, greipfrū ti, plū mes, nektarī ni, persiki, arbū zs un melone. Pusdienā s un vakariņ ā s kū kas un konditorejas izstrā dā jumi ir obligā ti.
brokastis: svaigi konditorejas izstrā dā jumi. Istaba tika tī rī ta katru dienu, gulta mainī ta divas reizes vienpadsmit naktī s, kas ir pilnī gi pietiekami, slapji dvieļ i pē c vajadzī bas. Bet viņ i man iedeva istabu 3. stā vā ar skatu uz galveno ielu, un pa to pat naktī bija ļ oti intensī va satiksme, tā pē c naktī nevar atvē rt logu - tas ir ļ oti skaļ š , gaisa kondicionieris izglā ba. Tuvumā nav diskotē ku un skaļ as mū zikas, tā pē c š is ir diezgan kluss rajons pā riem ar bē rniem. Vienī gais telpas trū kums ir duš a. Tas ir izgatavots tā , lai duš as durvis neaizkavē tu ū dens nokļ ū š anu zem izlietnes un tualetes poda. Tā kā man patī k istabā staigā t basā m kā jā m, tad pastā vī gā ū dens klā tbū tne uz grī das nedaudz kaitinā ja.
аватар bsbpqdye
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū tos ar sievu 2013. gada jū lija sā kumā , ī su brī di biju Turcijā , Ē ģ iptē , skeptiķ i brauca uz Bulgā riju, bet biju patī kami pā rsteigts, patika gandrī z viss, viesnī ca ļ oti laba, ja ne vā cieš iem un britiem (jaunieš i neizejiet no viesnī cas dzert un kliedz, mū sē jie atpū š as), ē diens ir daudz garš ī gā ks nekā tajā s valstī s, kur bija, viesnī cā ir maz izklaides vai ā rzemniekiem, cenas ir pā rsteidzoš as savā lē tumā , principā Viesnī ca man ļ oti patika, noteikti labā ka par Ē ģ ipti un kaut kur Turcijas lī menī , vienī gais mī nuss, jū ra nav pirmajā rindā un sauļ oš anā s krē sli ir maksas. … Tomēr ▾ Atpū tos ar sievu 2013. gada jū lija sā kumā , ī su brī di biju Turcijā , Ē ģ iptē , skeptiķ i brauca uz Bulgā riju, bet biju patī kami pā rsteigts, patika gandrī z viss, viesnī ca ļ oti laba, ja ne vā cieš iem un britiem (jaunieš i neizejiet no viesnī cas dzert un kliedz, mū sē jie atpū š as), ē diens ir daudz garš ī gā ks nekā tajā s valstī s, kur bija, viesnī cā ir maz izklaides vai ā rzemniekiem, cenas ir pā rsteidzoš as savā lē tumā , principā Viesnī ca man ļ oti patika, noteikti labā ka par Ē ģ ipti un kaut kur Turcijas lī menī , vienī gais mī nuss, jū ra nav pirmajā rindā un sauļ oš anā s krē sli ir maksas. Iesaku gan viesnī cu, gan Bulgā riju
аватар atoonika
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca ir diezgan laba. Laba cenas un kvalitā tes attiecī ba. Ē diens ir daudzveidī gs. Personā ls ir draudzī gs. Apkalpoš ana ir normā la. Dvieļ i tika mainī ti katru dienu, un gultas veļ a tika mainī ta ik pē c trim dienā m. Laba animā cija. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir diezgan laba. Laba cenas un kvalitā tes attiecī ba. Ē diens ir daudzveidī gs. Personā ls ir draudzī gs. Apkalpoš ana ir normā la. Dvieļ i tika mainī ti katru dienu, un gultas veļ a tika mainī ta ik pē c trim dienā m.
Laba animā cija. Ir animatoru komanda (7 vai 8 cilvē ki), kas cenš as organizē t daž ā das izklaides dienas laikā gan pieauguš ajiem, gan bē rniem.
Viesnī ca atrodas otrajā krasta lī nijā , 5-7-10 minū tes lī dz jū rai (viss atkarī gs no tā , kur doties). Pludmale un jū ra ir skaistas! ! ! !!
Sunny Beach Resort ir laba infrastruktū ra.
аватар sonia_
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
2013. gada jū nijā atpū tuš ies divi draugi. Viesnī ca tika izvē lē ta ilgu laiku, iepriekš izpē tot atsauksmes, gandrī z viss, ko viņ i lasī ja, izrā dī jā s patiesī ba. Tā tad bū tī bā . Lidojā m no Minskas Belavia, ierodoties mū s sagaidī ja Solvex firmas pā rstā vis un ap 14. … Tomēr ▾ 2013. gada jū nijā atpū tuš ies divi draugi. Viesnī ca tika izvē lē ta ilgu laiku, iepriekš izpē tot atsauksmes, gandrī z viss, ko viņ i lasī ja, izrā dī jā s patiesī ba. Tā tad bū tī bā . Lidojā m no Minskas Belavia, ierodoties mū s sagaidī ja Solvex firmas pā rstā vis un ap 14.00 aizveda uz viesnī cu, bijā m iekā rtojuš ies uzreiz, bez problē mā m, logi pavē rā s uz baseinu. Istaba tī ra, kā rtī ga, veļ a svaiga. Tī rī ja katru dienu, nedē ļ u gulta tika mainī ta 2 reizes. No plusiem: lielisks ē diens, ļ oti daudzveidī gs un garš ī gs, Eiropas virtuve (zviedru galds), izsalcis noteikti nepaliksi; viesnī ca atrodas otrajā lī nijā , tā pē c naktī ir diezgan mierī gs, personā ls ir pieklā jī gs un pieklā jī gs. Mī nusi - animā cija, tā nav nekā da. Viesnī ca drī zā k nav 4 *, bet laba trī s.
аватар ViktoriyaSem
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū tā mies ar bē rnu (11 gadus veca meitene), pirms ceļ ojuma lasī jā m atsauksmes un, ņ emot vē rā dā rdzī bu un cilvē ku viedokli, pā rtraucā m izvē lē ties š o viesnī cu. Es tikai vē los izteikt dziļ u pateicī bu cilvē kiem, kuri velta laiku atsauksmju rakstī š anai. … Tomēr ▾ Atpū tā mies ar bē rnu (11 gadus veca meitene), pirms ceļ ojuma lasī jā m atsauksmes un, ņ emot vē rā dā rdzī bu un cilvē ku viedokli, pā rtraucā m izvē lē ties š o viesnī cu. Es tikai vē los izteikt dziļ u pateicī bu cilvē kiem, kuri velta laiku atsauksmju rakstī š anai. Mū su gadī jumā š ī informā cija ļ oti palī dzē ja izvē lē un izrā dī jā s absolū ti pareiza (ņ emot vē rā daž ā das gaumes). Neskatoties uz to, ka viņ u reģ istrā cija notiek pulksten 14.00, ņ emot vē rā brī vdienu sezonas lejupslī di, istabā iekļ uvā m 09.55 uzreiz pē c ieraš anā s, cilvē ki no Moldovas gaidī ja no pulksten 6.00 un pie mums apmetā s tajā paš ā laikā . Personā ls ļ oti draudzī gs, pozitī vs, dzī vespriecī gs, ar humora izjū tu, jū ties kā ģ imenē . Pati krā su shē ma dzelteno toņ u interjerā viesnī ca sā kotnē ji ir. Istabas ir tī ras, dvieļ i tika mainī ti katru dienu, vienu reizi un 2 reizi viņ i mē ģ inā ja, bet mē s atteicā mies. Š ampū nus un duš as ž elejas tā pat nemainī ja (tā dā ziņ ā , kad beidzā s, nu, mums pietika), meitenes no blakus istabas par to vē rsā s reģ istratū rā , sā ka nest gandrī z. katru dienu bez dzeramnaudas. Spriež ot pē c daž iem maniem novē rojumiem, ja neskaita dvieļ u nomaiņ u un atkritumu izveš anu, viņ i neko daudz netī rī ja, bet mē s paš i centā mies uzturē t kā rtī bu, tā pē c man nav pretenziju. Mē beles istabā ir jaunas, tī ras un ē rtas, visas gaismas darbojā s. Atvainojiet par š ā du detaļ u, bet vannas istabā skaloš anas sistē mā bija nedaudz vā jš ū dens spiediens. Un tā , visā s viesnī cas zonā s un tā s teritorijā tika pastā vī gi tī rī tas, un viss bija tī rs un labi uzturē ts. Mums paveicā s ar istabu, ka logi pavē rā s uz baseina pagalmu, varē ja skatī ties uz bē rnu, ja viņ š izgā ja viens. Otrkā rt, skanē ja mū zika, un pē c vē lē š anā s varē ja aizvē rt durvis un viss bija kluss, skaņ as izolā cija likā s normā la. Mū su pē dē jā vakarā , kad bija nacionā lā ballī te, es sakrā mē ju somas un noskatī jos labu izrā di. Droš i vien nedaudz mazā k paveicā s cilvē kiem, kuru logi bija vē rsti uz ceļ u un blakus esoš ajā m viesnī cā m, bet es nedomā ju, ka tas ir tik biedē još i. Kas attiecas uz pā rtiku: kā ds atsauksmē s rakstī ja, ka naž i nebija ī paš i asi, piekrī tu ; ))), liellopu gaļ a man likā s cieta, bet es pā rsvarā devu priekš roku zivī m un biju ļ oti apmierinā ts, kartupeļ u biezenis atgā dinā ja mivī nu no maisiem, Man personī gi nepatika pica (un ne tikai viesnī cā ). Sulas arī nav ī paš i labas (bet par to mē s lasī jā m iepriekš ). Man ļ oti garš oja zupas un jogurti. Galvenais, lai viss ir svaigs un daudzveidī ba ļ auj katram izvē lē ties sev tī kamu diē tu, ko arī izdarī ju un biju apmierinā ta. Daudz staigā jā m pa kū rortu, apskatī jā m daž ā das viesnī cas ā rē ji un pā rliecinā jā mies par savas izvē les pareizī bu. Lī dz jū rai (pludmalei) ne vairā k kā.5 minū š u gā jiens, lī dz kū rorta centram 15 minū tes. Tur piedā vā braucienu ar vilcienu par 3 levā m no cilvē ka, mums likā s, ka pa promenā di visā kū rorta garumā , izrā dī jā s tikai lī dz centram (un ne gluž i pa krastmalu), kur izstaigā jā m vairā kus reizes dienā . Kas attiecas uz naudas maiņ u, tad labā k samainī t "Unit Credit Bull Bank", bet tur ir no 50 eiro ar pasi un kaut kur lī dz 16.00 izņ emot nedē ļ as nogales, š is ir pa ceļ am uz centru pa labi , likme bija 1.947, citā s vietā s 1.91 , 1.90 un zemā ka, bet jebkura summa. Es arī gribu teikt, ka, neskatoties uz savlaicī gu ceļ a devu (agri no rī ta), mē s nebijā m sarakstā , lai gan es personī gi redzē ju, kā meitene kaut kur pieraksta, un tad es pats meklē ju piezī mju grā matiņ a un neatradā s sarakstā ))), viņ š mums tika dots. Vienos no rī ta, 4 stundas pirms izlidoš anas, nolē mu pajautā t, vai mums ir sausā s devas, un uzzinā ju, ka tā das nav. Bet 4.45 mums iedeva. Viss tika atrisinā ts bez pretenzijā m, nemaz nerunā jot par skandā liem. Iespē jams, ka š ā du pā rpratumu izraisī ja tas (es personī gi pamanī ts) fakts, ka jaunieš i mazliet zina krievu valodu, vairā k angļ u valodu, cilvē ki no 30 ļ oti labi zina krievu valodu. Tā pē c svarī gā kos jautā jumus labā k kontrolē t paš am. Laikapstā kļ i š ajā gadalaikā mū s nelutinā ja (vē l labā k septembra 1. pusē ), puse no atvaļ inā juma laika bija apmā cies, lietus, vē sas naktis, bet peldē jā mies jū rā un baseinā , lai gan ne tik ilgi, bet ne nenormā ls karstums. 15 minū š u gā jienā akvaparks mums nepatika (gā jā m apskatī ties), bet tas, kas š ķ iet jaunā ks un interesantā ks Nesebā rā vairs nederē ja, tā pē c bē rns palika bez galvenā s izklaides. . Atvainojos par tā diem sī kumiem, patiesī bā esmu mazā k pretenciozs un prasī gs cilvē ks ikdienā , ē dienā . Es tikai gribē ju izklā stī t visus punktus, ko pamanī ju, nevis tā pē c, lai sniegtu sliktu raksturojumu, bet gan lai palī dzē tu citiem cilvē kiem ar daž ā dā m prasī bā m viņ u izvē lē . Secinā jums: bijā m diezgan apmierinā ti ar cenas un kvalitā tes attiecī bu. Ja brauksim vē lreiz, tad tikai š ajā viesnī cā .
Parādīt vairāk »


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Отель расположен в северной части Солнечного берега, в 200 метрах от пляжа. Состоит из двух 5-этажных корпусов: первый построен в 2004 году, второй – в 2012 году. К услугам гостей рестораны, бары, спа-центр, развлечения для взрослых и детей. Отель прекрасно подойдёт для спокойного и активного отдыха всей семьёй.

Atrašanās vieta 1 км от центра Солнечного берега. 40 км от аэропорта Бургаса.
Pludmales apraksts Пляж в 200 м.
 • 3. un tālāk
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

2 ресторана, 3 бара, 2 конференц-зала.

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, факс/ксерокопирование, магазины на территории, доставка прессы, доставка еды и напитков в номер.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • ārsts
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Анимационная программа для детей.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Мини-гольф, аквааэробика, садовые шахматы, мини-футбол – бесплатно. Дартс: у аниматоров бесплатно, в ночном баре платно.
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • futbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • disko klubs
 • animācija
Telpu apraksts

Всего 250 номеров в двух 5-этажных зданиях.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi $
 • balkons/terase
Adrese 8240 Sunny Beach resort, Bulgaria
Tālruņi: +359 554 250 75
Tīmekļa vietne: Wela Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями.