Vechna R Resort 3*– Atsauksmes

7
Novērtējums 4.310
№84 viesnīcas reitingā Saulainā pludmale
7.1 Numurs
5.1 apkalpošana
6.1 Tīrība
2.2 Uzturs
7.4 Infrastruktūra
Kūrorts Vechna R atrodas Saulainā Krasta dienvidu kūrortā, 2 km attālumā no Nesebāras vēsturiskās daļas. Tuvākais veikals un restorāns, kā arī sabiedriskais transports atrodas 50 metru attālumā. Šī opcija ir piemērota gan ģimenēm, gan pāriem.Vairāk →
аватар camomile3
 •  apceļots 9 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 4.0
Viesnī ca atrodas netā lu no jū ras, ir 4 lifti, baseins labs. Starp trū kumiem: istaba tika iztī rī ta pat reizi 8 dienā s un mē s ne reizi neredzē jā m, ka baseins tiktu tī rī ts. Ē diens bija diezgan vienmuļ š . Reģ istratū rā darbinieki lielā koties ir draudzī gi. … Tomēr ▾ Viesnī ca atrodas netā lu no jū ras, ir 4 lifti, baseins labs. Starp trū kumiem: istaba tika iztī rī ta pat reizi 8 dienā s un mē s ne reizi neredzē jā m, ka baseins tiktu tī rī ts. Ē diens bija diezgan vienmuļ š . Reģ istratū rā darbinieki lielā koties ir draudzī gi. Bet pā rē jo katru dienu sabojā ja ē dnī cas darbinieki. Pirmkā rt, katru reizi bija jā uzrā da maltī tes biļ ete. Otrkā rt, un visnepatī kamā kais ir "uzraugs" ē damistabā . Š is puisis ir diezgan rupjš un nav draudzī gs. Viņ š vienmē r vē roja apmeklē tā jus aiz pieres. Kurš ko liek š ķ ī vī , cik. Izsaka piezī mes, sū dzas. Tas ir tā , it kā mē s bū tu pie viņ a ciemos un ē dam viņ a paš a ē dienu bez maksas. Bija tā ds gadī jums. Mana mā sa meklē ja somiņ ā tabletes, kas jā izdzer pirms ē š anas, tad š ī uzrauga domā ja, ka viņ a maciņ ā liek ē dienu??? ? un viņ š publiski un bez iemesla sā ka viņ u kritizē t. Tas sabojā ja visu vakaru. Tad nabaga meitene baidī jā s ē st ē damistabā.
Un atlikuš o dienas daļ u š is vī rietis rū pī gi sekoja mū su kustī bā m. Vai varbū t mē s kaut ko nozagsim. Piemē ram, maizes gabals.
Uz katra soļ a karā jas uzraksti "neņ emiet ā rā ē dienu no restorā na".
Manam dē lam, pusaudzim, piezī mē ja, ka viņ š maizi ņ em ar rokā m. Lai gan lielā kā daļ a apmeklē tā ju tā arī darī ja.
Tā pat ierodoties mums netika dotas instrukcijas, kā iekļ ū t ē damzā lē un baseinā . Bet viņ i izteica piezī mes par to, kā pē c mē s neiebraucam pareizi.
Biež i bija sajū ta, ka atrodamies stingrā s droš ī bas cietumā . Nestā vi tur, nesē di. Tā tad, es neiesaku š o viesnī cu, jo tū risti š eit nav gaidī ti? ?
аватар ilkiv.ov
 •  apceļots 10 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 4.0
Mums nav pretenziju pret viesnī cu! Uzturs ļ oti zemā lī menī ! brokastis bez smalkmaizī tē m (bulciņ as, kruasā ni), bē rniem nav ko dot! Vā rī tas un ceptas olas! DARBINIEKI no virtuves stā v virs galvā m un vē ro, cik daudz tu liec savā š ķ ī vī ! Ž ē l, es to neesmu redzē jis nevienā viesnī cā ! Tē ja un desas ļ oti zemas kvalitā tes! Zivju vispā r nav! Viņ i bija saš utuš i par virtuves darbinieces uzvedī bu, kura no visiem klā tesoš ajiem izrā va augļ u maisu (pagā juš ā gada ā bolus, persikus un aprikozes). … Tomēr ▾ Mums nav pretenziju pret viesnī cu! Uzturs ļ oti zemā lī menī ! brokastis bez smalkmaizī tē m (bulciņ as, kruasā ni), bē rniem nav ko dot! Vā rī tas un ceptas olas! DARBINIEKI no virtuves stā v virs galvā m un vē ro, cik daudz tu liec savā š ķ ī vī ! Ž ē l, es to neesmu redzē jis nevienā viesnī cā ! Tē ja un desas ļ oti zemas kvalitā tes! Zivju vispā r nav! Viņ i bija saš utuš i par virtuves darbinieces uzvedī bu, kura no visiem klā tesoš ajiem izrā va augļ u maisu (pagā juš ā gada ā bolus, persikus un aprikozes).
аватар
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Viesnī ca ir ok, bet tī rī ba ir neapmierinoš a. Internets ir tā ds. Pludmale ir tuvu. pā ri ceļ am. Š ī viesnī ca bija otro reizi. Un otrajā reizē mums patika mazā k. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir ok, bet tī rī ba ir neapmierinoš a. Internets ir tā ds. Pludmale ir tuvu. pā ri ceļ am. Š ī viesnī ca bija otro reizi. Un otrajā reizē mums patika mazā k.
аватар
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Man vajadzē ja ē st, jo mans bē rns ē d tikai mā jā s gatavotu ē dienu. Un š eit ir tikai dzī voklis ar savu privā to virtuvi, kurā bija viss: plī ts, mikroviļ ņ u krā sns, tē jkanna, trauki. Mums pat nekas nebija jā pē rk. … Tomēr ▾ Man vajadzē ja ē st, jo mans bē rns ē d tikai mā jā s gatavotu ē dienu. Un š eit ir tikai dzī voklis ar savu privā to virtuvi, kurā bija viss: plī ts, mikroviļ ņ u krā sns, tē jkanna, trauki. Mums pat nekas nebija jā pē rk. Viss ir visaugstā kajā lī menī . Viesnī cas teritorija ir neliela, bet ir baseins ar saulessargiem un sauļ oš anā s krē sliem. Jū ra arī bija tuvu, 10 min gā jienā . Viesnī cas teritoriju mums nevajadzē ja, bijā m vai nu baseinā , vai devā mies uz jū ru. Š ī ir lieliska ģ imenes viesnī ca. Es nezinu, vai jaunieš iem tur bū s interese vai nē , bet tas ir ideā li piemē rots ģ imenē m.
аватар victor4
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Kā jau rakstī ju augstā k, pati viesnī ca nav nekā da. Par viesnī cu sū dzī bu nav. Izņ emot smaku vannasistabā , pie kuras ā tri pieradā m. . . Mums bija dzī voklis - trī s istabas + duš a + balkons (2 stā vs). Personā ls nebija izcils, bet bija pieklā jī gs un korekts. … Tomēr ▾ Kā jau rakstī ju augstā k, pati viesnī ca nav nekā da. Par viesnī cu sū dzī bu nav. Izņ emot smaku vannasistabā , pie kuras ā tri pieradā m. . . Mums bija dzī voklis - trī s istabas + duš a + balkons (2 stā vs). Personā ls nebija izcils, bet bija pieklā jī gs un korekts. Krievu valodā nav gu-gu.
Baseins - bē rni nekā pa ā rā , pat negribē ja iet uz jū ru (kā pē c sapratī siet vē lā k).
Ē diens netika ņ emts un ne velti. Tuvumā bija daudz restorā nu katrai gaumei. Apmeklē ja daž ā das . . patika ē diens.
Bet tagad par skumjo. . . Atrodas nomalē , no centra atdala purvu no sapuvuš as upes.
Veikali ir dā rgi. Kaut kas lī dzī gs pū cei. Augļ u gandrī z nebija. Mē s esam no Minskas...mē s esam daudz labā ki š ajā jomā .
Jū ra. Ū dens bija auksts, es peldē jos, bet bē rni. . . nē . No jū ras nepā rtraukti pū ta auksts vē jš , un izkā pjot no ū dens. . . vispā r rakstnieks ir pilns. Bē rni ietinā s dvieļ os un vispā r nebija iespē jams viņ us piespiest nā kt iekš ā . Bet tas vē l nav viss...ū dens ir dubļ ains un visur ir aļ ģ es. Nā cā s bē rnus pievilinā t uz pludmali ar visā diem pirkumiem. Lai gan, ja jū s nepeldat, jū s varē tu sauļ oties.
Man ļ oti patika netā lu esoš ā Nesebā ra.
Viesnī cā braucienus no Balkantour piedā vā ja dā rgā k nekā netā lu no viesnī cas.
Notika nelaime, akvaparkā ejot lejā no kalna, viņ š nobrauciena laikā savainoja kaklu. . . tā pē c uz reģ istratū ru vispā r neko nevarē ja pateikt (tas bija vakarā ). Tū risma biroja pā rstā ve nā kamajā rī tā piedā vā ja apmaksā t ā rstē š anu ar savu, vienlaikus skaidrojot, ka tikai ar savu klī niku, tad atgriezī simies Baltkrievijas Republikā , plus taksis....Tad kā pē c tas ir apdroš inā š ana? Kas! ! ! ņ emt lī dzi vairā k naudas neparedzē tai ā rstē š anai?
Nogalinā ja lidostu, mazs ar bariņ u cilvē ku.
Vairā k uz Bulgā riju ne pē das, ž ē l par naudu un aizvadī to sezonu.
Детская горка На пляже Серебро Несебра ... В рыбной лавке В тени пальм Рядом с отелем Ливень ... Ночью, на берегу Черного ...
аватар taran.anyutka
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
laba viesnī ca budž eta brī vdienā m, ja vē laties atpū sties lē ti un efektī vi, š ī viesnī ca ir pasaka. Tuvu jū ra. Ir lieli lielveikali 2-4 km. Netā lu no Nesebras vecpilsē tas. … Tomēr ▾ laba viesnī ca budž eta brī vdienā m, ja vē laties atpū sties lē ti un efektī vi, š ī viesnī ca ir pasaka. Tuvu jū ra. Ir lieli lielveikali 2-4 km. Netā lu no Nesebras vecpilsē tas.
аватар Solyanka_bu
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atpū ties super. Viesnī ca atrodas tieš i blakus kakao pludmalei. Internets tieš i pludmalē no kakao pludmales)) vienkā rš i supereeeer! ! ! … Tomēr ▾ Atpū ties super. Viesnī ca atrodas tieš i blakus kakao pludmalei. Internets tieš i pludmalē no kakao pludmales)) vienkā rš i supereeeer! ! !


iemiesojums 16597313
Vai es varu pasūtīt divas ēdienreizes dienā?
9 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 4 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Vechna R Resort находится на южном курорте Солнечный берег, в 2 км от исторической части города Несебр. Ближайший магазин и ресторан, а также остановка общественного транспорта находятся в 50 метрах от отеля. Этот вариант подойдёт как для семейного отдыха, так и для пар.

Atrašanās vieta Апарт-отель находится в 30 км от аэропорта Бургас.
Pludmales apraksts Пляж находится в 200 метрах от отеля.
 • 3. un tālāk
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

Открытый бассейн с террасой для загара, снэк-бар, круглосуточная стойка регистрации, магазины на территории отеля.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • valūtas maiņa
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports
 • sauna/vanna/hammam
 • biljards
 • galda teniss
 • ūdens aktivitātes
Telpu apraksts

Категории номеров: Studio, Apartment 1 bedroom, Mezonette 2 bedrooms.

Istabās

Балкон, телевизор, кабельные каналы, кондиционер, утюг, гладильные принадлежности, гостиный уголок, диван, шкаф/гардероб, туалетные принадлежности, ванная комната, мини-кухня, холодильник, микроволновая печь, кухонные принадлежности.

 • vanna/duša
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • virtuve / virtuvīte
 • tējas/kafijas automāts
 • mikroviļņu krāsns
 • ledusskapis
 • balkons/terase
Adrese Fregata, №12, 8240 Солнечный берег, Болгария.
Tālruņi: +359 87 960 4184
Tīmekļa vietne: Vechna R Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис. В отеле есть водные развлечения.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).